główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Informacja z otwarcia dotyczy zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dz...

Świnice Warckie, dn. 27 listopada 2020 r. ZPR.271.7.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2021” odbyło się w dni...

Utworzony: 2020-11-27 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 10:56

2. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy za 2019 rok

Utworzony: 2020-11-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 12:40

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 25.11.2020 r. GKP.6220.11.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., ...

Utworzony: 2020-11-25 | Zmodyfikowany: 2020-11-25 14:23

4. Rok 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYC...

Ogłoszenie nr 614899-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. Gmina Świnice Warckie: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w I półroczu 2021 roku”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lu...

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 13:11

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 23.11.2020r GKP 6733.4.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm. w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia poleg...

Utworzony: 2020-11-23 | Zmodyfikowany: 2020-11-23 13:17

6. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2020 roku

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 13:46

7. ZAPYTANIA OFERTOWE

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Do...

Świnice Warckie, dn. 18 listopada 2020 r. Zapytanie ofertowe w trybie pozaustawowym na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U z 2019 r., poz.1843, zE zm.) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości Kwoty 30 000 Euro oraz zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19 (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zaka...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 10:19

8. Rok 2020

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do ...

Ogłoszenie nr 611728-N-2020 z dnia 2020-11-18 r. Gmina Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku 2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykona...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 09:18

9. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Utworzony: 2011-04-01 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 14:41

10. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na 2021 rok

Utworzony: 2020-11-16 | Zmodyfikowany: 2020-11-16 14:40

11. Tablica ogłoszeń

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr SKO.415...

Utworzony: 2020-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 09:47

12. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 10.11.2020 r. GKP.6220.12.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 17:09

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 09.11.2020r GKP.6220.15.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., po...

Utworzony: 2020-11-10 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 16:59

14. Rok 2020

Zawiadomienie o wynikach postępowania pn: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby...

Świnice Warckie, dn. 06 listopada 2020 r. ZPR.271.6.2020 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2021” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2020 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...

Utworzony: 2020-11-06 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 09:29

15. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2020 r. GKP.6220.13.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 15:12

16. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2020 r. GKP.6220.9.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 15:04

17. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świnice Warckie

Utworzony: 2011-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-11-02 09:36

18. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 października 2020 r.

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 13:32

19. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 166/2020 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 11:53

20. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-10-29 14:58