główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 4004
   Dane podstawowe 118912
   Godziny urzędowania 4974
   Organizacja urzędu 6971
   Struktura organizacyjna 7024
   Numer rachunku bankowego 2427
   Tablica ogłoszeń 158
Organy
   Wójt Gminy 7562
     CV 2891
     Kompetencje 2884
     Kontakt 1939
     Dyżury 1612
     Zarządzenia 2142
     Decyzje i inne akty administracyjne 7856
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17469
    ›    Rok 2009 1660
    ›    Rok 2010 1009
    ›    Rok 2011 1074
    ›    Rok 2012 963
    ›    Rok 2013 1897
    ›    Rok 2014 714
    ›    Rok 2015 531
    ›    Rok 2016 432
    ›    Rok 2017 318
    ›    Rok 2018 186
    ›    Rok 2019 70
   Sekretarz 4230
   Skarbnik 4161
   Rada Gminy 7507
     Przewodniczący Rady 2456
     Skład Rady 4832
     Kompetencje 2234
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1757
    ›    Protokoły z sesji 1519
     Sesje 1475
     Uchwały Rady Gminy 1350
    ›    Rok 2003 945
    ›    Rok 2004 2124
    ›    Rok 2005 1160
     Dyżury radnych 1467
     Kontakt z radnymi 1537
     Wnioski i interpelacje radnych 61
   Komisje Rady 3345
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 979
    ›    Przedmiot działania 737
    ›    Skład osobowy 1040
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1245
     Komisja Rewizyjna 971
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1472
    ›    Przedmiot działania 659
    ›    Skład osobowy 870
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 890
    ›    Skład osobowy 1026
    ›    Przedmiot działania 692
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1114
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 60
    ›    Skład osobowy 21
    ›    Przedmiot działania 22
    ›    Plan pracy i sprawozdania 21
    ›    Rejestr skarg 35
    ›    Rejestr wniosków 52
    ›    Rejestr petycji 25
   Urząd Stanu Cywilnego 4008
   Samodzielne stanowiska 5635
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1386
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1370
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1461
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1204
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1286
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1508
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1056
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 970
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1157
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1085
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1156
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1120
   Ogłoszenia o naborze pracowników 18033
     Procedura naboru 1384
     Służba przygotowawcza 983
Prawo Lokalne
   Statut 5613
   Regulamin 3291
   Budżet 6909
     Podstawowe informacje o budżecie 1401
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1372
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1114
     Sprawozdania finansowe 88
     Raport o stanie gminy 28
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 27
   Uchwały 5085
     Rok 2006 1077
     Rok 2007 1698
     Rok 2008 1671
     Rok 2009 1238
     Rok 2010 1574
     Rok 2011 1582
     Rok 2012 1723
     Rok 2013 1019
     Rok 2014 1054
     Rok 2015 1026
     Rok 2016 812
     Rok 2017 548
     Rok 2018 560
     Rok 2019 259
   Podatki i opłaty lokalne 4607
     Indywidualne interpretacje podatkowe 219
     Podatek od nieruchomości 3841
     Podatek od środków transportowych 1768
     Podatek rolny 2291
     Podatek leśny 2162
     Opłata od posiadania psów 1520
     Opłata targowa 1614
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1317
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1052
   Informacje urzedu 3546
     Zgłaszanie awarii 831
     Informacje o jakości wody 275
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 306
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 393
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 434
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 104
   Konsultacje społeczne 264
     Rok 2018 138
     Rok 2019 15
   Strategia rozwoju 3900
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3067
     Rok 2008 1106
     Rok 2009 753
     Rok 2010 844
     Rok 2011 747
     Rok 2012 699
     Rok 2013 420
     Rok 2014 907
     Rok 2015 8100
     Rok 2016 5816
     ROK 2017 8636
     Rok 2018 10089
     Rok 2019 8333
   Realizowane programy 1239
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 608
    ›    Rok 2013 541
    ›    Rok 2014 519
    ›    Rok 2015 363
    ›    Rok 2016 342
    ›    ROK 2017 226
    ›    Rok 2018 135
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 227
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 420
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 286
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 248
   Zagospodarowanie przestrzenne 4743
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1410
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 976
    ›    Wnioski 1814
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3183
   System informacji przestrzennej 1841
   Utrzymanie czystości i porządku 3492
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 288
   Gospodarka komunalna 11276
     Rok 2015 458
     Rok 2016 778
     ROK 2017 251
     ROK 2018 332
     Rok 2019 69
   Ochrona środowiska 4424
     Decyzje środowiskowe 1047
    ›    Wnioski 2023
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2877
   Pozostałe 3262
     Kontrola zarządcza 362
    ›    2014 362
     Dokumentacje kontroli 414
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 28304
     Rok 2005 5774
     Rok 2006 9618
     Rok 2007 11236
     Rok 2008 12784
     Rok 2009 11595
     Rok 2010 14301
     Rok 2011 4948
     Rok 2012 6885
     Rok 2013 5642
     Rok 2014 7387
     Rok 2015 14457
     Rok 2016 9244
     ROK 2017 6925
     ROK 2018 6509
     ROK 2019 5533
   ZAPYTANIA OFERTOWE 42284
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 774
   Centralny rejestr umów 418
     Rok 2017 206
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 100
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2728
     Małżeństwa, narodziny, zgony 797
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 592
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 472
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 499
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 514
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 504
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 529
     Dowody osobiste 849
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 535
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 533
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 498
