Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN744921
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ107923
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 107923
   Godziny urzędowania 4371
   Organizacja urzędu 5876
   Struktura organizacyjna 5913
   Numer rachunku bankowego 2014
Organy
   Wójt Gminy 6062
     CV 2384
     Kompetencje 2643
     Kontakt 1696
     Dyżury 1459
     Zarządzenia 1938
     Decyzje i inne akty administracyjne 7660
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17157
    ›    Rok 2009 1589
    ›    Rok 2010 957
    ›    Rok 2011 992
    ›    Rok 2012 908
    ›    Rok 2013 1585
    ›    Rok 2014 662
    ›    Rok 2015 468
    ›    Rok 2016 371
    ›    Rok 2017 257
    ›    Rok 2018 89
   Sekretarz 3629
   Skarbnik 3583
   Rada Gminy 5915
     Przewodniczący Rady 2057
     Skład Rady 3972
     Kompetencje 2006
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1548
    ›    Protokoły z sesji 1310
     Sesje 1083
     Uchwały Rady Gminy 1163
    ›    Rok 2003 874
    ›    Rok 2004 2053
    ›    Rok 2005 1064
     Dyżury radnych 1281
     Kontakt z radnymi 1282
   Komisje Rady 3049
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 845
    ›    Przedmiot działania 642
    ›    Skład osobowy 902
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1148
     Komisja Rewizyjna 861
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1361
    ›    Przedmiot działania 585
    ›    Skład osobowy 754
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 791
    ›    Skład osobowy 904
    ›    Przedmiot działania 626
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1025
   Urząd Stanu Cywilnego 3655
   Samodzielne stanowiska 5128
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1279
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1249
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1366
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1144
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1184
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1413
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 971
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 902
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1074
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1014
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1081
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1000
   Ogłoszenia o naborze pracowników 12878
     Procedura naboru 1222
     Służba przygotowawcza 872
Prawo Lokalne
   Statut 5404
   Regulamin 3099
   Budżet 6091
     Podstawowe informacje o budżecie 1309
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1250
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1016
   Uchwały 4483
     Rok 2006 1010
     Rok 2007 1627
     Rok 2008 1608
     Rok 2009 1164
     Rok 2010 1420
     Rok 2011 1521
     Rok 2012 1597
     Rok 2013 951
     Rok 2014 926
     Rok 2015 919
     Rok 2016 688
     Rok 2017 346
     Rok 2018 253
   Podatki i opłaty lokalne 4324
     Indywidualne interpretacje podatkowe 161
     Podatek od nieruchomości 3515
     Podatek od środków transportowych 1693
     Podatek rolny 2154
     Podatek leśny 2095
     Opłata od posiadania psów 1411
     Opłata targowa 1537
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1266
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 994
   Informacje urzedu 3304
     Zgłaszanie awarii 768
     Informacje o jakości wody 209
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 257
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 321
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 324
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 16
   Konsultacje społeczne 124
     Rok 2018 53
   Strategia rozwoju 3098
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2847
     Rok 2008 1060
     Rok 2009 705
     Rok 2010 805
     Rok 2011 710
     Rok 2012 651
     Rok 2013 369
     Rok 2014 857
     Rok 2015 5982
     Rok 2016 5719
     ROK 2017 8513
     Rok 2018 6486
   Realizowane programy 1103
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 556
    ›    Rok 2013 484
    ›    Rok 2014 476
    ›    Rok 2015 316
    ›    Rok 2016 265
    ›    ROK 2017 168
    ›    Rok 2018 72
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 191
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 335
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 242
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 166
   Zagospodarowanie przestrzenne 4354
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1119
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 826
    ›    Wnioski 1714
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2804
   System informacji przestrzennej 1588
   Utrzymanie czystości i porządku 3057
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 190
   Gospodarka komunalna 10922
     Rok 2015 409
     Rok 2016 716
     ROK 2017 173
     ROK 2018 105
   Ochrona środowiska 3458
     Decyzje środowiskowe 879
    ›    Wnioski 1677
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2510
   Pozostałe 2995
     Kontrola zarządcza 269
    ›    2014 310
     Dokumentacje kontroli 335
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25956
     Rok 2005 5690
     Rok 2006 9501
     Rok 2007 11150
     Rok 2008 12699
     Rok 2009 11494
     Rok 2010 14146
     Rok 2011 4882
     Rok 2012 6819
     Rok 2013 5540
     Rok 2014 7277
     Rok 2015 12086
     Rok 2016 9015
     ROK 2017 6554
     ROK 2018 4473
   Zapytania ofertowe 31124
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 457
   Centralny rejestr umów 251
     Rok 2017 126
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2497
     Małżeństwa, narodziny, zgony 711
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 531
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 427
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 453
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 456
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 467
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 481
     Dowody osobiste 750
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 482
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 470
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 437
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 531
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 474
