artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.1.2022

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.3.2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Sylwia Bartczak

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

KO.120.1.2017

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 12 stycznia 2017 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.14.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 KO.120.14.2014

Zarządzenie

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.10.2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie.

 

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

KO.120.5.2014
Zarządzenie
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie
 
    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) zarządzam, co następuje:
 
  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Świnice Warckie.
 
  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
artykuł nr 5

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie - Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 3/2007

Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 2 kwietnia 2007r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie

 

    Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984; Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 ) zarządzam, co następuje:

 

  § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy Świnice Warckie. 

  § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 stycznia 2005r. w sprawie zakresu uprawnień pracowników Urzędu Gminy do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy oraz wydawania decyzji administracyjnych.

  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt

  (-) Krzysztof Próchniewicz