artykuł nr 1

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Informacja

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485) zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
W związku z nie utworzeniem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gminie Świnice Warckie powyższe zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, przyjmuje:

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
• na numer telefaksu: 42 664 14 01
• lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl