główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2022

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku

Utworzony: 2022-03-07 | Zmodyfikowany: 2022-07-04 14:30

2. Tablica ogłoszeń

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pi...

Utworzony: 2022-07-01 | Zmodyfikowany: 2022-07-01 11:29

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2022 r.

Świnice Warckie dn. 27.06.2022 r. GKP 6733.3.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022 poz.503) - zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10.06.2022 r. złożony w dniu 20.06.2022 r. przez Pana Krzysztofa Cybulskiego, zam. Góry 43, 99-210 Uniejów pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyj...

Utworzony: 2022-06-27 | Zmodyfikowany: 2022-06-27 14:12

4. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2022 r.

Świnice Warckie dn. 23.06.2022 r. GKP 6733.2.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz.735 ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23.06.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegająceg...

Utworzony: 2022-06-23 | Zmodyfikowany: 2022-06-23 14:13

5. ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn.: „Opracowani...

Świnice Warckie, dn. 21 czerwca 2022 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego którego wartość jest mniejsza niż 130 000 zł na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku ośrodka zdrowia w Świnicach Warckich” wybrana została oferta zł...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 13:59

6. Rok 2022

Informacja o wyniku przetargu

Świnice Warckie, dnia 20.06.2022 r. Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) oraz § 38 Zarządzenia Nr 39/2012 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Wójt Gminy Świnice Warckie po...

Utworzony: 2022-06-20 | Zmodyfikowany: 2022-06-20 12:05

7. Zawiadomienia i obwieszczenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 czerwca 2022 r.

Świnice Warckie dn. 14.06.2022 r. GKP 6733.2.2022 Zawiadomienie Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2022.503), zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2022-06-14 14:10

8. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2022 rok

Utworzony: 2021-11-19 | Zmodyfikowany: 2022-06-10 10:19

9. Rok 2022

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż n...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 235/2022 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 maja 2022 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 8, ul. Szkolna 1 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca w...

Utworzony: 2022-05-05 | Zmodyfikowany: 2022-06-07 16:33

10. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTO...

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W ŚWINICACH WARCKICH” Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów ustawy nie stos...

Utworzony: 2022-06-07 | Zmodyfikowany: 2022-06-07 13:28

11. Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) Wójt Gminy, co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Świnice Warckie mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w ...

Utworzony: 2022-05-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-31 16:06

12. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-31 | Zmodyfikowany: 2022-05-31 08:45

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 maja 2022 r.

Świnice Warckie dn. 27.05.2022 r. GKP.6220.3.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z...

Utworzony: 2022-05-30 | Zmodyfikowany: 2022-05-30 12:22

14. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi nr SKO. 4170.42.2022 z dni...

Utworzony: 2022-05-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-27 13:09

15. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-24 | Zmodyfikowany: 2022-05-27 12:44

16. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-27 09:05

17. Rok 2021

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-27 09:01

18. Bartczak Sylwia

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok

Utworzony: 2022-05-27 | Zmodyfikowany: 2022-05-27 08:54

19. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 maja 2022 r.

Świnice Warckie dn. 23.05.2022 r. GKP 6733.2.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.) Wójt Gminy Świnice Warckie zawiadamia, że na wniosek z dnia 20.05.2022 r. złożony przez Pana Krzysztofa Cybulskiego działającego w imieniu firmy: Projekt PM Sp. z o.o., ul. Tomaszewicza 4/37, 94-048 Łódź pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki P...

Utworzony: 2022-05-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 14:31

20. ROK 2022

Wyniki postępowania pn.: „REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE&...

Świnice Warckie, dn. 23 maja 2022 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.4.2022 Dotyczy postępowania pod nazwą: „REMONT DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00129495/01 dnia 21.04.2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 253 ust. 2 p.z.p.] Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicz...

Utworzony: 2022-05-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 09:10