główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021”

Świnice Warckie, dn. 06 listopada 2020 r.

 

ZPR.271.6.2020

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2020  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) zawiadamiam:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1,  firmy:  DAMO Plus Sp.zo.o. sp.k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Wykonawca DAMO Plus Sp.zo.o. sp.k zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 14.10.2020 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,06

-

0,23

1,83

23

0,42

2,25

 

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   1 dzień

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

 

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

 

1. MKAJ SKORUPA Sp. zo.o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź (oferta nr 2)

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 14.10.2020 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,06

-

0,21

1,85

23

0,43

2,28

 

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   1 dzień

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,21 pkt. (cena 59,21 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 

2. Firma Handlowo - Usługowa „KWIATKOWSKI” ul. Podleśna 20 95- 035 Ozorków (oferta nr 3)

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 14.10.2020 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,06

-

0,15

1,91

23

0,44

2,35

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   2 dni

 

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 77,45 pkt. (cena 57,45 pkt. i termin realizacji zamówienia 20 pkt.)

 

3. PHU TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A 62-710 Władysławów (oferta nr 4)

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 14.10.2020 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,06

-

0,20

1,86

23

0,43

2,29

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :  1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 98,95 pkt. (cena 58,95 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 

4. ZUH NAFTOHURT Sp. zo.o. ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno (oferta nr 5)

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 14.10.2020 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,06

-

0,14

1,92

23

0,44

2,36

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :  1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 97,40 pkt. (cena 57,40 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

 

 

  1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert. Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp,  z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

 

Z poważaniem
Z-ca Wójta Gminy
/-/ Anna Matusiak