Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 45212
   Dane podstawowe 131342
   Godziny urzędowania 6300
   Organizacja urzędu 9839
   Struktura organizacyjna 10203
   Numer rachunku bankowego 3916
   Tablica ogłoszeń 9418
   Ochrona danych 742
     Inspektor Ochrony Danych 305
Organy
   Wójt Gminy 13120
     CV 4677
     Kompetencje 4058
     Kontakt 3510
     Dyżury 2234
     Zarządzenia 3014
     Decyzje i inne akty administracyjne 9393
     Obwieszczenia i zawiadomienia 20056
    ›    Rok 2009 2867
    ›    Rok 2010 1543
    ›    Rok 2011 1608
    ›    Rok 2012 1447
    ›    Rok 2013 2431
    ›    Rok 2014 1296
    ›    Rok 2015 1064
    ›    Rok 2016 884
    ›    Rok 2017 862
    ›    Rok 2018 692
    ›    Rok 2019 648
    ›    Rok 2020 1154
    ›    Rok 2021 636
    ›    Rok 2022 414
    ›    Rok 2023 320
   Sekretarz 5808
   Skarbnik 5945
   Rada Gminy 10117
     Przewodniczący Rady 3229
     Skład Rady 6501
     Kompetencje 3611
    ›    Planowane - harmonogram roczny 3114
    ›    Protokoły z sesji 2565
     Sesje 2776
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 934
     Uchwały Rady Gminy 1941
    ›    Rok 2003 1420
    ›    Rok 2004 2863
    ›    Rok 2005 1755
     Dyżury radnych 2004
     Kontakt z radnymi 2090
     Wnioski i interpelacje radnych 671
   Komisje Rady 4219
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1401
    ›    Przedmiot działania 1227
    ›    Skład osobowy 1605
    ›    Plan pracy i sprawozdania 3240
     Komisja Rewizyjna 1380
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2870
    ›    Przedmiot działania 1116
    ›    Skład osobowy 1420
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1282
    ›    Skład osobowy 1690
    ›    Przedmiot działania 1141
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2443
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 501
    ›    Skład osobowy 519
    ›    Przedmiot działania 477
    ›    Plan pracy i sprawozdania 435
    ›    Rejestr skarg 495
    ›    Rejestr wniosków 584
    ›    Rejestr petycji 683
   Urząd Stanu Cywilnego 5613
   Samodzielne stanowiska 7249
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1970
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1868
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1941
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1597
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1680
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1999
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1568
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1393
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1552
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1490
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1576
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1698
   Ogłoszenia o naborze pracowników 29088
     Procedura naboru 2044
     Służba przygotowawcza 1416
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 436
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 274
Prawo Lokalne
   Statut 6476
   Regulamin 4479
   Budżet 10381
     Podstawowe informacje o budżecie 1864
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1773
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 2076
     Sprawozdania finansowe 975
     Raport o stanie gminy 418
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 470
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 389
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 279
    ›    Raport o stanie gminy za 2021 rok 163
    ›    Raport o stanie gminy za 2022 rok 72
   Uchwały 7775
     Rok 2006 1689
     Rok 2007 2153
     Rok 2008 2228
     Rok 2009 1590
     Rok 2010 2477
     Rok 2011 2268
     Rok 2012 2681
     Rok 2013 1832
     Rok 2014 1894
     Rok 2015 1938
     Rok 2016 1857
     Rok 2017 1467
     Rok 2018 1675
     Rok 2019 1441
     Rok 2020 1728
     Rok 2021 1420
     Rok 2022 868
     Rok 2023 492
   Podatki i opłaty lokalne 6080
     Indywidualne interpretacje podatkowe 581
     Podatek od nieruchomości 5688
     Podatek od środków transportowych 2858
     Podatek rolny 3640
     Podatek leśny 3252
     Opłata od posiadania psów 2574
     Opłata targowa 2810
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1867
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1438
   Informacje urzedu 4377
     Zgłaszanie awarii 1249
     Informacje o jakości wody 699
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 715
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 984
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 940
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 497
     Pozwolenia wodnoprawne 345
   Konsultacje społeczne 1054
     Rok 2018 524
     Rok 2019 430
     Rok 2020 346
     Rok 2021 232
     Rok 2022 196
     Rok 2023 38
   Strategia rozwoju 4834
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3954
     Rok 2008 1428
     Rok 2009 1087
     Rok 2010 1177
     Rok 2011 1046
     Rok 2012 995
     Rok 2013 727
     Rok 2014 1519
     Rok 2015 11135
     Rok 2016 6465
     ROK 2017 9408
     Rok 2018 10912
     Rok 2019 11084
     Rok 2020 7666
     Rok 2021 15613
     Rok 2022 277
     Rok 2023 270
   Realizowane programy 1852
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 958
    ›    Rok 2013 962
    ›    Rok 2014 949
    ›    Rok 2015 796
    ›    Rok 2016 789
    ›    ROK 2017 648
    ›    Rok 2018 565
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 621
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 802
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 714
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 690
   Zagospodarowanie przestrzenne 6617
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3106
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1796
    ›    Wnioski 2370
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 9392
   System informacji przestrzennej 3434
   Utrzymanie czystości i porządku 6400
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1128
   Gospodarka komunalna 15692
     Rok 2015 912
     Rok 2016 1246
     ROK 2017 904
     ROK 2018 1524
     Rok 2019 766
     Rok 2020 475
     Rok 2021 764
     Rok 2022 1487
     Rok 2023 359
   Ochrona środowiska 5668
     Decyzje środowiskowe 1819
    ›    Wnioski 2900
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 12455
   Pozostałe 4497
     Kontrola zarządcza 938
    ›    2014 1007
    ›    2019 405
    ›    2020 266
    ›    2021 177
    ›    2022 131
     Dokumentacje kontroli 1011
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 41544
     Rok 2005 6504
     Rok 2006 10336
     Rok 2007 12560
     Rok 2008 14106
     Rok 2009 13240
     Rok 2010 15628
     Rok 2011 5885
     Rok 2012 7570
     Rok 2013 6652
     Rok 2014 8552
     Rok 2015 17837
     Rok 2016 10786
     ROK 2017 8561
     ROK 2018 7857
     ROK 2019 10562
     Rok 2020 7787
     ROK 2021 6024
     ROK 2022 4731
     Rok 2023 4847
   ZAPYTANIA OFERTOWE 71674
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 6823
   Centralny rejestr umów 1129
     Rok 2017 579
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 665
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3673
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1196
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1005
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 854
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 877
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 936
