artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest:

  • Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP;
  • Posiadanie profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 Więcej o sposobie zakładania konta i uzyskaniu profilu zaufanego 

 


Korzystając z odpowiednich linków, możesz złożyć pismo lub wniosek do urzędu drogą elektroniczną:


 Pismo ogólne do urzędu

 Dopisanie do spisu wyborców

 Skargi, wnioski, zapytanie do urzędu

 Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

 Zaświadczenie o stanie majątkowym

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 Działalność gospodarcza

 Działalność gospodarcza