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 614
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 526
     Meldunki 707
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 559
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 569
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 438
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 482
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 451
     Mieszkania 729
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 463
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 434
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 464
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 422
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 426
     Nieruchomości 818
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 503
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 506
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 443
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 412
    ›    Podział nieruchomości 447
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 427
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 420
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 468
     Działalność gospodarcza 706
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 518
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 468
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 433
     Zezwolenia i decyzje 817
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 447
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 575
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 461
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 418
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 440
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 401
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 730
     Zaświadczenia 815
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 506
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 449
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 450
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 516
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 468
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 540
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1571
   Zgromadzenia 581
   Petycje 914
     2015 311
     2016 334
     2017 168
     2018 95
     2019 161
Inne
   Jednostki organizacyjne 6610
     Gminny Ośrodek Kultury 1346
    ›    Kontakt 1234
    ›    Kierownictwo 912
    ›    Statut 531
    ›    Regulamin 510
    ›    Struktura organizacyjna 570
    ›    Ewidencje i rejestry 449
    ›    Majątek 517
    ›    Dokumentacje kontroli 466
    ›    Budżet i inwestycje 492
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 516
    ›    Procedury 456
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1737
    ›    Kontakt 1305
    ›    Kierownictwo 1180
    ›    Statut 584
    ›    Regulamin 655
    ›    Struktura organizacyjna 685
    ›    Ewidencje i rejestry 571
    ›    Majątek 561
    ›    Dokumentacje kontroli 599
    ›    Budżet i inwestycje 585
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 676
    ›    Procedury 583
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 973
    ›    Kontakt 724
    ›    Kierownictwo 563
    ›    Statut 589
    ›    Regulamin 533
    ›    Struktura organizacyjna 527
    ›    Ewidencje i rejestry 550
    ›    Majątek 541
    ›    Dokumentacje kontroli 529
    ›    Budżet i inwestycje 559
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 518
    ›    Procedury 511
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1186
   Jednostki pomocnicze 2709
     Sołectwa 2028
    ›    Sołectwo Bielawy 1700
    ›    Sołectwo Chorzepin 1681
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1383
    ›    Sołectwo Głogowiec 1209
    ›    Sołectwo Grodzisko 1579
    ›    Sołectwo Gusin 1387
    ›    Sołectwo Kaznów 1406
    ›    Sołectwo Kosew 1280
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1147
    ›    Sołectwo Kraski 1181
    ›    Sołectwo Piaski 1204
    ›    Sołectwo Rogów 989
    ›    Sołectwo Stemplew 1392
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1872
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1629
    ›    Sołectwo Parski 1442
    ›    Sołectwo Drozdów 1060
    ›    Sołectwo Podłęże 1385
    ›    Sołectwo Władysławów 1338
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1198
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1235
    ›    Sołectwo Tolów 1062
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2313
   Oferty inwestycyjne 3006
     Infrastruktura 1251
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 679
    ›    Stan elektryfikacji 657
    ›    Stan telefonizacji 650
    ›    Stan gospodarki komunalnej 772
     Oferty 9243
   Rejestry i ewidencje 2942
     Rejestr skarg i wniosków 1013
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 969
   Oświadczenia majątkowe 10188
     Wójt 3811
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3622
    ›    Prażnowska Sylwia 470
     Urząd 3443
    ›    Rok 2010 648
    ›    Rok 2011 598
    ›    Rok 2012 540
    ›    Rok 2013 624
    ›    Rok 2014 357
    ›    Rok 2015 527
    ›    Rok 2016 446
    ›    Rok 2017 705
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3614
    ›    Rok 2010 767
    ›    Rok 2011 801
    ›    Rok 2012 689
    ›    Rok 2013 601
    ›    Rok 2014 463
    ›    Rok 2015 635
    ›    Rok 2016 445
    ›    Rok 2017 745
     Radni 4253
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 830
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1346
    ›    Rok 2010 774
    ›    Rok 2011 656
    ›    Rok 2012 637
    ›    Rok 2013 565
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 400
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1651
    ›    Rok 2014 502
    ›    Rok 2015 722
    ›    Rok 2016 874
    ›    Rok 2017 1115
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 620
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 583
    ›    Rok 2018 364
   WYBORY 3401
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 957
     Podział gminy na okręgi wyborcze 719
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 644
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 453
     Wybory samorządowe 2014 1328
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 773
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 331
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 535
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 566
     Urzędnik wyborczy 171
     Wybory samorządowe 2018 639
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 337
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 320
   Informacje nieudostępnione 2377
   Redakcja Biuletynu 2772
Łączna liczba odwiedzin:865864