główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 7684
   Dane podstawowe 119420
   Godziny urzędowania 5094
   Organizacja urzędu 7245
   Struktura organizacyjna 7346
   Numer rachunku bankowego 2540
   Tablica ogłoszeń 513
Organy
   Wójt Gminy 7953
     CV 3042
     Kompetencje 2965
     Kontakt 1994
     Dyżury 1645
     Zarządzenia 2203
     Decyzje i inne akty administracyjne 7957
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17626
    ›    Rok 2009 1710
    ›    Rok 2010 1041
    ›    Rok 2011 1098
    ›    Rok 2012 988
    ›    Rok 2013 1957
    ›    Rok 2014 740
    ›    Rok 2015 546
    ›    Rok 2016 454
    ›    Rok 2017 344
    ›    Rok 2018 212
    ›    Rok 2019 117
    ›    Rok 2020 111
   Sekretarz 4398
   Skarbnik 4416
   Rada Gminy 7789
     Przewodniczący Rady 2518
     Skład Rady 4991
     Kompetencje 3152
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1841
    ›    Protokoły z sesji 1589
     Sesje 1592
     Uchwały Rady Gminy 1410
    ›    Rok 2003 973
    ›    Rok 2004 2149
    ›    Rok 2005 1207
     Dyżury radnych 1499
     Kontakt z radnymi 1580
     Wnioski i interpelacje radnych 87
   Komisje Rady 3411
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1007
    ›    Przedmiot działania 758
    ›    Skład osobowy 1067
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1305
     Komisja Rewizyjna 989
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1536
    ›    Przedmiot działania 676
    ›    Skład osobowy 897
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 904
    ›    Skład osobowy 1056
    ›    Przedmiot działania 710
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1173
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 84
    ›    Skład osobowy 37
    ›    Przedmiot działania 41
    ›    Plan pracy i sprawozdania 39
    ›    Rejestr skarg 55
    ›    Rejestr wniosków 75
    ›    Rejestr petycji 64
   Urząd Stanu Cywilnego 4099
   Samodzielne stanowiska 5771
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1426
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1406
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1493
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1226
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1313
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1533
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1090
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1007
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1185
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1104
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1177
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1143
   Ogłoszenia o naborze pracowników 19353
     Procedura naboru 1451
     Służba przygotowawcza 1017
Prawo Lokalne
   Statut 5676
   Regulamin 3380
   Budżet 7169
     Podstawowe informacje o budżecie 1451
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1401
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1157
     Sprawozdania finansowe 162
     Raport o stanie gminy 57
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 57
   Uchwały 5311
     Rok 2006 1097
     Rok 2007 1725
     Rok 2008 1701
     Rok 2009 1267
     Rok 2010 1611
     Rok 2011 1612
     Rok 2012 1764
     Rok 2013 1057
     Rok 2014 1098
     Rok 2015 1071
     Rok 2016 860
     Rok 2017 637
     Rok 2018 613
     Rok 2019 434
     Rok 2020 91
   Podatki i opłaty lokalne 4750
     Indywidualne interpretacje podatkowe 235
     Podatek od nieruchomości 4048
     Podatek od środków transportowych 1832
     Podatek rolny 2380
     Podatek leśny 2222
     Opłata od posiadania psów 1596
     Opłata targowa 1670
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1344
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1083
   Informacje urzedu 3610
     Zgłaszanie awarii 854
     Informacje o jakości wody 293
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 321
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 417
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 456
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 125
   Konsultacje społeczne 308
     Rok 2018 164
     Rok 2019 33
   Strategia rozwoju 3962
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3141
     Rok 2008 1123
     Rok 2009 770
     Rok 2010 862
     Rok 2011 762
     Rok 2012 713
     Rok 2013 434
     Rok 2014 932
     Rok 2015 8615
     Rok 2016 5850
     ROK 2017 8699
     Rok 2018 10154
     Rok 2019 10361
     Rok 2020 470
   Realizowane programy 1290
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 634
    ›    Rok 2013 565
    ›    Rok 2014 542
    ›    Rok 2015 387
    ›    Rok 2016 368
    ›    ROK 2017 245
    ›    Rok 2018 163
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 240
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 445
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 309
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 270
   Zagospodarowanie przestrzenne 4860
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1496
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1013
    ›    Wnioski 1830
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3421
   System informacji przestrzennej 1923
   Utrzymanie czystości i porządku 3686
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 332
   Gospodarka komunalna 11515
     Rok 2015 488
     Rok 2016 813
     ROK 2017 289
     ROK 2018 397
     Rok 2019 118
     Rok 2020 4
   Ochrona środowiska 4489
     Decyzje środowiskowe 1065
    ›    Wnioski 2087
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 3050
   Pozostałe 3447
     Kontrola zarządcza 393
    ›    2014 396
     Dokumentacje kontroli 518
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 28782
     Rok 2005 5817
     Rok 2006 9652
     Rok 2007 11295
     Rok 2008 12853
     Rok 2009 11680
     Rok 2010 14365
     Rok 2011 4987
     Rok 2012 6913
     Rok 2013 5685
     Rok 2014 7476
     Rok 2015 15028
     Rok 2016 9346
     ROK 2017 7030
     ROK 2018 6597
     ROK 2019 7308
   ZAPYTANIA OFERTOWE 45071
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 854
   Centralny rejestr umów 470
     Rok 2017 235
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 134
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2806
     Małżeństwa, narodziny, zgony 826
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 612
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 486
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 513
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 529
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 520
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 544
     Dowody osobiste 870
