artykuł nr 1

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych

INFORMACJA

o wyniku naboru

Podinspektor ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została wybrana żadna osoba do zatrudnienia spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Kandydaci zostali poddani testowi z wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym oraz specjalistycznej związanej ze stanowiskiem pracy, na które dokonywany był nabór.

Kandydaci nie wykazali się dostateczną wiedzą pozwalającą na zatrudnienie.

Świnice Warckie, 30.11.2023 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 2

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

o wyniku naboru

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Marta Kwiatkowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Świnice Warckie, 30.11.2023 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 3

Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie, administracja, informatyka.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawy cywilne i karne gminy – prowadzenie rejestru.
 2. Prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych dla potrzeb urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych.
 3. Zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i pieczęcie.
 4. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych.
 5. Nadzór i sprawy związane z bieżącymi remontami oraz konserwacją inwentarza biurowego, organizowanie konserwacji i napraw urządzeń biurowych.
 6. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku (zakup środków czystości), dekorowanie budynku.
 7. Poświadczanie własnoręczności podpisów i dokumentów za zgodność z oryginałem.
 8. Rejestr pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem.
 9. Prowadzenie serwisu internetowego gminy.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy, kultury i sportu.
 11. Promocja projektów realizowanych przez Gminę.
 12. Prowadzenie książki kontroli urzędu, rejestrowanie protokołów pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.
 13. Współdziałanie organizacyjne urzędu z innymi organami samorządu terytorialnego.
 14. Prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe.
 15. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia.
 16. Prowadzenie sekretariatu wójta gminy.
 17. Prowadzenie rejestru organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy.
 18. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz z sołectwami w zakresie:

a) pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie działalności;

b) pisania i rozliczania wniosków o dofinansowanie.

 1. Prowadzenie spraw związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego, w tym m.in.:
 1. opracowywanie programów współpracy z organizacjami pożytku publicznego;
 2. przeprowadzanie konkursów w zakresie działalności pożytku publicznego.
  1. Realizacja zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

1) prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;

2) udostępnianie informacji publicznej.

 1. Realizacja zapisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Pełnienie funkcji koordynatora dostępności i realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności:

 1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;

 2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

 4) przedstawianie Wójtowi Gminy Świnice Warckie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

 5) sporządzanie raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. Prowadzenie ewidencji pism wywieszanych na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu.
 2. Nadzór nad pracą osób sprzątających budynek urzędu.
 3. Przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, umów i innych dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
 4. Udział w pracach komisji przetargowych.
 5. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony kraju.
 6. Redagowanie i dostarczanie aktualnych danych z zakresu działania swojego stanowiska  do Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych w zakresie prowadzonych spraw.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2023 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjno-administracyjnych” w terminie do dnia 28 listopada 2023 r . do godz. 14.00.

 

Świnice Warckie, 16.11.2023 r.

Wójt Gminy

 (-) Sylwia Bartczak

 

artykuł nr 4

Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora do spraw utrzymania dróg i obiektów gminnych

 

 1. Adres jednostki:

Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Wykształcenie wyższe lub średnie;
 7. Znajomość przepisów: z zakresu działania samorządu terytorialnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o ochronie danych osobowych;
 8. Umiejętność obsługi komputera – pakiet MS OFICCE.

3. Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: budownictwo, architektura, planowanie przestrzenne, inżynieria środowiska.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie utrzymania dróg gminnych:

1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, ulic i chodników;

2) zaliczanie dróg i ich przebiegu do kategorii dróg gminnych;

3) wydawanie opinii o przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych;

4) nadzór i zarządzanie drogami, prowadzenie remontów, przebudowy;

5) sprawowanie zarządu w pasie drogowym;

6) utrzymanie urządzeń, znaków drogowych przystanków i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na przejazdach kolejowych;

7) wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny powodujący utrudnienie korzystania z ruchu, organizacja ruchu drogowego;

8) prowadzenie ewidencji, budowy i remontów oświetlenia ulicznego oraz eksploatacji;

9) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

10) koordynacja robót w pasie drogowym;

11) prowadzenie bieżącej kontroli stanu dróg;

12) planowanie robót utrzymaniowych, zabezpieczających i interwencyjnych (doraźnych);

13) utrzymywanie zieleni przydrożnej;

14) organizacja i zapewnienie zimowego utrzymania chodników i dróg gminnych.

2. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków pozabudżetowych.

3. Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji, odbioru oraz rozliczenia inwestycji drogowych.

4. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami w zakresie działania stanowiska.

5. Utrzymanie budynków stanowiących mienie gminne:

1) prowadzenie „Książki obiektu”;

2) nadzór nad budynkami stanowiącymi mienie gminne;

3) planowanie remontów i napraw budynków;

4) organizacja napraw i remontów;

5) przeglądy techniczne i badania instalacji elektrycznej;

6) prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych, zgłaszanie, zlecanie przeglądów i okresowej konserwacji.

6. Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe, przeciwpożarowe obiektu urzędu i innych obiektów gminnych.

7. Działania i nadzór nad oszczędzaniem energii w budynku urzędu.

8. Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą gminy.

9. Sprawy związane z wykonywaniem krajowego drogowego przewozu osób, wydawanie zezwoleń.

10. Nadzór nad konserwatorami obiektów gminnych.

11. Przygotowywania projektów uchwał, zarządzeń, umów i innych dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.

12. Udział w pracach komisji przetargowych.

13. Wykonywanie świadczeń na rzecz obrony kraju.

14. Redagowanie i dostarczanie aktualnych danych z zakresu działania swojego stanowiska  do Biuletynu Informacji Publicznej.

15. Sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych w zakresie prowadzonych spraw.

4a. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. godziny czasu pracy: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30;

wtorek od 7.30 do 17.00; piątek od 7.30 do 14.00;

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1;
 2. praca: przy stanowisku komputerowym, wymagająca umiejętności systematycznego realizowania spraw oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz klientem zewnętrznym.

4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Śwince Warcie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2023 r. nie przekroczył 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

3) oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko urzędnicze,

4) kwestionariusz osobowy.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. utrzymania dróg i obiektów gminnych” w terminie do dnia 28 listopada 2023 r . do godz. 14.00.

 

Świnice Warckie, 16.11.2023 r.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

 

artykuł nr 5

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

INFORMACJA

o wyniku naboru

Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych

w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie została wybrana żadna osoba do zatrudnienia spośród zakwalifikowanych kandydatów.

Uzasadnienie:

Kandydaci zostali poddani testowi z wiedzy ogólnej o samorządzie gminnym oraz specjalistycznej związanej ze stanowiskiem pracy, na które dokonywany był nabór.

Żaden z kandydatów nie uzyskał minimalnej, wymaganej ilości punktów.

Wójt Gminy

Sylwia Bartczak

 

Świnice Warckie, 16.11.2023 r.