główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zawiadomienia i obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o wydaniu postan...

Świnice Warckie dn. 02.04.2020 r. GKP.6220.6.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 59 ust.1 pkt 2, art. 63 ust.1 i 4, art. 64 ust.1 pkt 1 a także ust. 3 i 4, art. 65, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 pa...

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 09:55

2. Rok 2020

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2020 roku

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-04-01 15:36

3. Skarbnik

Skarbnik Gminy Świnice Warckie

Funkcję Skarbnika Gminy Świnice Warckie od dnia 9 marca 2020 r. pełni Pani Iwona Mokrzycka-Lis Powołana została na to stanowisko Uchwałą Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/97/2020 z dnia 4 marca 2020 r. Do obowiązków Skarbnika Gminy należy m.in.: Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym przygotowywanie projektów uchwał rady gminy dotyczących zmian w budżecie oraz projektów zarządzeń o zmianach w układzie wykonawczym budżetu gminy. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką fi...

Utworzony: 2005-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:30

4. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy ŚWINICE WARCKIE Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat łęczycki Kod 99-140 Miejscowość ŚWINICE WARCKIE Kontakt TEL. 63-288-10-21, FAX 63-288-11-74 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Wójt mgr Sylwia Bartczak tel. 63-288-10-21 e-mail: wojt@swinicewarckie.com.pl Przewodniczący Rady Halina Jeżak tel. 63-288-10-58 e-mail: urzad@swinicewarckie.com.pl Sekretarz Mariola Czochara tel. 63-288-10-21 e-mail: sekretarz@swinicewarckie.com.pl Skarbnik Iwona Mokrzycka-Lis tel. 63-288-1...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:28

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 30.03.2020 r. GKP 6733.2.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne...

Utworzony: 2020-03-30 | Zmodyfikowany: 2020-03-30 14:25

6. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisj...

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Informujemy, że możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych bezpośrednio w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w godzinach pracy urzędu. Bezpośrednio przed przybyciem należy zgłosić taki zamiar pod numer telefonu 63 2881 021. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesła...

Utworzony: 2020-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-03-26 15:18

7. ZAPYTANIA OFERTOWE

Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych sz...

Świnice Warckie, dn. 23 marca 2020 r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych szkło i plastik zbieranych w pojemnikach typu „dzwon i siatkowe” zlokalizowanych na terenie gminy Świnice Warckie I. Nazwa oraz adres zamawiającego. GMINA ŚWINICE WARCKIE, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą: ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Wa...

Utworzony: 2020-03-23 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 12:13

8. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 marca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 13.03.2020r GKP.6220.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 49 w związku z art. 61§ 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 201...

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:46

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 marca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 12.03.2020 r. GKP.6220.9.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości W dniu 10.03.2020r. na wniosek Pana Tadeusza Bednarka ostała wydana decyzja (pismo z dnia 10.03.2020r), nr GKP....

Utworzony: 2020-03-13 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 09:45

10. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 13:20

11. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-03-06 13:03

12. Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia wodnoprawne

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-03 12:09

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2020 r.

Świnice Warckie dn. 24.02.2020 r. GKP 6733.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.02.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg...

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 09:46

14. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

W związku z uchwałą nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi opublikowany został Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego ...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 16:15

15. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania...

Informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane zostały informacje o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: - Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 15:53

16. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z...

Informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane zostały informacje związane z uprawnieniami osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.: - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnospraw...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 15:49

17. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 14 lute...

Utworzony: 2020-02-17 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 11:37

18. Rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawi...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 11:35

19. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia ...

Utworzony: 2020-01-27 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 09:14

20. Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy komisji na 2020 rok

Utworzony: 2020-02-11 | Zmodyfikowany: 2020-02-11 15:25