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 549
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 548
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 513
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 632
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 539
     Meldunki 736
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 593
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 590
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 455
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 496
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 468
     Mieszkania 745
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 477
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 449
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 479
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 445
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 443
     Nieruchomości 848
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 521
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 521
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 459
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 430
    ›    Podział nieruchomości 463
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 442
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 434
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 510
     Działalność gospodarcza 719
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 532
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 487
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 448
     Zezwolenia i decyzje 841
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 463
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 602
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 482
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 432
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 454
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 417
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 764
     Zaświadczenia 835
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 521
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 467
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 467
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 537
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 484
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 558
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1622
   Zgromadzenia 615
   Petycje 972
     2015 323
     2016 349
     2017 185
     2018 112
     2019 258
Inne
   Jednostki organizacyjne 6736
     Gminny Ośrodek Kultury 1378
    ›    Kontakt 1259
    ›    Kierownictwo 935
    ›    Statut 550
    ›    Regulamin 525
    ›    Struktura organizacyjna 585
    ›    Ewidencje i rejestry 467
    ›    Majątek 538
    ›    Dokumentacje kontroli 480
    ›    Budżet i inwestycje 514
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 535
    ›    Procedury 472
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1816
    ›    Kontakt 1332
    ›    Kierownictwo 1225
    ›    Statut 606
    ›    Regulamin 671
    ›    Struktura organizacyjna 712
    ›    Ewidencje i rejestry 591
    ›    Majątek 579
    ›    Dokumentacje kontroli 617
    ›    Budżet i inwestycje 600
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 701
    ›    Procedury 605
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 993
    ›    Kontakt 743
    ›    Kierownictwo 580
    ›    Statut 606
    ›    Regulamin 549
    ›    Struktura organizacyjna 540
    ›    Ewidencje i rejestry 566
    ›    Majątek 559
    ›    Dokumentacje kontroli 547
    ›    Budżet i inwestycje 579
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 533
    ›    Procedury 525
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1213
   Jednostki pomocnicze 2759
     Sołectwa 2117
    ›    Sołectwo Bielawy 1739
    ›    Sołectwo Chorzepin 1727
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1420
    ›    Sołectwo Głogowiec 1255
    ›    Sołectwo Grodzisko 1613
    ›    Sołectwo Gusin 1418
    ›    Sołectwo Kaznów 1434
    ›    Sołectwo Kosew 1317
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1181
    ›    Sołectwo Kraski 1215
    ›    Sołectwo Piaski 1236
    ›    Sołectwo Rogów 1017
    ›    Sołectwo Stemplew 1429
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1932
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1661
    ›    Sołectwo Parski 1480
    ›    Sołectwo Drozdów 1095
    ›    Sołectwo Podłęże 1421
    ›    Sołectwo Władysławów 1370
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1237
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1267
    ›    Sołectwo Tolów 1092
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2356
   Oferty inwestycyjne 3056
     Infrastruktura 1276
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 703
    ›    Stan elektryfikacji 670
    ›    Stan telefonizacji 671
    ›    Stan gospodarki komunalnej 793
     Oferty 9286
   Rejestry i ewidencje 2999
     Rejestr skarg i wniosków 1037
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 987
   Oświadczenia majątkowe 10650
     Wójt 3994
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3829
    ›    Prażnowska Sylwia 635
     Urząd 3592
    ›    Rok 2013 688
    ›    Rok 2014 379
    ›    Rok 2015 553
    ›    Rok 2016 474
    ›    Rok 2017 806
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3750
    ›    Rok 2013 631
    ›    Rok 2014 478
    ›    Rok 2015 658
    ›    Rok 2016 461
    ›    Rok 2017 798
     Radni 4376
    ›    Rok 2013 589
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 428
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1723
    ›    Rok 2014 527
    ›    Rok 2015 742
    ›    Rok 2016 906
    ›    Rok 2017 1140
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 649
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 688
    ›    Rok 2018 452
   WYBORY 3488
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 986
     Podział gminy na okręgi wyborcze 754
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 672
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 469
     Wybory samorządowe 2014 1374
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 808
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 347
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 575
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 612
     Urzędnik wyborczy 197
     Wybory samorządowe 2018 681
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 396
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 355
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 35
   Informacje nieudostępnione 2421
   Redakcja Biuletynu 2807
Łączna liczba odwiedzin:890966