artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 

W urzędzie gminy funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Referat Finansowy w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu;

2) stanowisko ds. księgowości budżetowej i środków trwałych;

3) stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac;

4) stanowisko ds. księgowości podatkowej;

5) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat;

6) stanowisko ds. obsługi kasowej;

7) stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty.

3. Referat Organizacji i Kadr w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Sekretarz Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu;

2) stanowisko ds. kadrowych i obsługi organów gminy;

3) stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych;

4) stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych;

5) stanowisko ds. organizacyjnych oświaty;

6) stanowisko ds. oświaty;

7) stanowisko ds. kancelaryjnych.

4. Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:

1) stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej – Kierownik Referatu;

2) stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami;

3) stanowisko ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych;

4) stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa;

5) stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie;

6) stanowisko ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej.