główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia ...

Utworzony: 2022-01-20 | Zmodyfikowany: 2022-01-20 09:01

2. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna urzędu

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 14:58

3. Regulamin

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Regulam...

KO.120.1.2022 Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świnice Warckie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia. § 2. Traci moc Zarządzenie Nr KO.120.3.2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dni...

Utworzony: 2022-01-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 14:53

4. Organizacja urzędu

Organizacja urzędu

W skład urzędu gminy wchodzą następujące merytoryczne stanowiska pracy: 1) zastępca kierownika USC – jednoosobowe; 2) stanowisko ds. obsługi organów gminy - jednoosobowe; 3) stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – jednoosobowe; 4) stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej - jednoosobowe; 5) stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami - jednoosobowe; 6) stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej - jednoosobowe; 7) stanowisko ...

Utworzony: 2008-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 11:51

5. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Bartczak tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodnicząca Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Iwona Mokrzycka-Lis tel. 63-288-1...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-01-19 11:45

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 stycznia 2022 roku

Świnice Warckie dn. 12.01.2022 r. GKP.6220.1.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z...

Utworzony: 2022-01-13 | Zmodyfikowany: 2022-01-13 10:12

7. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok

Utworzony: 2021-11-19 | Zmodyfikowany: 2022-01-11 11:19

8. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Świnice Warckie dn. 29.12.2021 r. GKP.6220.5.2019.2020.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)...

Utworzony: 2021-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 15:07

9. Protokoły z sesji

Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-27 09:43

10. Rok 2021

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2021 roku

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-27 09:41

11. ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. OPRACOWANIE DOK...

Świnice Warckie, dn. 21 grudnia 2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR. 271.11.2021.ZO ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza niż 130 000 zł na zadanie: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCK...

Utworzony: 2021-12-21 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 10:40

12. ROK 2021

Wyniki postępowania: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na tereni...

GMINA ŚWINICE WARCKIE Świnice Warckie, dn. 20 grudnia 2021r. ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie Dotyczy postępowania: „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00295723/01 dnia 02.12.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p....

Utworzony: 2021-12-20 | Zmodyfikowany: 2021-12-20 11:57

13. ROK 2021

Wyniki postępowania Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ści...

GMINA ŚWINICE WARCKIE Świnice Warckie, dn. 17 grudnia 2021r. ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie Dotyczy postępowania: „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Świnicach Warckich”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00282267/01 dnia 24.11.2021 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] Na pod...

Utworzony: 2021-12-17 | Zmodyfikowany: 2021-12-17 12:40

14. ZAPYTANIA OFERTOWE

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJ...

Świnice Warckie, dn. 15.12.2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.11.2021.ZO INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWINICE WARCKIE”. Zapytanie ofertowe z dnia 07 grudnia 2021 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego w...

Utworzony: 2021-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-12-15 14:14

15. ROK 2021

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie d...

Świnice Warckie, dn. 10.12.2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.11.2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.:Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Ś...

Utworzony: 2021-12-10 | Zmodyfikowany: 2021-12-10 13:32

16. ROK 2021

Informacja z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu przeróbki os...

Świnice Warckie, dn. 09.12.2021 r. ZPR.271.10.2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych na oczyszczalni ści...

Utworzony: 2021-12-09 | Zmodyfikowany: 2021-12-09 11:57

17. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-ko...

ZPR.271.11.2021.ZO Świnice Warckie, dn. 07 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Świnice Warckie Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz....

Utworzony: 2021-12-07 | Zmodyfikowany: 2021-12-07 15:06

18. ROK 2021

Postępowanie przetargowe pn.: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ ...

ZAMAWIAJĄCY GMINA ŚWINICE WARCKIE Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)– dalej p.z.p. na usługę pn. „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2022” Przedmiotowe postęp...

Utworzony: 2021-12-02 | Zmodyfikowany: 2021-12-02 10:39

19. ROK 2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: „Wykonanie usługi w zakres...

Świnice Warckie, dnia 01 grudnia 2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.9.2021 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2022” oznaczenie ZPR.271.9.2021 Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00279951/01 Działając na podstawie art. 260 ust.1 i 2 w związku z art. 255 pkt 3 oraz art. 266 ustawy z d...

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 14:39

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 listopada 2021 r.

Świnice Warckie dn. 30.11.2021 r. GKP.6220.5.2019.2020.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...

Utworzony: 2021-11-30 | Zmodyfikowany: 2021-11-30 14:14