główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 27914
   Dane podstawowe 123269
   Godziny urzędowania 5746
   Organizacja urzędu 8719
   Struktura organizacyjna 8899
   Numer rachunku bankowego 3298
   Tablica ogłoszeń 4049
   Ochrona danych 379
     Inspektor Ochrony Danych 125
Organy
   Wójt Gminy 10702
     CV 4096
     Kompetencje 3757
     Kontakt 2640
     Dyżury 1986
     Zarządzenia 2718
     Decyzje i inne akty administracyjne 8815
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18798
    ›    Rok 2009 2345
    ›    Rok 2010 1299
    ›    Rok 2011 1400
    ›    Rok 2012 1247
    ›    Rok 2013 2192
    ›    Rok 2014 1064
    ›    Rok 2015 825
    ›    Rok 2016 673
    ›    Rok 2017 634
    ›    Rok 2018 444
    ›    Rok 2019 438
    ›    Rok 2020 757
    ›    Rok 2021 301
   Sekretarz 5245
   Skarbnik 5390
   Rada Gminy 9058
     Przewodniczący Rady 2922
     Skład Rady 5864
     Kompetencje 3378
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2557
    ›    Protokoły z sesji 2092
     Sesje 2291
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 480
     Uchwały Rady Gminy 1702
    ›    Rok 2003 1220
    ›    Rok 2004 2434
    ›    Rok 2005 1478
     Dyżury radnych 1774
     Kontakt z radnymi 1877
     Wnioski i interpelacje radnych 353
   Komisje Rady 3823
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1205
    ›    Przedmiot działania 993
    ›    Skład osobowy 1350
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2192
     Komisja Rewizyjna 1177
    ›    Plan pracy i sprawozdania 2238
    ›    Przedmiot działania 900
    ›    Skład osobowy 1157
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 1092
    ›    Skład osobowy 1359
    ›    Przedmiot działania 928
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1834
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 315
    ›    Skład osobowy 280
    ›    Przedmiot działania 278
    ›    Plan pracy i sprawozdania 234
    ›    Rejestr skarg 287
    ›    Rejestr wniosków 348
    ›    Rejestr petycji 360
   Urząd Stanu Cywilnego 4936
   Samodzielne stanowiska 6599
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1732
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1656
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1730
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1428
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1504
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1820
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1304
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1202
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1377
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1302
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1355
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1474
   Ogłoszenia o naborze pracowników 25065
     Procedura naboru 1803
     Służba przygotowawcza 1213
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 199
     Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 112
Prawo Lokalne
   Statut 6070
   Regulamin 3798
   Budżet 8912
     Podstawowe informacje o budżecie 1668
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1603
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1672
     Sprawozdania finansowe 584
     Raport o stanie gminy 262
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 283
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 202
    ›    Raport o stanie gminy za 2020 rok 106
   Uchwały 6662
     Rok 2006 1358
     Rok 2007 1970
     Rok 2008 2038
     Rok 2009 1447
     Rok 2010 2068
     Rok 2011 2026
     Rok 2012 2312
     Rok 2013 1478
     Rok 2014 1561
     Rok 2015 1514
     Rok 2016 1429
     Rok 2017 1072
     Rok 2018 1202
     Rok 2019 1066
     Rok 2020 1254
     Rok 2021 750
   Podatki i opłaty lokalne 5530
     Indywidualne interpretacje podatkowe 410
     Podatek od nieruchomości 4997
     Podatek od środków transportowych 2409
     Podatek rolny 3060
     Podatek leśny 2793
     Opłata od posiadania psów 2172
     Opłata targowa 2207
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1606
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1272
   Informacje urzedu 4037
     Zgłaszanie awarii 1032
     Informacje o jakości wody 499
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 520
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 689
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 707
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 347
     Pozwolenia wodnoprawne 189
   Konsultacje społeczne 701
     Rok 2018 366
     Rok 2019 281
     Rok 2020 181
     Rok 2021 51
   Strategia rozwoju 4456
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3533
     Rok 2008 1270
     Rok 2009 928
     Rok 2010 1023
     Rok 2011 907
     Rok 2012 853
     Rok 2013 589
     Rok 2014 1239
     Rok 2015 10855
     Rok 2016 6175
     ROK 2017 9043
     Rok 2018 10609
     Rok 2019 10805
     Rok 2020 7451
     Rok 2021 10304
   Realizowane programy 1612
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 803
    ›    Rok 2013 778
    ›    Rok 2014 723
    ›    Rok 2015 571
    ›    Rok 2016 572
    ›    ROK 2017 434
    ›    Rok 2018 373
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 469
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 644
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 556
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 482
   Zagospodarowanie przestrzenne 5872
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2527
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1349
    ›    Wnioski 2093
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 6116
   System informacji przestrzennej 2698
   Utrzymanie czystości i porządku 4986
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 623
   Gospodarka komunalna 13513
     Rok 2015 700
     Rok 2016 1078
     ROK 2017 621
     ROK 2018 988
     Rok 2019 478
     Rok 2020 306
     Rok 2021 249
   Ochrona środowiska 5132
     Decyzje środowiskowe 1494
    ›    Wnioski 2579
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 7668
   Pozostałe 4108
     Kontrola zarządcza 631
    ›    2014 686
    ›    2019 227
    ›    2020 82
     Dokumentacje kontroli 782
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33329
     Rok 2005 6159
     Rok 2006 9987
     Rok 2007 11968
     Rok 2008 13511
     Rok 2009 12426
     Rok 2010 14892
     Rok 2011 5455
     Rok 2012 7241
     Rok 2013 6199
     Rok 2014 8068
     Rok 2015 17388
     Rok 2016 10113
     ROK 2017 7835
     ROK 2018 7207
     ROK 2019 9915
     Rok 2020 7026
     ROK 2021 3113
   ZAPYTANIA OFERTOWE 61514
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2938
   Centralny rejestr umów 811
     Rok 2017 439
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 407
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3253
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1036
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 800
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 661
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 680
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 724
