Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 52704
   Dane podstawowe 132913
   Godziny urzędowania 6523
   Organizacja urzędu 10289
   Struktura organizacyjna 10639
   Numer rachunku bankowego 4232
   Tablica ogłoszeń 11688
   Ochrona danych 920
     Inspektor Ochrony Danych 375
Organy
   Wójt Gminy 14024
     CV 4906
     Kompetencje 4184
     Kontakt 3693
     Dyżury 2322
     Zarządzenia 3146
     Decyzje i inne akty administracyjne 9668
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20567
    ›    Rok 2009 3188
    ›    Rok 2010 1624
    ›    Rok 2011 1700
    ›    Rok 2012 1535
    ›    Rok 2013 2557
    ›    Rok 2014 1394
    ›    Rok 2015 1158
    ›    Rok 2016 978
    ›    Rok 2017 947
    ›    Rok 2018 796
    ›    Rok 2019 735
    ›    Rok 2020 1251
    ›    Rok 2021 719
    ›    Rok 2022 507
    ›    Rok 2023 452
    ›    Rok 2024 235
   Sekretarz 6029
   Skarbnik 6178
   Rada Gminy 10931
     Przewodniczący Rady 3441
     Skład Rady 7038
     Kompetencje 3723
    ›    Planowane - harmonogram roczny 3406
    ›    Protokoły z sesji 2782
     Sesje 3258
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 1346
     Uchwały Rady Gminy 2073
    ›    Rok 2003 1491
    ›    Rok 2004 2945
    ›    Rok 2005 1832
     Dyżury radnych 2107
     Kontakt z radnymi 2197
     Wnioski i interpelacje radnych 827
   Komisje Rady 4544
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1526
    ›    Przedmiot działania 1307
    ›    Skład osobowy 1756
    ›    Plan pracy i sprawozdania 3452
     Komisja Rewizyjna 1524
    ›    Plan pracy i sprawozdania 3148
    ›    Przedmiot działania 1199
    ›    Skład osobowy 1553
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1385
    ›    Skład osobowy 1824
    ›    Przedmiot działania 1220
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2732
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 621
    ›    Skład osobowy 631
    ›    Przedmiot działania 567
    ›    Plan pracy i sprawozdania 515
    ›    Rejestr skarg 592
    ›    Rejestr wniosków 681
    ›    Rejestr petycji 809
   Urząd Stanu Cywilnego 5848
   Samodzielne stanowiska 7515
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 2077
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1940
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1996
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1662
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1748
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 2050
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1615
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1456
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1618
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1560
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1659
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1769
   Ogłoszenia o naborze pracowników 31100
     Procedura naboru 2116
     Służba przygotowawcza 1499
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 498
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 342
Prawo Lokalne
   Statut 6712
   Regulamin 4762
   Budżet 11020
     Podstawowe informacje o budżecie 1946
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1833
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2148
     Sprawozdania finansowe 1122
     Raport o stanie gminy 507
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 546
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 496
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 362
    ›    Raport o stanie gminy za 2021 rok 250
    ›    Raport o stanie gminy za 2022 rok 162
    ›    Raport o stanie gminy za 2023 rok 48
   Uchwały 266
     Rok 2006 1762
     Rok 2007 2211
     Rok 2008 2307
     Rok 2009 1649
     Rok 2010 2546
     Rok 2011 2325
     Rok 2012 2739
     Rok 2013 1899
     Rok 2014 1957
     Rok 2015 2028
     Rok 2016 1926
     Rok 2017 1521
     Rok 2018 1787
     Rok 2019 1547
     Rok 2020 1885
     Rok 2021 1583
     Rok 2022 983
     Rok 2023 833
     Rok 2024 8180
   Podatki i opłaty lokalne 6403
     Indywidualne interpretacje podatkowe 647
     Podatek od nieruchomości 5927
     Podatek od środków transportowych 3050
     Podatek rolny 3840
     Podatek leśny 3399
     Opłata od posiadania psów 2769
     Opłata targowa 2935
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1954
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1517
   Informacje urzedu 4749
     Zgłaszanie awarii 1306
     Informacje o jakości wody 785
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 788
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 1075
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 1064
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 565
     Pozwolenia wodnoprawne 416
   Konsultacje społeczne 1207
     Rok 2018 580
     Rok 2019 479
     Rok 2020 409
     Rok 2021 316
     Rok 2022 255
     Rok 2023 109
   Strategia rozwoju 4989
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4220
     Rok 2008 1500
     Rok 2009 1140
     Rok 2010 1230
     Rok 2011 1094
     Rok 2012 1048
