główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 10823
   Dane podstawowe 119867
   Godziny urzędowania 5212
   Organizacja urzędu 7501
   Struktura organizacyjna 7603
   Numer rachunku bankowego 2666
   Tablica ogłoszeń 922
Organy
   Wójt Gminy 8435
     CV 3288
     Kompetencje 3079
     Kontakt 2082
     Dyżury 1722
     Zarządzenia 2356
     Decyzje i inne akty administracyjne 8118
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17850
    ›    Rok 2009 1789
    ›    Rok 2010 1086
    ›    Rok 2011 1140
    ›    Rok 2012 1031
    ›    Rok 2013 1999
    ›    Rok 2014 786
    ›    Rok 2015 583
    ›    Rok 2016 486
    ›    Rok 2017 388
    ›    Rok 2018 255
    ›    Rok 2019 183
    ›    Rok 2020 257
   Sekretarz 4557
   Skarbnik 4691
   Rada Gminy 7952
     Przewodniczący Rady 2564
     Skład Rady 5166
     Kompetencje 3191
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1964
    ›    Protokoły z sesji 1660
     Sesje 1696
     Uchwały Rady Gminy 1456
    ›    Rok 2003 1030
    ›    Rok 2004 2211
    ›    Rok 2005 1272
     Dyżury radnych 1540
     Kontakt z radnymi 1621
     Wnioski i interpelacje radnych 134
   Komisje Rady 3477
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1038
    ›    Przedmiot działania 800
    ›    Skład osobowy 1125
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1408
     Komisja Rewizyjna 1015
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1634
    ›    Przedmiot działania 705
    ›    Skład osobowy 938
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 926
    ›    Skład osobowy 1103
    ›    Przedmiot działania 747
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1280
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 118
    ›    Skład osobowy 73
    ›    Przedmiot działania 80
    ›    Plan pracy i sprawozdania 65
    ›    Rejestr skarg 91
    ›    Rejestr wniosków 121
    ›    Rejestr petycji 113
   Urząd Stanu Cywilnego 4220
   Samodzielne stanowiska 5930
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1462
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1441
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1516
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1247
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1343
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1568
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1120
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1044
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1237
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1142
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1201
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1202
   Ogłoszenia o naborze pracowników 20279
     Procedura naboru 1512
     Służba przygotowawcza 1053
Prawo Lokalne
   Statut 5751
   Regulamin 3437
   Budżet 7430
     Podstawowe informacje o budżecie 1485
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1425
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1200
     Sprawozdania finansowe 227
     Raport o stanie gminy 85
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 94
   Uchwały 5507
     Rok 2006 1127
     Rok 2007 1783
     Rok 2008 1739
     Rok 2009 1297
     Rok 2010 1671
     Rok 2011 1657
     Rok 2012 1812
     Rok 2013 1106
     Rok 2014 1136
     Rok 2015 1116
     Rok 2016 904
     Rok 2017 684
     Rok 2018 664
     Rok 2019 553
     Rok 2020 243
   Podatki i opłaty lokalne 4862
     Indywidualne interpretacje podatkowe 264
     Podatek od nieruchomości 4190
     Podatek od środków transportowych 1925
     Podatek rolny 2488
     Podatek leśny 2328
     Opłata od posiadania psów 1714
     Opłata targowa 1748
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1382
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1113
   Informacje urzedu 3696
     Zgłaszanie awarii 871
     Informacje o jakości wody 322
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 353
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 455
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 494
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 156
     Pozwolenia wodnoprawne 48
   Konsultacje społeczne 345
     Rok 2018 203
     Rok 2019 76
   Strategia rozwoju 4048
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3217
     Rok 2008 1148
     Rok 2009 793
     Rok 2010 892
     Rok 2011 790
     Rok 2012 731
     Rok 2013 464
     Rok 2014 981
     Rok 2015 9235
     Rok 2016 5901
     ROK 2017 8761
     Rok 2018 10237
     Rok 2019 10435
     Rok 2020 1790
   Realizowane programy 1337
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 662
    ›    Rok 2013 604
    ›    Rok 2014 572
    ›    Rok 2015 417
    ›    Rok 2016 399
    ›    ROK 2017 278
    ›    Rok 2018 194
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 264
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 477
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 339
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 306
   Zagospodarowanie przestrzenne 4970
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1593
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1057
    ›    Wnioski 1860
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3815
   System informacji przestrzennej 1995
   Utrzymanie czystości i porządku 3890
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 378
   Gospodarka komunalna 11773
     Rok 2015 535
     Rok 2016 862
     ROK 2017 339
     ROK 2018 502
     Rok 2019 179
     Rok 2020 62
   Ochrona środowiska 4607
     Decyzje środowiskowe 1114
    ›    Wnioski 2191
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3540
   Pozostałe 3678
     Kontrola zarządcza 431
    ›    2014 446
    ›    2019 11
     Dokumentacje kontroli 587
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 29048
     Rok 2005 5880
     Rok 2006 9691
     Rok 2007 11405
     Rok 2008 12940
     Rok 2009 11788
     Rok 2010 14479
     Rok 2011 5074
     Rok 2012 6955
     Rok 2013 5792
     Rok 2014 7592
     Rok 2015 15677
     Rok 2016 9502
     ROK 2017 7187
     ROK 2018 6683
     ROK 2019 8756
   ZAPYTANIA OFERTOWE 48077
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 962
   Centralny rejestr umów 535
     Rok 2017 281
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 182
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2871
     Małżeństwa, narodziny, zgony 870
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 640
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 515
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 530
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 555
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 546
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 579
     Dowody osobiste 899