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 939
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 990
     Dowody osobiste 1320
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 954
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 994
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 899
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 1018
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 923
     Meldunki 1093
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 1084
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 975
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 829
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 900
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 882
     Mieszkania 1074
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 919
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 821
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 890
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 837
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 822
     Nieruchomości 1234
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 935
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 892
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 899
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 814
    ›    Podział nieruchomości 859
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 820
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 849
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 1024
     Działalność gospodarcza 1040
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 902
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 863
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 817
     Zezwolenia i decyzje 1284
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 850
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1110
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 926
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 789
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 822
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 780
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1546
     Zaświadczenia 1241
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 970
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 814
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 809
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 940
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 840
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 927
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2567
   Zgromadzenia 1120
   Petycje 1808
     2015 616
     2016 663
     2017 522
     2018 370
     2019 896
     2022 205
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 629
   Deklaracja dostępności 886
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 580
   Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 424
Inne
   Jednostki organizacyjne 7862
     Gminny Ośrodek Kultury 6232
    ›    Kontakt 1707
    ›    Kierownictwo 1367
    ›    Statut 947
    ›    Regulamin 903
    ›    Struktura organizacyjna 997
    ›    Ewidencje i rejestry 855
    ›    Majątek 926
    ›    Dokumentacje kontroli 846
    ›    Budżet i inwestycje 932
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 923
    ›    Procedury 856
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2778
    ›    Kontakt 2059
    ›    Kierownictwo 1828
    ›    Statut 1096
    ›    Regulamin 1031
    ›    Struktura organizacyjna 1148
    ›    Ewidencje i rejestry 953
    ›    Majątek 958
    ›    Dokumentacje kontroli 1023
    ›    Budżet i inwestycje 987
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1127
    ›    Procedury 977
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1606
    ›    Kontakt 1166
    ›    Kierownictwo 1022
    ›    Statut 1033
    ›    Regulamin 938
    ›    Struktura organizacyjna 947
    ›    Ewidencje i rejestry 947
    ›    Majątek 978
    ›    Dokumentacje kontroli 924
    ›    Budżet i inwestycje 971
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 936
    ›    Procedury 902
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1572
   Jednostki pomocnicze 3438
     Sołectwa 3939
    ›    Sołectwo Bielawy 2764
    ›    Sołectwo Chorzepin 2625
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 2444
    ›    Sołectwo Głogowiec 2373
    ›    Sołectwo Grodzisko 2498
    ›    Sołectwo Gusin 2677
    ›    Sołectwo Kaznów 2191
    ›    Sołectwo Kosew 2241
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1947
    ›    Sołectwo Kraski 2121
    ›    Sołectwo Piaski 2035
    ›    Sołectwo Rogów 1633
    ›    Sołectwo Stemplew 2139
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2851
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 2436
    ›    Sołectwo Parski 2231
    ›    Sołectwo Drozdów 2108
    ›    Sołectwo Podłęże 2510
    ›    Sołectwo Władysławów 1981
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 2003
    ›    Sołectwo Zbylczyce 2221
    ›    Sołectwo Tolów 1812
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2934
   Oferty inwestycyjne 3644
     Infrastruktura 1614
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1055
    ›    Stan elektryfikacji 1031
    ›    Stan telefonizacji 1033
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1145
     Oferty 9678
   Rejestry i ewidencje 3740
     Rejestr Instytucji Kultury 62
     Rejestr skarg i wniosków 1399
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1320
   Oświadczenia majątkowe 16038
     Wójt 6126
    ›    Próchniewicz Krzysztof 5091
    ›    Bartczak Sylwia 3011
     Urząd 5421
    ›    Rok 2015 939
    ›    Rok 2016 878
    ›    Rok 2017 1275
    ›    Rok 2018 359
    ›    Rok 2019 601
    ›    Rok 2020 2762
    ›    Rok 2021 492
    ›    Rok 2022 640
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5330
    ›    Rok 2015 1106
    ›    Rok 2016 887
    ›    Rok 2017 1385
    ›    Rok 2018 325
    ›    Rok 2019 509
    ›    Rok 2020 583
    ›    Rok 2021 443
    ›     Rok 2022 275
     Radni 6144
    ›    Rok 2015 1126
    ›    Rok 2016 1339
    ›    Rok 2017 1742
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 1064
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 2050
    ›    Rok 2018 1021
    ›    Rok 2019 859
    ›    Rok 2020 665
    ›    Rok 2021 684
    ›    Rok 2022 386
   WYBORY 5430
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1594
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1296
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 1104
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 760
     Wybory samorządowe 2014 2265
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1434
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 645
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1243
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 2158
     Urzędnik wyborczy 571
     Wybory samorządowe 2018 1681
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 1079
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 709
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1582
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 825
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 815
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 1 października 2023 roku 547
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 644
   Informacje nieudostępnione 2921
   Redakcja Biuletynu 3341
Łączna liczba odwiedzin:1363378