     Rok 2013 798
     Rok 2014 1624
     Rok 2015 11229
     Rok 2016 6570
     ROK 2017 9518
     Rok 2018 11066
     Rok 2019 11195
     Rok 2020 7736
     Rok 2021 15670
     Rok 2022 356
     Rok 2023 477
     Rok 2024 727
   Realizowane programy 2220
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1018
    ›    Rok 2013 1044
    ›    Rok 2014 1034
    ›    Rok 2015 900
    ›    Rok 2016 865
    ›    ROK 2017 725
    ›    Rok 2018 650
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 684
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 869
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 778
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 764
   Zagospodarowanie przestrzenne 6982
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3339
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1881
    ›    Wnioski 2466
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 10461
   System informacji przestrzennej 3755
   Utrzymanie czystości i porządku 6702
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1254
   Gospodarka komunalna 16656
     Rok 2015 990
     Rok 2016 1320
     ROK 2017 1029
     ROK 2018 1740
     Rok 2019 864
     Rok 2020 550
     Rok 2021 885
     Rok 2022 1626
     Rok 2023 605
     Rok 2024 117
   Ochrona środowiska 5951
     Decyzje środowiskowe 1898
    ›    Wnioski 3044
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 14019
   Pozostałe 4692
     Kontrola zarządcza 1003
    ›    2014 1082
    ›    2019 471
    ›    2020 339
    ›    2021 250
    ›    2022 216
    ›    2023 35
     Dokumentacje kontroli 1088
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 43519
     Rok 2005 6609
     Rok 2006 10468
     Rok 2007 12830
     Rok 2008 14363
     Rok 2009 13561
     Rok 2010 15784
     Rok 2011 6018
     Rok 2012 7695
     Rok 2013 6821
     Rok 2014 8767
     Rok 2015 18006
     Rok 2016 10990
     ROK 2017 8857
     ROK 2018 8041
     ROK 2019 10852
     Rok 2020 8017
     ROK 2021 6361
     ROK 2022 5084
     Rok 2023 6980
   ZAPYTANIA OFERTOWE 74576
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8525
   Centralny rejestr umów 1301
     Rok 2017 657
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 915
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3874
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1262
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1091
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 932
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 960
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 1015
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1024
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 1068
     Dowody osobiste 1407
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1042
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 1077
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 976
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1096
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 1007
     Meldunki 1165
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1157
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 1042
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 912
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 976
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 958
     Mieszkania 1130
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 997
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 894
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 960
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 921
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 900
     Nieruchomości 1296
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 1021
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 971
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 984
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 896
    ›    Podział nieruchomości 938
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 894
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 938
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1106
     Działalność gospodarcza 1108
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 969
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 937
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 893
     Zezwolenia i decyzje 1367
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 928
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1189
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1013
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 871
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 901
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 853
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1668
     Zaświadczenia 1315
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 1130
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 900
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 889
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 1037
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 930
