główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2021 r.

Świnice Warckie dn. 25.10.2021 r. GKP.6620.14.2020.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę...

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 10:27

2. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgow...

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kinga Schmidt zamieszkała Łęczyca Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Świnice Warckie,...

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2021-10-22 08:23

3. ROK 2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie odpa...

Świnice Warckie, dn. 21.10.2021 r. ZPR.271.6.2021 r. Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nier...

Utworzony: 2021-10-21 | Zmodyfikowany: 2021-10-21 13:08

4. ROK 2021

Postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓ...

GMINA ŚWINICE WARCKIE Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)– dalej p.z.p. na usługę pn. „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMIN...

Utworzony: 2021-10-13 | Zmodyfikowany: 2021-10-13 13:19

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 października 2021 r.

Świnice Warckie dn. 12.10.2021 r. GKP.6220.5.2021 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ) Wójt Gmi...

Utworzony: 2021-10-12 | Zmodyfikowany: 2021-10-12 15:00

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 października 2021 r.

Świnice Warckie dn. 05.10.2021 r. GKP 6733.2.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ) - zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27.05.2021 r. złożony w dniu 31.05.2021 r. przez Pana Rafała Więcka ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie...

Utworzony: 2021-10-05 | Zmodyfikowany: 2021-10-05 16:31

7. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 października 2021 r.

Świnice Warckie dn. 04.10.2021 r. GKP.6733.3.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j) - zawiadamia, że na wniosek z dnia 17.09.2021 r. złożony w dniu 23.09.2021 r. przez Pana Rafała Więcka ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk pełnomocnika Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80 -557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w spra...

Utworzony: 2021-10-04 | Zmodyfikowany: 2021-10-04 13:33

8. Rok 2021

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowyc...

Utworzony: 2021-09-28 | Zmodyfikowany: 2021-09-28 12:53

9. Rok 2021

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z...

Wójt Gminy Świnice Warckie Świnice Warckie, 27.09.2021 r. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie KO.524.2.2021 Ogłoszenie Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowaniem projektu uchwały: w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu. Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Pub...

Utworzony: 2021-09-27 | Zmodyfikowany: 2021-09-27 11:03

10. Bartczak Sylwia

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Utworzony: 2021-06-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 11:46

11. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości b...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw księgowości budżetowej Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Nieposzlako...

Utworzony: 2021-09-24 | Zmodyfikowany: 2021-09-24 11:45

12. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2021 r.

Świnice Warckie dn. 20.09.2021 r. GKP.6220.6219.2020.2021 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r...

Utworzony: 2021-09-20 | Zmodyfikowany: 2021-09-20 13:05

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 września 2021 r.

Świnice Warckie dn. 14.09.2021 r. GKP.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej d...

Utworzony: 2021-09-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 12:55

14. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 września 2021 r.

Świnice Warckie dn. 13.09.2021 r. GKP.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10, 49 i 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735.), w związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 i art.69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i j...

Utworzony: 2021-09-13 | Zmodyfikowany: 2021-09-13 10:55

15. Rok 2021

Decyzja Starosty Łęczyckiego o uznaniu za mienie gromadzkie, nieruchomości gruntowej...

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 14:27

16. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 15:06

17. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -podinspektor do spraw księgowoś...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw księgowości budżetowej (nazwa stanowiska) Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo s...

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 14:18

18. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 września 2021 r.

Świnice Warckie dn. 01.09.2021 r. GKP.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10, 49 i 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 i art.69 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi...

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-02 13:49

19. Ogłoszenia o naborze pracowników

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw i...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Podinspektora do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej (stanowisko pracy) w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrany Pan Karol Krawczyk zamieszkały Świnice Warckie-Kolonia Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne, oraz wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej...

Utworzony: 2021-09-02 | Zmodyfikowany: 2021-09-02 13:34

20. Rok 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych...

Utworzony: 2021-08-27 | Zmodyfikowany: 2021-08-27 09:24