główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 05 sierpnia 2020 r.

 

ZPR.271.5.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach warckich”

odbyło się w dniu 05/08/2020 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 190 000,00 PLN brutto.

Oferty złożyli:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja jakości  [miesiące]

1

Firma Remontowo-Budowlana „MAŁY” Roman Kawczyński
Józefkowo,
ul. Świerkowa 42
87-630 Skępe

233 700,00 zł

60

2

Zakład Remontowo- Budowlany
„POLBUD”
mgr inż. Andrzej Podsiadły
ul. Dworska 19
98-200 Sieradz

274 746,63 zł

60

3

Black Man Aleksandra Wolska
ul. Żeromskiego 56
95-080 Tuszyn

200 893,26 zł

60

4

MEG-BUD Marcin Gibski
Krzesin 21
99-300 Kutno

299 259,16 zł

60

5

Łukasz Jesionowski
R-B System
ul. Legionów Polskich 39
99-220 Wartkowice

194 340,00 zł

60

 

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 26.02.2021 r.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
Z up. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak