Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN795729
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ114596
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 114596
   Godziny urzędowania 4670
   Organizacja urzędu 6416
   Struktura organizacyjna 6445
   Numer rachunku bankowego 2168
Organy
   Wójt Gminy 6749
     CV 2625
     Kompetencje 2742
     Kontakt 1769
     Dyżury 1517
     Zarządzenia 2002
     Decyzje i inne akty administracyjne 7725
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17295
    ›    Rok 2009 1603
    ›    Rok 2010 976
    ›    Rok 2011 1003
    ›    Rok 2012 921
    ›    Rok 2013 1716
    ›    Rok 2014 676
    ›    Rok 2015 495
    ›    Rok 2016 392
    ›    Rok 2017 277
    ›    Rok 2018 142
    ›    Rok 2019 44
   Sekretarz 3894
   Skarbnik 3824
   Rada Gminy 6956
     Przewodniczący Rady 2330
     Skład Rady 4525
     Kompetencje 2116
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1642
    ›    Protokoły z sesji 1422
     Sesje 1333
     Uchwały Rady Gminy 1264
    ›    Rok 2003 892
    ›    Rok 2004 2070
    ›    Rok 2005 1089
     Dyżury radnych 1401
     Kontakt z radnymi 1440
   Komisje Rady 3218
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 925
    ›    Przedmiot działania 681
    ›    Skład osobowy 963
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1175
     Komisja Rewizyjna 920
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1386
    ›    Przedmiot działania 607
    ›    Skład osobowy 805
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 857
    ›    Skład osobowy 966
    ›    Przedmiot działania 642
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1043
   Urząd Stanu Cywilnego 3807
   Samodzielne stanowiska 5395
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1331
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1290
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1405
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1170
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1209
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1445
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 998
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 924
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1102
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1039
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1112
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1036
   Ogłoszenia o naborze pracowników 15794
     Procedura naboru 1308
     Służba przygotowawcza 911
Prawo Lokalne
   Statut 5496
   Regulamin 3178
   Budżet 6276
     Podstawowe informacje o budżecie 1346
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1273
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1047
   Uchwały 4758
     Rok 2006 1032
     Rok 2007 1647
     Rok 2008 1624
     Rok 2009 1181
     Rok 2010 1463
     Rok 2011 1543
     Rok 2012 1621
     Rok 2013 971
     Rok 2014 999
     Rok 2015 963
     Rok 2016 741
     Rok 2017 401
     Rok 2018 427
     Rok 2019 11
   Podatki i opłaty lokalne 4455
     Indywidualne interpretacje podatkowe 176
     Podatek od nieruchomości 3693
     Podatek od środków transportowych 1713
     Podatek rolny 2206
     Podatek leśny 2111
     Opłata od posiadania psów 1433
     Opłata targowa 1560
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1280
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1014
   Informacje urzedu 3429
     Zgłaszanie awarii 784
     Informacje o jakości wody 228
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 271
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 340
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 374
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 48
   Konsultacje społeczne 176
     Rok 2018 69
   Strategia rozwoju 3142
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2909
     Rok 2008 1070
     Rok 2009 714
     Rok 2010 815
     Rok 2011 719
     Rok 2012 662
     Rok 2013 377
     Rok 2014 866
     Rok 2015 6873
     Rok 2016 5730
     ROK 2017 8526
     Rok 2018 9968
     Rok 2019 1455
   Realizowane programy 1156
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 564
    ›    Rok 2013 497
    ›    Rok 2014 492
    ›    Rok 2015 330
    ›    Rok 2016 276
    ›    ROK 2017 179
    ›    Rok 2018 84
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 198
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 374
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 254
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 176
   Zagospodarowanie przestrzenne 4493
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1231
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 865
    ›    Wnioski 1773
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2857
   System informacji przestrzennej 1680
   Utrzymanie czystości i porządku 3238
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 205
   Gospodarka komunalna 11048
     Rok 2015 425
     Rok 2016 742
     ROK 2017 192
     ROK 2018 219
     Rok 2019 20
   Ochrona środowiska 3592
     Decyzje środowiskowe 949
    ›    Wnioski 1818
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2595
   Pozostałe 3122
     Kontrola zarządcza 331
    ›    2014 329
     Dokumentacje kontroli 358
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26965
     Rok 2005 5719
     Rok 2006 9545
     Rok 2007 11167
     Rok 2008 12713
     Rok 2009 11512
     Rok 2010 14172
     Rok 2011 4892
     Rok 2012 6829
     Rok 2013 5575
     Rok 2014 7293
     Rok 2015 13023
     Rok 2016 9047
     ROK 2017 6659
     ROK 2018 6281
     ROK 2019 1241
   Zapytania ofertowe 35213
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 617
   Centralny rejestr umów 325
     Rok 2017 152
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 33
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2623
     Małżeństwa, narodziny, zgony 750
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 560
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 441
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 466
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 473
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 478
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 497
     Dowody osobiste 805
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 508
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 496
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 459
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 577
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 500
     Meldunki 666
