Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Urzędnik wyborczy

Urzędnik wyborczy

Funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Świnice Warckie pełni Pani Sobińska Aleksandra

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 10:14

2. Rok 2017

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:28

3. Rok 2017

Oświadczenia majątkowe pracowników za 2017 rok

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:22

4. Rok 2018

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku z...

Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r. Na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku odziałalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w2018 roku zadań zdziedziny przeciwdziałania uzależnieniom ipatologiom społecznym. Tytuł zadania: półkolonie dla dzieci Planowana kwota dotacji w2018 r. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2500,00 zł. Szczegóły wzałącznikach.

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:13

5. Rok 2018

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku z...

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r. Na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku odziałalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w2018 roku zadań zdziedzinyprzeciwdziałania uzależnieniom ipatologiom społecznym. Tytuł zadania: Dzień ...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 09:09

6. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 265/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2018 r.w spraw...

ZARZĄDZENIE Nr 265/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 i z 2018 r., poz.130 ) art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50 i poz. 650 ) oraz Uchwał Nr XXIII/188/2018 i Nr XXIII/189/2018 Rady Gminy Świnice Warck...

Utworzony: 2018-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-05-17 10:56

7. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-05-15 12:04

8. ROK 2018

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nie...

W załączeniu podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Podłęże, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: -nr 103 o pow. 0,3828 ha, -nr213 o pow. 0,0450 ha, -nr224 o pow. 0,1311 ha, - nr 240 o pow. 0,0431 ha, - nr 274 o pow. 0,2609 ha, -nr281 o pow. 0,0291 ha, stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,8920 ha, -nr 1680 pow. 0,7590 ha, - ...

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 12:53

9. ROK 2018

Decyzja o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone...

W załączeniu podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Łęczyckiego o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie obręb Drozdów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 223 o pow. 0,5300 ha, stanowiącą sołtysówkę.

Utworzony: 2018-05-11 | Zmodyfikowany: 2018-05-11 12:46

10. ROK 2018

Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiąc...

ZARZĄDZENIE Nr 264/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie na lata 2018 - 2020 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r., poz. 130 ) art. 25 ust.1 , ust. 2 i ust.2a w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1...

Utworzony: 2018-05-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 12:10

11. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:56

12. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 258/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w spra...

ZARZĄDZENIE Nr 258/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego na najem Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 z 2018 r., poz. 130) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 i poz. 50 ) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego na najem z...

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 14:13

13. ROK 2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego...

Świnice Warckie, dn. 03 kwietnia 2018r. ZPR.271.3.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejscowości Stemplew – ETAP I” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2018 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, ze zm.) zawiadamiam: 1) ...

Utworzony: 2018-04-03 | Zmodyfikowany: 2018-04-03 09:51

14. ROK 2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Świnice Warckie, dn. 26 marca 2018r. ZPR.271.2.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.2.2018 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystniej...

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 08:37

15. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa drogi gminnej ...

Świnice Warckie, dn. 16 marca 2018r. ZPR.271.3.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejscowości Stemplew – ETAP I” odbyło się w dniu 16/03/2018 o godz. 10:10. Pr...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-16 12:13

16. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa ul. Spółdzie...

Świnice Warckie, dn. 14 marca 2018r. ZPR.271.2.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” odbyło się w dniu 09/03/2018 o godz. 10:10. Przed otwarciem ...

Utworzony: 2018-03-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 13:17

17. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejsco...

Ogłoszenie w BZB nr 525461-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. Gmina Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejscowości Stemplew – ETAP I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któ...

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 13:48

18. Rok 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 09:30

19. Rok 2018

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-23 14:03

20. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gmin...

Ogłoszenie w BZP nr 521751-N-2018 z dnia 2018-02-22 r. Gmina Świnice Warckie: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej...

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 11:11