artykuł nr 1

Funkcję Sekretarza Gminy Świnice Warckie

pełni od dnia 1 stycznia 2005 roku Pani Mariola Czochara

Powołana została na stanowisko Uchwałą Nr XVI/145/2004 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 gudnia 2004 roku w sprawie powołania sekretarza gminy.

Do zadań sekretarza gminy należy m.in.:

1) przygotowywanie materiałów do opracowania projektów statutów, regulaminów,
zarządzeń i innych aktów normatywnych organów gminy,
2) opracowywanie projektów dokumentów i aktów dotyczących organizacji
wewnętrznej urzędu,
3) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i innych materiałów
przedkładanych pod obrady organów gminy,
4) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji rady gminy,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz informacji
i obwieszczeń wynikających z przepisów szczególnych,
6) koordynowanie działań na stanowiskach pracy,
7) zapewnienie obsługi techniczno – biurowej rady gminy i Wójta,
8) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działań urzędu z obowiązującymi
przepisami prawa,
9) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz zasad terminowego i
rzetelnego załatwiania spraw interesantów zgodnie z Kpa,
10) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie nadzorowanych spraw,
11) sporządzanie protokołu testamentu,
12) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
13) nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu badań i statystyki,
14) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
15) współpraca ze skarbnikiem i zastępcą wójta gminy,
16) sekretarz gminy może wykonywać inne zadania w granicach pełnomocnictwa
udzielonego przez wójta.