główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1345
   Dane podstawowe 118559
   Godziny urzędowania 4890
   Organizacja urzędu 6805
   Struktura organizacyjna 6823
   Numer rachunku bankowego 2346
Organy
   Wójt Gminy 7320
     CV 2793
     Kompetencje 2831
     Kontakt 1877
     Dyżury 1582
     Zarządzenia 2094
     Decyzje i inne akty administracyjne 7811
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17431
    ›    Rok 2009 1640
    ›    Rok 2010 1002
    ›    Rok 2011 1058
    ›    Rok 2012 952
    ›    Rok 2013 1843
    ›    Rok 2014 704
    ›    Rok 2015 525
    ›    Rok 2016 423
    ›    Rok 2017 310
    ›    Rok 2018 174
    ›    Rok 2019 61
   Sekretarz 4103
   Skarbnik 3985
   Rada Gminy 7339
     Przewodniczący Rady 2403
     Skład Rady 4736
     Kompetencje 2207
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1714
    ›    Protokoły z sesji 1491
     Sesje 1429
     Uchwały Rady Gminy 1323
    ›    Rok 2003 930
    ›    Rok 2004 2111
    ›    Rok 2005 1140
     Dyżury radnych 1446
     Kontakt z radnymi 1511
     Wnioski i interpelacje radnych 41
   Komisje Rady 3303
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 957
    ›    Przedmiot działania 723
    ›    Skład osobowy 1009
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1219
     Komisja Rewizyjna 954
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1446
    ›    Przedmiot działania 650
    ›    Skład osobowy 854
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 883
    ›    Skład osobowy 1010
    ›    Przedmiot działania 678
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1092
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 50
    ›    Skład osobowy 14
    ›    Przedmiot działania 16
    ›    Plan pracy i sprawozdania 12
    ›    Rejestr skarg 21
    ›    Rejestr wniosków 41
    ›    Rejestr petycji 13
   Urząd Stanu Cywilnego 3945
   Samodzielne stanowiska 5550
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1370
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1348
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1447
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1196
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1266
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1492
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1032
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 958
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1143
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1075
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1146
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1103
   Ogłoszenia o naborze pracowników 17086
     Procedura naboru 1357
     Służba przygotowawcza 949
Prawo Lokalne
   Statut 5580
   Regulamin 3264
   Budżet 6753
     Podstawowe informacje o budżecie 1383
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1360
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1100
     Sprawozdania finansowe 57
     Raport o stanie gminy 16
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 15
   Uchwały 4967
     Rok 2006 1063
     Rok 2007 1686
     Rok 2008 1658
     Rok 2009 1224
     Rok 2010 1541
     Rok 2011 1571
     Rok 2012 1690
     Rok 2013 1002
     Rok 2014 1027
     Rok 2015 1007
     Rok 2016 795
     Rok 2017 523
     Rok 2018 524
     Rok 2019 154
   Podatki i opłaty lokalne 4551
     Indywidualne interpretacje podatkowe 208
     Podatek od nieruchomości 3768
     Podatek od środków transportowych 1740
     Podatek rolny 2246
     Podatek leśny 2142
     Opłata od posiadania psów 1481
     Opłata targowa 1588
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1309
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1043
   Informacje urzedu 3511
     Zgłaszanie awarii 820
     Informacje o jakości wody 265
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 299
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 381
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 421
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 95
   Konsultacje społeczne 233
     Rok 2018 113
   Strategia rozwoju 3215
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3030
     Rok 2008 1100
     Rok 2009 743
     Rok 2010 836
     Rok 2011 740
     Rok 2012 690
     Rok 2013 410
     Rok 2014 891
     Rok 2015 7781
     Rok 2016 5797
     ROK 2017 8592
     Rok 2018 10044
     Rok 2019 6677
   Realizowane programy 1218
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 596
    ›    Rok 2013 525
    ›    Rok 2014 513
    ›    Rok 2015 351
    ›    Rok 2016 315
    ›    ROK 2017 215
    ›    Rok 2018 123
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 217
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 409
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 280
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 231
   Zagospodarowanie przestrzenne 4667
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1342
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 954
    ›    Wnioski 1806
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3047
   System informacji przestrzennej 1791
   Utrzymanie czystości i porządku 3424
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 267
   Gospodarka komunalna 11193
     Rok 2015 449
     Rok 2016 770
     ROK 2017 232
     ROK 2018 288
     Rok 2019 41
   Ochrona środowiska 3697
     Decyzje środowiskowe 1026
    ›    Wnioski 1956
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2761
   Pozostałe 3228
     Kontrola zarządcza 354
    ›    2014 356
     Dokumentacje kontroli 392
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 27733
     Rok 2005 5759
     Rok 2006 9600
     Rok 2007 11210
     Rok 2008 12754
     Rok 2009 11551
     Rok 2010 14266
     Rok 2011 4925
     Rok 2012 6870
     Rok 2013 5618
     Rok 2014 7349
     Rok 2015 14054
     Rok 2016 9174
     ROK 2017 6860
     ROK 2018 6446
     ROK 2019 3994
   ZAPYTANIA OFERTOWE 40341
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 728
   Centralny rejestr umów 388
     Rok 2017 194
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 83
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2691
     Małżeństwa, narodziny, zgony 785
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 583
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 464
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 491
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 496
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 498
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 522
     Dowody osobiste 839
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 529
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 518
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 480
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 604
