główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 16501
   Dane podstawowe 121461
   Godziny urzędowania 5397
   Organizacja urzędu 7944
   Struktura organizacyjna 8084
   Numer rachunku bankowego 2879
   Tablica ogłoszeń 1485
   Ochrona danych 78
     Inspektor Ochrony Danych 23
Organy
   Wójt Gminy 9336
     CV 3632
     Kompetencje 3300
     Kontakt 2256
     Dyżury 1838
     Zarządzenia 2497
     Decyzje i inne akty administracyjne 8349
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18151
    ›    Rok 2009 2001
    ›    Rok 2010 1160
    ›    Rok 2011 1200
    ›    Rok 2012 1098
    ›    Rok 2013 2061
    ›    Rok 2014 855
    ›    Rok 2015 646
    ›    Rok 2016 552
    ›    Rok 2017 469
    ›    Rok 2018 319
    ›    Rok 2019 255
    ›    Rok 2020 401
   Sekretarz 4860
   Skarbnik 5005
   Rada Gminy 8403
     Przewodniczący Rady 2726
     Skład Rady 5455
     Kompetencje 3260
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2168
    ›    Protokoły z sesji 1766
     Sesje 1844
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 72
     Uchwały Rady Gminy 1534
    ›    Rok 2003 1098
    ›    Rok 2004 2296
    ›    Rok 2005 1339
     Dyżury radnych 1620
     Kontakt z radnymi 1726
     Wnioski i interpelacje radnych 220
   Komisje Rady 3606
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1100
    ›    Przedmiot działania 867
    ›    Skład osobowy 1196
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1605
     Komisja Rewizyjna 1078
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1847
    ›    Przedmiot działania 772
    ›    Skład osobowy 1021
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 977
    ›    Skład osobowy 1182
    ›    Przedmiot działania 811
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1484
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 174
    ›    Skład osobowy 149
    ›    Przedmiot działania 148
    ›    Plan pracy i sprawozdania 136
    ›    Rejestr skarg 156
    ›    Rejestr wniosków 209
    ›    Rejestr petycji 186
   Urząd Stanu Cywilnego 4466
   Samodzielne stanowiska 6184
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1539
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1519
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1582
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1305
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1399
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1633
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1180
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1095
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1282
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1212
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1258
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1313
   Ogłoszenia o naborze pracowników 21391
     Procedura naboru 1630
     Służba przygotowawcza 1103
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 66
Prawo Lokalne
   Statut 5882
   Regulamin 3567
   Budżet 7854
     Podstawowe informacje o budżecie 1549
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1481
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1283
     Sprawozdania finansowe 348
     Raport o stanie gminy 147
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 156
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 42
   Uchwały 5793
     Rok 2006 1185
     Rok 2007 1849
     Rok 2008 1792
     Rok 2009 1341
     Rok 2010 1743
     Rok 2011 1723
     Rok 2012 1864
     Rok 2013 1179
     Rok 2014 1195
     Rok 2015 1180
     Rok 2016 1030
     Rok 2017 738
     Rok 2018 733
     Rok 2019 684
     Rok 2020 529
   Podatki i opłaty lokalne 5066
     Indywidualne interpretacje podatkowe 305
     Podatek od nieruchomości 4430
     Podatek od środków transportowych 2064
     Podatek rolny 2665
     Podatek leśny 2479
     Opłata od posiadania psów 1867
     Opłata targowa 1902
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1443
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1170
   Informacje urzedu 3802
     Zgłaszanie awarii 925
     Informacje o jakości wody 374
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 401
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 518
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 557
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 214
     Pozwolenia wodnoprawne 99
   Konsultacje społeczne 443
     Rok 2018 254
     Rok 2019 134
     Rok 2020 11
   Strategia rozwoju 4177
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3313
     Rok 2008 1190
     Rok 2009 845
     Rok 2010 939
     Rok 2011 828
     Rok 2012 774
     Rok 2013 512
     Rok 2014 1072
     Rok 2015 10110
     Rok 2016 5997
     ROK 2017 8856
     Rok 2018 10354
     Rok 2019 10550
     Rok 2020 5608
   Realizowane programy 1427
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 706
    ›    Rok 2013 660
    ›    Rok 2014 618
    ›    Rok 2015 461
    ›    Rok 2016 447
    ›    ROK 2017 328
    ›    Rok 2018 250
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 304
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 527
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 441
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 351
   Zagospodarowanie przestrzenne 5190
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1799
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1132
    ›    Wnioski 1929
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4425
   System informacji przestrzennej 2175
   Utrzymanie czystości i porządku 4148
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 447
   Gospodarka komunalna 12329
     Rok 2015 599
     Rok 2016 917
     ROK 2017 444
     ROK 2018 664
     Rok 2019 280
     Rok 2020 141
   Ochrona środowiska 4759
     Decyzje środowiskowe 1198
    ›    Wnioski 2325
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4475
   Pozostałe 3814
     Kontrola zarządcza 485
    ›    2014 511
    ›    2019 87
     Dokumentacje kontroli 670
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 30149
     Rok 2005 5971
     Rok 2006 9784
     Rok 2007 11584
     Rok 2008 13145
     Rok 2009 12027
     Rok 2010 14621
     Rok 2011 5189
     Rok 2012 7063
     Rok 2013 5933
     Rok 2014 7761
     Rok 2015 16576
     Rok 2016 9702
     ROK 2017 7398
     ROK 2018 6852
     ROK 2019 9422
     Rok 2020 2951
   ZAPYTANIA OFERTOWE 52968
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1205
   Centralny rejestr umów 636
     Rok 2017 335
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 257
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2998
     Małżeństwa, narodziny, zgony 936
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 688
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 555
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 588
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 611
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 594
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 663
