Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN810286
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ116296
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 116296
   Godziny urzędowania 4731
   Organizacja urzędu 6540
   Struktura organizacyjna 6549
   Numer rachunku bankowego 2210
Organy
   Wójt Gminy 6931
     CV 2663
     Kompetencje 2768
     Kontakt 1798
     Dyżury 1527
     Zarządzenia 2024
     Decyzje i inne akty administracyjne 7750
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17331
    ›    Rok 2009 1609
    ›    Rok 2010 979
    ›    Rok 2011 1012
    ›    Rok 2012 928
    ›    Rok 2013 1756
    ›    Rok 2014 683
    ›    Rok 2015 507
    ›    Rok 2016 398
    ›    Rok 2017 282
    ›    Rok 2018 147
    ›    Rok 2019 46
   Sekretarz 3942
   Skarbnik 3857
   Rada Gminy 7078
     Przewodniczący Rady 2350
     Skład Rady 4587
     Kompetencje 2130
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1661
    ›    Protokoły z sesji 1440
     Sesje 1368
     Uchwały Rady Gminy 1275
    ›    Rok 2003 898
    ›    Rok 2004 2075
    ›    Rok 2005 1094
     Dyżury radnych 1406
     Kontakt z radnymi 1455
     Wnioski i interpelacje radnych 16
   Komisje Rady 3245
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 935
    ›    Przedmiot działania 691
    ›    Skład osobowy 974
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1181
     Komisja Rewizyjna 931
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1405
    ›    Przedmiot działania 613
    ›    Skład osobowy 812
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 866
    ›    Skład osobowy 975
    ›    Przedmiot działania 646
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1050
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 12
    ›    Skład osobowy 2
    ›    Przedmiot działania 3
    ›    Plan pracy i sprawozdania 3
    ›    Rejestr skarg 0
    ›    Rejestr wniosków 5
    ›    Rejestr petycji 0
   Urząd Stanu Cywilnego 3847
   Samodzielne stanowiska 5443
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1342
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1299
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1415
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1178
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1218
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1454
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1008
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 931
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1115
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1050
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1120
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1051
   Ogłoszenia o naborze pracowników 16204
     Procedura naboru 1324
     Służba przygotowawcza 921
Prawo Lokalne
   Statut 5517
   Regulamin 3198
   Budżet 6459
     Podstawowe informacje o budżecie 1356
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1282
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1057
     Sprawozdania finansowe 10
   Uchwały 4821
     Rok 2006 1039
     Rok 2007 1655
     Rok 2008 1633
     Rok 2009 1189
     Rok 2010 1498
     Rok 2011 1549
     Rok 2012 1639
     Rok 2013 975
     Rok 2014 1003
     Rok 2015 972
     Rok 2016 754
     Rok 2017 409
     Rok 2018 461
     Rok 2019 70
   Podatki i opłaty lokalne 4493
     Indywidualne interpretacje podatkowe 183
     Podatek od nieruchomości 3713
     Podatek od środków transportowych 1719
     Podatek rolny 2220
     Podatek leśny 2120
     Opłata od posiadania psów 1444
     Opłata targowa 1567
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1286
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1018
   Informacje urzedu 3451
     Zgłaszanie awarii 794
     Informacje o jakości wody 242
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 278
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 354
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 388
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 61
   Konsultacje społeczne 189
     Rok 2018 77
   Strategia rozwoju 3162
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2952
     Rok 2008 1076
     Rok 2009 718
     Rok 2010 818
     Rok 2011 722
     Rok 2012 666
     Rok 2013 383
     Rok 2014 871
     Rok 2015 7159
     Rok 2016 5741
     ROK 2017 8533
     Rok 2018 9984
     Rok 2019 3287
   Realizowane programy 1176
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 569
    ›    Rok 2013 500
    ›    Rok 2014 495
    ›    Rok 2015 333
    ›    Rok 2016 280
    ›    ROK 2017 184
    ›    Rok 2018 89
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 201
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 381
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 263
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 192
   Zagospodarowanie przestrzenne 4536
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1245
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 884
    ›    Wnioski 1777
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2887
   System informacji przestrzennej 1705
   Utrzymanie czystości i porządku 3305
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 216
   Gospodarka komunalna 11094
     Rok 2015 429
     Rok 2016 746
     ROK 2017 201
     ROK 2018 231
     Rok 2019 27
   Ochrona środowiska 3615
     Decyzje środowiskowe 970
    ›    Wnioski 1857
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2619
   Pozostałe 3152
     Kontrola zarządcza 336
    ›    2014 338
     Dokumentacje kontroli 366
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 27174
     Rok 2005 5725
     Rok 2006 9566
     Rok 2007 11174
     Rok 2008 12720
     Rok 2009 11518
     Rok 2010 14197
     Rok 2011 4897
     Rok 2012 6838
     Rok 2013 5591
     Rok 2014 7301
     Rok 2015 13350
     Rok 2016 9077
     ROK 2017 6686
     ROK 2018 6353
     ROK 2019 2107
   ZAPYTANIA OFERTOWE 36912
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 650
   Centralny rejestr umów 342
     Rok 2017 161
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 44
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2641
     Małżeństwa, narodziny, zgony 760
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 564
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 446
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 470
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 477
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 482
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 501
     Dowody osobiste 814
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 500
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 463