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 520
     Meldunki 696
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 551
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 561
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 431
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 472
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 436
     Mieszkania 719
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 457
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 427
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 458
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 416
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 420
     Nieruchomości 804
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 496
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 500
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 436
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 406
    ›    Podział nieruchomości 441
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 418
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 413
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 442
     Działalność gospodarcza 697
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 513
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 458
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 428
     Zezwolenia i decyzje 804
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 440
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 569
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 449
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 412
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 433
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 395
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 708
     Zaświadczenia 805
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 501
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 444
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 444
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 510
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 460
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 532
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1555
   Zgromadzenia 563
   Petycje 869
     2015 299
     2016 325
     2017 156
     2018 86
     2019 89
Inne
   Jednostki organizacyjne 6564
     Gminny Ośrodek Kultury 1331
    ›    Kontakt 1220
    ›    Kierownictwo 904
    ›    Statut 524
    ›    Regulamin 504
    ›    Struktura organizacyjna 563
    ›    Ewidencje i rejestry 440
    ›    Majątek 504
    ›    Dokumentacje kontroli 456
    ›    Budżet i inwestycje 485
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 496
    ›    Procedury 448
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1677
    ›    Kontakt 1279
    ›    Kierownictwo 1161
    ›    Statut 574
    ›    Regulamin 649
    ›    Struktura organizacyjna 676
    ›    Ewidencje i rejestry 563
    ›    Majątek 554
    ›    Dokumentacje kontroli 591
    ›    Budżet i inwestycje 578
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 666
    ›    Procedury 576
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 960
    ›    Kontakt 715
    ›    Kierownictwo 547
    ›    Statut 583
    ›    Regulamin 528
    ›    Struktura organizacyjna 520
    ›    Ewidencje i rejestry 543
    ›    Majątek 535
    ›    Dokumentacje kontroli 523
    ›    Budżet i inwestycje 554
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 508
    ›    Procedury 505
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1171
   Jednostki pomocnicze 2684
     Sołectwa 1973
    ›    Sołectwo Bielawy 1677
    ›    Sołectwo Chorzepin 1661
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1365
    ›    Sołectwo Głogowiec 1188
    ›    Sołectwo Grodzisko 1563
    ›    Sołectwo Gusin 1370
    ›    Sołectwo Kaznów 1385
    ›    Sołectwo Kosew 1259
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1133
    ›    Sołectwo Kraski 1162
    ›    Sołectwo Piaski 1190
    ›    Sołectwo Rogów 974
    ›    Sołectwo Stemplew 1378
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1843
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1613
    ›    Sołectwo Parski 1422
    ›    Sołectwo Drozdów 1045
    ›    Sołectwo Podłęże 1369
    ›    Sołectwo Władysławów 1325
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1178
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1221
    ›    Sołectwo Tolów 1045
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2302
   Oferty inwestycyjne 2987
     Infrastruktura 1240
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 672
    ›    Stan elektryfikacji 648
    ›    Stan telefonizacji 644
    ›    Stan gospodarki komunalnej 767
     Oferty 9229
   Rejestry i ewidencje 2907
     Rejestr skarg i wniosków 999
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 961
   Oświadczenia majątkowe 9841
     Wójt 3701
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3531
    ›    Prażnowska Sylwia 353
     Urząd 3299
    ›    Rok 2010 637
    ›    Rok 2011 581
    ›    Rok 2012 530
    ›    Rok 2013 596
    ›    Rok 2014 348
    ›    Rok 2015 510
    ›    Rok 2016 436
    ›    Rok 2017 637
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3517
    ›    Rok 2010 758
    ›    Rok 2011 794
    ›    Rok 2012 682
    ›    Rok 2013 590
    ›    Rok 2014 458
    ›    Rok 2015 622
    ›    Rok 2016 435
    ›    Rok 2017 699
     Radni 4174
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 818
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1332
    ›    Rok 2010 764
    ›    Rok 2011 645
    ›    Rok 2012 629
    ›    Rok 2013 556
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 390
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1600
    ›    Rok 2014 487
    ›    Rok 2015 712
    ›    Rok 2016 850
    ›    Rok 2017 1093
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 607
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 554
    ›    Rok 2018 321
   WYBORY 3159
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 932
     Podział gminy na okręgi wyborcze 687
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 613
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 444
     Wybory samorządowe 2014 1306
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 759
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 323
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 522
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 541
     Urzędnik wyborczy 148
     Wybory samorządowe 2018 608
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 277
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 36
   Informacje nieudostępnione 2360
   Redakcja Biuletynu 2757
Łączna liczba odwiedzin:843644