główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 02.03.2021 r.

Świnice Warckie dn. 02.03.2021r. GKP.6220.18.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 13:27

2. Rok 2021

Zarządzenie nr 150/2021 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 lutego 2021 r. w spraw...

Utworzony: 2021-02-25 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 12:46

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24.02.2021 r.

Świnice Warckie dn. 24.02.2021r GKP.6220.2.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz...

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 12:47

4. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24.02.2021 r.

Świnice Warckie dn. 24.02.2021r GKP.6220.1.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz...

Utworzony: 2021-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-02-24 12:41

5. Rok 2021

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2021 roku

Utworzony: 2021-02-23 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 13:24

6. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-23 12:59

7. Gospodarka komunalna

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 1/2021 stanowiącego załączni...

Utworzony: 2021-02-12 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 11:34

8. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym K...

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 12:44

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2021 r. o wydaniu postanow...

Świnice Warckie dn. 08.02.2021 r. GKP.6220.17.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 oraz art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 12:40

10. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lutego 2021 r.

Świnice Warckie dn. 04.02.2021r GKP 6733.5.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia poleg...

Utworzony: 2021-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-04 14:27

11. Rok 2021

Wyniki ogłoszonego w dniu 11 styczna 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację ...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego: Nazwa oferenta Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219, 93 – 005 Łódź Nazwa zadania pu...

Utworzony: 2021-02-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-03 12:30

12. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powsze...

Świnice Warckie, dnia 26 stycznia 2021r. Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021. Wójt Gminy Świnice Warckie - Gminny Komisarz Spisowy w Świnicach Warckich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykon...

Utworzony: 2021-01-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 09:28

13. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia ...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:00

14. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 stycznia 2021 r. o wynikach ...

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 09:47

15. Rok 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 15:14

16. Rok 2021

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 15:12

17. Rok 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie otwarteg...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. I . Rodzaj zadania: 1. Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich. Planowana wysokość śro...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 13:57

18. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 13:54

19. Protokoły z sesji

Kadencja Rady Gminy Świnice Warckie 2018-2023

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 13:45

20. Rok 2020

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-08 13:41