Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia...

Utworzony: 2023-11-23 | Zmodyfikowany: 2023-11-23 11:03

Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2024 rok

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 11:39

Rok 2023

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczo...

Świnice Warckie, 17.11.2023 r. Informacja Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net został zamieszczony na okres 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz lokali użytkowy...

Utworzony: 2023-11-17 | Zmodyfikowany: 2023-11-17 10:49

Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. orga...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; N...

Utworzony: 2023-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-11-16 13:55

Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. utrz...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw utrzymania dróg i obiektów gminnych Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbow...

Utworzony: 2023-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-11-16 13:49

Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organiz...

INFORMACJA o wyniku naboru Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została wybrana żadna osoba do zatrudnienia spośród zakwalifikowanych kandydatów. Uzasadnienie: Kandydaci zostali poddani testowi z wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym oraz specjalistycznej związanej ze stanowiskiem pracy, na które dokonywany był nabór. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimalnej, wymaganej ilości...

Utworzony: 2023-11-16 | Zmodyfikowany: 2023-11-16 12:32

Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. utrzyma...

INFORMACJA o wyniku naboru Podinspektor ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została wybrana żadna osoba do zatrudnienia spośród zakwalifikowanych kandydatów. Uzasadnienie: Kandydaci zostali poddani testowi z wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym oraz specjalistycznej związanej ze stanowiskiem pracy, na które dokonywany był nabór. Żaden z kandydatów nie uzyskał minimalnej, wymaganej i...

Utworzony: 2023-11-15 | Zmodyfikowany: 2023-11-15 11:57

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2023 roku

Świnice Warckie dn. 14.11.2023 r. IK-GP.6733.5.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 997, z późń.zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że na wniosek z dnia 09.11.2023 r. złożony przez Pana Krzysztofa Cybulskiego zam. Góry 43, 99-210 Uniejów pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto pos...

Utworzony: 2023-11-14 | Zmodyfikowany: 2023-11-14 16:12

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia ...

Utworzony: 2023-11-09 | Zmodyfikowany: 2023-11-09 12:25

Rok 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 07 listopada 2023 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiadamia o sporządzeniu nowej karty adresowej dla zabytku nieruchomego- dworca kolejowego zlokalizowanego w miejscowości Kraski, gm. Świnice Warckie(dz. nr ew. 249/1), obręb Świnice- Osiedle w celu włączenia go do zasobu gminnej ewidencji zabytków gminy Świnice Warckie. Wójt Gminy (-) Sylwia Bartczak

Utworzony: 2023-11-07 | Zmodyfikowany: 2023-11-07 15:45

Rok 2023

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 353/2023 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 07 listopada 2023 r.. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 8, ul. Szkolna 1. 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość...

Utworzony: 2023-11-07 | Zmodyfikowany: 2023-11-07 15:21

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obow...

Świnice Warckie dn. 03.11.2023 r. IK-GP.6220.6.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10, 49 i 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 i art.69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środ...

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 13:05

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2023 roku

Świnice Warckie dn. 03.11.2023 r. IK-GP.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023. poz. 775 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 .ze zm....

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 13:01

Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2023 roku

Świnice Warckie dn. 03.11.2023 r. IK-GP.6220.3.2023 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023. poz. 775 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 .ze zm....

Utworzony: 2023-11-03 | Zmodyfikowany: 2023-11-03 12:59

Rok 2023

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2023 roku

Utworzony: 2023-02-02 | Zmodyfikowany: 2023-10-27 13:32

Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2023 rok

Utworzony: 2022-11-15 | Zmodyfikowany: 2023-10-20 09:07

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Starosty Łęczyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwe...

Utworzony: 2023-10-20 | Zmodyfikowany: 2023-10-20 09:04

Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw utrzyman...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw utrzymania dróg i obiektów gminnych Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbow...

Utworzony: 2023-10-19 | Zmodyfikowany: 2023-10-19 12:04

Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw organiza...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; N...

Utworzony: 2023-10-19 | Zmodyfikowany: 2023-10-19 11:45

Rok 2023

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z...

Wójt Gminy Świnice Warckie Świnice Warckie, 17 października 2023 r. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie OK-SE.524.1.2023 Ogłoszenie Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu. Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu In...

Utworzony: 2023-10-17 | Zmodyfikowany: 2023-10-17 15:10