główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 35552
   Dane podstawowe 124382
   Godziny urzędowania 5989
   Organizacja urzędu 9244
   Struktura organizacyjna 9445
   Numer rachunku bankowego 3556
   Tablica ogłoszeń 6072
   Ochrona danych 534
     Inspektor Ochrony Danych 189
Organy
   Wójt Gminy 11939
     CV 4333
     Kompetencje 3897
     Kontakt 3102
     Dyżury 2093
     Zarządzenia 2855
     Decyzje i inne akty administracyjne 9033
     Obwieszczenia i zawiadomienia 19397
    ›    Rok 2009 2526
    ›    Rok 2010 1386
    ›    Rok 2011 1479
    ›    Rok 2012 1328
    ›    Rok 2013 2274
    ›    Rok 2014 1160
    ›    Rok 2015 917
    ›    Rok 2016 759
    ›    Rok 2017 733
    ›    Rok 2018 528
    ›    Rok 2019 514
    ›    Rok 2020 994
    ›    Rok 2021 459
    ›    Rok 2022 229
   Sekretarz 5494
   Skarbnik 5632
   Rada Gminy 9530
     Przewodniczący Rady 3043
     Skład Rady 6091
     Kompetencje 3465
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2761
    ›    Protokoły z sesji 2241
     Sesje 2527
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 703
     Uchwały Rady Gminy 1790
    ›    Rok 2003 1287
    ›    Rok 2004 2674
    ›    Rok 2005 1569
     Dyżury radnych 1876
     Kontakt z radnymi 1965
     Wnioski i interpelacje radnych 429
   Komisje Rady 3982
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1284
    ›    Przedmiot działania 1085
    ›    Skład osobowy 1446
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2899
     Komisja Rewizyjna 1261
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2458
    ›    Przedmiot działania 980
    ›    Skład osobowy 1242
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1167
    ›    Skład osobowy 1499
    ›    Przedmiot działania 1015
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2005
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 384
    ›    Skład osobowy 366
    ›    Przedmiot działania 349
    ›    Plan pracy i sprawozdania 293
    ›    Rejestr skarg 354
    ›    Rejestr wniosków 420
    ›    Rejestr petycji 447
   Urząd Stanu Cywilnego 5274
   Samodzielne stanowiska 6848
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1819
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1744
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1802
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1500
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1580
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1898
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1473
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1269
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1448
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1376
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1447
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1572
   Ogłoszenia o naborze pracowników 26739
     Procedura naboru 1880
     Służba przygotowawcza 1301
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 269
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 174
Prawo Lokalne
   Statut 6212
   Regulamin 4042
   Budżet 9370
     Podstawowe informacje o budżecie 1728
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1682
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1917
     Sprawozdania finansowe 701
     Raport o stanie gminy 318
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 347
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 266
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 164
    ›    Raport o stanie gminy za 2021 rok 41
   Uchwały 7111
     Rok 2006 1511
     Rok 2007 2032
     Rok 2008 2111
     Rok 2009 1505
     Rok 2010 2298
     Rok 2011 2168
     Rok 2012 2550
     Rok 2013 1693
     Rok 2014 1797
     Rok 2015 1789
     Rok 2016 1703
     Rok 2017 1339
     Rok 2018 1518
     Rok 2019 1253
     Rok 2020 1470
     Rok 2021 1053
     Rok 2022 411
   Podatki i opłaty lokalne 5782
     Indywidualne interpretacje podatkowe 478
     Podatek od nieruchomości 5299
     Podatek od środków transportowych 2588
     Podatek rolny 3235
     Podatek leśny 2974
     Opłata od posiadania psów 2323
     Opłata targowa 2560
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1732
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1348
   Informacje urzedu 4164
     Zgłaszanie awarii 1105
     Informacje o jakości wody 572
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 590
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 799
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 794
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 409
     Pozwolenia wodnoprawne 256
   Konsultacje społeczne 863
     Rok 2018 424
     Rok 2019 346
     Rok 2020 248
     Rok 2021 147
     Rok 2022 69
   Strategia rozwoju 4654
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3704
     Rok 2008 1330
     Rok 2009 991
     Rok 2010 1089
     Rok 2011 965
     Rok 2012 909
     Rok 2013 646
     Rok 2014 1338
     Rok 2015 10952
     Rok 2016 6291
     ROK 2017 9179
     Rok 2018 10742
     Rok 2019 10919
     Rok 2020 7567
     Rok 2021 13554
     Rok 2022 126
   Realizowane programy 1709
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 866
    ›    Rok 2013 843
    ›    Rok 2014 818
    ›    Rok 2015 655
    ›    Rok 2016 654
    ›    ROK 2017 513
    ›    Rok 2018 442
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 528
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 704
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 619
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 552
   Zagospodarowanie przestrzenne 6263
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2809
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1567
    ›    Wnioski 2201
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 7264
   System informacji przestrzennej 3001
   Utrzymanie czystości i porządku 5864
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 889
   Gospodarka komunalna 14339
     Rok 2015 767
     Rok 2016 1148
     ROK 2017 727
     ROK 2018 1204
     Rok 2019 584
     Rok 2020 376
     Rok 2021 577
     Rok 2022 278
   Ochrona środowiska 5328
     Decyzje środowiskowe 1679
    ›    Wnioski 2713
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 9316
   Pozostałe 4268
     Kontrola zarządcza 819
    ›    2014 775
    ›    2019 300
    ›    2020 157
    ›    2021 54
     Dokumentacje kontroli 848
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36074
     Rok 2005 6284
     Rok 2006 10121
     Rok 2007 12186
     Rok 2008 13733
     Rok 2009 12758
     Rok 2010 15202
     Rok 2011 5620
     Rok 2012 7365
     Rok 2013 6379
     Rok 2014 8235
     Rok 2015 17514
     Rok 2016 10405
     ROK 2017 8157
     ROK 2018 7490
     ROK 2019 10185
     Rok 2020 7441
     ROK 2021 5046
     ROK 2022 2926
   ZAPYTANIA OFERTOWE 66334
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 4500
   Centralny rejestr umów 970
     Rok 2017 482
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 516
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3419
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1097
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 879
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 730
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 751
