Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN701271
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ102808
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 102808
   Godziny urzędowania 4205
   Organizacja urzędu 5543
   Struktura organizacyjna 5600
   Numer rachunku bankowego 1911
Organy
   Wójt Gminy 5837
     CV 2302
     Kompetencje 2535
     Kontakt 1634
     Dyżury 1426
     Zarządzenia 1874
     Decyzje i inne akty administracyjne 7600
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17045
    ›    Rok 2009 1558
    ›    Rok 2010 923
    ›    Rok 2011 957
    ›    Rok 2012 873
    ›    Rok 2013 1518
    ›    Rok 2014 633
    ›    Rok 2015 437
    ›    Rok 2016 333
    ›    Rok 2017 214
    ›    Rok 2018 43
   Sekretarz 3509
   Skarbnik 3498
   Rada Gminy 5581
     Przewodniczący Rady 1999
     Skład Rady 3710
     Kompetencje 1937
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1485
    ›    Protokoły z sesji 1252
     Sesje 1036
     Uchwały Rady Gminy 1091
    ›    Rok 2003 841
    ›    Rok 2004 2005
    ›    Rok 2005 1028
     Dyżury radnych 1228
     Kontakt z radnymi 1217
   Komisje Rady 2967
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 810
    ›    Przedmiot działania 607
    ›    Skład osobowy 867
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1108
     Komisja Rewizyjna 831
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1317
    ›    Przedmiot działania 557
    ›    Skład osobowy 725
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 761
    ›    Skład osobowy 865
    ›    Przedmiot działania 598
    ›    Plan pracy i sprawozdania 984
   Urząd Stanu Cywilnego 3556
   Samodzielne stanowiska 4986
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1242
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1219
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1337
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1120
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1159
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1386
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 943
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 884
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1049
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 993
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1060
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 958
   Ogłoszenia o naborze pracowników 11855
     Procedura naboru 1183
     Służba przygotowawcza 835
Prawo Lokalne
   Statut 5279
   Regulamin 3016
   Budżet 5839
     Podstawowe informacje o budżecie 1280
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1225
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 968
   Uchwały 4302
     Rok 2006 975
     Rok 2007 1592
     Rok 2008 1562
     Rok 2009 1122
     Rok 2010 1379
     Rok 2011 1496
     Rok 2012 1557
     Rok 2013 902
     Rok 2014 886
     Rok 2015 871
     Rok 2016 626
     Rok 2017 227
     Rok 2018 42
   Podatki i opłaty lokalne 4239
     Indywidualne interpretacje podatkowe 130
     Podatek od nieruchomości 3418
     Podatek od środków transportowych 1662
     Podatek rolny 2038
     Podatek leśny 2054
     Opłata od posiadania psów 1386
     Opłata targowa 1493
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1245
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 967
   Informacje urzedu 3213
     Zgłaszanie awarii 745
     Informacje o jakości wody 187
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 222
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 281
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 272
   Konsultacje społeczne 70
     Rok 2018 29
   Strategia rozwoju 3039
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2793
     Rok 2008 1027
     Rok 2009 685
     Rok 2010 786
     Rok 2011 690
     Rok 2012 629
     Rok 2013 347
     Rok 2014 824
     Rok 2015 5173
     Rok 2016 5686
     ROK 2017 8474
     Rok 2018 1114
   Realizowane programy 1031
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 531
    ›    Rok 2013 448
    ›    Rok 2014 447
    ›    Rok 2015 287
    ›    Rok 2016 236
    ›    ROK 2017 138
    ›    Rok 2018 37
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 170
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 290
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 215
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 139
   Zagospodarowanie przestrzenne 4191
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1009
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 786
    ›    Wnioski 1648
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2729
   System informacji przestrzennej 1470
   Utrzymanie czystości i porządku 2839
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 155
   Gospodarka komunalna 10815
     Rok 2015 375
     Rok 2016 659
     ROK 2017 130
     ROK 2018 33
   Ochrona środowiska 3344
     Decyzje środowiskowe 833
    ›    Wnioski 1608
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2417
   Pozostałe 2896
     Kontrola zarządcza 240
    ›    2014 278
     Dokumentacje kontroli 309
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 24895
     Rok 2005 5659
     Rok 2006 9419
     Rok 2007 11116
     Rok 2008 12671
     Rok 2009 11465
     Rok 2010 14116
     Rok 2011 4855
     Rok 2012 6797
     Rok 2013 5511
     Rok 2014 7241
     Rok 2015 11146
     Rok 2016 8958
     ROK 2017 6346
     ROK 2018 1027
   Zapytania ofertowe 26608
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 328
   Centralny rejestr umów 142
     Rok 2017 93
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2394
     Małżeństwa, narodziny, zgony 683
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 501
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 404
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 428
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 424
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 442
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 453
     Dowody osobiste 723
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 456
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 445
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 414
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 507
