główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r.

ZPR.271.4.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104478E Władysławów - Drozdów”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2020

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 6) firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o. adres ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o  zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 070 439,31 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych, groszy 31/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  • P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika., ul. Grabińska 8 42-283 Boronów (oferta nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 674 462,32 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt  dwa złote, groszy 32/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów 78,36 pkt. (cena 38,36 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • LuKpol Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26 99-210 Uniejów (oferta nr 3) ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 353 060,37 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące  sześćdziesiąt złotych, groszy 37/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 87,47 pkt. (cena 47,47 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • Konsorcjum firm: „EVECO” Ewa Peraj-lider ul. Struga Andrzeja 35 lok.14 90-631 Łódź, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj - partner, ul. Targowa 54 99-210 Uniejów (oferta nr 4). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 990 685,05 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych, groszy 05/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 72,26 pkt. (cena 32,26 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice (oferta nr 5). ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 122 833,52 zł (słownie jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, groszy 52/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 97,20 pkt. (cena 57,20 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • „PLICH-KOP” Sławomir Plicha , Głogowiec 70 99-140 Świnice Warckie (oferta nr 6). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  1 542 851,19 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych, groszy 19/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 81,63 pkt. (cena 41,63 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

    II. Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

III. Wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz  nie odrzucił żadnego z  Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Zup. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak