główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zadania pn.: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU

Świnice Warckie, dn. 14.11.2022 r.

ZPR.271.5.2022 r.

Zamawiający:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

GRODZISKO 14 99-140 ŚWINICE WARCKIE

Postępowanie przeprowadza:
Gmina Świnice Warckie
ul. Szkolna 1

99-140 Świnice Warckie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym  na realizację zadania pn.: „MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU”, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

  1. Firma Handlowo-Usługowa Daniel Bartczak Kiszewy 12, 62-740 Tuliszków

– cena oferty brutto 850 975,25 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych, groszy 25/100)

- udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem 60 miesięcy

  1. AND-MAX Andrzej Dzierbicki Borysławice Zamkowe 18a 62-640 Grzegorzew

– cena oferty brutto 479 999,96 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 96/100)

- udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem 60 miesięcy

  1. R-B SYSTEM Łukasz Jesionowski ul. Legionów Polskich 39, 99-220 Wartkowice

– cena oferty brutto 505 538,11 zł (słownie: pięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych, groszy 11/100)

- udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem 60 miesięcy

4. Zakład Remontowo-Budowlany Artur Cieśliński ul. Kutnowska 44, 09-500 Gostynin

– cena oferty brutto 587 100,43 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych, groszy 43/100)

- udzielona gwarancja na roboty objęte zamówieniem 60 miesięcy

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak