artykuł nr 1

Zadania natury ogólnej

W celu wykonania powierzonych zadań stanowiska pracy wykonują czynności i zadania natury ogólnej, a w szczególności:1)przygotowują materiały i projekty uchwał wnoszonych pod obrady organów gminy,2)opracowują propozycje zadań rzeczowych do planów gospodarczych w powiązaniu z planowanym budżetem,3)opracowują programy, prognozy, analizy, oceny oraz sprawozdania w ramach prowadzonych spraw,4)prowadzą działania na rzecz sprawnej obsługi interesantów i właściwej organizacji pracy na swoim stanowisku,5)współpracują w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi organami,6)załatwiają interpelacje i wnioski radnych,7)prowadzą zbiór przepisów prawnych dotyczących zakresu działania stanowiska,8)przygotowują projekty decyzji, postanowień z zakresu administracji publicznej,9)realizują zadania związane z obronnością, ochroną przeciwpowodziową, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną ludności przed innymi zagrożeniami,10)redagują i dostarczają aktualne dane do Biuletynu Informacji Publicznej.Szczegółowe zakresy działania i odpowiedzialność określają indywidualne zakresy czynnosci.