główna zawartość
artykuł nr 1

Zakres działania komisji

Przedmiotem działania Komisji Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej są w szczególności sprawy związane z opiniowaniem:1/ funkcjonowania gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy / organizacja, statuty jednostek /,2/ funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej,3/ zagadnień związanych z organizacją oświaty w gminie i edukacji publicznej,4/ spraw kultury, w tym bibliotek gminnych oraz kultury fizycznej i turystyki,5/ spraw z zakresu opieki społecznej,6/ spraw ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia ładu i porządku publicznego,7/ promocji gminy, wspierania i upowszechniania idei samorządowej,8/ współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,9/ innych spraw wynikających z przepisów prawa odpowiadających przedmiotowi działania komisji.