główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 31834
   Dane podstawowe 123866
   Godziny urzędowania 5871
   Organizacja urzędu 9011
   Struktura organizacyjna 9187
   Numer rachunku bankowego 3430
   Tablica ogłoszeń 4774
   Ochrona danych 449
     Inspektor Ochrony Danych 158
Organy
   Wójt Gminy 11417
     CV 4228
     Kompetencje 3846
     Kontakt 2913
     Dyżury 2046
     Zarządzenia 2803
     Decyzje i inne akty administracyjne 8927
     Obwieszczenia i zawiadomienia 19052
    ›    Rok 2009 2422
    ›    Rok 2010 1341
    ›    Rok 2011 1443
    ›    Rok 2012 1294
    ›    Rok 2013 2239
    ›    Rok 2014 1109
    ›    Rok 2015 876
    ›    Rok 2016 720
    ›    Rok 2017 687
    ›    Rok 2018 491
    ›    Rok 2019 476
    ›    Rok 2020 829
    ›    Rok 2021 402
    ›    Rok 2022 158
   Sekretarz 5363
   Skarbnik 5511
   Rada Gminy 9214
     Przewodniczący Rady 2984
     Skład Rady 5977
     Kompetencje 3428
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2643
    ›    Protokoły z sesji 2154
     Sesje 2390
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 550
     Uchwały Rady Gminy 1737
    ›    Rok 2003 1253
    ›    Rok 2004 2500
    ›    Rok 2005 1518
     Dyżury radnych 1826
     Kontakt z radnymi 1920
     Wnioski i interpelacje radnych 379
   Komisje Rady 3892
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1245
    ›    Przedmiot działania 1041
    ›    Skład osobowy 1397
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2400
     Komisja Rewizyjna 1216
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2336
    ›    Przedmiot działania 939
    ›    Skład osobowy 1194
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1128
    ›    Skład osobowy 1425
    ›    Przedmiot działania 977
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1917
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 349
    ›    Skład osobowy 323
    ›    Przedmiot działania 314
    ›    Plan pracy i sprawozdania 260
    ›    Rejestr skarg 316
    ›    Rejestr wniosków 383
    ›    Rejestr petycji 405
   Urząd Stanu Cywilnego 5141
   Samodzielne stanowiska 6731
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1776
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1703
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1770
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1466
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1540
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1870
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1433
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1239
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1416
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1340
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1397
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1528
   Ogłoszenia o naborze pracowników 25927
     Procedura naboru 1841
     Służba przygotowawcza 1262
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 238
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 143
Prawo Lokalne
   Statut 6146
   Regulamin 3926
   Budżet 9146
     Podstawowe informacje o budżecie 1702
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1638
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1758
     Sprawozdania finansowe 647
     Raport o stanie gminy 295
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 320
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 233
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 139
    ›    Raport o stanie gminy za 2021 rok 9
   Uchwały 6890
     Rok 2006 1473
     Rok 2007 2004
     Rok 2008 2072
     Rok 2009 1477
     Rok 2010 2179
     Rok 2011 2130
     Rok 2012 2476
     Rok 2013 1553
     Rok 2014 1666
     Rok 2015 1646
     Rok 2016 1576
     Rok 2017 1179
     Rok 2018 1325
     Rok 2019 1169
     Rok 2020 1394
     Rok 2021 949
     Rok 2022 140
   Podatki i opłaty lokalne 5688
     Indywidualne interpretacje podatkowe 443
     Podatek od nieruchomości 5177
     Podatek od środków transportowych 2493
     Podatek rolny 3141
     Podatek leśny 2885
     Opłata od posiadania psów 2255
     Opłata targowa 2331
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1674
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1317
   Informacje urzedu 4100
     Zgłaszanie awarii 1068
     Informacje o jakości wody 532
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 558
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 747
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 748
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 378
     Pozwolenia wodnoprawne 218
   Konsultacje społeczne 767
     Rok 2018 396
     Rok 2019 316
     Rok 2020 218
     Rok 2021 92
   Strategia rozwoju 4563
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3637
     Rok 2008 1304
     Rok 2009 965
     Rok 2010 1059
     Rok 2011 938
     Rok 2012 884
     Rok 2013 622
     Rok 2014 1284
     Rok 2015 10903
     Rok 2016 6236
     ROK 2017 9106
     Rok 2018 10682
     Rok 2019 10874
     Rok 2020 7530
     Rok 2021 11174
     Rok 2022 83
   Realizowane programy 1663
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 837
    ›    Rok 2013 816
    ›    Rok 2014 764
    ›    Rok 2015 619
    ›    Rok 2016 614
    ›    ROK 2017 471
    ›    Rok 2018 409
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 499
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 676
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 587
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 522
   Zagospodarowanie przestrzenne 6087
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2682
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1431
    ›    Wnioski 2155
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 6627
   System informacji przestrzennej 2847
   Utrzymanie czystości i porządku 5297
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 687
   Gospodarka komunalna 13948
     Rok 2015 737
     Rok 2016 1116
     ROK 2017 680
     ROK 2018 1098
     Rok 2019 530
     Rok 2020 345
     Rok 2021 369
     Rok 2022 155
   Ochrona środowiska 5228
     Decyzje środowiskowe 1544
    ›    Wnioski 2647
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 8230
   Pozostałe 4192
     Kontrola zarządcza 728
    ›    2014 727
    ›    2019 264
    ›    2020 127
    ›    2021 17
     Dokumentacje kontroli 819
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34480
     Rok 2005 6224
     Rok 2006 10059
     Rok 2007 12076
     Rok 2008 13615
     Rok 2009 12625
     Rok 2010 15011
     Rok 2011 5540
     Rok 2012 7312
     Rok 2013 6303
     Rok 2014 8157
     Rok 2015 17457
     Rok 2016 10265
     ROK 2017 8009
     ROK 2018 7363
     ROK 2019 10059
     Rok 2020 7319
     ROK 2021 3969
     ROK 2022 1466
   ZAPYTANIA OFERTOWE 64022
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 3566
   Centralny rejestr umów 901
     Rok 2017 464
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 462
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3341
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1069
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 841
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 697
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 717
