główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6373
   Dane podstawowe 119220
   Godziny urzędowania 5046
   Organizacja urzędu 7124
   Struktura organizacyjna 7211
   Numer rachunku bankowego 2493
   Tablica ogłoszeń 354
Organy
   Wójt Gminy 7779
     CV 2990
     Kompetencje 2938
     Kontakt 1976
     Dyżury 1632
     Zarządzenia 2170
     Decyzje i inne akty administracyjne 7914
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17548
    ›    Rok 2009 1691
    ›    Rok 2010 1028
    ›    Rok 2011 1091
    ›    Rok 2012 978
    ›    Rok 2013 1943
    ›    Rok 2014 732
    ›    Rok 2015 541
    ›    Rok 2016 444
    ›    Rok 2017 333
    ›    Rok 2018 206
    ›    Rok 2019 99
    ›    Rok 2020 26
   Sekretarz 4330
   Skarbnik 4301
   Rada Gminy 7663
     Przewodniczący Rady 2495
     Skład Rady 4905
     Kompetencje 2266
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1806
    ›    Protokoły z sesji 1552
     Sesje 1532
     Uchwały Rady Gminy 1385
    ›    Rok 2003 963
    ›    Rok 2004 2140
    ›    Rok 2005 1196
     Dyżury radnych 1485
     Kontakt z radnymi 1566
     Wnioski i interpelacje radnych 72
   Komisje Rady 3378
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 993
    ›    Przedmiot działania 752
    ›    Skład osobowy 1058
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1276
     Komisja Rewizyjna 978
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1509
    ›    Przedmiot działania 671
    ›    Skład osobowy 884
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 896
    ›    Skład osobowy 1045
    ›    Przedmiot działania 704
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1149
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 73
    ›    Skład osobowy 30
    ›    Przedmiot działania 33
    ›    Plan pracy i sprawozdania 31
    ›    Rejestr skarg 46
    ›    Rejestr wniosków 64
    ›    Rejestr petycji 51
   Urząd Stanu Cywilnego 4065
   Samodzielne stanowiska 5710
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1404
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1392
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1479
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1216
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1301
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1525
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1078
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 994
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1170
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1099
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1170
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1136
   Ogłoszenia o naborze pracowników 18922
     Procedura naboru 1421
     Służba przygotowawcza 1003
Prawo Lokalne
   Statut 5654
   Regulamin 3332
   Budżet 7066
     Podstawowe informacje o budżecie 1429
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1392
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1138
     Sprawozdania finansowe 150
     Raport o stanie gminy 44
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 42
   Uchwały 5218
     Rok 2006 1090
     Rok 2007 1715
     Rok 2008 1685
     Rok 2009 1254
     Rok 2010 1592
     Rok 2011 1598
     Rok 2012 1746
     Rok 2013 1044
     Rok 2014 1084
     Rok 2015 1052
     Rok 2016 843
     Rok 2017 619
     Rok 2018 595
     Rok 2019 365
     Rok 2020 20
   Podatki i opłaty lokalne 4708
     Indywidualne interpretacje podatkowe 231
     Podatek od nieruchomości 3956
     Podatek od środków transportowych 1810
     Podatek rolny 2341
     Podatek leśny 2191
     Opłata od posiadania psów 1571
     Opłata targowa 1648
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1332
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1075
   Informacje urzedu 3588
     Zgłaszanie awarii 842
     Informacje o jakości wody 288
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 317
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 407
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 450
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 114
   Konsultacje społeczne 291
     Rok 2018 154
     Rok 2019 21
   Strategia rozwoju 3935
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3111
     Rok 2008 1118
     Rok 2009 764
     Rok 2010 857
     Rok 2011 758
     Rok 2012 707
     Rok 2013 430
     Rok 2014 922
     Rok 2015 8434
     Rok 2016 5840
     ROK 2017 8676
     Rok 2018 10132
     Rok 2019 10099
     Rok 2020 28
   Realizowane programy 1275
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 627
    ›    Rok 2013 558
    ›    Rok 2014 533
    ›    Rok 2015 381
    ›    Rok 2016 359
    ›    ROK 2017 238
    ›    Rok 2018 152
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 237
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 434
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 303
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 265
   Zagospodarowanie przestrzenne 4817
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1470
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1000
    ›    Wnioski 1822
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3303
   System informacji przestrzennej 1880
   Utrzymanie czystości i porządku 3601
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 316
   Gospodarka komunalna 11419
     Rok 2015 474
     Rok 2016 795
     ROK 2017 268
     ROK 2018 375
     Rok 2019 94
   Ochrona środowiska 4460
     Decyzje środowiskowe 1058
    ›    Wnioski 2065
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2967
   Pozostałe 3351
     Kontrola zarządcza 376
    ›    2014 379
     Dokumentacje kontroli 464
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 28661
     Rok 2005 5801
     Rok 2006 9639
     Rok 2007 11272
     Rok 2008 12829
     Rok 2009 11653
     Rok 2010 14344
     Rok 2011 4971
     Rok 2012 6904
     Rok 2013 5669
     Rok 2014 7445
     Rok 2015 14826
     Rok 2016 9314
     ROK 2017 6996
     ROK 2018 6571
     ROK 2019 6801
   ZAPYTANIA OFERTOWE 44115
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 818
   Centralny rejestr umów 456
     Rok 2017 227
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 120
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2788
     Małżeństwa, narodziny, zgony 815
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 606
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 482
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 509
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 525
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 516
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 540
     Dowody osobiste 865
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 544
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 543
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 508
