artykuł nr 1

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Data: 2021-03-24 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Urzędzie Gminy Świnice Warckie został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Funkcję pełni – Angelika Łuczak

e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl

 Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;

  2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  4) przedstawianie Wójtowi Gminy Świnice Warckie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

  5) sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 124/2020

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Angelikę Łuczak na Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Świnice Warckie.

§ 2. Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

  1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminę;

  2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  3) monitorowanie działalności podejmowanej przez Gminę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  4) przedstawianie Wójtowi Gminy Świnice Warckie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

  5) sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3. Zobowiązuję:

  1) pracowników Urzędu Gminy Świnice Warckie do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zdań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

  2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Świnice Warckie do realizacji obowiązków i wdrożenia rozwiązań wymaganych ww. ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. dostępności.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.