artykuł nr 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŚWINICE WARCKIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
 
 
  Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 października 2009r. do 9 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1. w godzinach od 73o do 153o.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1  o godz. 1000.
 
  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie.
 
  Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.
 
  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świnice Warckie  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 stycznia 2010 r.

Świnice Warckie, 6 października 2009 roku