Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN778502
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ112647
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 112647
   Godziny urzędowania 4575
   Organizacja urzędu 6243
   Struktura organizacyjna 6279
   Numer rachunku bankowego 2119
Organy
   Wójt Gminy 6557
     CV 2536
     Kompetencje 2712
     Kontakt 1740
     Dyżury 1494
     Zarządzenia 1967
     Decyzje i inne akty administracyjne 7700
     Obwieszczenia i zawiadomienia 17241
    ›    Rok 2009 1598
    ›    Rok 2010 968
    ›    Rok 2011 997
    ›    Rok 2012 914
    ›    Rok 2013 1674
    ›    Rok 2014 671
    ›    Rok 2015 481
    ›    Rok 2016 384
    ›    Rok 2017 270
    ›    Rok 2018 127
    ›    Rok 2019 9
   Sekretarz 3814
   Skarbnik 3751
   Rada Gminy 6716
     Przewodniczący Rady 2267
     Skład Rady 4396
     Kompetencje 2079
    ›    Planowane - harmonogram roczny 1611
    ›    Protokoły z sesji 1402
     Sesje 1261
     Uchwały Rady Gminy 1230
    ›    Rok 2003 887
    ›    Rok 2004 2062
    ›    Rok 2005 1081
     Dyżury radnych 1360
     Kontakt z radnymi 1389
   Komisje Rady 3148
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 885
    ›    Przedmiot działania 671
    ›    Skład osobowy 930
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1165
     Komisja Rewizyjna 891
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1375
    ›    Przedmiot działania 598
    ›    Skład osobowy 779
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 822
    ›    Skład osobowy 938
    ›    Przedmiot działania 636
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1035
   Urząd Stanu Cywilnego 3755
   Samodzielne stanowiska 5296
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1309
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1264
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1386
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1157
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1198
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1425
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 986
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 914
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1080
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1027
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1096
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1020
   Ogłoszenia o naborze pracowników 15250
     Procedura naboru 1269
     Służba przygotowawcza 896
Prawo Lokalne
   Statut 5464
   Regulamin 3138
   Budżet 6204
     Podstawowe informacje o budżecie 1329
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1261
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1034
   Uchwały 4670
     Rok 2006 1022
     Rok 2007 1634
     Rok 2008 1615
     Rok 2009 1171
     Rok 2010 1450
     Rok 2011 1532
     Rok 2012 1610
     Rok 2013 964
     Rok 2014 983
     Rok 2015 944
     Rok 2016 715
     Rok 2017 380
     Rok 2018 364
   Podatki i opłaty lokalne 4404
     Indywidualne interpretacje podatkowe 169
     Podatek od nieruchomości 3661
     Podatek od środków transportowych 1704
     Podatek rolny 2187
     Podatek leśny 2105
     Opłata od posiadania psów 1421
     Opłata targowa 1551
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1274
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1003
   Informacje urzedu 3392
     Zgłaszanie awarii 777
     Informacje o jakości wody 220
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 267
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 331
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 356
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 36
   Konsultacje społeczne 154
     Rok 2018 63
   Strategia rozwoju 3132
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2872
     Rok 2008 1063
     Rok 2009 708
     Rok 2010 809
     Rok 2011 712
     Rok 2012 654
     Rok 2013 372
     Rok 2014 861
     Rok 2015 6531
     Rok 2016 5724
     ROK 2017 8519
     Rok 2018 9569
     Rok 2019 13
   Realizowane programy 1130
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 558
    ›    Rok 2013 491
    ›    Rok 2014 487
    ›    Rok 2015 323
    ›    Rok 2016 273
    ›    ROK 2017 176
    ›    Rok 2018 78
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 193
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 358
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 248
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 170
   Zagospodarowanie przestrzenne 4434
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1188
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 852
    ›    Wnioski 1764
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2833
   System informacji przestrzennej 1658
   Utrzymanie czystości i porządku 3153
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 198
   Gospodarka komunalna 11006
     Rok 2015 419
     Rok 2016 734
     ROK 2017 182
     ROK 2018 197
     Rok 2019 9
   Ochrona środowiska 3558
     Decyzje środowiskowe 933
    ›    Wnioski 1772
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 2565
   Pozostałe 3082
     Kontrola zarządcza 317
    ›    2014 322
     Dokumentacje kontroli 349
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 26600
     Rok 2005 5704
     Rok 2006 9529
     Rok 2007 11160
     Rok 2008 12709
     Rok 2009 11503
     Rok 2010 14159
     Rok 2011 4887
     Rok 2012 6824
     Rok 2013 5566
     Rok 2014 7283
     Rok 2015 12653
     Rok 2016 9037
     ROK 2017 6642
     ROK 2018 6230
     ROK 2019 161
   Zapytania ofertowe 33428
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 561
   Centralny rejestr umów 299
     Rok 2017 145
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 2
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2577
     Małżeństwa, narodziny, zgony 736
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 552
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 437
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 461
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 468
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 475
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 493
     Dowody osobiste 782
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 500
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 482
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 450
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 570
