Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa drogi gminnej ...

Świnice Warckie, dn. 16 marca 2018r. ZPR.271.3.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejscowości Stemplew – ETAP I” odbyło się w dniu 16/03/2018 o godz. 10:10. Pr...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-16 12:13

2. ROK 2018

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.:Przebudowa ul. Spółdzie...

Świnice Warckie, dn. 14 marca 2018r. ZPR.271.2.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” odbyło się w dniu 09/03/2018 o godz. 10:10. Przed otwarciem ...

Utworzony: 2018-03-14 | Zmodyfikowany: 2018-03-14 13:17

3. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejsco...

Ogłoszenie w BZB nr 525461-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. Gmina Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej nr 104464E w miejscowości Stemplew – ETAP I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, któ...

Utworzony: 2018-03-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 13:48

4. Rok 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-03-01 09:30

5. Rok 2018

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2018-02-07 | Zmodyfikowany: 2018-02-23 14:03

6. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gmin...

Ogłoszenie w BZP nr 521751-N-2018 z dnia 2018-02-22 r. Gmina Świnice Warckie: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej...

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-02-22 11:11

7. ROK 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamów...

ZPR.271.1.2018 Zamawiający: Gmina Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E”. Zamawiający — Gmina Świnice Warckie w imieniu której działa Wójt Gminy niniejszym informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Praw...

Utworzony: 2018-02-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 11:33

8. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2017

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 11:26

9. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świnice Warckie przeprowadzonych w dniu...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 10:57

10. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 lutego 2018 r.

Świnice Warckie dn. 13.02.2018r. GKP.6220.3.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 06.02.2018 r. na wniosek Przemysława Dzierżyńskiego Firma Polish Solar South Sp. z o.o wydana została decyzja (...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 09:32

11. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2018 r.

Świnice Warckie dn. 08.02.2018 r. GKP.6220.2.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art.38 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 06.02.2018 r. na wniosek Przemysława Dzierżyńskiego Firma Polish Solar South Sp. z o.o wydana została decyzja (p...

Utworzony: 2018-02-08 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 12:39

12. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-02-08 12:18

13. Rok 2018

Wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację ...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573, 1909 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego: Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Przyznana kwota dotacji 1. Polski Komitet Po...

Utworzony: 2018-02-06 | Zmodyfikowany: 2018-02-06 12:44

14. ROK 2018

Przetarg nieograniczony na zadanie pn:PRZEBUDOWA UL. SPÓŁDZIELCÓW W CIĄGU DROGI GMIN...

Ogłoszenie w BZP nr 514081-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. Gmina Świnice Warckie: „Przebudowa ul. Spółdzielców w ciągu drogi gminnej nr 104455E” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamawiający informuje, iż zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-05 13:56

15. Rok 2018

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy w Świnicach Warckich

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Świnice Warckie. W związku z występującymi nieprawidłowościami w pisowni nazwy ulicy „Arcybiskupa /abp/ Jakuba Świnki” proponuje się zmianę dotychczasowej nazwy na „abpa Jakuba Świnki”. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r. Konsultacje mają zasięg lokalny i zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Świnic ...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 11:47

16. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r.

Świnice Warckie dn. 22.01.2018 r. GKP 6733.2.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) wzwiązku art. 10 § 1 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.01.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi...

Utworzony: 2018-01-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 10:46

17. ROK 2018

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r. o odwołaniu przetargu

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 stycznia 2018 r. o odwołaniu przetargu Wójt Gminy Świnice Warckie odwołuje przetarg ogłoszony Zarządzeniem Nr 247/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 stycznia 2018 r. na dzień 20 lutego 2018 r. na godz.10oo w sprawie wynajmu lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 z uwagi na planowany remont i rozbudowę budynku. Informacja niniejsza zostaje podana do pub...

Utworzony: 2018-01-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-22 09:57

18. Rok 2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej,...

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zadanie z zakresu prowadzenia punktu wydawania żywności Świnice Warckie, dn. 16 stycznia 2018r. Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku iowolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 i poz.1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty k...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 12:30

19. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia...

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 12:21

20. Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 13:58