główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 13:03

2. Rok 2020

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 12:59

3. Dokumentacje kontroli

Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi - 2019 rok

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 11:00

4. Rok 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. I . Rodzaj zadania: 1. Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich. Planowana ...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 10:50

5. Rok 2020

Program współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 10:36

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 stycznia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 07.01.2020 r. GKP.6220.7.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 03.01.2020 r. na wniosek Pana Piotra Pieczulis Prezesa Zarządu - E-SUN PV4 Sp. z o.o. Al. Jana Pawła I...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 10:20

7. Rejestr petycji

Petycje 2019

Petycja nr OOG.152.1.2019 Data złożenia: 29.11.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor Rabka-Zdrój ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój Sposób załatwienia petycji:pdf Petycja nr OOG.152.2.2019 Data złożenia: 06.12.2019 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Renata Sutor Rabka-Zdrój ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój Sposób załatwienia petycji:.pdf

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-30 11:40

8. ROK 2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Świnice Warckie, dn. 20 grudnia 2019r. ZPR.271.5.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz....

Utworzony: 2019-12-20 | Zmodyfikowany: 2019-12-20 09:21

9. ROK 2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego...

Świnice Warckie, dn. 18 grudnia 2019 r. ZPR.271.6.2019 Zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020”. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2019 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 20...

Utworzony: 2019-12-18 | Zmodyfikowany: 2019-12-19 10:26

10. Rok 2019

ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawi...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 09:17

11. ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Odbiór i zag...

Świnice Warckie, dn. 09 grudnia 2019 r. ZPR.271.6.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gmi...

Utworzony: 2019-12-09 | Zmodyfikowany: 2019-12-09 14:28

12. ROK 2019

Odpowiedzi do zapytań SIWZ na zadanie pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunaln...

Świnice Warckie, dn. 05 grudnia 2019 r. ZPR.271.6.2019 WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020”. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIW...

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 12:05

13. ROK 2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa oleju...

Świnice Warckie, dn. 03 grudnia 2019 r. ZPR.271.5.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Szanowni Państwo Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert na: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020”...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:16

14. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organiz...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Angelika Łuczak zamieszkała Leźnica Mała Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z testu i z rozmowy kwalifikacyjnej. Świnice Warckie, dnia...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 12:09

15. ROK 2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnyc...

Ogłoszenie nr 630055-N-2019 z dnia 2019-11-29 Gmina Świnice Warckie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ...

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 12:53

16. ROK 2019

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Św...

Ogłoszenie nr 627306-N-2019 z dnia 2019-11-25 r. Gmina Świnice Warckie: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pr...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 15:03

17. Ogłoszenia o naborze pracowników

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. lokalow...

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Podinspektor ds. lokalowych i gospodarki gruntami (stanowisko pracy) w Urzędzie Gminy Świnice Warckie Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dominika Kowalczyk zamieszkała Kaznów Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej. Świnice Warckie, dnia...

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 12:04

18. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020

W roku 2020 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2018 i 2019.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 15:13

19. Opłata targowa

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2020 roku

W roku 2020 obowiązują stawki opłaty targowej ustalone uchwałą nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 14:59

20. Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów oraz zwolnienia od opłaty od posiadania psów w roku 2020

Rada Gminy Świnice Warckie na rok 2020 nie uchwaliła opłaty od posiadania psów.

Utworzony: 2019-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-18 14:57