Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN716162
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ104488
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 104488
   Godziny urzędowania 4254
   Organizacja urzędu 5680
   Struktura organizacyjna 5746
   Numer rachunku bankowego 1961
Organy
   Wójt Gminy 5923
     CV 2338
     Kompetencje 2601
     Kontakt 1658
     Dyżury 1438
     Zarządzenia 1902
     Decyzje i inne akty administracyjne 7627
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17086
    ›    Rok 2009 1570
    ›    Rok 2010 936
    ›    Rok 2011 974
    ›    Rok 2012 889
    ›    Rok 2013 1538
    ›    Rok 2014 645
    ›    Rok 2015 450
    ›    Rok 2016 351
    ›    Rok 2017 239
    ›    Rok 2018 60
   Sekretarz 3556
   Skarbnik 3534
   Rada Gminy 5687
     Przewodniczący Rady 2017
     Skład Rady 3786
     Kompetencje 1964
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1513
    ›    Protokoły z sesji 1279
     Sesje 1053
     Uchwały Rady Gminy 1128
    ›    Rok 2003 850
    ›    Rok 2004 2027
    ›    Rok 2005 1040
     Dyżury radnych 1241
     Kontakt z radnymi 1227
   Komisje Rady 3008
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 828
    ›    Przedmiot działania 625
    ›    Skład osobowy 881
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1130
     Komisja Rewizyjna 846
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1338
    ›    Przedmiot działania 567
    ›    Skład osobowy 735
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 775
    ›    Skład osobowy 877
    ›    Przedmiot działania 607
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1004
   Urząd Stanu Cywilnego 3607
   Samodzielne stanowiska 5049
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1254
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1232
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1350
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1129
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1170
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1401
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 956
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 893
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1062
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1003
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1069
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 986
   Ogłoszenia o naborze pracowników 11997
     Procedura naboru 1197
     Służba przygotowawcza 854
Prawo Lokalne
   Statut 5345
   Regulamin 3066
   Budżet 5922
     Podstawowe informacje o budżecie 1290
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1234
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 987
   Uchwały 4375
     Rok 2006 989
     Rok 2007 1610
     Rok 2008 1588
     Rok 2009 1144
     Rok 2010 1400
     Rok 2011 1505
     Rok 2012 1581
     Rok 2013 933
     Rok 2014 903
     Rok 2015 899
     Rok 2016 661
     Rok 2017 293
     Rok 2018 121
   Podatki i opłaty lokalne 4276
     Indywidualne interpretacje podatkowe 143
     Podatek od nieruchomości 3452
     Podatek od środków transportowych 1680
     Podatek rolny 2066
     Podatek leśny 2072
     Opłata od posiadania psów 1396
     Opłata targowa 1513
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1253
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 977
   Informacje urzedu 3247
     Zgłaszanie awarii 756
     Informacje o jakości wody 196
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 237
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 298
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 292
   Konsultacje społeczne 99
     Rok 2018 40
   Strategia rozwoju 3081
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2823
     Rok 2008 1046
     Rok 2009 693
     Rok 2010 794
     Rok 2011 698
     Rok 2012 636
     Rok 2013 355
     Rok 2014 841
     Rok 2015 5455
     Rok 2016 5704
     ROK 2017 8496
     Rok 2018 3002
   Realizowane programy 1081
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 542
    ›    Rok 2013 467
    ›    Rok 2014 458
    ›    Rok 2015 298
    ›    Rok 2016 248
    ›    ROK 2017 151
    ›    Rok 2018 54
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 179
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 303
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 227
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 151
   Zagospodarowanie przestrzenne 4282
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1056
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 806
    ›    Wnioski 1659
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2760
   System informacji przestrzennej 1552
   Utrzymanie czystości i porządku 2947
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 176
   Gospodarka komunalna 10863
     Rok 2015 395
     Rok 2016 687
     ROK 2017 153
     ROK 2018 61
   Ochrona środowiska 3393
     Decyzje środowiskowe 849
    ›    Wnioski 1623
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2466
   Pozostałe 2947
     Kontrola zarządcza 248
    ›    2014 293
     Dokumentacje kontroli 316
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25247
     Rok 2005 5676
     Rok 2006 9437
     Rok 2007 11132
     Rok 2008 12684
     Rok 2009 11475
     Rok 2010 14132
     Rok 2011 4866
     Rok 2012 6805
     Rok 2013 5523
     Rok 2014 7259
     Rok 2015 11445
     Rok 2016 8995
     ROK 2017 6440
     ROK 2018 2154
   Zapytania ofertowe 27963
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 398
   Centralny rejestr umów 195
     Rok 2017 98
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2447
     Małżeństwa, narodziny, zgony 690
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 510
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 410
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 433
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 432
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 447
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 459
     Dowody osobiste 728
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 461
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 450
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 419
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 512
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 449
