Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia ...

Utworzony: 2019-01-18 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 10:31

2. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Klauzula informacyjna art. 13 RODO związana z prowadzonymi postępowaniami o udziele...

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w...

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 08:55

3. Rok 2019

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-01-08 11:07

4. Rok 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2019-01-08 | Zmodyfikowany: 2019-01-08 11:04

5. Rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 04 stycznia 2019 r. w spra...

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-01-04 14:33

6. Rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. I . Rodzaj zadania: 1. Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich. Planowana w...

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-01-04 14:02

7. ROK 2019

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone...

Świnice Warckie, dn. 02 stycznia 2019r. ZPR.271.7.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2019” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.7.2018 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 11:59

8. Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie kadencji 2018-2023 pełni Pani Halina Jeżak

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:44

9. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Prażnowska tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodniczący Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Joanna Żydczak tel. 63-288-10-4...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:38

10. Skarbnik

Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie od dnia 20 grudnia 2018 r. pełni Pani Joanna Żydczak Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr III/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.: Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką f...

Utworzony: 2005-08-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:35

11. Kontakt

Kontakt

mgr Sylwia Prażnowska Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie tel. 63 2881021, fax. 63 28821174 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl

Utworzony: 2003-09-23 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:11

12. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organiz...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych (stanowisko pracy) w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Siwińska zamieszkała Dąbie Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów zrozmowy kwalifikacyjnej. Świnice Warckie, dnia...

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:08

13. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Podinspektor ds. oświaty (stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Piszczałkowska zamieszkała Wyganów Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów zrozmowy kwalifikacyjnej. Świnice Warckie, dnia 28 grudnia ...

Utworzony: 2018-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 10:02

14. Kompetencje

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Jako organ wykonawczy wykonuje zadania wynikające z ustaw ustrojowych, przepisów innych ustaw oraz uchwał rady gminy jako organu stanowiącego. Kompetencje wójta, jako organu wykonawczego określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ). Zgodnie z tą ustawą wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone p...

Utworzony: 2003-09-23 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 09:53

15. Wójt Gminy

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Świnice Warckie pełni Pani Sylwia Prażnowska

Utworzony: 2003-09-23 | Zmodyfikowany: 2018-12-28 09:52

16. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO N...

Świnice Warckie, dn. 18 grudnia 2018r. ZPR.271.7.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, októrych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie iZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2019” od...

Utworzony: 2018-12-18 | Zmodyfikowany: 2018-12-18 11:21

17. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Świnice Warckie dn. 17.12.2018 r. GKP.6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku art. 10 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczn...

Utworzony: 2018-12-17 | Zmodyfikowany: 2018-12-17 08:30

18. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINIC...

Ogłoszenie w BZP nr 658559-N-2018 z dnia 2018-12-06 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz w...

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-14 08:44

19. Rok 2019

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:32

20. Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku

Uwaga! W roku 2019 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 iinformacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały wroku 2016,2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz wprzypadku zwolnień podatkowych iulg, wpodatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:13