artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl, który reprezentuje Gminę Świnice Warckie i jest Kierownikiem Urzędu Gminy Świnice Warckie.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Świnice Warckie pod adresem: pukaczewski@hotmail.com.
 3. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności na podstawie zawartej umowy powierzenia.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań wynikających z przepisów prawa oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 3. Posiada Pani/Pan prawo
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • do usunięcia swoich danych, które przysługuje w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
 1. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Dostępne podkategorie:
Inspektor Ochrony Danych