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 524
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 540
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 409
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 451
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 412
     Mieszkania 682
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 435
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 405
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 435
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 395
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 396
     Nieruchomości 753
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 472
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 475
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 413
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 383
    ›    Podział nieruchomości 417
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 391
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 389
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 408
     Działalność gospodarcza 667
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 494
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 435
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 407
     Zezwolenia i decyzje 774
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 419
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 545
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 425
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 387
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 411
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 374
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 669
     Zaświadczenia 776
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 478
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 423
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 425
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 484
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 438
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 510
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1476
   Zgromadzenia 520
   Petycje 759
     2015 273
     2016 298
     2017 127
     2018 46
     2019 8
Inne
   Jednostki organizacyjne 6386
     Gminny Ośrodek Kultury 1288
    ›    Kontakt 1185
    ›    Kierownictwo 869
    ›    Statut 496
    ›    Regulamin 482
    ›    Struktura organizacyjna 537
    ›    Ewidencje i rejestry 417
    ›    Majątek 478
    ›    Dokumentacje kontroli 433
    ›    Budżet i inwestycje 463
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 472
    ›    Procedury 428
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1490
    ›    Kontakt 1200
    ›    Kierownictwo 1065
    ›    Statut 528
    ›    Regulamin 625
    ›    Struktura organizacyjna 642
    ›    Ewidencje i rejestry 538
    ›    Majątek 530
    ›    Dokumentacje kontroli 563
    ›    Budżet i inwestycje 541
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 639
    ›    Procedury 546
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 919
    ›    Kontakt 688
    ›    Kierownictwo 519
    ›    Statut 559
    ›    Regulamin 507
    ›    Struktura organizacyjna 497
    ›    Ewidencje i rejestry 519
    ›    Majątek 513
    ›    Dokumentacje kontroli 497
    ›    Budżet i inwestycje 526
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 487
    ›    Procedury 482
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1126
   Jednostki pomocnicze 2608
     Sołectwa 1785
    ›    Sołectwo Bielawy 1606
    ›    Sołectwo Chorzepin 1581
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1300
    ›    Sołectwo Głogowiec 1095
    ›    Sołectwo Grodzisko 1507
    ›    Sołectwo Gusin 1315
    ›    Sołectwo Kaznów 1339
    ›    Sołectwo Kosew 1207
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1058
    ›    Sołectwo Kraski 1109
    ›    Sołectwo Piaski 1137
    ›    Sołectwo Rogów 931
    ›    Sołectwo Stemplew 1334
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1746
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1548
    ›    Sołectwo Parski 1355
    ›    Sołectwo Drozdów 1003
    ›    Sołectwo Podłęże 1316
    ›    Sołectwo Władysławów 1277
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1110
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1179
    ›    Sołectwo Tolów 1017
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2246
   Oferty inwestycyjne 2864
     Infrastruktura 1195
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 643
    ›    Stan elektryfikacji 626
    ›    Stan telefonizacji 622
    ›    Stan gospodarki komunalnej 744
     Oferty 9178
   Rejestry i ewidencje 2824
     Rejestr skarg i wniosków 900
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 912
   Oświadczenia majątkowe 8585
     Wójt 3315
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3360
    ›    Prażnowska Sylwia 60
     Urząd 2948
    ›    Rok 2010 603
    ›    Rok 2011 560
    ›    Rok 2012 509
    ›    Rok 2013 557
    ›    Rok 2014 324
    ›    Rok 2015 482
    ›    Rok 2016 392
    ›    Rok 2017 458
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3144
    ›    Rok 2010 725
    ›    Rok 2011 768
    ›    Rok 2012 649
    ›    Rok 2013 556
    ›    Rok 2014 435
    ›    Rok 2015 590
    ›    Rok 2016 401
    ›    Rok 2017 489
     Radni 3730
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 786
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1307
    ›    Rok 2010 739
    ›    Rok 2011 624
    ›    Rok 2012 607
    ›    Rok 2013 524
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 365
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1442
    ›    Rok 2014 457
    ›    Rok 2015 690
    ›    Rok 2016 758
    ›    Rok 2017 999
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 556
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 233
   WYBORY 2845
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 890
     Podział gminy na okręgi wyborcze 624
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 528
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 420
     Wybory samorządowe 2014 1242
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 725
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 294
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 491
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 485
     Urzędnik wyborczy 67
     Wybory samorządowe 2018 551
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 13
   Informacje nieudostępnione 2299
   Redakcja Biuletynu 2654