Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ROK 2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone...

Świnice Warckie, dn. 12 lipca 2018r. ZPR.271.6.2018 Zakład Produkcyjno- Usługowy „Henter” Teresa Pęcherska ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2018/2019”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2018 Działając na podstaw...

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 09:04

2. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 284/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 283/2018 Wój...

ZARZĄDZENIE Nr 284/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 283/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle Na podstawie art. 13, art.37 ust.1, art.38 ust.1 i ust.2, art.40 ust.1 pkt 2 i pkt 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., p...

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 10:36

3. ROK 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pier...

ZARZĄDZENIE Nr 283/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Osiedle Na podstawie art. 13, art.37 ust.1, art.38 ust.1 i ust.2, art.40 ust.1 pkt 2 i pkt 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121,.50, 650, 1000 i 1089 ) § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7 § 15 Rozporządzenia Rady Minis...

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-02 14:12

4. Rok 2017

Oświadczenia majątkowe radnych 2017 rok

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 13:39

5. Próchniewicz Krzysztof

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 13:34

6. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Wykonanie usługi w zakres...

Świnice Warckie, dn. 28 czerwca 2018r. ZPR.271.6.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2018/2019” odbyło...

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-28 13:58

7. ROK 2018

Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczone...

Świnice Warckie, dn. 27 czerwca 2018r. ZPR.271.5.2018 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej 104455E” i „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa p...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 10:48

8. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci ...

Ogłoszenie nr 576255-N-2018 z dnia 2018-06-20 r. „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2018/2019” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz w...

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:56

9. Rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwd...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego: Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji 1. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stem...

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:57

10. Rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwd...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego: Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji 1. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stem...

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:52

11. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BAN...

Świnice Warckie, dn. 18 czerwca 2018r. ZPR.271.5.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: „...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 13:26

12. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi organ...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw obsługi organów gminy 1. Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie; 2. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie; 2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych; 3) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbow...

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 13:03

13. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-15 10:24

14. ROK 2018

Odpowiedź na pytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym na: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BA...

Świnice Warckie, dn. 13 czerwca 2018r. ZPR.271.5.2018 WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej 104455E” i „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ś...

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 08:52

15. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 10:31

16. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-12 10:22

17. ROK 2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWAN...

Ogłoszenie nr 569651-N-2018 z dnia 2018-06-07 r. Gmina Świnice Warckie: „ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU BANKOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ZWIĄZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PN.: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej 104455E” i „ Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w Świnicach Warckich z instalacjami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świnice Warckie” ORAZ SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁ...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:35

18. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Utworzony: 2011-04-01 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 13:25

19. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 czerwca 2018 r.

Świnice Warckie dn. 07.06.2016r. GKP.6220.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości w dniu 07.06.2018 r. na wniosek Pani Marzeny Bielawskiej wydana została decyzja (pismo z dnia 07.06.2018 r. nr...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 12:00

20. Urzędnik wyborczy

Urzędnik wyborczy

Funkcję Urzędnika Wyborczego w Gminie Świnice Warckie pełni Pani Sobińska Aleksandra

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 10:14