artykuł nr 1

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2020 został przyjęty Uchwałą Nr X/76/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 roku