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 584
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 503
     Meldunki 673
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 529
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 544
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 413
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 455
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 416
     Mieszkania 692
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 438
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 408
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 440
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 399
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 401
     Nieruchomości 766
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 477
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 478
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 417
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 387
    ›    Podział nieruchomości 421
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 394
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 393
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 412
     Działalność gospodarcza 673
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 497
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 439
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 410
     Zezwolenia i decyzje 782
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 422
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 549
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 429
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 391
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 415
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 378
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 678
     Zaświadczenia 784
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 483
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 427
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 428
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 490
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 441
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 515
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1503
   Zgromadzenia 533
   Petycje 800
     2015 281
     2016 306
     2017 135
     2018 59
     2019 40
Inne
   Jednostki organizacyjne 6449
     Gminny Ośrodek Kultury 1298
    ›    Kontakt 1193
    ›    Kierownictwo 875
    ›    Statut 500
    ›    Regulamin 485
    ›    Struktura organizacyjna 541
    ›    Ewidencje i rejestry 421
    ›    Majątek 484
    ›    Dokumentacje kontroli 437
    ›    Budżet i inwestycje 468
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 476
    ›    Procedury 432
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1540
    ›    Kontakt 1221
    ›    Kierownictwo 1101
    ›    Statut 537
    ›    Regulamin 631
    ›    Struktura organizacyjna 650
    ›    Ewidencje i rejestry 545
    ›    Majątek 535
    ›    Dokumentacje kontroli 571
    ›    Budżet i inwestycje 552
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 644
    ›    Procedury 549
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 931
    ›    Kontakt 694
    ›    Kierownictwo 524
    ›    Statut 563
    ›    Regulamin 511
    ›    Struktura organizacyjna 502
    ›    Ewidencje i rejestry 525
    ›    Majątek 516
    ›    Dokumentacje kontroli 504
    ›    Budżet i inwestycje 533
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 491
    ›    Procedury 487
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1143
   Jednostki pomocnicze 2630
     Sołectwa 1867
    ›    Sołectwo Bielawy 1637
    ›    Sołectwo Chorzepin 1596
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1314
    ›    Sołectwo Głogowiec 1128
    ›    Sołectwo Grodzisko 1528
    ›    Sołectwo Gusin 1333
    ›    Sołectwo Kaznów 1354
    ›    Sołectwo Kosew 1222
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1076
    ›    Sołectwo Kraski 1135
    ›    Sołectwo Piaski 1152
    ›    Sołectwo Rogów 944
    ›    Sołectwo Stemplew 1348
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1784
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1572
    ›    Sołectwo Parski 1376
    ›    Sołectwo Drozdów 1019
    ›    Sołectwo Podłęże 1334
    ›    Sołectwo Władysławów 1298
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1129
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1195
    ›    Sołectwo Tolów 1024
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2260
   Oferty inwestycyjne 2891
     Infrastruktura 1207
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 649
    ›    Stan elektryfikacji 631
    ›    Stan telefonizacji 626
    ›    Stan gospodarki komunalnej 748
     Oferty 9191
   Rejestry i ewidencje 2839
     Rejestr skarg i wniosków 912
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 920
   Oświadczenia majątkowe 8997
     Wójt 3444
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3412
    ›    Prażnowska Sylwia 150
     Urząd 3041
    ›    Rok 2010 611
    ›    Rok 2011 565
    ›    Rok 2012 513
    ›    Rok 2013 568
    ›    Rok 2014 329
    ›    Rok 2015 488
    ›    Rok 2016 405
    ›    Rok 2017 513
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3254
    ›    Rok 2010 730
    ›    Rok 2011 772
    ›    Rok 2012 654
    ›    Rok 2013 565
    ›    Rok 2014 438
    ›    Rok 2015 596
    ›    Rok 2016 411
    ›    Rok 2017 597
     Radni 3943
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 792
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1312
    ›    Rok 2010 743
    ›    Rok 2011 628
    ›    Rok 2012 613
    ›    Rok 2013 535
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 370
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1494
    ›    Rok 2014 466
    ›    Rok 2015 694
    ›    Rok 2016 788
    ›    Rok 2017 1041
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 574
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 456
    ›    Rok 2018 142
   WYBORY 2984
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 898
     Podział gminy na okręgi wyborcze 642
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 547
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 428
     Wybory samorządowe 2014 1260
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 737
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 303
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 498
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 496
     Urzędnik wyborczy 84
     Wybory samorządowe 2018 564
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 163
   Informacje nieudostępnione 2316
   Redakcja Biuletynu 2673