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 627
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 535
     Meldunki 729
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 587
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 584
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 450
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 492
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 462
     Mieszkania 740
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 473
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 444
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 474
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 440
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 437
     Nieruchomości 841
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 516
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 515
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 452
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 424
    ›    Podział nieruchomości 459
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 437
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 429
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 496
     Działalność gospodarcza 716
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 527
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 482
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 443
     Zezwolenia i decyzje 832
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 458
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 597
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 474
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 428
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 449
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 411
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 754
     Zaświadczenia 832
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 516
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 460
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 463
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 530
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 479
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 553
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1602
   Zgromadzenia 600
   Petycje 951
     2015 318
     2016 344
     2017 178
     2018 108
     2019 236
Inne
   Jednostki organizacyjne 6697
     Gminny Ośrodek Kultury 1371
    ›    Kontakt 1251
    ›    Kierownictwo 927
    ›    Statut 545
    ›    Regulamin 519
    ›    Struktura organizacyjna 579
    ›    Ewidencje i rejestry 460
    ›    Majątek 533
    ›    Dokumentacje kontroli 475
    ›    Budżet i inwestycje 510
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 532
    ›    Procedury 468
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1791
    ›    Kontakt 1318
    ›    Kierownictwo 1202
    ›    Statut 594
    ›    Regulamin 666
    ›    Struktura organizacyjna 705
    ›    Ewidencje i rejestry 586
    ›    Majątek 575
    ›    Dokumentacje kontroli 610
    ›    Budżet i inwestycje 596
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 695
    ›    Procedury 597
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 985
    ›    Kontakt 737
    ›    Kierownictwo 575
    ›    Statut 600
    ›    Regulamin 543
    ›    Struktura organizacyjna 536
    ›    Ewidencje i rejestry 561
    ›    Majątek 554
    ›    Dokumentacje kontroli 541
    ›    Budżet i inwestycje 573
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 529
    ›    Procedury 520
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1199
   Jednostki pomocnicze 2739
     Sołectwa 2089
    ›    Sołectwo Bielawy 1720
    ›    Sołectwo Chorzepin 1713
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1409
    ›    Sołectwo Głogowiec 1240
    ›    Sołectwo Grodzisko 1601
    ›    Sołectwo Gusin 1403
    ›    Sołectwo Kaznów 1423
    ›    Sołectwo Kosew 1306
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1170
    ›    Sołectwo Kraski 1205
    ›    Sołectwo Piaski 1225
    ›    Sołectwo Rogów 1006
    ›    Sołectwo Stemplew 1417
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1916
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1652
    ›    Sołectwo Parski 1467
    ›    Sołectwo Drozdów 1080
    ›    Sołectwo Podłęże 1410
    ›    Sołectwo Władysławów 1358
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1225
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1254
    ›    Sołectwo Tolów 1079
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2343
   Oferty inwestycyjne 3040
     Infrastruktura 1272
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 694
    ›    Stan elektryfikacji 666
    ›    Stan telefonizacji 667
    ›    Stan gospodarki komunalnej 787
     Oferty 9265
   Rejestry i ewidencje 2978
     Rejestr skarg i wniosków 1031
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 981
   Oświadczenia majątkowe 10478
     Wójt 3928
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3740
    ›    Prażnowska Sylwia 576
     Urząd 3536
    ›    Rok 2010 663
    ›    Rok 2011 615
    ›    Rok 2012 555
    ›    Rok 2013 662
    ›    Rok 2014 373
    ›    Rok 2015 544
    ›    Rok 2016 468
    ›    Rok 2017 762
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3699
    ›    Rok 2010 782
    ›    Rok 2011 816
    ›    Rok 2012 704
    ›    Rok 2013 620
    ›    Rok 2014 473
    ›    Rok 2015 650
    ›    Rok 2016 456
    ›    Rok 2017 783
     Radni 4324
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 847
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1365
    ›    Rok 2010 794
    ›    Rok 2011 666
    ›    Rok 2012 651
    ›    Rok 2013 578
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 419
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1709
    ›    Rok 2014 519
    ›    Rok 2015 736
    ›    Rok 2016 898
    ›    Rok 2017 1133
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 640
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 629
    ›    Rok 2018 413
   WYBORY 3454
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 975
     Podział gminy na okręgi wyborcze 739
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 662
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 464
     Wybory samorządowe 2014 1357
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 794
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 341
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 565
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 595
     Urzędnik wyborczy 188
     Wybory samorządowe 2018 665
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 379
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 343
   Informacje nieudostępnione 2399
   Redakcja Biuletynu 2792
Łączna liczba odwiedzin:886731