główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 19343
   Dane podstawowe 121959
   Godziny urzędowania 5490
   Organizacja urzędu 8141
   Struktura organizacyjna 8290
   Numer rachunku bankowego 2982
   Tablica ogłoszeń 1953
   Ochrona danych 173
     Inspektor Ochrony Danych 44
Organy
   Wójt Gminy 9709
     CV 3772
     Kompetencje 3390
     Kontakt 2344
     Dyżury 1872
     Zarządzenia 2568
     Decyzje i inne akty administracyjne 8472
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18312
    ›    Rok 2009 2098
    ›    Rok 2010 1192
    ›    Rok 2011 1229
    ›    Rok 2012 1128
    ›    Rok 2013 2092
    ›    Rok 2014 887
    ›    Rok 2015 683
    ›    Rok 2016 580
    ›    Rok 2017 509
    ›    Rok 2018 351
    ›    Rok 2019 296
    ›    Rok 2020 527
    ›    Rok 2021 74
   Sekretarz 4952
   Skarbnik 5098
   Rada Gminy 8597
     Przewodniczący Rady 2761
     Skład Rady 5586
     Kompetencje 3289
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2287
    ›    Protokoły z sesji 1865
     Sesje 1985
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 184
     Uchwały Rady Gminy 1592
    ›    Rok 2003 1121
    ›    Rok 2004 2330
    ›    Rok 2005 1380
     Dyżury radnych 1651
     Kontakt z radnymi 1759
     Wnioski i interpelacje radnych 267
   Komisje Rady 3668
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1117
    ›    Przedmiot działania 893
    ›    Skład osobowy 1232
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1705
     Komisja Rewizyjna 1103
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1934
    ›    Przedmiot działania 810
    ›    Skład osobowy 1058
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1000
    ›    Skład osobowy 1222
    ›    Przedmiot działania 839
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1575
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 208
    ›    Skład osobowy 182
    ›    Przedmiot działania 182
    ›    Plan pracy i sprawozdania 160
    ›    Rejestr skarg 191
    ›    Rejestr wniosków 242
    ›    Rejestr petycji 234
   Urząd Stanu Cywilnego 4553
   Samodzielne stanowiska 6285
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1587
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1566
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1628
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1341
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1429
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1678
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1204
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1115
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1308
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1231
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1283
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1370
   Ogłoszenia o naborze pracowników 21895
     Procedura naboru 1692
     Służba przygotowawcza 1129
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 112
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 17
Prawo Lokalne
   Statut 5928
   Regulamin 3612
   Budżet 8084
     Podstawowe informacje o budżecie 1569
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1507
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1381
     Sprawozdania finansowe 402
     Raport o stanie gminy 172
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 191
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 87
   Uchwały 6107
     Rok 2006 1220
     Rok 2007 1889
     Rok 2008 1817
     Rok 2009 1374
     Rok 2010 1796
     Rok 2011 1755
     Rok 2012 1938
     Rok 2013 1235
     Rok 2014 1230
     Rok 2015 1279
     Rok 2016 1131
     Rok 2017 818
     Rok 2018 843
     Rok 2019 838
     Rok 2020 887
     Rok 2021 25
   Podatki i opłaty lokalne 5239
     Indywidualne interpretacje podatkowe 330
     Podatek od nieruchomości 4634
     Podatek od środków transportowych 2208
     Podatek rolny 2813
     Podatek leśny 2537
     Opłata od posiadania psów 1965
     Opłata targowa 2005
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1491
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1200
   Informacje urzedu 3865
     Zgłaszanie awarii 949
     Informacje o jakości wody 404
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 428
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 557
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 589
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 254
     Pozwolenia wodnoprawne 123
   Konsultacje społeczne 493
     Rok 2018 275
     Rok 2019 163
     Rok 2020 43
   Strategia rozwoju 4250
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3363
     Rok 2008 1203
     Rok 2009 863
     Rok 2010 960
     Rok 2011 844
     Rok 2012 793
     Rok 2013 531
     Rok 2014 1105
     Rok 2015 10545
     Rok 2016 6043
     ROK 2017 8904
     Rok 2018 10436
     Rok 2019 10612
     Rok 2020 7348
     Rok 2021 370
   Realizowane programy 1475
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 726
    ›    Rok 2013 688
    ›    Rok 2014 643
    ›    Rok 2015 486
    ›    Rok 2016 483
    ›    ROK 2017 354
    ›    Rok 2018 281
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 351
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 561
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 461
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 385
   Zagospodarowanie przestrzenne 5359
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2021
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1200
    ›    Wnioski 1966
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4819
   System informacji przestrzennej 2305
   Utrzymanie czystości i porządku 4379
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 477
   Gospodarka komunalna 12626
     Rok 2015 623
     Rok 2016 952
     ROK 2017 481
     ROK 2018 757
     Rok 2019 341
     Rok 2020 204
     Rok 2021 6
   Ochrona środowiska 4852
     Decyzje środowiskowe 1285
    ›    Wnioski 2390
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 5194
   Pozostałe 3906
     Kontrola zarządcza 515
    ›    2014 549
    ›    2019 121
     Dokumentacje kontroli 701
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 30586
     Rok 2005 6011
     Rok 2006 9829
     Rok 2007 11672
     Rok 2008 13223
     Rok 2009 12125
     Rok 2010 14695
     Rok 2011 5240
     Rok 2012 7107
     Rok 2013 6003
     Rok 2014 7845
     Rok 2015 17047
     Rok 2016 9799
     ROK 2017 7506
     ROK 2018 6922
     ROK 2019 9570
     Rok 2020 4496
   ZAPYTANIA OFERTOWE 55487
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1440
   Centralny rejestr umów 692
     Rok 2017 370
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 279
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3065
     Małżeństwa, narodziny, zgony 958
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 712
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 577
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 606
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 635
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 618
