główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2019 roku

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 11:03

2. Rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12.11.2019 r. w sprawie wy...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 12:37

3. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 12:55

4. ROK 2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Świnice Warckie, dn. 06 listopada 2019 r. ZPR.271.4.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów - Rogów” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystniejszą...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 12:10

5. ROK 2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Świnice Warckie, dn. 06 listopada 2019 r. ZPR.271.3.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104472E” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystniejszą uznana została ...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:45

6. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgow...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Marlena Bugaj zamieszkała Człopy Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Wójt Gminy (-) Sylwia Bartczak Świnice Warckie, ...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 08:50

7. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektora do spraw organiza...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; Ni...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 13:53

8. 2019

Rejestr petycji

Petycja nr KO.152.5.2019 Data złożenia: 11.07.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Wnioskodawca/Petycjodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o Prezes Zarządu: Adam Szulc KRS: 0000059459 04-051 Warszawa ul. Poligonowa 1 Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln www.gmina.pl Przebieg postępowania: przekazano do rozpatrzenia Przewidywany termin załatwienia: 26.07.2019 r. Sposób załatwienia petycji: Petycja nr KO.152.1.2019 Data złożenia: 08.03.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: ...

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 14:35

9. ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi gminn...

Świnice Warckie, dn. 23 październik 2019 r. ZPR.271.4.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów” odbyło się w dniu 23/10/2019 o godz. 10:40. Przed otwarciem ofer...

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 12:35

10. ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa drogi gminne...

Świnice Warckie, dn. 23 październik 2019 r. ZPR.271.3.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104472E” odbyło się w dniu 23/10/2019 o godz. 10:10. Przed otwarciem ofert Zamawiający ...

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-23 12:29

11. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na stanowisko skarbnika gminy

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Skarbnik Gminy (stanowisko pracy) w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Szymczyk zamieszkała Zgierz Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska. Wójt Gminy Sylwia Prażnowska Świnice Warckie, dnia 18 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 10:38

12. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. lokalowych i ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw lokalowych i gospodarki gruntami Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; N...

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-18 10:36

13. Tablica ogłoszeń

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 09:24

14. Tablica ogłoszeń

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu nr...

Utworzony: 2019-10-16 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 09:20

15. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Bartczak tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodniczący Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Agnieszka Szymczyk tel. 63-288-10...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 09:07

16. Skarbnik

Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie od dnia 1 października 2019 r. pełni Pani Agnieszka Szymczyk Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr VII/51/2019 z dnia 20 września 2019 r. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.: Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad go...

Utworzony: 2005-08-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-16 09:02

17. ROK 2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-...

Ogłoszenie nr 607261-N-2019 z dnia 2019-10-08 Gmina Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej nr 104477E Drozdów-Rogów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 12:51

18. ROK 2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 104472E

Ogłoszenie nr 607097-N-2019 z dnia 2019-10-08 Gmina Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej nr 104472E OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnion...

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 10:54

19. Kontakt

Kontakt

mgr Sylwia Bartczak Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie tel. 63 2881021, fax. 63 28821174 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl

Utworzony: 2003-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:46

20. Wójt Gminy

Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Świnice Warckie pełni Pani Sylwia Bartczak

Utworzony: 2003-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 12:45