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 808
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 807
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 847
     Dowody osobiste 1188
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 831
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 868
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 776
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 893
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 805
     Meldunki 1003
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 942
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 854
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 705
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 782
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 756
     Mieszkania 983
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 735
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 696
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 750
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 705
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 699
     Nieruchomości 1140
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 799
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 772
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 750
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 694
    ›    Podział nieruchomości 725
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 689
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 705
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 850
     Działalność gospodarcza 950
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 777
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 732
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 694
     Zezwolenia i decyzje 1184
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 717
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 960
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 780
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 671
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 699
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 665
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1343
     Zaświadczenia 1148
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 780
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 694
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 687
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 796
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 721
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 791
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2349
   Zgromadzenia 981
   Petycje 1539
     2015 529
     2016 573
     2017 410
     2018 289
     2019 752
     2022 67
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 348
   Deklaracja dostępności 640
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 327
   Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 143
Inne
   Jednostki organizacyjne 7573
     Gminny Ośrodek Kultury 4356
    ›    Kontakt 1549
    ›    Kierownictwo 1224
    ›    Statut 826
    ›    Regulamin 773
    ›    Struktura organizacyjna 877
    ›    Ewidencje i rejestry 729
    ›    Majątek 803
    ›    Dokumentacje kontroli 726
    ›    Budżet i inwestycje 804
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 806
    ›    Procedury 725
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2602
    ›    Kontakt 1892
    ›    Kierownictwo 1682
    ›    Statut 937
    ›    Regulamin 913
    ›    Struktura organizacyjna 1003
    ›    Ewidencje i rejestry 843
    ›    Majątek 838
    ›    Dokumentacje kontroli 897
    ›    Budżet i inwestycje 860
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1005
    ›    Procedury 864
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1440
    ›    Kontakt 1017
    ›    Kierownictwo 885
    ›    Statut 897
    ›    Regulamin 802
    ›    Struktura organizacyjna 816
    ›    Ewidencje i rejestry 824
    ›    Majątek 828
    ›    Dokumentacje kontroli 801
    ›    Budżet i inwestycje 830
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 795
    ›    Procedury 770
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1464
   Jednostki pomocnicze 3251
     Sołectwa 3606
    ›    Sołectwo Bielawy 2474
    ›    Sołectwo Chorzepin 2346
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 2155
    ›    Sołectwo Głogowiec 2017
    ›    Sołectwo Grodzisko 2269
    ›    Sołectwo Gusin 2457
    ›    Sołectwo Kaznów 1973
    ›    Sołectwo Kosew 1971
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1686
    ›    Sołectwo Kraski 1892
    ›    Sołectwo Piaski 1793
    ›    Sołectwo Rogów 1418
    ›    Sołectwo Stemplew 1916
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2551
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 2157
    ›    Sołectwo Parski 2006
    ›    Sołectwo Drozdów 1830
    ›    Sołectwo Podłęże 2259
    ›    Sołectwo Władysławów 1774
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1775
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1961
    ›    Sołectwo Tolów 1622
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2755
   Oferty inwestycyjne 3475
     Infrastruktura 1512
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 944
    ›    Stan elektryfikacji 906
    ›    Stan telefonizacji 913
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1021
     Oferty 9558
   Rejestry i ewidencje 3530
     Rejestr skarg i wniosków 1271
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1202
   Oświadczenia majątkowe 14590
     Wójt 5525
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4845
    ›    Bartczak Sylwia 2278
     Urząd 4925
    ›    Rok 2015 817
    ›    Rok 2016 744
    ›    Rok 2017 1146
    ›    Rok 2018 232
    ›    Rok 2019 439
    ›    Rok 2020 2203
    ›    Rok 2021 274
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4904
    ›    Rok 2015 965
    ›    Rok 2016 757
    ›    Rok 2017 1251
    ›    Rok 2018 204
    ›    Rok 2019 391
    ›    Rok 2020 456
    ›    Rok 2021 194
     Radni 5635
    ›    Rok 2015 994
    ›    Rok 2016 1204
    ›    Rok 2017 1573
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 937
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 1523
    ›    Rok 2018 875
    ›    Rok 2019 713
    ›    Rok 2020 504
    ›    Rok 2021 317
   WYBORY 4550
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1402
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1082
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 961
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 675
     Wybory samorządowe 2014 1966
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1250
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 557
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 1004
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 1833
     Urzędnik wyborczy 453
     Wybory samorządowe 2018 1322
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 890
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 606
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1260
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 593
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 507
   Informacje nieudostępnione 2786
   Redakcja Biuletynu 3196
Łączna liczba odwiedzin:1224425