główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r.

ZPR.271.5.2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich”

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2020

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 5) firmy Łukasz Jesionowski R-B System adres ul. Legionów Polskich 39 99-220 Wartkowice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Łukasz Jesionowski R-B System zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  194 340,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100 pkt. (cena 60 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

Ponadto Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, oraz nie podlegającą wykluczeniu, jego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  • Firma remontowo Budowlana „Mały” Roman Kawczyński Józefkowo, ul. Świerkowa 42 87-630 Skępe (oferta nr 1). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  233 700,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów 89,89 pkt. (cena 49,89 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • Zakład Remontowo – Budowlany „POLBUD” mgr inż. Andrzej Podsiadły, ul. Dworska 19 98-200 Sieradz (oferta nr 2 ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  274 746,63 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych, groszy 63/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 82,44 pkt. (cena 42,44 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • Black Man Aleksandra Wolska ul. Żeromskiego 56 95-080 Tuszyn (oferta nr 3). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  200 893,26 zł (słownie: dwieście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 26/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 98,04 pkt. (cena 58,04 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).
  • MEG-BUD Marcin Gibski Krzesin 21 99-300 Kutno (oferta nr 4). ). Firma zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  299 259,16 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 16/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i okres gwarancji  (- na okres 36 miesięcy - 0 pkt. ,- na okres 48 miesięcy - 20 pkt - na okres 60 miesięcy – 40 pkt.) ocenę  z łącznie następującą ilością punktów: 78,96 pkt. (cena 38,96 pkt. i okres gwarancji 40 pkt.).

 

 

  1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy oraz  nie odrzucił żadnego z  Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Zup. Wójta
Z-ca Wójta
/-/ Anna Matusiak