artykuł nr 1

Zmiany od 1 stycznia 2017 roku

artykuł nr 2

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie

Od 29 lipca 2016 roku obowiązuje nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie.

Z tym samym dniem weszły w życie jeszcze dwie uchwały Rady Gminy Świnice Warckie:

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

oraz zmianiająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości.

artykuł nr 3

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminów wnoszenia tej opłaty

Od dnia 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami i terminy jej wnoszenia.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi miesięcznie od osoby:

1)  8,00 zł od osoby gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 1 lub 2 osoby;

2)  7,00 zł od osoby gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 3 osoby;

3)  6,50 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 4 osoby;

4)  6,00 zł - gdy nieruchomość jest zamieszkiwana przez 5 i więcej osób.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11,00 złotych miesięcznie od osoby. 

Obowiązują również nowe stawki opłaty za pojemnik w przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

Za odpady zbierane w sposób selektywny:

1)  120 l - 20,00 zł;

2)  240 l - 29,00 zł;

3)  1100 l - 86,00 zł;

4)  5000 l - 800,00 zł.

 

Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:

1)  120 l - 28,00 zł;

2)  240 l - 40,00 zł;

3)  1100 l - 120,00 zł;

4)  5000 l - 1000,00 zł.

 

Uchwalono również nową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Opłata wynosi:

60,00 zł - za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny;

84,00 zł - jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Nowe terminy wnoszenia opłat:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w następujących terminach:

1)  za miesiące styczeń, luty i marzec - do dnia 30 marca danego roku;

2)  za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do dnia 30 czerwca danego roku;

3)  za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do dnia 30 września danego roku;

4)  za miesiące październik, listopad i grudzień - do dnia 30 grudnia danego roku.

 

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

 

 

 

artykuł nr 4

Informacja na temat wypowiadania umów na wywóz odpadów komunalnych

Świnice Warckie, 2013.03.29
 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi wypowiadania dotychczasowych umów na wywóz odpadów komunalnych uprzejmie informujemy (zgodnie z oświadczeniem firm), że na terenie Gminy Świnice Warckie firmy zajmujące się wywozem śmieci zaprzestaną swojej działalności z dniem 30 czerwca 2013 r.  a mieszkańcy naszej gminy z tytułu niewypowiedzenia umów na świadczenie usług nie poniosą żadnych konsekwencji.
Wywozem odpadów komunalnych zajmie się firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu.
artykuł nr 5

Informacje

 Ważne informacje

Od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Gmina będzie odpowiedzialna za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez jej mieszkańców. W związku z tym, mieszkańcy będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpływy z tej opłaty mają pokryć koszty: odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu. W naszej gminie pokryją również koszty wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki na odpady komunalne. O terminach odbioru odpadów komunalnych, sposobie prowadzenia selektywnej zbiórki i innych zagadnieniach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy, będziemy informować na bieżąco na stronach www.swinicewarckie.com.plwww.bip.swinice.akcessnet.net  oraz za pomocą kurend. 
Wysokość opłat i deklaracje:
W związku z powyższym przyjęto następującą wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
11,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny;
7,00 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki podanej wyżej.
 
W celu prawidłowego naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych, każdy właściciel nieruchomości, zarówno zamieszkałej jak i niezamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. W przypadku gdy dane ulegną zmianie, korektę deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracje prosimy składać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, w pokoju nr 11 u p. Rybaka Jarosława.
 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, zakłady produkcyjne itp.) ustalono stawkę opłaty za pojemnik o określonej wielkości:
120 l – 26,00 zł;  
240 l – 38,00 zł;  
1100 l – 114,00 zł;  
5000 l – 999,40 zł.
Jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik o określonej wielkości wynosi odpowiednio:
120 l – 19,50 zł;  
240 l – 28,50 zł;  
1100 l – 85,50 zł;  
5000 l – 799,50 zł.
 
Terminy i sposoby płatności:
Ustalono również terminy i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Za miesiące styczeń, luty i marzec – do dnia 31 marca danego roku;
za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do dnia 30 czerwca danego roku;
za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do dnia 30 września danego roku;
za miesiące październik, listopad i grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.
Pierwszą opłatę będziemy wnosić za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. czyli do dnia 30 września  2013 r.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Świnice Warckie o numerze 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.
 
Pamiętaj! Do recyklingu nadają się tylko czyste, suche i niezatłuszczone odpady opakowaniowe.
Wszystkie odpady, których nie możesz posegregować, czyli odpady niesegregowane, składaj w osobnym kontenerze.
Pamiętaj, że im więcej odpadów uda się wyselekcjonować i przekazać do powtórnego przetworzenia, tym mniej miejsca będą zajmowały tak uciążliwe wysypiska śmieci i tym lepsze stanie się środowisko naturalne.
Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych umożliwia również zmniejszenie opłat za wywóz śmieci każdego z nas.
Segreguj odpady opakowaniowe i zachęcaj do tego członków Twojej rodziny, znajomych, sąsiadów i kolegów z pracy.