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1016
   Elektroniczna skrzynka podawcza 3173
   Zgromadzenia 1362
   Petycje 1973
     2015 695
     2016 716
     2017 580
     2018 427
     2019 957
     2022 287
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 917
   Deklaracja dostępności 1175
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 860
   Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 691
Inne
   Jednostki organizacyjne 8075
     Gminny Ośrodek Kultury 7319
    ›    Kontakt 1795
    ›    Kierownictwo 1451
    ›    Statut 1026
    ›    Regulamin 977
    ›    Struktura organizacyjna 1087
    ›    Ewidencje i rejestry 957
    ›    Majątek 1001
    ›    Dokumentacje kontroli 922
    ›    Budżet i inwestycje 1019
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 998
    ›    Procedury 928
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2919
    ›    Kontakt 2163
    ›    Kierownictwo 1920
    ›    Statut 1189
    ›    Regulamin 1107
    ›    Struktura organizacyjna 1242
    ›    Ewidencje i rejestry 1028
    ›    Majątek 1041
    ›    Dokumentacje kontroli 1099
    ›    Budżet i inwestycje 1070
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1206
    ›    Procedury 1054
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1695
    ›    Kontakt 1250
    ›    Kierownictwo 1107
    ›    Statut 1128
    ›    Regulamin 1017
    ›    Struktura organizacyjna 1067
    ›    Ewidencje i rejestry 1025
    ›    Majątek 1094
    ›    Dokumentacje kontroli 1004
    ›    Budżet i inwestycje 1047
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1018
    ›    Procedury 984
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1639
   Jednostki pomocnicze 3712
     Sołectwa 4123
    ›    Sołectwo Bielawy 2941
    ›    Sołectwo Chorzepin 2781
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 2596
    ›    Sołectwo Głogowiec 2572
    ›    Sołectwo Grodzisko 2624
    ›    Sołectwo Gusin 2840
    ›    Sołectwo Kaznów 2321
    ›    Sołectwo Kosew 2446
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 2067
    ›    Sołectwo Kraski 2264
    ›    Sołectwo Piaski 2175
    ›    Sołectwo Rogów 1785
    ›    Sołectwo Stemplew 2288
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 3005
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 2581
    ›    Sołectwo Parski 2363
    ›    Sołectwo Drozdów 2269
    ›    Sołectwo Podłęże 2654
    ›    Sołectwo Władysławów 2116
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 2165
    ›    Sołectwo Zbylczyce 2348
    ›    Sołectwo Tolów 1951
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 3202
   Oferty inwestycyjne 3813
     Infrastruktura 1726
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1147
    ›    Stan elektryfikacji 1113
    ›    Stan telefonizacji 1131
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1267
     Oferty 9790
   Rejestry i ewidencje 3995
     Rejestr Instytucji Kultury 132
     Rejestr skarg i wniosków 1474
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1383
   Oświadczenia majątkowe 17562
     Wójt 6606
    ›    Próchniewicz Krzysztof 5353
    ›    Bartczak Sylwia 3648
     Urząd 5779
    ›    Rok 2017 1364
    ›    Rok 2018 451
    ›    Rok 2019 698
    ›    Rok 2020 3094
    ›    Rok 2021 620
    ›    Rok 2022 955
    ›    Rok 2023 139
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5660
    ›    Rok 2017 1469
    ›    Rok 2018 405
    ›    Rok 2019 587
    ›    Rok 2020 686
    ›    Rok 2021 528
    ›     Rok 2022 518
    ›    Rok 2023 114
     Radni 6909
    ›    Rok 2017 1838
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 1208
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 5058
    ›    Rok 2018 1124
    ›    Rok 2019 950
    ›    Rok 2020 766
    ›    Rok 2021 803
    ›    Rok 2022 767
    ›     Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2018-2024 432
    ›    Rok 2023 247
   WYBORY 7089
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1732
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1419
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 1211
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 838
     Wybory samorządowe 2014 2501
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1611
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 707
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1405
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 2337
     Urzędnik wyborczy 630
     Wybory samorządowe 2018 2093
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1227
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 776
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1745
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 981
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 1006
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 1 października 2023 roku 746
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 913
     Wybory samorządowe 2024 1400
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r. 300
   Informacje nieudostępnione 3179
   Redakcja Biuletynu 3668
Łączna liczba odwiedzin:1452158