główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 25499
   Dane podstawowe 122866
   Godziny urzędowania 5676
   Organizacja urzędu 8564
   Struktura organizacyjna 8736
   Numer rachunku bankowego 3200
   Tablica ogłoszeń 3543
   Ochrona danych 328
     Inspektor Ochrony Danych 106
Organy
   Wójt Gminy 10372
     CV 3981
     Kompetencje 3674
     Kontakt 2563
     Dyżury 1954
     Zarządzenia 2670
     Decyzje i inne akty administracyjne 8738
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18709
    ›    Rok 2009 2307
    ›    Rok 2010 1284
    ›    Rok 2011 1379
    ›    Rok 2012 1208
    ›    Rok 2013 2178
    ›    Rok 2014 1046
    ›    Rok 2015 764
    ›    Rok 2016 658
    ›    Rok 2017 616
    ›    Rok 2018 427
    ›    Rok 2019 407
    ›    Rok 2020 733
    ›    Rok 2021 254
   Sekretarz 5172
   Skarbnik 5341
   Rada Gminy 8904
     Przewodniczący Rady 2886
     Skład Rady 5763
     Kompetencje 3355
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2510
    ›    Protokoły z sesji 2038
     Sesje 2195
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 353
     Uchwały Rady Gminy 1669
    ›    Rok 2003 1204
    ›    Rok 2004 2419
    ›    Rok 2005 1461
     Dyżury radnych 1740
     Kontakt z radnymi 1850
     Wnioski i interpelacje radnych 327
   Komisje Rady 3773
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1174
    ›    Przedmiot działania 968
    ›    Skład osobowy 1311
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2109
     Komisja Rewizyjna 1152
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2196
    ›    Przedmiot działania 888
    ›    Skład osobowy 1142
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1059
    ›    Skład osobowy 1319
    ›    Przedmiot działania 909
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1786
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 290
    ›    Skład osobowy 249
    ›    Przedmiot działania 254
    ›    Plan pracy i sprawozdania 221
    ›    Rejestr skarg 266
    ›    Rejestr wniosków 333
    ›    Rejestr petycji 342
   Urząd Stanu Cywilnego 4823
   Samodzielne stanowiska 6518
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1713
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1634
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1713
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1407
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1494
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1745
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1293
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1191
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1361
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1291
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1345
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1447
   Ogłoszenia o naborze pracowników 24628
     Procedura naboru 1775
     Służba przygotowawcza 1196
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 181
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 99
Prawo Lokalne
   Statut 6039
   Regulamin 3745
   Budżet 8700
     Podstawowe informacje o budżecie 1650
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1582
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1619
     Sprawozdania finansowe 565
     Raport o stanie gminy 248
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 262
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 185
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 78
   Uchwały 6495
     Rok 2006 1305
     Rok 2007 1947
     Rok 2008 2025
     Rok 2009 1435
     Rok 2010 2028
     Rok 2011 2000
     Rok 2012 2208
     Rok 2013 1420
     Rok 2014 1520
     Rok 2015 1500
     Rok 2016 1332
     Rok 2017 1031
     Rok 2018 1134
     Rok 2019 1038
     Rok 2020 1186
     Rok 2021 450
   Podatki i opłaty lokalne 5429
     Indywidualne interpretacje podatkowe 391
     Podatek od nieruchomości 4910
     Podatek od środków transportowych 2364
     Podatek rolny 3002
     Podatek leśny 2745
     Opłata od posiadania psów 2134
     Opłata targowa 2168
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1590
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1253
   Informacje urzedu 4003
     Zgłaszanie awarii 1022
     Informacje o jakości wody 478
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 499
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 654
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 686
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 331
     Pozwolenia wodnoprawne 177
   Konsultacje społeczne 660
     Rok 2018 341
     Rok 2019 242
     Rok 2020 135
     Rok 2021 15
   Strategia rozwoju 4388
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3462
     Rok 2008 1250
     Rok 2009 917
     Rok 2010 1013
     Rok 2011 896
     Rok 2012 844
     Rok 2013 576
     Rok 2014 1221
     Rok 2015 10835
     Rok 2016 6150
     ROK 2017 9017
     Rok 2018 10584
     Rok 2019 10774
     Rok 2020 7431
     Rok 2021 10278
   Realizowane programy 1577
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 787
    ›    Rok 2013 761
    ›    Rok 2014 709
    ›    Rok 2015 554
    ›    Rok 2016 548
    ›    ROK 2017 420
    ›    Rok 2018 358
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 450
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 625
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 538
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 464
   Zagospodarowanie przestrzenne 5733
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2418
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1310
    ›    Wnioski 2064
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 5879
   System informacji przestrzennej 2616
   Utrzymanie czystości i porządku 4842
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 602
   Gospodarka komunalna 13351
     Rok 2015 687
     Rok 2016 1045
     ROK 2017 597
     ROK 2018 935
     Rok 2019 453
     Rok 2020 288
     Rok 2021 192
   Ochrona środowiska 5063
     Decyzje środowiskowe 1454
    ›    Wnioski 2537
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 7272
   Pozostałe 4062
     Kontrola zarządcza 590
    ›    2014 659
    ›    2019 212
    ›    2020 59
     Dokumentacje kontroli 767
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 32470
     Rok 2005 6129
     Rok 2006 9961
     Rok 2007 11917
     Rok 2008 13470
     Rok 2009 12372
     Rok 2010 14864
     Rok 2011 5421
     Rok 2012 7220
     Rok 2013 6165
     Rok 2014 8037
     Rok 2015 17356
     Rok 2016 10063
     ROK 2017 7772
     ROK 2018 7150
     ROK 2019 9845
     Rok 2020 6573
     ROK 2021 1664
   ZAPYTANIA OFERTOWE 59936
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2588
   Centralny rejestr umów 785
     Rok 2017 425
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 389
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3196
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1017
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 780
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 649
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 668
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 706
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 690