     Dowody osobiste 975
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 623
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 623
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 600
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 704
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 634
     Meldunki 838
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 754
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 669
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 526
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 582
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 556
     Mieszkania 819
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 550
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 515
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 555
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 522
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 516
     Nieruchomości 947
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 601
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 597
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 533
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 496
    ›    Podział nieruchomości 529
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 512
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 509
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 598
     Działalność gospodarcza 796
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 600
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 552
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 515
     Zezwolenia i decyzje 949
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 536
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 681
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 566
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 494
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 520
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 481
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 858
     Zaświadczenia 932
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 594
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 531
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 534
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 627
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 561
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 632
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1850
   Zgromadzenia 744
   Petycje 1129
     2015 382
     2016 422
     2017 251
     2018 161
     2019 356
Inne
   Jednostki organizacyjne 7034
     Gminny Ośrodek Kultury 1471
    ›    Kontakt 1348
    ›    Kierownictwo 1017
    ›    Statut 638
    ›    Regulamin 608
    ›    Struktura organizacyjna 675
    ›    Ewidencje i rejestry 550
    ›    Majątek 612
    ›    Dokumentacje kontroli 550
    ›    Budżet i inwestycje 618
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 626
    ›    Procedury 548
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2079
    ›    Kontakt 1510
    ›    Kierownictwo 1386
    ›    Statut 705
    ›    Regulamin 742
    ›    Struktura organizacyjna 795
    ›    Ewidencje i rejestry 661
    ›    Majątek 653
    ›    Dokumentacje kontroli 713
    ›    Budżet i inwestycje 675
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 786
    ›    Procedury 680
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1108
    ›    Kontakt 826
    ›    Kierownictwo 689
    ›    Statut 704
    ›    Regulamin 627
    ›    Struktura organizacyjna 631
    ›    Ewidencje i rejestry 654
    ›    Majątek 642
    ›    Dokumentacje kontroli 629
    ›    Budżet i inwestycje 660
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 618
    ›    Procedury 600
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1297
   Jednostki pomocnicze 2919
     Sołectwa 2335
    ›    Sołectwo Bielawy 1898
    ›    Sołectwo Chorzepin 1922
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1566
    ›    Sołectwo Głogowiec 1409
    ›    Sołectwo Grodzisko 1894
    ›    Sołectwo Gusin 1576
    ›    Sołectwo Kaznów 1544
    ›    Sołectwo Kosew 1435
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1287
    ›    Sołectwo Kraski 1350
    ›    Sołectwo Piaski 1360
    ›    Sołectwo Rogów 1122
    ›    Sołectwo Stemplew 1559
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2148
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1775
    ›    Sołectwo Parski 1618
    ›    Sołectwo Drozdów 1206
    ›    Sołectwo Podłęże 1542
    ›    Sołectwo Władysławów 1484
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1381
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1370
    ›    Sołectwo Tolów 1226
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2500
   Oferty inwestycyjne 3186
     Infrastruktura 1348
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 781
    ›    Stan elektryfikacji 741
    ›    Stan telefonizacji 740
    ›    Stan gospodarki komunalnej 862
     Oferty 9378
   Rejestry i ewidencje 3166
     Rejestr skarg i wniosków 1116
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1063
   Oświadczenia majątkowe 12018
     Wójt 4545
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4249
    ›    Prażnowska Sylwia 1189
     Urząd 3980
    ›    Rok 2013 855
    ›    Rok 2014 460
    ›    Rok 2015 647
    ›    Rok 2016 572
    ›    Rok 2017 955
    ›    Rok 2018 35
    ›    Rok 2019 92
    ›    Rok 2020 96
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4138
    ›    Rok 2013 748
    ›    Rok 2014 561
    ›    Rok 2015 751
    ›    Rok 2016 559
    ›    Rok 2017 1005
    ›    Rok 2018 21
    ›    Rok 2019 79
     Radni 4797
    ›    Rok 2013 702
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 519
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1845
    ›    Rok 2014 603
    ›    Rok 2015 817
    ›    Rok 2016 1014
    ›    Rok 2017 1277
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 738
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 960
    ›    Rok 2018 654
    ›    Rok 2019 312
   WYBORY 4108
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1143
     Podział gminy na okręgi wyborcze 872
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 796
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 536
     Wybory samorządowe 2014 1616
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 964
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 422
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 705
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 822
     Urzędnik wyborczy 294
     Wybory samorządowe 2018 892
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 573
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 459
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 780
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 224
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 52
   Informacje nieudostępnione 2551
   Redakcja Biuletynu 2947
Łączna liczba odwiedzin:991079