główna zawartość
artykuł nr 1

Postępowanie przetargowe pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku”

 

ZAMAWIAJĄCY:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU

która powierzyła przeprowadzenie postępowania Gminie Świnice Warckie

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)?– dalej p.z.p. na  robotę budowlaną  pn.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://sidaspzp.pl

Nr postępowania: ZPR. 271.5.2022