główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2020 ...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 09:41

2. Rok 2020

Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w spr...

Utworzony: 2020-08-25 | Zmodyfikowany: 2020-08-25 09:38

3. Rok 2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pu...

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r. ZPR.271.5.2020 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2020 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadam...

Utworzony: 2020-08-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 12:15

4. Rok 2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia p...

Świnice Warckie, dn. 21 sierpnia 2020 r. ZPR.271.4.2020 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 104478E Władysławów - Drozdów” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.4.2020 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystni...

Utworzony: 2020-08-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 10:18

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2020 r. GKP 6733.3.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.08.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...

Utworzony: 2020-08-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-13 12:40

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.

Świnice Warckie 10.08.2020 r. GKP.6220.10.2020 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Inwestora – Pana Tomasza Witusik ul. We...

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 14:39

7. Zawiadomienia i obwieszczenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10.08.2020 r.

Świnice Warckie 10.08.2020 r. GKP.6220.8.2020 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się Strony, że na wniosek Inwestora – Pana Tomasza Witusik ul. Weso...

Utworzony: 2020-08-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-11 14:36

8. Inspektor Ochrony Danych

Dane IOD

Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem przez pocztę elektroniczną na adres: pukaczewski@hotmail.com.

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 15:03

9. Ochrona danych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 9...

Utworzony: 2020-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-10 14:47

10. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 09:05

11. Rok 2020

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 08:55

12. Rok 2020

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania: Remont i termomodernizacja budynku Gminneg...

Świnice Warckie, dn. 05 sierpnia 2020 r. ZPR.271.5.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach warckich” odbyło się w dniu 05/08/2020 o godz....

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 11:07

13. Rok 2020

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania:Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władys...

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r. ZPR.271.4.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104478 E Władysławów - Drozdów” odbyło się w dniu 31/07/2020 o godz. 10:10. Przed otwarciem o...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 10:48

14. Rok 2020

Odpowiedź do na zapytanie do SIWZ, dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publ...

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2020 r. ZPR.271.5.2020 WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich" Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień ...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 09:03

15. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 lipca 2020 roku

Świnice Warckie dn. 29.07.2020r GKP.6220.12.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., po...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 17:09

16. Rok 2020

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicz...

Świnice Warckie, dn. 27 lipca 2020 r. ZPR.271.4.2020 WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr104478E Władysławów - Drozdów” Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:56

17. Rok 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego O...

Ogłoszenie w BZP nr 564710-N-2020 z dnia 2020-07-21 r. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-21 13:22

18. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lipca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 20.07.2018r. GKP.6220.6.2019.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. i rozpo...

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 14:34

19. Rok 2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania,dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pu...

Świnice Warckie, dn. 20 lipca 2020 r. ZPR.271.3.2020 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.3.2020 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1483, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 6) firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp. zo.o. adres ul. Targowa 7 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MARKBUD Sp....

Utworzony: 2020-07-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-20 12:34

20. Raport o stanie gminy za 2019 rok

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy, co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Świnice Warckie mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debac...

Utworzony: 2020-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-07-16 10:02