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 493
     Meldunki 660
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 515
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 535
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 404
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 447
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 408
     Mieszkania 668
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 423
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 400
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 420
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 390
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 393
     Nieruchomości 737
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 468
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 469
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 409
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 379
    ›    Podział nieruchomości 409
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 386
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 384
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 403
     Działalność gospodarcza 661
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 487
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 432
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 402
     Zezwolenia i decyzje 754
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 408
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 542
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 419
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 384
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 407
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 370
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 656
     Zaświadczenia 769
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 473
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 420
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 419
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 474
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 434
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 507
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1456
   Zgromadzenia 499
   Petycje 741
     2015 267
     2016 293
     2017 115
     2018 33
Inne
   Jednostki organizacyjne 6303
     Gminny Ośrodek Kultury 1268
    ›    Kontakt 1178
    ›    Kierownictwo 859
    ›    Statut 492
    ›    Regulamin 477
    ›    Struktura organizacyjna 530
    ›    Ewidencje i rejestry 412
    ›    Majątek 472
    ›    Dokumentacje kontroli 428
    ›    Budżet i inwestycje 459
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 468
    ›    Procedury 425
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1451
    ›    Kontakt 1175
    ›    Kierownictwo 1037
    ›    Statut 521
    ›    Regulamin 616
    ›    Struktura organizacyjna 628
    ›    Ewidencje i rejestry 531
    ›    Majątek 524
    ›    Dokumentacje kontroli 557
    ›    Budżet i inwestycje 534
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 625
    ›    Procedury 539
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 913
    ›    Kontakt 685
    ›    Kierownictwo 515
    ›    Statut 554
    ›    Regulamin 501
    ›    Struktura organizacyjna 492
    ›    Ewidencje i rejestry 516
    ›    Majątek 510
    ›    Dokumentacje kontroli 494
    ›    Budżet i inwestycje 519
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 484
    ›    Procedury 475
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1119
   Jednostki pomocnicze 2568
     Sołectwa 1675
    ›    Sołectwo Bielawy 1585
    ›    Sołectwo Chorzepin 1546
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1272
    ›    Sołectwo Głogowiec 1063
    ›    Sołectwo Grodzisko 1479
    ›    Sołectwo Gusin 1290
    ›    Sołectwo Kaznów 1326
    ›    Sołectwo Kosew 1175
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1036
    ›    Sołectwo Kraski 1093
    ›    Sołectwo Piaski 1111
    ›    Sołectwo Rogów 917
    ›    Sołectwo Stemplew 1317
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 1687
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1526
    ›    Sołectwo Parski 1334
    ›    Sołectwo Drozdów 994
    ›    Sołectwo Podłęże 1298
    ›    Sołectwo Władysławów 1253
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1065
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1155
    ›    Sołectwo Tolów 1000
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2225
   Oferty inwestycyjne 2838
     Infrastruktura 1188
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 640
    ›    Stan elektryfikacji 621
    ›    Stan telefonizacji 619
    ›    Stan gospodarki komunalnej 739
     Oferty 9164
   Rejestry i ewidencje 2805
     Rejestr skarg i wniosków 891
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 901
   Oświadczenia majątkowe 8017
     Wójt 3099
    ›    Próchniewicz Krzysztof 3266
     Urząd 2825
    ›    Rok 2010 595
    ›    Rok 2011 556
    ›    Rok 2012 503
    ›    Rok 2013 538
    ›    Rok 2014 316
    ›    Rok 2015 466
    ›    Rok 2016 374
    ›    Rok 2017 358
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3026
    ›    Rok 2010 713
    ›    Rok 2011 760
    ›    Rok 2012 633
    ›    Rok 2013 545
    ›    Rok 2014 421
    ›    Rok 2015 584
    ›    Rok 2016 382
    ›    Rok 2017 387
     Radni 3430
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010 759
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014 1295
    ›    Rok 2010 723
    ›    Rok 2011 615
    ›    Rok 2012 600
    ›    Rok 2013 513
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 357
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1388
    ›    Rok 2014 447
    ›    Rok 2015 684
    ›    Rok 2016 735
    ›    Rok 2017 965
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 421
   WYBORY 2795
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 883
     Podział gminy na okręgi wyborcze 611
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 511
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 416
     Wybory samorządowe 2014 1228
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 719
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 287
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 483
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 472
     Urzędnik wyborczy 62
     Wybory samorządowe 2018 541
   Informacje nieudostępnione 2277
   Redakcja Biuletynu 2634