główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 9200
   Dane podstawowe 119633
   Godziny urzędowania 5147
   Organizacja urzędu 7350
   Struktura organizacyjna 7455
   Numer rachunku bankowego 2597
   Tablica ogłoszeń 724
Organy
   Wójt Gminy 8137
     CV 3123
     Kompetencje 2999
     Kontakt 2026
     Dyżury 1668
     Zarządzenia 2266
     Decyzje i inne akty administracyjne 8016
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17710
    ›    Rok 2009 1740
    ›    Rok 2010 1054
    ›    Rok 2011 1113
    ›    Rok 2012 1005
    ›    Rok 2013 1974
    ›    Rok 2014 758
    ›    Rok 2015 561
    ›    Rok 2016 466
    ›    Rok 2017 359
    ›    Rok 2018 225
    ›    Rok 2019 143
    ›    Rok 2020 171
   Sekretarz 4450
   Skarbnik 4563
   Rada Gminy 7866
     Przewodniczący Rady 2547
     Skład Rady 5038
     Kompetencje 3170
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1897
    ›    Protokoły z sesji 1623
     Sesje 1660
     Uchwały Rady Gminy 1441
    ›    Rok 2003 1000
    ›    Rok 2004 2174
    ›    Rok 2005 1230
     Dyżury radnych 1520
     Kontakt z radnymi 1604
     Wnioski i interpelacje radnych 111
   Komisje Rady 3431
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1020
    ›    Przedmiot działania 774
    ›    Skład osobowy 1087
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1344
     Komisja Rewizyjna 999
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1574
    ›    Przedmiot działania 689
    ›    Skład osobowy 909
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 910
    ›    Skład osobowy 1069
    ›    Przedmiot działania 716
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1211
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 92
    ›    Skład osobowy 50
    ›    Przedmiot działania 52
    ›    Plan pracy i sprawozdania 47
    ›    Rejestr skarg 65
    ›    Rejestr wniosków 89
    ›    Rejestr petycji 72
   Urząd Stanu Cywilnego 4139
   Samodzielne stanowiska 5821
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1438
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1419
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1502
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1232
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1324
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1547
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1103
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1017
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1202
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1120
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1185
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1167
   Ogłoszenia o naborze pracowników 19766
     Procedura naboru 1479
     Służba przygotowawcza 1033
Prawo Lokalne
   Statut 5703
   Regulamin 3404
   Budżet 7271
     Podstawowe informacje o budżecie 1467
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1413
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1169
     Sprawozdania finansowe 190
     Raport o stanie gminy 67
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 73
   Uchwały 5403
     Rok 2006 1111
     Rok 2007 1747
     Rok 2008 1717
     Rok 2009 1280
     Rok 2010 1631
     Rok 2011 1626
     Rok 2012 1786
     Rok 2013 1081
     Rok 2014 1112
     Rok 2015 1093
     Rok 2016 879
     Rok 2017 660
     Rok 2018 634
     Rok 2019 485
     Rok 2020 153
   Podatki i opłaty lokalne 4793
     Indywidualne interpretacje podatkowe 245
     Podatek od nieruchomości 4111
     Podatek od środków transportowych 1868
     Podatek rolny 2418
     Podatek leśny 2263
     Opłata od posiadania psów 1643
     Opłata targowa 1704
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1362
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1096
   Informacje urzedu 3651
     Zgłaszanie awarii 860
     Informacje o jakości wody 302
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 334
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 435
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 476
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 138
     Pozwolenia wodnoprawne 20
   Konsultacje społeczne 319
     Rok 2018 179
     Rok 2019 46
   Strategia rozwoju 4001
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3172
     Rok 2008 1132
     Rok 2009 782
     Rok 2010 876
     Rok 2011 773
     Rok 2012 719
     Rok 2013 452
     Rok 2014 951
     Rok 2015 8929
     Rok 2016 5870
     ROK 2017 8725
     Rok 2018 10186
     Rok 2019 10398
     Rok 2020 1028
   Realizowane programy 1307
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 647
    ›    Rok 2013 579
    ›    Rok 2014 553
    ›    Rok 2015 401
    ›    Rok 2016 383
    ›    ROK 2017 259
    ›    Rok 2018 176
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 250
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 461
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 317
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 282
   Zagospodarowanie przestrzenne 4887
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1533
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1028
    ›    Wnioski 1842
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3604
   System informacji przestrzennej 1949
   Utrzymanie czystości i porządku 3771
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 349
   Gospodarka komunalna 11635
     Rok 2015 510
     Rok 2016 827
     ROK 2017 308
     ROK 2018 440
     Rok 2019 149
     Rok 2020 31
   Ochrona środowiska 4530
     Decyzje środowiskowe 1082
    ›    Wnioski 2136
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3199
   Pozostałe 3630
     Kontrola zarządcza 405
    ›    2014 413
     Dokumentacje kontroli 555
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 28920
     Rok 2005 5839
     Rok 2006 9666
     Rok 2007 11327
     Rok 2008 12887
     Rok 2009 11728
     Rok 2010 14408
     Rok 2011 5015
     Rok 2012 6929
     Rok 2013 5726
     Rok 2014 7514
     Rok 2015 15363
     Rok 2016 9404
     ROK 2017 7082
     ROK 2018 6627
     ROK 2019 7934
   ZAPYTANIA OFERTOWE 46419
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 885
   Centralny rejestr umów 493
     Rok 2017 252
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 151
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2825
     Małżeństwa, narodziny, zgony 840
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 626
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 498
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 521
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 541
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 530
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 555
     Dowody osobiste 885
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 563
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 560
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 533
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 644
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 558
     Meldunki 750
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 613
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 603
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 467
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 510
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 481
     Mieszkania 760
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 487
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 458
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 489
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 455
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 455
     Nieruchomości 860
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 535
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 536
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 475
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 440
    ›    Podział nieruchomości 473
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 454
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 447
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 531
     Działalność gospodarcza 729
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 544
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 495
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 460
     Zezwolenia i decyzje 857
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 470
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 611
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 489
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 439
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 464
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 424
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 776
     Zaświadczenia 852
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 534
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 474
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 475
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 552
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 499
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 568
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1652
   Zgromadzenia 633
   Petycje 993
     2015 330
     2016 360
     2017 195
     2018 119
     2019 264
Inne
   Jednostki organizacyjne 6770
     Gminny Ośrodek Kultury 1389
    ›    Kontakt 1276
    ›    Kierownictwo 949
    ›    Statut 564
    ›    Regulamin 537
    ›    Struktura organizacyjna 594
    ›    Ewidencje i rejestry 480
    ›    Majątek 550
    ›    Dokumentacje kontroli 496
    ›    Budżet i inwestycje 526
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 555
    ›    Procedury 484
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1856
    ›    Kontakt 1367
    ›    Kierownictwo 1254
    ›    Statut 620
    ›    Regulamin 684
    ›    Struktura organizacyjna 723
    ›    Ewidencje i rejestry 602
    ›    Majątek 590
    ›    Dokumentacje kontroli 633
    ›    Budżet i inwestycje 612
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 714
    ›    Procedury 616
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1003
    ›    Kontakt 756
    ›    Kierownictwo 600
    ›    Statut 620
    ›    Regulamin 562
    ›    Struktura organizacyjna 553
    ›    Ewidencje i rejestry 576
    ›    Majątek 572
    ›    Dokumentacje kontroli 561
    ›    Budżet i inwestycje 591
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 545
    ›    Procedury 533
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1228
   Jednostki pomocnicze 2783
     Sołectwa 2137
    ›    Sołectwo Bielawy 1754
    ›    Sołectwo Chorzepin 1754
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1437
    ›    Sołectwo Głogowiec 1267
    ›    Sołectwo Grodzisko 1663
    ›    Sołectwo Gusin 1434
    ›    Sołectwo Kaznów 1446
    ›    Sołectwo Kosew 1328
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1189
    ›    Sołectwo Kraski 1228
    ›    Sołectwo Piaski 1246
    ›    Sołectwo Rogów 1031
    ›    Sołectwo Stemplew 1442
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1950
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1671
    ›    Sołectwo Parski 1495
    ›    Sołectwo Drozdów 1108
    ›    Sołectwo Podłęże 1433
    ›    Sołectwo Władysławów 1386
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1252
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1278
    ›    Sołectwo Tolów 1102
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2379
   Oferty inwestycyjne 3073
     Infrastruktura 1283
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 709
    ›    Stan elektryfikacji 677
    ›    Stan telefonizacji 678
    ›    Stan gospodarki komunalnej 799
     Oferty 9301
   Rejestry i ewidencje 3019
     Rejestr skarg i wniosków 1050
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 997
   Oświadczenia majątkowe 10789
     Wójt 4046
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3880
    ›    Prażnowska Sylwia 666
     Urząd 3631
    ›    Rok 2013 713
    ›    Rok 2014 389
    ›    Rok 2015 568
    ›    Rok 2016 488
    ›    Rok 2017 825
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3803
    ›    Rok 2013 647
    ›    Rok 2014 491
    ›    Rok 2015 675
    ›    Rok 2016 482
    ›    Rok 2017 829
     Radni 4423
    ›    Rok 2013 599
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 438
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1742
    ›    Rok 2014 535
    ›    Rok 2015 754
    ›    Rok 2016 919
    ›    Rok 2017 1156
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 660
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 724
    ›    Rok 2018 487
   WYBORY 3520
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1013
     Podział gminy na okręgi wyborcze 763
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 687
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 480
     Wybory samorządowe 2014 1404
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 830
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 356
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 590
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 632
     Urzędnik wyborczy 212
     Wybory samorządowe 2018 702
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 423
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 369
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 116
   Informacje nieudostępnione 2442
   Redakcja Biuletynu 2828
Łączna liczba odwiedzin:905479