główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 14642
   Dane podstawowe 121201
   Godziny urzędowania 5343
   Organizacja urzędu 7826
   Struktura organizacyjna 7964
   Numer rachunku bankowego 2792
   Tablica ogłoszeń 1304
   Ochrona danych 41
     Inspektor Ochrony Danych 15
Organy
   Wójt Gminy 9111
     CV 3572
     Kompetencje 3249
     Kontakt 2213
     Dyżury 1810
     Zarządzenia 2472
     Decyzje i inne akty administracyjne 8289
     Obwieszczenia i zawiadomienia 18063
    ›    Rok 2009 1944
    ›    Rok 2010 1142
    ›    Rok 2011 1185
    ›    Rok 2012 1082
    ›    Rok 2013 2045
    ›    Rok 2014 834
    ›    Rok 2015 628
    ›    Rok 2016 536
    ›    Rok 2017 450
    ›    Rok 2018 301
    ›    Rok 2019 237
    ›    Rok 2020 347
   Sekretarz 4767
   Skarbnik 4914
   Rada Gminy 8173
     Przewodniczący Rady 2671
     Skład Rady 5299
     Kompetencje 3230
    ›    Planowane - harmonogram roczny 2117
    ›    Protokoły z sesji 1722
     Sesje 1762
    ›    Nagrania z sesji Rady Gminy 4
     Uchwały Rady Gminy 1512
    ›    Rok 2003 1080
    ›    Rok 2004 2265
    ›    Rok 2005 1320
     Dyżury radnych 1590
     Kontakt z radnymi 1691
     Wnioski i interpelacje radnych 193
   Komisje Rady 3554
     Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa 1073
    ›    Przedmiot działania 847
    ›    Skład osobowy 1173
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1555
     Komisja Rewizyjna 1052
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1792
    ›    Przedmiot działania 757
    ›    Skład osobowy 996
     Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 959
    ›    Skład osobowy 1156
    ›    Przedmiot działania 794
    ›    Plan pracy i sprawozdania 1431
     Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 157
    ›    Skład osobowy 129
    ›    Przedmiot działania 131
    ›    Plan pracy i sprawozdania 122
    ›    Rejestr skarg 142
    ›    Rejestr wniosków 190
    ›    Rejestr petycji 173
   Urząd Stanu Cywilnego 4383
   Samodzielne stanowiska 6117
     Stanowisko ds. obsługi organów gminy 1517
     Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych 1503
     Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej 1563
     Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami 1289
     Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej 1386
     Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa 1619
     Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1163
     Stanowisko ds. księgowości podatkowej 1082
     Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1274
     Stanowisko ds. obsługi kasowej 1200
     Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych 1243
     Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie 1300
   Ogłoszenia o naborze pracowników 21085
     Procedura naboru 1602
     Służba przygotowawcza 1092
     Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 57
Prawo Lokalne
   Statut 5839
   Regulamin 3524
   Budżet 7727
     Podstawowe informacje o budżecie 1536
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1472
     Wieloletnia Prognoza Finansowa 1252
     Sprawozdania finansowe 314
     Raport o stanie gminy 137
    ›    Raport o stanie gminy za 2018 rok 142
    ›    Raport o stanie gminy za 2019 rok 29
   Uchwały 5694
     Rok 2006 1174
     Rok 2007 1825
     Rok 2008 1779
     Rok 2009 1333
     Rok 2010 1723
     Rok 2011 1703
     Rok 2012 1856
     Rok 2013 1160
     Rok 2014 1182
     Rok 2015 1166
     Rok 2016 959
     Rok 2017 727
     Rok 2018 721
     Rok 2019 644
     Rok 2020 386
   Podatki i opłaty lokalne 4992
     Indywidualne interpretacje podatkowe 292
     Podatek od nieruchomości 4364
     Podatek od środków transportowych 2018
     Podatek rolny 2616
     Podatek leśny 2436
     Opłata od posiadania psów 1829
     Opłata targowa 1869
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 1423
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1155
   Informacje urzedu 3775
     Zgłaszanie awarii 912
     Informacje o jakości wody 361
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce 385
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Piaski 500
    ›    Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie 543
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 204
     Pozwolenia wodnoprawne 78
   Konsultacje społeczne 415
     Rok 2018 241
     Rok 2019 116
   Strategia rozwoju 4143
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3285
     Rok 2008 1179
     Rok 2009 834
     Rok 2010 929
     Rok 2011 817
     Rok 2012 763
     Rok 2013 501
     Rok 2014 1048
     Rok 2015 9850
     Rok 2016 5972
     ROK 2017 8832
     Rok 2018 10323
     Rok 2019 10511
     Rok 2020 4178
   Realizowane programy 1402
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 694
    ›    Rok 2013 640
    ›    Rok 2014 608
    ›    Rok 2015 452
    ›    Rok 2016 436
    ›    ROK 2017 317
    ›    Rok 2018 235
     Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 294
     Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie 517
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 429
     Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 343
   Zagospodarowanie przestrzenne 5114
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1721
     Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1106
    ›    Wnioski 1909
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4270
   System informacji przestrzennej 2103
   Utrzymanie czystości i porządku 4060
     Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 420
   Gospodarka komunalna 12191
     Rok 2015 587
     Rok 2016 900
     ROK 2017 418
     ROK 2018 623
     Rok 2019 250
     Rok 2020 119
   Ochrona środowiska 4706
     Decyzje środowiskowe 1176
    ›    Wnioski 2270
    ›    Zawiadomienia i obwieszczenia 4132
   Pozostałe 3775
     Kontrola zarządcza 468
    ›    2014 496
    ›    2019 69
     Dokumentacje kontroli 651
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 29778
     Rok 2005 5945
     Rok 2006 9761
     Rok 2007 11542
     Rok 2008 13100
     Rok 2009 11960
     Rok 2010 14589
     Rok 2011 5160
     Rok 2012 7039
     Rok 2013 5901
     Rok 2014 7724
     Rok 2015 16305
     Rok 2016 9650
     ROK 2017 7353
     ROK 2018 6800
     ROK 2019 9299
     Rok 2020 1825
   ZAPYTANIA OFERTOWE 51298
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1143
   Centralny rejestr umów 609
     Rok 2017 318
   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: 237
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2947
     Małżeństwa, narodziny, zgony 910
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 670
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 545
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 573
    ›    Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 598