     Meldunki 632
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 481
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 512
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 378
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 423
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 382
     Mieszkania 603
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 385
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 368
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 373
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 361
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 357
     Nieruchomości 671
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 436
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 433
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 382
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 350
    ›    Podział nieruchomości 379
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 359
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 354
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 372
     Działalność gospodarcza 634
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 461
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 407
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 375
     Zezwolenia i decyzje 700
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 380
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 511
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 388
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 353
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 381
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 341
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 624
     Zaświadczenia 742
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 449
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 393
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 395
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 441
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 410
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 482
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1317
   Zgromadzenia 416
   Petycje 675
     2015 250
     2016 215
     2017 83
Inne
   Jednostki organizacyjne 6069
     Gminny Ośrodek Kultury 1218
    ›    Kontakt 1134
    ›    Kierownictwo 815
    ›    Statut 458
    ›    Regulamin 452
    ›    Struktura organizacyjna 505
    ›    Ewidencje i rejestry 387
    ›    Majątek 446
    ›    Dokumentacje kontroli 404
    ›    Budżet i inwestycje 429
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 444
    ›    Procedury 400
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1346
    ›    Kontakt 1097
    ›    Kierownictwo 978
    ›    Statut 492
    ›    Regulamin 579
    ›    Struktura organizacyjna 582
    ›    Ewidencje i rejestry 506
    ›    Majątek 491
    ›    Dokumentacje kontroli 528
    ›    Budżet i inwestycje 510
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 588
    ›    Procedury 508
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 860
    ›    Kontakt 651
    ›    Kierownictwo 477
    ›    Statut 522
    ›    Regulamin 469
    ›    Struktura organizacyjna 467
    ›    Ewidencje i rejestry 492
    ›    Majątek 484
    ›    Dokumentacje kontroli 467
    ›    Budżet i inwestycje 485
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 459
    ›    Procedury 449
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1077
   Jednostki pomocnicze 2502
     Sołectwa 1432
    ›    Sołectwo Bielawy 1524
    ›    Sołectwo Chorzepin 1436
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1180
    ›    Sołectwo Głogowiec 995
    ›    Sołectwo Grodzisko 1398
    ›    Sołectwo Gusin 1226
    ›    Sołectwo Kaznów 1244
    ›    Sołectwo Kosew 1071
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 952
    ›    Sołectwo Kraski 1017
    ›    Sołectwo Piaski 1045
    ›    Sołectwo Rogów 855
    ›    Sołectwo Stemplew 1210
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1520
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1422
    ›    Sołectwo Parski 1270
    ›    Sołectwo Drozdów 938
    ›    Sołectwo Podłęże 1226
    ›    Sołectwo Władysławów 1158
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 958
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1068
    ›    Sołectwo Tolów 916
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2152
   Oferty inwestycyjne 2730
     Infrastruktura 1134
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 603
    ›    Stan elektryfikacji 590
    ›    Stan telefonizacji 584
    ›    Stan gospodarki komunalnej 709
     Oferty 9093
   Rejestry i ewidencje 2694
     Rejestr skarg i wniosków 850
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 854
   Oświadczenia majątkowe 6658
     Wójt 2622
    ›    Próchniewicz Krzysztof 2840
     Urząd 2510
    ›    Rok 2010 558
    ›    Rok 2011 526
    ›    Rok 2012 472
    ›    Rok 2013 482
    ›    Rok 2014 265
    ›    Rok 2015 421
    ›    Rok 2016 309
    ›    Rok 2017 18
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2694
    ›    Rok 2010 666
    ›    Rok 2011 710
    ›    Rok 2012 570
    ›    Rok 2013 503
    ›    Rok 2014 354
    ›    Rok 2015 539
    ›    Rok 2016 311
    ›    Rok 2017 9
     Radni 2502
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 682
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1222
    ›    Rok 2010 681
    ›    Rok 2011 579
    ›    Rok 2012 566
    ›    Rok 2013 465
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 306
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 978
    ›    Rok 2014 409
    ›    Rok 2015 636
    ›    Rok 2016 532
    ›    Rok 2017 42
   WYBORY 2123
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 867
     Podział gminy na okręgi wyborcze 527
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 420
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 393
     Wybory samorządowe 2014 1083
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 680
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 268
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 453
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 303
     Urzędnik wyborczy 2
   Informacje nieudostępnione 2170
   Redakcja Biuletynu 2530