artykuł nr 1

Informacje ogólne

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

 Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  2. jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
  3. wskazanie przedmiotu petycji, którym zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach: „może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, w przypadku petycji kierowanych do Rady Gminy Świnice Warckie lub do Wójta Gminy Świnice Warckie, jest samodzielne stanowisko ds. obsługi organów gminy.

Petycję można kierować w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Świnice Warckie

ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie

albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzadswinice.w@wp.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: /0eiktd859u/skrytka

Dostępne podkategorie:
2015
2016
2017
2018
2019
2022