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 581
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 620
     Dowody osobiste 949
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 611
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 616
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia 589
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności 687
    ›    Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza 623
     Meldunki 808
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 734
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 654
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 514
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 568
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 540
     Mieszkania 809
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 540
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 505
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 542
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 510
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 504
     Nieruchomości 933
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 590
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 582
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 521
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 486
    ›    Podział nieruchomości 518
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 501
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 497
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 582
     Działalność gospodarcza 781
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 588
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 538
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 508
     Zezwolenia i decyzje 930
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 520
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 658
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 546
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 481
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 508
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 470
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 830
     Zaświadczenia 921
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 586
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 521
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 524
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 611
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 550
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 621
   Elektroniczna skrzynka podawcza 1803
   Zgromadzenia 721
   Petycje 1108
     2015 374
     2016 411
     2017 244
     2018 152
     2019 345
Inne
   Jednostki organizacyjne 6934
     Gminny Ośrodek Kultury 1452
    ›    Kontakt 1337
    ›    Kierownictwo 1004
    ›    Statut 617
    ›    Regulamin 593
    ›    Struktura organizacyjna 647
    ›    Ewidencje i rejestry 533
    ›    Majątek 600
    ›    Dokumentacje kontroli 538
    ›    Budżet i inwestycje 594
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 613
    ›    Procedury 540
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2020
    ›    Kontakt 1476
    ›    Kierownictwo 1357
    ›    Statut 689
    ›    Regulamin 729
    ›    Struktura organizacyjna 779
    ›    Ewidencje i rejestry 648
    ›    Majątek 641
    ›    Dokumentacje kontroli 690
    ›    Budżet i inwestycje 666
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 775
    ›    Procedury 669
     Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej 1079
    ›    Kontakt 809
    ›    Kierownictwo 665
    ›    Statut 684
    ›    Regulamin 612
    ›    Struktura organizacyjna 619
    ›    Ewidencje i rejestry 635
    ›    Majątek 628
    ›    Dokumentacje kontroli 618
    ›    Budżet i inwestycje 647
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 605
    ›    Procedury 583
     Zespół Szkolno-Przedszkolny 1281
   Jednostki pomocnicze 2880
     Sołectwa 2277
    ›    Sołectwo Bielawy 1860
    ›    Sołectwo Chorzepin 1877
    ›    Sołectwo Chwalborzyce 1534
    ›    Sołectwo Głogowiec 1373
    ›    Sołectwo Grodzisko 1857
    ›    Sołectwo Gusin 1530
    ›    Sołectwo Kaznów 1521
    ›    Sołectwo Kosew 1404
    ›    Sołectwo Kozanki Podleśne 1260
    ›    Sołectwo Kraski 1322
    ›    Sołectwo Piaski 1335
    ›    Sołectwo Rogów 1099
    ›    Sołectwo Stemplew 1538
    ›    Sołectwo Świnice Warckie 2096
    ›    Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia 1752
    ›    Sołectwo Parski 1584
    ›    Sołectwo Drozdów 1188
    ›    Sołectwo Podłęże 1523
    ›    Sołectwo Władysławów 1465
    ›    Sołectwo Wola Świniecka 1351
    ›    Sołectwo Zbylczyce 1349
    ›    Sołectwo Tolów 1193
   Stowarzyszenia i związki członkowskie 2476
   Oferty inwestycyjne 3167
     Infrastruktura 1334
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 762
    ›    Stan elektryfikacji 726
    ›    Stan telefonizacji 722
    ›    Stan gospodarki komunalnej 848
     Oferty 9366
   Rejestry i ewidencje 3129
     Rejestr skarg i wniosków 1101
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1049
   Oświadczenia majątkowe 11767
     Wójt 4448
    ›    Próchniewicz Krzysztof 4162
    ›    Prażnowska Sylwia 1063
     Urząd 3874
    ›    Rok 2013 820
    ›    Rok 2014 446
    ›    Rok 2015 628
    ›    Rok 2016 556
    ›    Rok 2017 931
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4052
    ›    Rok 2013 732
    ›    Rok 2014 550
    ›    Rok 2015 739
    ›    Rok 2016 548
    ›    Rok 2017 966
     Radni 4718
    ›    Rok 2013 676
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014 504
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018 1826
    ›    Rok 2014 591
    ›    Rok 2015 807
    ›    Rok 2016 1002
    ›    Rok 2017 1246
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 727
    ›    Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 893
    ›    Rok 2018 642
    ›    Rok 2019 212
   WYBORY 3996
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. 1119
     Podział gminy na okręgi wyborcze 843
     Podział gminy na stałe obwody głosowania 769
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 527
     Wybory samorządowe 2014 1581
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 945
     Referendum Ogólnokrajowe 2015 413
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 682
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. 789
     Urzędnik wyborczy 279
     Wybory samorządowe 2018 838
     Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 547
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 447
     Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 734
    ›    Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. 193
   Informacje nieudostępnione 2531
   Redakcja Biuletynu 2926
Łączna liczba odwiedzin:971082