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 707
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 773
     Dowody osobiste 1105
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 754
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 739
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 709
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 812
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 735
     Meldunki 948
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 876
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 785
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 636
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 712
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 659
     Mieszkania 920
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 656
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 620
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 680
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 636
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 627
     Nieruchomości 1068
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 736
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 706
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 647
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 613
    ›    Podział nieruchomości 656
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 625
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 627
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 745
     Działalność gospodarcza 894
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 706
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 662
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 626
     Zezwolenia i decyzje 1095
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 646
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 826
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 695
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 600
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 631
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 594
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1220
     Zaświadczenia 1060
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 708
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 629
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 629
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 730
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 660
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 730
   Elektroniczna skrzynka podawcza 2135
   Zgromadzenia 880
   Petycje 1321
     2015 467
     2016 512
     2017 333
     2018 243
     2019 602
Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   Koordynator do spraw dostępności 190
   Deklaracja dostępności 401
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 174
Inne
   Jednostki organizacyjne 7336
     Gminny Ośrodek Kultury 2994
    ›    Kontakt 1462
    ›    Kierownictwo 1144
    ›    Statut 754
    ›    Regulamin 707
    ›    Struktura organizacyjna 803
    ›    Ewidencje i rejestry 662
    ›    Majątek 728
    ›    Dokumentacje kontroli 650
    ›    Budżet i inwestycje 730
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 731
    ›    Procedury 659
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2412
    ›    Kontakt 1741
    ›    Kierownictwo 1578
    ›    Statut 843
    ›    Regulamin 844
    ›    Struktura organizacyjna 926
    ›    Ewidencje i rejestry 769
    ›    Majątek 765
    ›    Dokumentacje kontroli 823
    ›    Budżet i inwestycje 791
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 921
    ›    Procedury 789
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1295
    ›    Kontakt 934
    ›    Kierownictwo 800
    ›    Statut 822
    ›    Regulamin 731
    ›    Struktura organizacyjna 731
    ›    Ewidencje i rejestry 761
    ›    Majątek 753
    ›    Dokumentacje kontroli 732
    ›    Budżet i inwestycje 756
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 724
    ›    Procedury 699
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1402
   Jednostki pomocnicze 3110
     Sołectwa 3115
    ›    Sołectwo Bielawy 2243
    ›    Sołectwo Chorzepin 2164
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1896
    ›    Sołectwo Głogowiec 1719
    ›    Sołectwo Grodzisko 2093
    ›    Sołectwo Gusin 2084
    ›    Sołectwo Kaznów 1813
    ›    Sołectwo Kosew 1751
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1491
    ›    Sołectwo Kraski 1665
    ›    Sołectwo Piaski 1623
    ›    Sołectwo Rogów 1288
    ›    Sołectwo Stemplew 1767
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2370
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1973
    ›    Sołectwo Parski 1825
    ›    Sołectwo Drozdów 1523
    ›    Sołectwo Podłęże 1931
    ›    Sołectwo Władysławów 1629
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1586
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1601
    ›    Sołectwo Tolów 1427
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2641
   Oferty inwestycyjne 3359
     Infrastruktura 1459
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 884
    ›    Stan elektryfikacji 854
    ›    Stan telefonizacji 855
    ›    Stan gospodarki komunalnej 962
     Oferty 9500
   Rejestry i ewidencje 3392
     Rejestr skarg i wniosków 1208
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1147
   Oświadczenia majątkowe 13374
     Wójt 5097
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4682
    ›    Bartczak Sylwia 1851
     Urząd 4553
    ›    Rok 2015 754
    ›    Rok 2016 679
    ›    Rok 2017 1080
    ›    Rok 2018 171
    ›    Rok 2019 330
    ›    Rok 2020 874
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4557
    ›    Rok 2015 890
    ›    Rok 2016 670
    ›    Rok 2017 1168
    ›    Rok 2018 135
    ›    Rok 2019 321
    ›    Rok 2020 295
     Radni 5298
    ›    Rok 2015 920
    ›    Rok 2016 1142
    ›    Rok 2017 1451
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 868
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 1305
    ›    Rok 2018 799
    ›    Rok 2019 629
    ›    Rok 2020 308
   WYBORY 4426
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1320
     Podział gminy na okręgi wyborcze 1020
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 908
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 618
     Wybory samorządowe 2014 1848
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1148
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 512
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 903
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 1240
     Urzędnik wyborczy 391
     Wybory samorządowe 2018 1176
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 783
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 548
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 1113
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 463
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku 422
   Informacje nieudostępnione 2687
   Redakcja Biuletynu 3093
Łączna liczba odwiedzin:1130547