Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN826006
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ117890
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 117890
   Godziny urzędowania 4813
   Organizacja urzędu 6659
   Struktura organizacyjna 6675
   Numer rachunku bankowego 2264
Organy
   Wójt Gminy 7103
     CV 2710
     Kompetencje 2792
     Kontakt 1821
     Dyżury 1558
     Zarządzenia 2050
     Decyzje i inne akty administracyjne 7776
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17375
    ›    Rok 2009 1621
    ›    Rok 2010 987
    ›    Rok 2011 1042
    ›    Rok 2012 938
    ›    Rok 2013 1797
    ›    Rok 2014 691
    ›    Rok 2015 514
    ›    Rok 2016 410
    ›    Rok 2017 294
    ›    Rok 2018 158
    ›    Rok 2019 53
   Sekretarz 4008
   Skarbnik 3883
   Rada Gminy 7215
     Przewodniczący Rady 2371
     Skład Rady 4657
     Kompetencje 2171
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1689
    ›    Protokoły z sesji 1474
     Sesje 1399
     Uchwały Rady Gminy 1299
    ›    Rok 2003 916
    ›    Rok 2004 2094
    ›    Rok 2005 1120
     Dyżury radnych 1433
     Kontakt z radnymi 1494
     Wnioski i interpelacje radnych 32
   Komisje Rady 3271
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 946
    ›    Przedmiot działania 712
    ›    Skład osobowy 995
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1201
     Komisja Rewizyjna 943
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1426
    ›    Przedmiot działania 637
    ›    Skład osobowy 839
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 873
    ›    Skład osobowy 996
    ›    Przedmiot działania 667
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1072
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 42
    ›    Skład osobowy 10
    ›    Przedmiot działania 10
    ›    Plan pracy i sprawozdania 7
    ›    Rejestr skarg 13
    ›    Rejestr wniosków 23
    ›    Rejestr petycji 6
   Urząd Stanu Cywilnego 3894
   Samodzielne stanowiska 5486
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1352
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1325
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1426
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1183
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1250
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1467
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1019
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 941
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1124
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1058
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1128
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1076
   Ogłoszenia o naborze pracowników 16599
     Procedura naboru 1340
     Służba przygotowawcza 933
Prawo Lokalne
   Statut 5542
   Regulamin 3231
   Budżet 6572
     Podstawowe informacje o budżecie 1368
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1343
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1074
     Sprawozdania finansowe 31
     Raport o stanie gminy 4
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 7
   Uchwały 4903
     Rok 2006 1047
     Rok 2007 1669
     Rok 2008 1645
     Rok 2009 1205
     Rok 2010 1515
     Rok 2011 1556
     Rok 2012 1668
     Rok 2013 988
     Rok 2014 1010
     Rok 2015 984
     Rok 2016 774
     Rok 2017 448
     Rok 2018 496
     Rok 2019 121
   Podatki i opłaty lokalne 4518
     Indywidualne interpretacje podatkowe 194
     Podatek od nieruchomości 3731
     Podatek od środków transportowych 1726
     Podatek rolny 2227
     Podatek leśny 2128
     Opłata od posiadania psów 1460
     Opłata targowa 1575
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1300
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1034
   Informacje urzedu 3480
     Zgłaszanie awarii 805
     Informacje o jakości wody 253
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 285
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 367
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 403
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 81
   Konsultacje społeczne 204
     Rok 2018 86
   Strategia rozwoju 3185
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2985
     Rok 2008 1087
     Rok 2009 730
     Rok 2010 825
     Rok 2011 729
     Rok 2012 677
     Rok 2013 393
     Rok 2014 879
     Rok 2015 7482
     Rok 2016 5769
     ROK 2017 8547
     Rok 2018 9998
     Rok 2019 5011
   Realizowane programy 1194
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 579
    ›    Rok 2013 510
    ›    Rok 2014 503
    ›    Rok 2015 341
    ›    Rok 2016 294
    ›    ROK 2017 206
    ›    Rok 2018 98
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 208
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 396
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 270
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 214
   Zagospodarowanie przestrzenne 4593
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1279
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 926
    ›    Wnioski 1791
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2953
   System informacji przestrzennej 1741
   Utrzymanie czystości i porządku 3359
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 243
   Gospodarka komunalna 11129
     Rok 2015 437
     Rok 2016 757
     ROK 2017 215
     ROK 2018 256
     Rok 2019 34
   Ochrona środowiska 3656
     Decyzje środowiskowe 1003
    ›    Wnioski 1907
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2681
   Pozostałe 3194
     Kontrola zarządcza 343
    ›    2014 346
     Dokumentacje kontroli 376
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 27449
     Rok 2005 5736
     Rok 2006 9583
     Rok 2007 11188
     Rok 2008 12731
     Rok 2009 11531
     Rok 2010 14235
     Rok 2011 4908
     Rok 2012 6849
     Rok 2013 5600
     Rok 2014 7320
     Rok 2015 13715
     Rok 2016 9120
     ROK 2017 6719
     ROK 2018 6383
     ROK 2019 3046
   ZAPYTANIA OFERTOWE 38593
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 692
   Centralny rejestr umów 363
     Rok 2017 177
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 67
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2665
     Małżeństwa, narodziny, zgony 771
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 572
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 453
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 477
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 484
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 489
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 512
     Dowody osobiste 825
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 520
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 507
