Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN756035
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109406
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 109406
   Godziny urzędowania 4430
   Organizacja urzędu 5953
   Struktura organizacyjna 5995
   Numer rachunku bankowego 2038
Organy
   Wójt Gminy 6171
     CV 2406
     Kompetencje 2661
     Kontakt 1712
     Dyżury 1465
     Zarządzenia 1941
     Decyzje i inne akty administracyjne 7670
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17183
    ›    Rok 2009 1590
    ›    Rok 2010 960
    ›    Rok 2011 992
    ›    Rok 2012 910
    ›    Rok 2013 1624
    ›    Rok 2014 665
    ›    Rok 2015 468
    ›    Rok 2016 373
    ›    Rok 2017 260
    ›    Rok 2018 97
   Sekretarz 3671
   Skarbnik 3620
   Rada Gminy 6081
     Przewodniczący Rady 2090
     Skład Rady 4085
     Kompetencje 2031
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1561
    ›    Protokoły z sesji 1319
     Sesje 1114
     Uchwały Rady Gminy 1177
    ›    Rok 2003 875
    ›    Rok 2004 2055
    ›    Rok 2005 1065
     Dyżury radnych 1296
     Kontakt z radnymi 1317
   Komisje Rady 3070
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 852
    ›    Przedmiot działania 653
    ›    Skład osobowy 909
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1150
     Komisja Rewizyjna 869
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1364
    ›    Przedmiot działania 587
    ›    Skład osobowy 760
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 800
    ›    Skład osobowy 914
    ›    Przedmiot działania 627
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1026
   Urząd Stanu Cywilnego 3678
   Samodzielne stanowiska 5169
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1283
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1250
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1368
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1147
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1187
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1418
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 975
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 906
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1075
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1015
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1089
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1009
   Ogłoszenia o naborze pracowników 13126
     Procedura naboru 1226
     Służba przygotowawcza 874
Prawo Lokalne
   Statut 5423
   Regulamin 3109
   Budżet 6114
     Podstawowe informacje o budżecie 1310
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1252
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1016
   Uchwały 4516
     Rok 2006 1013
     Rok 2007 1628
     Rok 2008 1612
     Rok 2009 1166
     Rok 2010 1438
     Rok 2011 1526
     Rok 2012 1603
     Rok 2013 955
     Rok 2014 957
     Rok 2015 924
     Rok 2016 694
     Rok 2017 359
     Rok 2018 273
   Podatki i opłaty lokalne 4337
     Indywidualne interpretacje podatkowe 164
     Podatek od nieruchomości 3549
     Podatek od środków transportowych 1694
     Podatek rolny 2159
     Podatek leśny 2095
     Opłata od posiadania psów 1413
     Opłata targowa 1541
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1267
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 995
   Informacje urzedu 3332
     Zgłaszanie awarii 770
     Informacje o jakości wody 212
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 258
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 323
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 333
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 30
   Konsultacje społeczne 135
     Rok 2018 58
   Strategia rozwoju 3111
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2853
     Rok 2008 1061
     Rok 2009 706
     Rok 2010 806
     Rok 2011 710
     Rok 2012 651
     Rok 2013 370
     Rok 2014 857
     Rok 2015 6214
     Rok 2016 5721
     ROK 2017 8515
     Rok 2018 7814
   Realizowane programy 1112
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 556
    ›    Rok 2013 485
    ›    Rok 2014 477
    ›    Rok 2015 317
    ›    Rok 2016 266
    ›    ROK 2017 170
    ›    Rok 2018 73
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 191
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 347
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 244
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 167
   Zagospodarowanie przestrzenne 4389
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1154
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 836
    ›    Wnioski 1756
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2817
   System informacji przestrzennej 1624
   Utrzymanie czystości i porządku 3101
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 192
   Gospodarka komunalna 10953
     Rok 2015 409
     Rok 2016 726
     ROK 2017 176
     ROK 2018 139
   Ochrona środowiska 3501
     Decyzje środowiskowe 904
    ›    Wnioski 1719
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2533
   Pozostałe 3036
     Kontrola zarządcza 288
    ›    2014 312
     Dokumentacje kontroli 340
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26200
     Rok 2005 5691
     Rok 2006 9510
     Rok 2007 11154
     Rok 2008 12701
     Rok 2009 11498
     Rok 2010 14148
     Rok 2011 4883
     Rok 2012 6821
     Rok 2013 5554
     Rok 2014 7280
     Rok 2015 12341
     Rok 2016 9019
     ROK 2017 6599
     ROK 2018 5279
   Zapytania ofertowe 32157
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 487
   Centralny rejestr umów 269
     Rok 2017 129
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2529
     Małżeństwa, narodziny, zgony 716
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 534
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 429
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 454
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 458
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 468
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 485
     Dowody osobiste 760
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 473
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 440
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 536
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 476
     Meldunki 651
