artykuł nr 1

Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie

od dnia 9 marca 2020 r. pełni Pani Iwona Mokrzycka-Lis

Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/97/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 

Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.: 

  •  Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy.
  • Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kontroli wynikających z regulaminu kontroli wewnętrznej.
  • Opracowywanie projektu budżetu gminy i jego układu wykonawczego.
  • Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
  • Nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek i organizacji otrzymujących środki z budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów umów w tym zakresie.
  • Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
  • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, opracowywanie analiz i informacji dotyczących sytuacji finansowej gminy.
  • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych wójta gminy dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  • Kierowanie i nadzór nad stanowiskami pracy określonymi w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.