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 470
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 592
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 510
     Meldunki 682
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 536
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 551
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 420
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 462
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 423
     Mieszkania 703
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 446
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 416
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 447
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 406
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 408
     Nieruchomości 785
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 486
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 487
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 426
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 395
    ›    Podział nieruchomości 429
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 407
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 402
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 422
     Działalność gospodarcza 682
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 504
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 447
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 417
     Zezwolenia i decyzje 790
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 429
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 558
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 437
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 398
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 421
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 384
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 694
     Zaświadczenia 792
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 490
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 434
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 435
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 498
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 449
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 523
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1531
   Zgromadzenia 545
   Petycje 843
     2015 288
     2016 313
     2017 143
     2018 71
     2019 74
Inne
   Jednostki organizacyjne 6496
     Gminny Ośrodek Kultury 1304
    ›    Kontakt 1200
    ›    Kierownictwo 882
    ›    Statut 508
    ›    Regulamin 492
    ›    Struktura organizacyjna 548
    ›    Ewidencje i rejestry 428
    ›    Majątek 494
    ›    Dokumentacje kontroli 445
    ›    Budżet i inwestycje 474
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 484
    ›    Procedury 439
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1591
    ›    Kontakt 1243
    ›    Kierownictwo 1122
    ›    Statut 553
    ›    Regulamin 639
    ›    Struktura organizacyjna 662
    ›    Ewidencje i rejestry 552
    ›    Majątek 543
    ›    Dokumentacje kontroli 578
    ›    Budżet i inwestycje 563
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 654
    ›    Procedury 564
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 943
    ›    Kontakt 702
    ›    Kierownictwo 532
    ›    Statut 571
    ›    Regulamin 518
    ›    Struktura organizacyjna 509
    ›    Ewidencje i rejestry 533
    ›    Majątek 524
    ›    Dokumentacje kontroli 513
    ›    Budżet i inwestycje 542
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 498
    ›    Procedury 494
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1153
   Jednostki pomocnicze 2650
     Sołectwa 1902
    ›    Sołectwo Bielawy 1660
    ›    Sołectwo Chorzepin 1626
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1345
    ›    Sołectwo Głogowiec 1154
    ›    Sołectwo Grodzisko 1547
    ›    Sołectwo Gusin 1354
    ›    Sołectwo Kaznów 1370
    ›    Sołectwo Kosew 1237
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1091
    ›    Sołectwo Kraski 1146
    ›    Sołectwo Piaski 1166
    ›    Sołectwo Rogów 959
    ›    Sołectwo Stemplew 1359
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1808
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1596
    ›    Sołectwo Parski 1395
    ›    Sołectwo Drozdów 1029
    ›    Sołectwo Podłęże 1346
    ›    Sołectwo Władysławów 1309
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1144
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1206
    ›    Sołectwo Tolów 1032
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2281
   Oferty inwestycyjne 2952
     Infrastruktura 1220
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 658
    ›    Stan elektryfikacji 638
    ›    Stan telefonizacji 633
    ›    Stan gospodarki komunalnej 755
     Oferty 9207
   Rejestry i ewidencje 2871
     Rejestr skarg i wniosków 961
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 940
   Oświadczenia majątkowe 9511
     Wójt 3594
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3470
    ›    Prażnowska Sylwia 246
     Urząd 3177
    ›    Rok 2010 620
    ›    Rok 2011 573
    ›    Rok 2012 520
    ›    Rok 2013 577
    ›    Rok 2014 336
    ›    Rok 2015 497
    ›    Rok 2016 416
    ›    Rok 2017 569
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3392
    ›    Rok 2010 745
    ›    Rok 2011 781
    ›    Rok 2012 662
    ›    Rok 2013 573
    ›    Rok 2014 447
    ›    Rok 2015 604
    ›    Rok 2016 421
    ›    Rok 2017 654
     Radni 4100
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 806
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1319
    ›    Rok 2010 751
    ›    Rok 2011 635
    ›    Rok 2012 619
    ›    Rok 2013 545
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 379
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1529
    ›    Rok 2014 477
    ›    Rok 2015 703
    ›    Rok 2016 824
    ›    Rok 2017 1074
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 591
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 524
    ›    Rok 2018 259
   WYBORY 3069
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 908
     Podział gminy na okręgi wyborcze 659
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 570
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 435
     Wybory samorządowe 2014 1278
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 746
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 313
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 507
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 513
     Urzędnik wyborczy 118
     Wybory samorządowe 2018 575
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 227
   Informacje nieudostępnione 2334
   Redakcja Biuletynu 2693