główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 13421
   Dane podstawowe 120225
   Godziny urzędowania 5285
   Organizacja urzędu 7701
   Struktura organizacyjna 7825
   Numer rachunku bankowego 2754
   Tablica ogłoszeń 1183
Organy
   Wójt Gminy 8893
     CV 3476
     Kompetencje 3192
     Kontakt 2164
     Dyżury 1785
     Zarządzenia 2436
     Decyzje i inne akty administracyjne 8224
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17986
    ›    Rok 2009 1896
    ›    Rok 2010 1124
    ›    Rok 2011 1168
    ›    Rok 2012 1065
    ›    Rok 2013 2025
    ›    Rok 2014 817
    ›    Rok 2015 611
    ›    Rok 2016 517
    ›    Rok 2017 429
    ›    Rok 2018 283
    ›    Rok 2019 221
    ›    Rok 2020 311
   Sekretarz 4681
   Skarbnik 4817
   Rada Gminy 8088
     Przewodniczący Rady 2631
     Skład Rady 5240
     Kompetencje 3216
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2068
    ›    Protokoły z sesji 1696
     Sesje 1733
     Uchwały Rady Gminy 1492
    ›    Rok 2003 1060
    ›    Rok 2004 2248
    ›    Rok 2005 1301
     Dyżury radnych 1579
     Kontakt z radnymi 1659
     Wnioski i interpelacje radnych 168
   Komisje Rady 3526
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1059
    ›    Przedmiot działania 831
    ›    Skład osobowy 1155
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1506
     Komisja Rewizyjna 1037
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1738
    ›    Przedmiot działania 741
    ›    Skład osobowy 977
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 945
    ›    Skład osobowy 1136
    ›    Przedmiot działania 779
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1382
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 143
    ›    Skład osobowy 109
    ›    Przedmiot działania 111
    ›    Plan pracy i sprawozdania 104
    ›    Rejestr skarg 122
    ›    Rejestr wniosków 166
    ›    Rejestr petycji 150
   Urząd Stanu Cywilnego 4317
   Samodzielne stanowiska 6051
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1501
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1481
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1546
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1280
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1372
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1599
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1150
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1073
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1263
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1169
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1226
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1275
   Ogłoszenia o naborze pracowników 20796
     Procedura naboru 1573
     Służba przygotowawcza 1081
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 39
Prawo Lokalne
   Statut 5808
   Regulamin 3495
   Budżet 7648
     Podstawowe informacje o budżecie 1517
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1450
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1232
     Sprawozdania finansowe 288
     Raport o stanie gminy 128
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 124
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 18
   Uchwały 5625
     Rok 2006 1157
     Rok 2007 1811
     Rok 2008 1769
     Rok 2009 1322
     Rok 2010 1698
     Rok 2011 1691
     Rok 2012 1839
     Rok 2013 1139
     Rok 2014 1167
     Rok 2015 1146
     Rok 2016 939
     Rok 2017 713
     Rok 2018 701
     Rok 2019 618
     Rok 2020 329
   Podatki i opłaty lokalne 4928
     Indywidualne interpretacje podatkowe 283
     Podatek od nieruchomości 4291
     Podatek od środków transportowych 1980
     Podatek rolny 2572
     Podatek leśny 2403
     Opłata od posiadania psów 1784
     Opłata targowa 1822
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1408
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1138
   Informacje urzedu 3745
     Zgłaszanie awarii 896
     Informacje o jakości wody 346
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 372
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 484
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 522
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 187
     Pozwolenia wodnoprawne 71
   Konsultacje społeczne 391
     Rok 2018 228
     Rok 2019 104
   Strategia rozwoju 4110
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3260
     Rok 2008 1165
     Rok 2009 818
     Rok 2010 916
     Rok 2011 809
     Rok 2012 755
     Rok 2013 489
     Rok 2014 1032
     Rok 2015 9596
     Rok 2016 5949
     ROK 2017 8805
     Rok 2018 10289
     Rok 2019 10480
     Rok 2020 2923
   Realizowane programy 1378
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 682
    ›    Rok 2013 627
    ›    Rok 2014 597
    ›    Rok 2015 439
    ›    Rok 2016 420
    ›    ROK 2017 303
    ›    Rok 2018 219
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 287
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 506
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 364
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 333
   Zagospodarowanie przestrzenne 5054
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1655
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1088
    ›    Wnioski 1891
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4083
   System informacji przestrzennej 2067
   Utrzymanie czystości i porządku 4008
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 403
   Gospodarka komunalna 12041
     Rok 2015 564
     Rok 2016 887
     ROK 2017 390
     ROK 2018 581
     Rok 2019 224
     Rok 2020 88
   Ochrona środowiska 4670
     Decyzje środowiskowe 1156
    ›    Wnioski 2239
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3903
   Pozostałe 3738
     Kontrola zarządcza 454
    ›    2014 474
    ›    2019 40
     Dokumentacje kontroli 621
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 29614
     Rok 2005 5923
     Rok 2006 9733
     Rok 2007 11495
     Rok 2008 13045
     Rok 2009 11900
     Rok 2010 14551
     Rok 2011 5127
     Rok 2012 7017
     Rok 2013 5864
     Rok 2014 7681
     Rok 2015 16053
     Rok 2016 9598
     ROK 2017 7291
     ROK 2018 6759
     ROK 2019 9199
     Rok 2020 1120
   ZAPYTANIA OFERTOWE 49977
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1079
   Centralny rejestr umów 582
     Rok 2017 307
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 219
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2916
     Małżeństwa, narodziny, zgony 893
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 657
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 534
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 553
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 587
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 565
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 601