     Meldunki 646
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 502
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 529
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 395
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 440
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 399
     Mieszkania 624
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 407
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 386
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 399
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 383
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 378
     Nieruchomości 701
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 457
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 456
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 400
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 370
    ›    Podział nieruchomości 400
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 376
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 372
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 392
     Działalność gospodarcza 649
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 479
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 424
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 391
     Zezwolenia i decyzje 719
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 398
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 530
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 407
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 370
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 399
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 358
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 643
     Zaświadczenia 760
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 466
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 410
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 413
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 462
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 428
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 501
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1378
   Zgromadzenia 437
   Petycje 701
     2015 264
     2016 284
     2017 102
     2018 7
Inne
   Jednostki organizacyjne 6176
     Gminny Ośrodek Kultury 1250
    ›    Kontakt 1161
    ›    Kierownictwo 842
    ›    Statut 483
    ›    Regulamin 471
    ›    Struktura organizacyjna 524
    ›    Ewidencje i rejestry 404
    ›    Majątek 464
    ›    Dokumentacje kontroli 420
    ›    Budżet i inwestycje 450
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 462
    ›    Procedury 417
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1382
    ›    Kontakt 1130
    ›    Kierownictwo 1003
    ›    Statut 510
    ›    Regulamin 598
    ›    Struktura organizacyjna 605
    ›    Ewidencje i rejestry 525
    ›    Majątek 509
    ›    Dokumentacje kontroli 546
    ›    Budżet i inwestycje 528
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 607
    ›    Procedury 526
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 881
    ›    Kontakt 671
    ›    Kierownictwo 497
    ›    Statut 541
    ›    Regulamin 494
    ›    Struktura organizacyjna 485
    ›    Ewidencje i rejestry 509
    ›    Majątek 502
    ›    Dokumentacje kontroli 485
    ›    Budżet i inwestycje 505
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 477
    ›    Procedury 468
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1106
   Jednostki pomocnicze 2529
     Sołectwa 1533
    ›    Sołectwo Bielawy 1556
    ›    Sołectwo Chorzepin 1501
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1232
    ›    Sołectwo Głogowiec 1027
    ›    Sołectwo Grodzisko 1432
    ›    Sołectwo Gusin 1258
    ›    Sołectwo Kaznów 1285
    ›    Sołectwo Kosew 1101
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 989
    ›    Sołectwo Kraski 1053
    ›    Sołectwo Piaski 1073
    ›    Sołectwo Rogów 889
    ›    Sołectwo Stemplew 1279
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1600
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1473
    ›    Sołectwo Parski 1303
    ›    Sołectwo Drozdów 970
    ›    Sołectwo Podłęże 1262
    ›    Sołectwo Władysławów 1200
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1005
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1103
    ›    Sołectwo Tolów 957
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2183
   Oferty inwestycyjne 2771
     Infrastruktura 1155
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 623
    ›    Stan elektryfikacji 608
    ›    Stan telefonizacji 604
    ›    Stan gospodarki komunalnej 727
     Oferty 9120
   Rejestry i ewidencje 2732
     Rejestr skarg i wniosków 866
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 872
   Oświadczenia majątkowe 7166
     Wójt 2787
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3033
     Urząd 2638
    ›    Rok 2010 577
    ›    Rok 2011 543
    ›    Rok 2012 493
    ›    Rok 2013 502
    ›    Rok 2014 283
    ›    Rok 2015 444
    ›    Rok 2016 329
    ›    Rok 2017 172
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2829
    ›    Rok 2010 691
    ›    Rok 2011 733
    ›    Rok 2012 589
    ›    Rok 2013 527
    ›    Rok 2014 375
    ›    Rok 2015 560
    ›    Rok 2016 341
    ›    Rok 2017 168
     Radni 2923
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 723
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1262
    ›    Rok 2010 708
    ›    Rok 2011 601
    ›    Rok 2012 588
    ›    Rok 2013 492
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 330
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1185
    ›    Rok 2014 429
    ›    Rok 2015 663
    ›    Rok 2016 662
    ›    Rok 2017 725
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 29
   WYBORY 2308
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 879
     Podział gminy na okręgi wyborcze 569
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 462
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 410
     Wybory samorządowe 2014 1136
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 707
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 284
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 473
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 410
     Urzędnik wyborczy 38
     Wybory samorządowe 2018 163
   Informacje nieudostępnione 2210
   Redakcja Biuletynu 2575