główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Dot. postępowania pn. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023

Świnice Warckie, dn. 17.11.2022 r.

Zamawiający:

 

Gmina Świnice Warckie

ul. Szkolna 1

99-140 Świnice Warckie

 

 

ZPR.271.6.2022

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023”. Zamawiający zamierza przeznaczyć 363 000,00 zł brutto na sfinansowanie ww. zamówienia.

Z poważaniem
 Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak