Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN729004
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ105988
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 105988
   Godziny urzędowania 4288
   Organizacja urzędu 5753
   Struktura organizacyjna 5812
   Numer rachunku bankowego 1988
Organy
   Wójt Gminy 5972
     CV 2349
     Kompetencje 2615
     Kontakt 1674
     Dyżury 1447
     Zarządzenia 1919
     Decyzje i inne akty administracyjne 7647
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17121
    ›    Rok 2009 1578
    ›    Rok 2010 944
    ›    Rok 2011 982
    ›    Rok 2012 898
    ›    Rok 2013 1546
    ›    Rok 2014 651
    ›    Rok 2015 458
    ›    Rok 2016 359
    ›    Rok 2017 247
    ›    Rok 2018 76
   Sekretarz 3584
   Skarbnik 3558
   Rada Gminy 5755
     Przewodniczący Rady 2034
     Skład Rady 3845
     Kompetencje 1979
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1522
    ›    Protokoły z sesji 1289
     Sesje 1062
     Uchwały Rady Gminy 1147
    ›    Rok 2003 859
    ›    Rok 2004 2036
    ›    Rok 2005 1050
     Dyżury radnych 1253
     Kontakt z radnymi 1246
   Komisje Rady 3019
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 833
    ›    Przedmiot działania 633
    ›    Skład osobowy 889
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1137
     Komisja Rewizyjna 852
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1349
    ›    Przedmiot działania 574
    ›    Skład osobowy 742
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 780
    ›    Skład osobowy 888
    ›    Przedmiot działania 615
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1013
   Urząd Stanu Cywilnego 3621
   Samodzielne stanowiska 5080
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1263
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1237
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1358
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1135
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1178
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1408
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 964
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 897
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1068
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1010
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1075
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 995
   Ogłoszenia o naborze pracowników 12421
     Procedura naboru 1212
     Służba przygotowawcza 865
Prawo Lokalne
   Statut 5368
   Regulamin 3076
   Budżet 6010
     Podstawowe informacje o budżecie 1300
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1241
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1000
   Uchwały 4429
     Rok 2006 998
     Rok 2007 1616
     Rok 2008 1595
     Rok 2009 1151
     Rok 2010 1405
     Rok 2011 1510
     Rok 2012 1586
     Rok 2013 941
     Rok 2014 912
     Rok 2015 909
     Rok 2016 674
     Rok 2017 316
     Rok 2018 186
   Podatki i opłaty lokalne 4304
     Indywidualne interpretacje podatkowe 153
     Podatek od nieruchomości 3475
     Podatek od środków transportowych 1685
     Podatek rolny 2074
     Podatek leśny 2083
     Opłata od posiadania psów 1403
     Opłata targowa 1525
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1258
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 982
   Informacje urzedu 3270
     Zgłaszanie awarii 761
     Informacje o jakości wody 201
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 246
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 306
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 302
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 6
   Konsultacje społeczne 109
     Rok 2018 45
   Strategia rozwoju 3088
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2834
     Rok 2008 1051
     Rok 2009 698
     Rok 2010 798
     Rok 2011 703
     Rok 2012 643
     Rok 2013 362
     Rok 2014 846
     Rok 2015 5702
     Rok 2016 5709
     ROK 2017 8504
     Rok 2018 4488
   Realizowane programy 1093
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 549
    ›    Rok 2013 474
    ›    Rok 2014 466
    ›    Rok 2015 305
    ›    Rok 2016 255
    ›    ROK 2017 158
    ›    Rok 2018 62
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 184
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 314
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 233
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 158
   Zagospodarowanie przestrzenne 4318
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1090
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 818
    ›    Wnioski 1668
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2774
   System informacji przestrzennej 1563
   Utrzymanie czystości i porządku 2988
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 182
   Gospodarka komunalna 10891
     Rok 2015 401
     Rok 2016 698
     ROK 2017 161
     ROK 2018 74
   Ochrona środowiska 3407
     Decyzje środowiskowe 856
    ›    Wnioski 1635
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2482
   Pozostałe 2967
     Kontrola zarządcza 257
    ›    2014 300
     Dokumentacje kontroli 323
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 25606
     Rok 2005 5681
     Rok 2006 9487
     Rok 2007 11139
     Rok 2008 12690
     Rok 2009 11484
     Rok 2010 14137
     Rok 2011 4873
     Rok 2012 6811
     Rok 2013 5529
     Rok 2014 7266
     Rok 2015 11770
     Rok 2016 9002
     ROK 2017 6521
     ROK 2018 3280
   Zapytania ofertowe 29700
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 424
   Centralny rejestr umów 214
     Rok 2017 111
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2475
     Małżeństwa, narodziny, zgony 701
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 518
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 417
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 442
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 445
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 454
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 468
     Dowody osobiste 738
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 468
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 457
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 427
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 520
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 463
     Meldunki 637
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 490
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 519
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 385
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 430
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 388
     Mieszkania 612
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 396
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 376
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 387
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 369
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 367
     Nieruchomości 685
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 445
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 444
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 389
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 359
    ›    Podział nieruchomości 390
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 366
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 361
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 379
     Działalność gospodarcza 641
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 468
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 414
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 381
     Zezwolenia i decyzje 710
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 388
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 520
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 397
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 360
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 389
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 348
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 633
     Zaświadczenia 747
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 456
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 400
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 403
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 450
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 418
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 490
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1352
   Zgromadzenia 425
   Petycje 684
     2015 255
     2016 273
     2017 89
Inne
   Jednostki organizacyjne 6108
     Gminny Ośrodek Kultury 1229
    ›    Kontakt 1147
    ›    Kierownictwo 829
    ›    Statut 465
    ›    Regulamin 459
    ›    Struktura organizacyjna 512
    ›    Ewidencje i rejestry 394
    ›    Majątek 452
    ›    Dokumentacje kontroli 410
    ›    Budżet i inwestycje 439
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 451
    ›    Procedury 407
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1365
    ›    Kontakt 1111
    ›    Kierownictwo 987
    ›    Statut 500
    ›    Regulamin 588
    ›    Struktura organizacyjna 591
    ›    Ewidencje i rejestry 515
    ›    Majątek 499
    ›    Dokumentacje kontroli 535
    ›    Budżet i inwestycje 518
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 597
    ›    Procedury 516
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 869
    ›    Kontakt 658
    ›    Kierownictwo 484
    ›    Statut 530
    ›    Regulamin 479
    ›    Struktura organizacyjna 475
    ›    Ewidencje i rejestry 500
    ›    Majątek 491
    ›    Dokumentacje kontroli 475
    ›    Budżet i inwestycje 492
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 466
    ›    Procedury 458
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1085
   Jednostki pomocnicze 2515
     Sołectwa 1449
    ›    Sołectwo Bielawy 1534
    ›    Sołectwo Chorzepin 1446
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1192
    ›    Sołectwo Głogowiec 1004
    ›    Sołectwo Grodzisko 1405
    ›    Sołectwo Gusin 1237
    ›    Sołectwo Kaznów 1253
    ›    Sołectwo Kosew 1078
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 960
    ›    Sołectwo Kraski 1028
    ›    Sołectwo Piaski 1055
    ›    Sołectwo Rogów 865
    ›    Sołectwo Stemplew 1218
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1533
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1432
    ›    Sołectwo Parski 1284
    ›    Sołectwo Drozdów 949
    ›    Sołectwo Podłęże 1237
    ›    Sołectwo Władysławów 1167
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 969
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1076
    ›    Sołectwo Tolów 928
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2166
   Oferty inwestycyjne 2746
     Infrastruktura 1142
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 610
    ›    Stan elektryfikacji 598
    ›    Stan telefonizacji 593
    ›    Stan gospodarki komunalnej 717
     Oferty 9105
   Rejestry i ewidencje 2708
     Rejestr skarg i wniosków 856
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 863
   Oświadczenia majątkowe 6921
     Wójt 2736
    ›    Próchniewicz Krzysztof 2942
     Urząd 2576
    ›    Rok 2010 565
    ›    Rok 2011 533
    ›    Rok 2012 481
    ›    Rok 2013 490
    ›    Rok 2014 272
    ›    Rok 2015 430
    ›    Rok 2016 318
    ›    Rok 2017 109
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2769
    ›    Rok 2010 674
    ›    Rok 2011 719
    ›    Rok 2012 578
    ›    Rok 2013 510
    ›    Rok 2014 362
    ›    Rok 2015 547
    ›    Rok 2016 325
    ›    Rok 2017 102
     Radni 2704
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 697
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1242
    ›    Rok 2010 696
    ›    Rok 2011 590
    ›    Rok 2012 577
    ›    Rok 2013 481
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 315
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1055
    ›    Rok 2014 418
    ›    Rok 2015 651
    ›    Rok 2016 610
    ›    Rok 2017 496
   WYBORY 2144
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 872
     Podział gminy na okręgi wyborcze 535
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 431
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 398
     Wybory samorządowe 2014 1091
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 686
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 275
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 459
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 313
     Urzędnik wyborczy 14
   Informacje nieudostępnione 2184
   Redakcja Biuletynu 2541