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 576
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 584
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 558
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 654
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 576
     Meldunki 771
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 687
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 618
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 475
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 527
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 502
     Mieszkania 775
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 502
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 469
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 505
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 472
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 471
     Nieruchomości 890
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 551
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 550
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 492
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 452
    ›    Podział nieruchomości 482
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 468
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 460
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 549
     Działalność gospodarcza 745
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 556
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 507
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 477
     Zezwolenia i decyzje 879
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 480
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 620
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 512
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 450
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 471
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 435
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 790
     Zaświadczenia 881
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 547
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 486
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 489
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 572
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 509
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 581
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1712
   Zgromadzenia 663
   Petycje 1035
     2015 343
     2016 377
     2017 210
     2018 126
     2019 302
Inne
   Jednostki organizacyjne 6825
     Gminny Ośrodek Kultury 1406
    ›    Kontakt 1294
    ›    Kierownictwo 962
    ›    Statut 581
    ›    Regulamin 551
    ›    Struktura organizacyjna 602
    ›    Ewidencje i rejestry 500
    ›    Majątek 564
    ›    Dokumentacje kontroli 511
    ›    Budżet i inwestycje 550
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 572
    ›    Procedury 499
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1897
    ›    Kontakt 1396
    ›    Kierownictwo 1279
    ›    Statut 640
    ›    Regulamin 694
    ›    Struktura organizacyjna 738
    ›    Ewidencje i rejestry 610
    ›    Majątek 602
    ›    Dokumentacje kontroli 645
    ›    Budżet i inwestycje 629
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 729
    ›    Procedury 628
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1021
    ›    Kontakt 772
    ›    Kierownictwo 619
    ›    Statut 633
    ›    Regulamin 578
    ›    Struktura organizacyjna 568
    ›    Ewidencje i rejestry 593
    ›    Majątek 589
    ›    Dokumentacje kontroli 578
    ›    Budżet i inwestycje 605
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 562
    ›    Procedury 543
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1247
   Jednostki pomocnicze 2819
     Sołectwa 2186
    ›    Sołectwo Bielawy 1781
    ›    Sołectwo Chorzepin 1794
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1473
    ›    Sołectwo Głogowiec 1305
    ›    Sołectwo Grodzisko 1698
    ›    Sołectwo Gusin 1470
    ›    Sołectwo Kaznów 1471
    ›    Sołectwo Kosew 1354
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1216
    ›    Sołectwo Kraski 1255
    ›    Sołectwo Piaski 1275
    ›    Sołectwo Rogów 1057
    ›    Sołectwo Stemplew 1472
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2007
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1697
    ›    Sołectwo Parski 1532
    ›    Sołectwo Drozdów 1135
    ›    Sołectwo Podłęże 1467
    ›    Sołectwo Władysławów 1413
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1280
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1300
    ›    Sołectwo Tolów 1129
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2412
   Oferty inwestycyjne 3108
     Infrastruktura 1299
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 720
    ›    Stan elektryfikacji 689
    ›    Stan telefonizacji 687
    ›    Stan gospodarki komunalnej 810
     Oferty 9328
   Rejestry i ewidencje 3054
     Rejestr skarg i wniosków 1069
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1014
   Oświadczenia majątkowe 11033
     Wójt 4144
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3994
    ›    Prażnowska Sylwia 768
     Urząd 3695
    ›    Rok 2013 747
    ›    Rok 2014 399
    ›    Rok 2015 586
    ›    Rok 2016 510
    ›    Rok 2017 864
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3883
    ›    Rok 2013 671
    ›    Rok 2014 509
    ›    Rok 2015 698
    ›    Rok 2016 503
    ›    Rok 2017 885
     Radni 4512
    ›    Rok 2013 620
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 461
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1777
    ›    Rok 2014 550
    ›    Rok 2015 766
    ›    Rok 2016 951
    ›    Rok 2017 1178
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 684
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 782
    ›    Rok 2018 566
   WYBORY 3669
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1054
     Podział gminy na okręgi wyborcze 792
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 711
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 498
     Wybory samorządowe 2014 1473
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 867
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 376
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 614
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 679
     Urzędnik wyborczy 238
     Wybory samorządowe 2018 747
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 457
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 396
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 316
   Informacje nieudostępnione 2467
   Redakcja Biuletynu 2857
Łączna liczba odwiedzin:925836