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 755
     Dowody osobiste 1076
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 734
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 727
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 697
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 799
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 723
     Meldunki 929
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 860
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 771
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 619
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 688
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 646
     Mieszkania 898
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 643
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 609
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 663
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 621
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 610
     Nieruchomości 1051
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 716
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 693
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 632
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 601
    ›    Podział nieruchomości 634
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 612
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 611
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 728
     Działalność gospodarcza 881
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 694
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 650
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 610
     Zezwolenia i decyzje 1066
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 633
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 799
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 671
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 587
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 617
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 578
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1191
     Zaświadczenia 1040
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 689
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 619
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 619
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 718
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 647
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 717
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2079
   Zgromadzenia 851
   Petycje 1288
     2015 453
     2016 500
     2017 322
     2018 225
     2019 582
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 132
   Deklaracja dostępności 297
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 135
Inne
   Jednostki organizacyjne 7282
     Gminny Ośrodek Kultury 2679
    ›    Kontakt 1445
    ›    Kierownictwo 1122
    ›    Statut 738
    ›    Regulamin 694
    ›    Struktura organizacyjna 788
    ›    Ewidencje i rejestry 644
    ›    Majątek 714
    ›    Dokumentacje kontroli 635
    ›    Budżet i inwestycje 714
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 715
    ›    Procedury 643
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2329
    ›    Kontakt 1694
    ›    Kierownictwo 1548
    ›    Statut 815
    ›    Regulamin 830
    ›    Struktura organizacyjna 906
    ›    Ewidencje i rejestry 753
    ›    Majątek 749
    ›    Dokumentacje kontroli 808
    ›    Budżet i inwestycje 772
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 900
    ›    Procedury 774
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1258
    ›    Kontakt 918
    ›    Kierownictwo 784
    ›    Statut 798
    ›    Regulamin 719
    ›    Struktura organizacyjna 720
    ›    Ewidencje i rejestry 748
    ›    Majątek 738
    ›    Dokumentacje kontroli 710
    ›    Budżet i inwestycje 741
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 713
    ›    Procedury 685
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1382
   Jednostki pomocnicze 3075
     Sołectwa 2972
    ›    Sołectwo Bielawy 2199
    ›    Sołectwo Chorzepin 2123
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1838
    ›    Sołectwo Głogowiec 1680
    ›    Sołectwo Grodzisko 2065
    ›    Sołectwo Gusin 2011
    ›    Sołectwo Kaznów 1754
    ›    Sołectwo Kosew 1721
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1455
    ›    Sołectwo Kraski 1622
    ›    Sołectwo Piaski 1587
    ›    Sołectwo Rogów 1265
    ›    Sołectwo Stemplew 1732
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2333
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1932
    ›    Sołectwo Parski 1782
    ›    Sołectwo Drozdów 1457
    ›    Sołectwo Podłęże 1879
    ›    Sołectwo Władysławów 1607
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1557
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1556
    ›    Sołectwo Tolów 1389
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2618
   Oferty inwestycyjne 3337
     Infrastruktura 1439
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 866
    ›    Stan elektryfikacji 841
    ›    Stan telefonizacji 838
    ›    Stan gospodarki komunalnej 949
     Oferty 9483
   Rejestry i ewidencje 3301
     Rejestr skarg i wniosków 1190
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1135
   Oświadczenia majątkowe 13073
     Wójt 4973
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4608
    ›    Bartczak Sylwia 1694
     Urząd 4423
    ›    Rok 2013 1033
    ›    Rok 2014 552
    ›    Rok 2015 741
    ›    Rok 2016 663
    ›    Rok 2017 1062
    ›    Rok 2018 155
    ›    Rok 2019 303
    ›    Rok 2020 703
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4476
    ›    Rok 2013 863
    ›    Rok 2014 665
    ›    Rok 2015 876
    ›    Rok 2016 656
    ›    Rok 2017 1149
    ›    Rok 2018 122
    ›    Rok 2019 288
    ›    Rok 2020 193
     Radni 5212
    ›    Rok 2013 807
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 643
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 2007
    ›    Rok 2014 703
    ›    Rok 2015 908
    ›    Rok 2016 1126
    ›    Rok 2017 1429
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 849
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 1232
    ›    Rok 2018 777
    ›    Rok 2019 594
    ›    Rok 2020 215
   WYBORY 4388
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1301
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1004
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 894
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 609
     Wybory samorządowe 2014 1812
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1124
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 497
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 868
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 1176
     Urzędnik wyborczy 379
     Wybory samorządowe 2018 1146
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 759
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 537
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1067
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 428
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 398
   Informacje nieudostępnione 2664
   Redakcja Biuletynu 3071
Łączna liczba odwiedzin:1113894