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 445
     Meldunki 625
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 457
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 502
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 372
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 417
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 376
     Mieszkania 597
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 379
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 362
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 364
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 355
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 352
     Nieruchomości 662
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 427
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 424
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 376
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 344
    ›    Podział nieruchomości 373
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 353
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 344
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 355
     Działalność gospodarcza 630
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 455
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 401
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 369
     Zezwolenia i decyzje 695
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 374
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 506
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 382
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 347
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 376
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 336
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 617
     Zaświadczenia 735
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 443
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 386
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 390
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 433
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 404
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 476
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1267
   Zgromadzenia 370
   Petycje 618
     2015 239
     2016 211
     2017 76
Inne
   Jednostki organizacyjne 5990
     Gminny Ośrodek Kultury 1202
    ›    Kontakt 1126
    ›    Kierownictwo 807
    ›    Statut 452
    ›    Regulamin 446
    ›    Struktura organizacyjna 497
    ›    Ewidencje i rejestry 382
    ›    Majątek 440
    ›    Dokumentacje kontroli 396
    ›    Budżet i inwestycje 423
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 438
    ›    Procedury 394
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1334
    ›    Kontakt 1077
    ›    Kierownictwo 962
    ›    Statut 484
    ›    Regulamin 566
    ›    Struktura organizacyjna 572
    ›    Ewidencje i rejestry 497
    ›    Majątek 484
    ›    Dokumentacje kontroli 514
    ›    Budżet i inwestycje 504
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 578
    ›    Procedury 500
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 849
    ›    Kontakt 639
    ›    Kierownictwo 470
    ›    Statut 512
    ›    Regulamin 463
    ›    Struktura organizacyjna 458
    ›    Ewidencje i rejestry 483
    ›    Majątek 474
    ›    Dokumentacje kontroli 459
    ›    Budżet i inwestycje 479
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 454
    ›    Procedury 443
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1064
   Jednostki pomocnicze 2444
     Sołectwa 1408
    ›    Sołectwo Bielawy 1499
    ›    Sołectwo Chorzepin 1407
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1160
    ›    Sołectwo Głogowiec 985
    ›    Sołectwo Grodzisko 1383
    ›    Sołectwo Gusin 1215
    ›    Sołectwo Kaznów 1233
    ›    Sołectwo Kosew 1060
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 942
    ›    Sołectwo Kraski 1002
    ›    Sołectwo Piaski 1026
    ›    Sołectwo Rogów 846
    ›    Sołectwo Stemplew 1193
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1501
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1407
    ›    Sołectwo Parski 1252
    ›    Sołectwo Drozdów 918
    ›    Sołectwo Podłęże 1214
    ›    Sołectwo Władysławów 1147
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 941
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1054
    ›    Sołectwo Tolów 905
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2098
   Oferty inwestycyjne 2678
     Infrastruktura 1125
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 585
    ›    Stan elektryfikacji 579
    ›    Stan telefonizacji 573
    ›    Stan gospodarki komunalnej 689
     Oferty 9087
   Rejestry i ewidencje 2642
     Rejestr skarg i wniosków 845
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 851
   Oświadczenia majątkowe 6383
     Wójt 2538
    ›    Próchniewicz Krzysztof 2756
     Urząd 2424
    ›    Rok 2010 552
    ›    Rok 2011 513
    ›    Rok 2012 467
    ›    Rok 2013 469
    ›    Rok 2014 259
    ›    Rok 2015 402
    ›    Rok 2016 255
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2639
    ›    Rok 2010 657
    ›    Rok 2011 704
    ›    Rok 2012 562
    ›    Rok 2013 487
    ›    Rok 2014 341
    ›    Rok 2015 527
    ›    Rok 2016 260
     Radni 2362
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 655
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1204
    ›    Rok 2010 663
    ›    Rok 2011 575
    ›    Rok 2012 561
    ›    Rok 2013 457
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 301
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 901
    ›    Rok 2014 400
    ›    Rok 2015 629
    ›    Rok 2016 396
   WYBORY 2057
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 863
     Podział gminy na okręgi wyborcze 513
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 413
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 389
     Wybory samorządowe 2014 1075
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 669
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 264
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 446
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 231
   Informacje nieudostępnione 2118
   Redakcja Biuletynu 2479