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 506
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 529
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 395
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 442
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 402
     Mieszkania 637
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 414
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 387
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 408
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 385
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 379
     Nieruchomości 717
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 458
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 461
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 401
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 372
    ›    Podział nieruchomości 401
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 377
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 373
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 393
     Działalność gospodarcza 654
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 481
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 424
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 392
     Zezwolenia i decyzje 723
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 399
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 530
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 408
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 374
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 399
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 359
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 644
     Zaświadczenia 764
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 467
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 412
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 413
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 464
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 429
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 503
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1408
   Zgromadzenia 454
   Petycje 715
     2015 264
     2016 285
     2017 106
     2018 21
Inne
   Jednostki organizacyjne 6214
     Gminny Ośrodek Kultury 1257
    ›    Kontakt 1165
    ›    Kierownictwo 845
    ›    Statut 484
    ›    Regulamin 471
    ›    Struktura organizacyjna 525
    ›    Ewidencje i rejestry 404
    ›    Majątek 465
    ›    Dokumentacje kontroli 420
    ›    Budżet i inwestycje 451
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 464
    ›    Procedury 418
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1404
    ›    Kontakt 1151
    ›    Kierownictwo 1012
    ›    Statut 510
    ›    Regulamin 601
    ›    Struktura organizacyjna 610
    ›    Ewidencje i rejestry 525
    ›    Majątek 511
    ›    Dokumentacje kontroli 548
    ›    Budżet i inwestycje 528
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 607
    ›    Procedury 528
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 886
    ›    Kontakt 671
    ›    Kierownictwo 498
    ›    Statut 542
    ›    Regulamin 495
    ›    Struktura organizacyjna 485
    ›    Ewidencje i rejestry 509
    ›    Majątek 503
    ›    Dokumentacje kontroli 486
    ›    Budżet i inwestycje 507
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 478
    ›    Procedury 468
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1109
   Jednostki pomocnicze 2542
     Sołectwa 1596
    ›    Sołectwo Bielawy 1569
    ›    Sołectwo Chorzepin 1520
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1248
    ›    Sołectwo Głogowiec 1041
    ›    Sołectwo Grodzisko 1447
    ›    Sołectwo Gusin 1268
    ›    Sołectwo Kaznów 1300
    ›    Sołectwo Kosew 1130
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1009
    ›    Sołectwo Kraski 1063
    ›    Sołectwo Piaski 1084
    ›    Sołectwo Rogów 896
    ›    Sołectwo Stemplew 1293
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1637
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1499
    ›    Sołectwo Parski 1315
    ›    Sołectwo Drozdów 979
    ›    Sołectwo Podłęże 1271
    ›    Sołectwo Władysławów 1221
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1025
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1123
    ›    Sołectwo Tolów 974
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2195
   Oferty inwestycyjne 2791
     Infrastruktura 1166
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 628
    ›    Stan elektryfikacji 611
    ›    Stan telefonizacji 606
    ›    Stan gospodarki komunalnej 728
     Oferty 9133
   Rejestry i ewidencje 2758
     Rejestr skarg i wniosków 873
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 879
   Oświadczenia majątkowe 7354
     Wójt 2864
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3136
     Urząd 2687
    ›    Rok 2010 579
    ›    Rok 2011 545
    ›    Rok 2012 495
    ›    Rok 2013 513
    ›    Rok 2014 290
    ›    Rok 2015 451
    ›    Rok 2016 336
    ›    Rok 2017 220
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2885
    ›    Rok 2010 694
    ›    Rok 2011 741
    ›    Rok 2012 595
    ›    Rok 2013 532
    ›    Rok 2014 384
    ›    Rok 2015 569
    ›    Rok 2016 347
    ›    Rok 2017 235
     Radni 3083
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 731
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1270
    ›    Rok 2010 713
    ›    Rok 2011 605
    ›    Rok 2012 594
    ›    Rok 2013 499
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 334
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1266
    ›    Rok 2014 436
    ›    Rok 2015 669
    ›    Rok 2016 701
    ›    Rok 2017 857
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 143
   WYBORY 2704
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 879
     Podział gminy na okręgi wyborcze 598
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 499
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 411
     Wybory samorządowe 2014 1209
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 713
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 284
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 476
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 455
     Urzędnik wyborczy 50
     Wybory samorządowe 2018 501
   Informacje nieudostępnione 2234
   Redakcja Biuletynu 2600