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 688
     Dowody osobiste 1007
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 661
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 651
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 628
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 730
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 659
     Meldunki 859
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 783
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 698
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 549
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 606
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 581
     Mieszkania 837
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 574
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 545
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 587
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 553
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 542
     Nieruchomości 978
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 631
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 627
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 564
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 527
    ›    Podział nieruchomości 557
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 540
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 533
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 642
     Działalność gospodarcza 821
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 631
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 581
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 542
     Zezwolenia i decyzje 982
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 564
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 713
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 591
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 519
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 551
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 508
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 940
     Zaświadczenia 960
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 616
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 553
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 556
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 650
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 585
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 655
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1945
   Zgromadzenia 781
   Petycje 1194
     2015 405
     2016 445
     2017 272
     2018 178
     2019 407
Inne
   Jednostki organizacyjne 7122
     Gminny Ośrodek Kultury 1648
    ›    Kontakt 1374
    ›    Kierownictwo 1048
    ›    Statut 661
    ›    Regulamin 631
    ›    Struktura organizacyjna 704
    ›    Ewidencje i rejestry 573
    ›    Majątek 641
    ›    Dokumentacje kontroli 573
    ›    Budżet i inwestycje 643
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 647
    ›    Procedury 573
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2141
    ›    Kontakt 1553
    ›    Kierownictwo 1421
    ›    Statut 734
    ›    Regulamin 761
    ›    Struktura organizacyjna 820
    ›    Ewidencje i rejestry 692
    ›    Majątek 682
    ›    Dokumentacje kontroli 740
    ›    Budżet i inwestycje 702
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 816
    ›    Procedury 707
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1148
    ›    Kontakt 853
    ›    Kierownictwo 710
    ›    Statut 731
    ›    Regulamin 655
    ›    Struktura organizacyjna 654
    ›    Ewidencje i rejestry 676
    ›    Majątek 669
    ›    Dokumentacje kontroli 655
    ›    Budżet i inwestycje 687
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 646
    ›    Procedury 622
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1326
   Jednostki pomocnicze 2964
     Sołectwa 2479
    ›    Sołectwo Bielawy 1978
    ›    Sołectwo Chorzepin 1988
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1617
    ›    Sołectwo Głogowiec 1467
    ›    Sołectwo Grodzisko 1947
    ›    Sołectwo Gusin 1708
    ›    Sołectwo Kaznów 1593
    ›    Sołectwo Kosew 1508
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1328
    ›    Sołectwo Kraski 1453
    ›    Sołectwo Piaski 1427
    ›    Sołectwo Rogów 1163
    ›    Sołectwo Stemplew 1609
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2214
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1818
    ›    Sołectwo Parski 1668
    ›    Sołectwo Drozdów 1246
    ›    Sołectwo Podłęże 1644
    ›    Sołectwo Władysławów 1522
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1436
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1417
    ›    Sołectwo Tolów 1278
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2534
   Oferty inwestycyjne 3218
     Infrastruktura 1373
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 804
    ›    Stan elektryfikacji 766
    ›    Stan telefonizacji 766
    ›    Stan gospodarki komunalnej 890
     Oferty 9415
   Rejestry i ewidencje 3213
     Rejestr skarg i wniosków 1134
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1087
   Oświadczenia majątkowe 12336
     Wójt 4677
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4387
    ›    Prażnowska Sylwia 1359
     Urząd 4102
    ›    Rok 2013 911
    ›    Rok 2014 486
    ›    Rok 2015 678
    ›    Rok 2016 598
    ›    Rok 2017 985
    ›    Rok 2018 68
    ›    Rok 2019 168
    ›    Rok 2020 185
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4254
    ›    Rok 2013 782
    ›    Rok 2014 588
    ›    Rok 2015 780
    ›    Rok 2016 589
    ›    Rok 2017 1046
    ›    Rok 2018 51
    ›    Rok 2019 163
     Radni 4920
    ›    Rok 2013 725
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 558
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1899
    ›    Rok 2014 631
    ›    Rok 2015 842
    ›    Rok 2016 1047
    ›    Rok 2017 1324
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 771
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 1053
    ›    Rok 2018 696
    ›    Rok 2019 434
   WYBORY 4236
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1182
     Podział gminy na okręgi wyborcze 924
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 835
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 557
     Wybory samorządowe 2014 1678
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1006
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 443
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 756
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 925
     Urzędnik wyborczy 321
     Wybory samorządowe 2018 972
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 626
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 487
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 871
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 288
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 261
   Informacje nieudostępnione 2582
   Redakcja Biuletynu 2985
Łączna liczba odwiedzin:1025851