Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018

Rejestr petycji

Petycja nrOOG.152.1.2018 Data złożenia: 13.09.2018 r. Treść petycji: .pdf Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu: Adam Szulc ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459 S4E S.A.ul. Samuela Lindego 1C 30-148 Kraków Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998, NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368 Przebieg postępowania: przekazano dorozpat...

Utworzony: 2018-09-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 09:58

2. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 315/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2018 r. w...

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-26 15:06

3. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-26 13:27

4. Próchniewicz Krzysztof

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-26 13:23

5. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2018

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 11:01

6. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 311/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 października 2018 r. w...

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 10:50

7. Wybory samorządowe 2018

Wybory Wójta Gminy Świnice Warckie

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 10:41

8. Wybory samorządowe 2018

Wybory do Rady Gminy Świnice Warckie - protokół z wyborów

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 10:39

9. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 18 października 2018 r.

Świnice Warckie dn. 18.10.2018 r. GKP 6733.1.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.09.2018 r. Pana Michała Jaźwińskiego, przedstawiciela firmy ELBUDMED- Hubert Staśkiewicz, ul. K. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, po uz...

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 07:50

10. Wybory samorządowe 2018

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Świnice Warckie

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:51

11. Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 28 września 2018...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:42

12. Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 28 września 2018...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 10:39

13. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 października 2018 r.

Świnice Warckie dn. 10.10.2018 r. GKP.6620.2.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Wójt Gminy Świnice Warckie, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.) zawiadamia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. i rozpoczęciu ...

Utworzony: 2018-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-10-09 14:37

14. Rok 2018

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z...

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu. Proszę o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu konsultacyjnym w terminie do dnia 26 października 2018 r.

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-10-04 13:55

15. Wybory samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie p...

Utworzony: 2018-10-01 | Zmodyfikowany: 2018-10-01 08:01

16. Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świnicach Warckich z dnia 28 września 2018...

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-09-28 12:47

17. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2018 r. w sp...

ZARZĄDZENIE Nr 303/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) i art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496 i 1693) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się i podaje się do pu...

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-25 13:14

18. Wybory samorządowe 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Świnice Warckie obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje: § 1 Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatk...

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-09-24 14:00

19. Wybory samorządowe 2018

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 17 września 2018 r. o numerach ora...

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 11:21

20. ROK 2018

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w spr...

ZARZĄDZENIE Nr 301/2018 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Świnice Warckie Na podstawie art. 13 ust.1, art. 28, art. 37 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2018 r., poz.121, 50, 650, 1000, 1089 i 1496 ) oraz § 3 ust.1, § 6 ust.1 i ust.7, § 13...

Utworzony: 2018-09-17 | Zmodyfikowany: 2018-09-17 10:47