główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 września 2019 r.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19 września 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie do niżej wymienionych komisji wyborczych: - Nr 1, w liczbie 1, - Nr 2, w liczbie 2, - Nr 3, w liczbie 3, - Nr 4, w liczbie 1.

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 07:54

2. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy

Ogłoszenie o naborze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Świnice Warckie Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. Wymagania niezbędne: 1) nieposzlakowana opinia; 2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; 3) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim ...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 14:12

3. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 23.08.2019 r. GKP 6733.17.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13.08.2019 r. złożony przez Pana Bartłomieja Pauś data wpływu (22.08.2019 r.) przedstawiciela firmy CONNECT Bartłomiej Pauś Kościuszków 4e, 63-460 Nowe Skalmierzyce -pełnomocnika Inwestora - Energa – Operat...

Utworzony: 2019-08-26 | Zmodyfikowany: 2019-08-26 12:07

4. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r. GKP 6733.16.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.08.2019 r. złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z s...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:42

5. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r. GKP 6733.15.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.08.2019 r. złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z s...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:36

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r. GKP 6733.14.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.08.2019 r. złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z si...

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 09:34

7. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Komunikat w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI I KOMISARZ WYBORCZY W ŁODZI II informuje, że na podstawie art. 13a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) każdy zainteresowany wyborca może przedłożyć na piśmie na co najmniej 55 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r. propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wnioski należy składać Komisa...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 08:30

8. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborcz...

Na podstawie art. 114 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Świnice Warcie podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych: Bielawy - sołecka tablica ogłoszeń Chorzepin - sołecka tablica ogłoszeń Chwalborzyce - sołecka tablica ogłoszeń Drozdów - sołecka tablica ogłoszeń Głogowiec - sołecka tablica ogłoszeń Grodzisko - sołecka tablica ogłoszeń Gusin - sołecka tablica ogłoszeń Kaznów - sołecka tablica ogłoszeń Kosew - so...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 08:28

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 12.08.2019 r. GKP.6220.2.2015.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości że w dniu 12.08.2019 r. wydana została decyzja w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Świnice Warck...

Utworzony: 2019-08-12 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 10:11

10. ROK 2019

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p...

Świnice Warckie, dn. 09.08.2019 r. OSP.ZP.1.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr OSP.ZP.1.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) zawiadamiam: 1) za najkorzystniejszą uz...

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 09:33

11. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 01:03

12. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 01.08.2019 r. GKP.6220.5.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 30.07.2019 r. na wniosek Dawida Kalisza PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce ...

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 07:50

13. ROK 2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na realizację zadania pn.: Dostawa średniego samochodu r...

Świnice Warckie, dn. 31 lipca 2019 r. OSP.ZP.1.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na realizację zadania pn.: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 odbyło się w dniu 31/07/2019 o godz. 10:30. P...

Utworzony: 2019-07-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-31 11:48

14. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 30.07.2019 r. GKP.6220.3.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 30.07.2019 r. na wniosek Dawida Kalisza PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce ...

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 15:54

15. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 13:10

16. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok

Utworzony: 2019-07-30 | Zmodyfikowany: 2019-07-30 12:57

17. Rejestr wniosków

Rejestr wniosków

Utworzony: 2019-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-07-26 13:33

18. ROK 2019

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich Przetarg nieograniczony...

Ogłoszenie nr 578064-N-2019 z dnia 2019-07-24 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonaw...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 14:52

19. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 24.07.2019r. GKP.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2019r. na wniosek Marcina Bagińskiego - RTB Developer Sp. z o.o. ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk,...

Utworzony: 2019-07-24 | Zmodyfikowany: 2019-07-24 09:41

20. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 23.07.2019 r. GKP.6220.2.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 22.07.2019 r. na wniosek Dawida Kalisza PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce ...

Utworzony: 2019-07-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-23 14:13