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 759
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 760
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 811
     Dowody osobiste 1150
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 793
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 820
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 745
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 854
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 772
     Meldunki 979
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 912
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 819
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 666
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 745
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 700
     Mieszkania 949
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 690
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 659
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 715
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 670
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 663
     Nieruchomości 1110
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 775
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 743
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 700
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 651
    ›    Podział nieruchomości 692
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 653
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 665
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 806
     Działalność gospodarcza 922
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 743
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 699
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 663
     Zezwolenia i decyzje 1154
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 683
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 907
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 736
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 638
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 663
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 631
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1300
     Zaświadczenia 1108
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 744
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 661
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 658
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 763
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 690
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 760
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2245
   Zgromadzenia 934
   Petycje 1384
     2015 500
     2016 544
     2017 361
     2018 268
     2019 699
     2022 28
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 256
   Deklaracja dostępności 525
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 235
   Raport z przeglądu procedur w zakresie dostępności 54
Inne
   Jednostki organizacyjne 7457
     Gminny Ośrodek Kultury 3514
    ›    Kontakt 1507
    ›    Kierownictwo 1181
    ›    Statut 790
    ›    Regulamin 738
    ›    Struktura organizacyjna 838
    ›    Ewidencje i rejestry 696
    ›    Majątek 765
    ›    Dokumentacje kontroli 686
    ›    Budżet i inwestycje 768
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 771
    ›    Procedury 692
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2514
    ›    Kontakt 1816
    ›    Kierownictwo 1629
    ›    Statut 889
    ›    Regulamin 875
    ›    Struktura organizacyjna 965
    ›    Ewidencje i rejestry 809
    ›    Majątek 799
    ›    Dokumentacje kontroli 851
    ›    Budżet i inwestycje 823
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 967
    ›    Procedury 831
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1387
    ›    Kontakt 974
    ›    Kierownictwo 841
    ›    Statut 862
    ›    Regulamin 767
    ›    Struktura organizacyjna 765
    ›    Ewidencje i rejestry 791
    ›    Majątek 792
    ›    Dokumentacje kontroli 763
    ›    Budżet i inwestycje 789
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 758
    ›    Procedury 737
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1428
   Jednostki pomocnicze 3175
     Sołectwa 3353
    ›    Sołectwo Bielawy 2365
    ›    Sołectwo Chorzepin 2251
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 2037
    ›    Sołectwo Głogowiec 1828
    ›    Sołectwo Grodzisko 2164
    ›    Sołectwo Gusin 2262
    ›    Sołectwo Kaznów 1894
    ›    Sołectwo Kosew 1863
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1571
    ›    Sołectwo Kraski 1755
    ›    Sołectwo Piaski 1713
    ›    Sołectwo Rogów 1353
    ›    Sołectwo Stemplew 1835
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2451
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 2053
    ›    Sołectwo Parski 1909
    ›    Sołectwo Drozdów 1729
    ›    Sołectwo Podłęże 2096
    ›    Sołectwo Władysławów 1707
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1658
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1731
    ›    Sołectwo Tolów 1525
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2694
   Oferty inwestycyjne 3410
     Infrastruktura 1484
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 909
    ›    Stan elektryfikacji 879
    ›    Stan telefonizacji 881
    ›    Stan gospodarki komunalnej 989
     Oferty 9524
   Rejestry i ewidencje 3452
     Rejestr skarg i wniosków 1237
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1171
   Oświadczenia majątkowe 14070
     Wójt 5355
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4769
    ›    Bartczak Sylwia 2104
     Urząd 4786
    ›    Rok 2015 784
    ›    Rok 2016 708
    ›    Rok 2017 1112
    ›    Rok 2018 199
    ›    Rok 2019 386
    ›    Rok 2020 1489
    ›    Rok 2021 114
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4765
    ›    Rok 2015 917
    ›    Rok 2016 715
    ›    Rok 2017 1205
    ›    Rok 2018 165
    ›    Rok 2019 360
    ›    Rok 2020 404
    ›    Rok 2021 83
     Radni 5533
    ›    Rok 2015 957
    ›    Rok 2016 1174
    ›    Rok 2017 1501
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 902
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 1411
    ›    Rok 2018 843
    ›    Rok 2019 687
    ›    Rok 2020 466
    ›    Rok 2021 171
   WYBORY 4477
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1356
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1051
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 932
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 645
     Wybory samorządowe 2014 1903
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1185
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 536
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 953
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 1406
     Urzędnik wyborczy 418
     Wybory samorządowe 2018 1251
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 833
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 574
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1188
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 539
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 455
   Informacje nieudostępnione 2734
   Redakcja Biuletynu 3146
Łączna liczba odwiedzin:1175719