Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna urzędu

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 10:42

Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

W urzędzie gminy funkcjonują następujące komórki organizacyjne: 1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 2. Referat Finansowy w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: 1) Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu; 2) stanowisko ds. księgowości budżetowej i środków trwałych; 3) stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac; 4) stanowisko ds. księgowości podatkowej; 5) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat; 6) stanowisko ds. obsługi kasowej; 7) stanowisko...

Utworzony: 2008-01-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 10:40

Regulamin

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Regulam...

KO.120.2.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 września 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.1.2022 Wójta Gminy Świnice Wa...

Utworzony: 2024-06-06 | Zmodyfikowany: 2024-06-07 10:37

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 czerwca 2024 roku

Świnice Warckie dn. 03.06.2024 r. IK-GP.6733.2.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U.2023.503 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.01.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia po...

Utworzony: 2024-06-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-03 14:31

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym ...

Informacja dla wyborców chcących skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Świnice Warckie podje informację o zorganizowanym bezpłatnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym w Gminie Świnice Warckie w dniu 9 czerwca 2024 r. Transport został zorganizowany dla każdego obwodu głosowania odrębnie. Autobusy będą zatrzymywać się w mie...

Utworzony: 2024-06-03 | Zmodyfikowany: 2024-06-03 11:50

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Raport o stanie gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) Wójt Gminy, co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Świnice Warckie mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w ...

Utworzony: 2024-05-27 | Zmodyfikowany: 2024-05-27 12:29

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 maja 2024 roku

Świnice Warckie dn. 21.05.2024 r. IK-GP.6733.2.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późń.zm.), w związku art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalen...

Utworzony: 2024-05-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-21 14:27

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 maja 2024 roku

Świnice Warckie dn. 21.05.2024 r. IK-GP.6733.3.2024 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 997, z późń.zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.04.2024 r. złożony przez Pana Krzysztofa Cybulskiego zam. Góry 43, 99-210 Uniejów pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto pos...

Utworzony: 2024-05-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-21 14:26

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2024-05-17 09:59

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 865/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 maja 2024 r. w s...

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 15:02

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Nr 864/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 maja 2024 r. w s...

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 14:58

Rok 2023

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2023 rok

Utworzony: 2024-05-16 | Zmodyfikowany: 2024-05-16 13:04

Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2024 rok

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2024-05-15 14:13

Rok 2024

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2024 roku

Utworzony: 2024-02-28 | Zmodyfikowany: 2024-05-14 11:07

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 maja 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 maja 2024 r. https://lodz.kbw.gov.pl/uploaded_files/1715619336_gm-swinice-warckie.pdf

Utworzony: 2024-05-13 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 15:24

Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029 1. Przemysław Daszko - Przewodniczący Komisji 2. Cezary Janiak- Zastępca Przewodniczącego 3. Andrzej Zając 4. Krzysztof Wróblewski 5. Michał Krawczyk

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 14:20

Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029 1. Beata Ługowska- Przewodnicząca Komisji 2. Filip Wituła- Zastępca Przewodniczacej 3. Przemysław Daszko 4. Tomasz Siwiński 5. Karol Bartczak

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 14:09

Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029 1. Krzysztof Wróblewski- Przewodniczący Komisji 2. Jadwiga Kasprzycka- Zastępca Przewodniczącego 3. Tomasz Siwiński 4. Marek Ławniczak 6. Mirosław Stasiak

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 13:53

Skład osobowy

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029

Skład osobowy Komisji. Kadencja 2024-2029 1. Jadwiga Kasprzycka- Przewodnicząca Komisji 2. Piotr Leśniewski- Zastępca Przewodniczącej 3. Marek Ławniczak 4. Andrzej Zając 5. Stanisław Jaszczak

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-13 13:52

Bartczak Sylwia

Oświadczenie majątkowe za 2023 rok

Utworzony: 2024-05-10 | Zmodyfikowany: 2024-05-10 12:20