     Dowody osobiste 929
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 595
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 604
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 578
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 674
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 604
     Meldunki 794
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 721
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 641
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 495
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 553
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 523
     Mieszkania 793
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 525
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 491
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 524
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 494
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 489
     Nieruchomości 915
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 574
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 569
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 510
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 470
    ›    Podział nieruchomości 503
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 489
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 485
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 568
     Działalność gospodarcza 769
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 574
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 525
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 493
     Zezwolenia i decyzje 911
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 501
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 645
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 528
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 465
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 490
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 457
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 810
     Zaświadczenia 904
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 567
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 505
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 508
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 594
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 533
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 607
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1765
   Zgromadzenia 699
   Petycje 1078
     2015 361
     2016 398
     2017 232
     2018 145
     2019 328
Inne
   Jednostki organizacyjne 6891
     Gminny Ośrodek Kultury 1434
    ›    Kontakt 1322
    ›    Kierownictwo 984
    ›    Statut 605
    ›    Regulamin 576
    ›    Struktura organizacyjna 631
    ›    Ewidencje i rejestry 523
    ›    Majątek 579
    ›    Dokumentacje kontroli 528
    ›    Budżet i inwestycje 571
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 599
    ›    Procedury 521
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1970
    ›    Kontakt 1435
    ›    Kierownictwo 1334
    ›    Statut 668
    ›    Regulamin 714
    ›    Struktura organizacyjna 760
    ›    Ewidencje i rejestry 636
    ›    Majątek 627
    ›    Dokumentacje kontroli 668
    ›    Budżet i inwestycje 650
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 756
    ›    Procedury 650
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1059
    ›    Kontakt 788
    ›    Kierownictwo 644
    ›    Statut 664
    ›    Regulamin 600
    ›    Struktura organizacyjna 597
    ›    Ewidencje i rejestry 623
    ›    Majątek 610
    ›    Dokumentacje kontroli 601
    ›    Budżet i inwestycje 631
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 587
    ›    Procedury 564
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1271
   Jednostki pomocnicze 2860
     Sołectwa 2248
    ›    Sołectwo Bielawy 1825
    ›    Sołectwo Chorzepin 1842
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1511
    ›    Sołectwo Głogowiec 1336
    ›    Sołectwo Grodzisko 1838
    ›    Sołectwo Gusin 1515
    ›    Sołectwo Kaznów 1502
    ›    Sołectwo Kosew 1384
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1242
    ›    Sołectwo Kraski 1289
    ›    Sołectwo Piaski 1308
    ›    Sołectwo Rogów 1078
    ›    Sołectwo Stemplew 1507
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2056
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1730
    ›    Sołectwo Parski 1562
    ›    Sołectwo Drozdów 1163
    ›    Sołectwo Podłęże 1499
    ›    Sołectwo Władysławów 1443
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1318
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1331
    ›    Sołectwo Tolów 1166
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2450
   Oferty inwestycyjne 3148
     Infrastruktura 1322
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 749
    ›    Stan elektryfikacji 713
    ›    Stan telefonizacji 704
    ›    Stan gospodarki komunalnej 832
     Oferty 9353
   Rejestry i ewidencje 3103
     Rejestr skarg i wniosków 1089
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1036
   Oświadczenia majątkowe 11548
     Wójt 4341
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4107
    ›    Prażnowska Sylwia 959
     Urząd 3818
    ›    Rok 2013 783
    ›    Rok 2014 425
    ›    Rok 2015 613
    ›    Rok 2016 536
    ›    Rok 2017 907
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3987
    ›    Rok 2013 716
    ›    Rok 2014 533
    ›    Rok 2015 720
    ›    Rok 2016 536
    ›    Rok 2017 937
     Radni 4663
    ›    Rok 2013 650
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 487
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1810
    ›    Rok 2014 575
    ›    Rok 2015 793
    ›    Rok 2016 983
    ›    Rok 2017 1213
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 702
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 831
    ›    Rok 2018 618
    ›    Rok 2019 160
   WYBORY 3949
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1099
     Podział gminy na okręgi wyborcze 826
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 755
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 515
     Wybory samorządowe 2014 1549
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 919
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 399
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 658
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 741
     Urzędnik wyborczy 263
     Wybory samorządowe 2018 805
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 516
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 429
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 685
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 167
   Informacje nieudostępnione 2508
   Redakcja Biuletynu 2897
Łączna liczba odwiedzin:953896