główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Tablica ogłoszeń

Informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismo znak PO.ZUZ.5.4210.899.20...

Utworzony: 2022-12-07 | Zmodyfikowany: 2022-12-07 14:50

2. ROK 2022

Wyniki postępowania: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU

Świnice Warckie, dn. 06 grudnia 2022 r. Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRODZISKO 14 99-140 ŚWINICE WARCKIE Postępowanie przeprowadza: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.5.2022 Dotyczy postępowania pod nazwą: „MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRODZISKU”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00413823/01 dnia 27.10.2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana...

Utworzony: 2022-12-06 | Zmodyfikowany: 2022-12-06 16:30

3. Rok 2022

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 282/2022 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2022 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świnice Warckie, obrębie Świnice Osiedle Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 8, ul. Szkolna 1. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość grun...

Utworzony: 2022-12-06 | Zmodyfikowany: 2022-12-06 13:45

4. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenia Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2022 r.

Świnice Warckie dn. 05.12.2022 r. GKP.6220.5.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2022-12-05 | Zmodyfikowany: 2022-12-05 15:09

5. ROK 2022

Postępowanie przetargowe pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARC...

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ŚWINICE WARCKIE Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)?– dalej p.z.p. na usługę pn. „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2023...

Utworzony: 2022-12-05 | Zmodyfikowany: 2022-12-05 13:47

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 grudnia 2022 r.

Świnice Warckie dn. 05.12.2022 r. GKP.6220.6.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2022-12-05 | Zmodyfikowany: 2022-12-05 10:06

7. ROK 2022

Wyniki postępowania pn.: "Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół...

GMINA ŚWINICE WARCKIE Świnice Warckie, dn. 02 grudnia 2022 r. ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie Dotyczy postępowania: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2023” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00431038/01 z dnia 09.11.2022 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] Na...

Utworzony: 2022-12-02 | Zmodyfikowany: 2022-12-02 13:29

8. Rok 2022

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z...

Wójt Gminy Świnice Warckie Świnice Warckie, 29 listopada 2022 r. ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie KO.524.2.2022 Ogłoszenie Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowaniem projektu uchwały: w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu. Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informa...

Utworzony: 2022-11-29 | Zmodyfikowany: 2022-11-29 13:25

9. Rok 2022

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczo...

Świnice Warckie, dnia 29.11.2022 r. I N F O R M A C J A Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej www.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net został zamieszczony na okres 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, wykaz: ...

Utworzony: 2022-11-29 | Zmodyfikowany: 2022-11-29 11:03

10. Tablica ogłoszeń

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pi...

Utworzony: 2022-11-29 | Zmodyfikowany: 2022-11-29 09:08

11. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 listopada 2022 r.

Świnice Warckie dn. 23.11.2022 r. GKP.6220.7.2022 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022. poz. 2000 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustaw z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 .ze zm.)...

Utworzony: 2022-11-23 | Zmodyfikowany: 2022-11-23 11:24

12. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Bartczak tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodnicząca Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Iwona Mokrzycka-Lis tel. 63-288-1...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2022-11-21 12:34

13. ROK 2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zadania pn. WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA ...

Świnice Warckie, dn. 17.11.2022 r. ZPR.271.6.2022 r. Zamawiający: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZK...

Utworzony: 2022-11-17 | Zmodyfikowany: 2022-11-17 14:27

14. ROK 2022

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. ...

Świnice Warckie, dn. 17.11.2022 r. Zamawiający: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.6.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: &bdquo...

Utworzony: 2022-11-17 | Zmodyfikowany: 2022-11-17 14:23

15. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2023 rok

Utworzony: 2022-11-15 | Zmodyfikowany: 2022-11-15 16:29

16. Rok 2022

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2022 roku

Utworzony: 2022-03-07 | Zmodyfikowany: 2022-11-15 14:18

17. ROK 2022

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Dot. zadania pn.: MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GR...

Świnice Warckie, dn. 14.11.2022 r. ZPR.271.5.2022 r. Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRODZISKO 14 99-140 ŚWINICE WARCKIE Postępowanie przeprowadza: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawow...

Utworzony: 2022-11-14 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 13:01

18. ROK 2022

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. ...

Świnice Warckie, dn. 14.11.2022 r. Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA GRODZISKO 14 99-140 ŚWINICE WARCKIE Postępowanie przeprowadza: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZPR.271.5.2022 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Wójt Gminy Świnice Warckie, działając zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z póź. zm. ) informuje, iż w postępowaniu o ...

Utworzony: 2022-11-14 | Zmodyfikowany: 2022-11-14 12:58

19. ROK 2022

postępowanie przetargowe pn.: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ ...

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ŚWINICE WARCKIE Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)?– dalej p.z.p. na usługę pn. „WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU 2023” Przedmiotowe post...

Utworzony: 2022-11-09 | Zmodyfikowany: 2022-11-09 12:27

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2022 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2022 r. GKP.6220.4.2022 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt.11, art. 38 i 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...

Utworzony: 2022-11-03 | Zmodyfikowany: 2022-11-03 13:51