Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o naborze pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. księgowości bu...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw księgowości budżetowej ........................................................................................................................................................ (nazwa stanowiska) 1. Adres jednostki: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie. 2. Wymagania niezbędne: 1) Obywatelstwo polskie; 2) Pełna zdolność...

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 14:29

2. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 maja 2019 r.

Świnice Warckie dn. 22.05.2019 r. GKP.6220.5.2018 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2019 r. na wniosek Pana Jacka Karman ul. Lotnicza 21B 99-100 Łęczyca działającego jako pełnomoc...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 15:57

3. Rok 2019

Wyniki ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację...

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:45

4. Rok 2019

Wyniki ogłoszonego w dniu 16 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację...

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 14:43

5. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II o aktualnych składach obwodowych komisji ...

Utworzony: 2019-05-16 | Zmodyfikowany: 2019-05-16 12:39

6. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 maja 2019 r.

Świnice Warckie dn. 15.05.2019 r. GKP.6220.1.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie art.85 ust.3 w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości w dniu 14.05.2019r. na wniosek Krzysztofa Gawlika – działającego jako pełnomocnik wnioskodawcy NIMBUS Sp. z...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 08:44

7. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:35

8. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:31

9. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Postanowienie Nr 177/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 kwietnia 2019 r....

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 16:15

10. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świnice Warckie za ro...

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 14:49

11. Budżet

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2019

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 11:00

12. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyzn...

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 14:38

13. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 kwietnia 2019 roku o numerach or...

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 13:58

14. ZAPYTANIA OFERTOWE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Świnice Warckie, dn. 24 kwietnia 2019 r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Świnice Warckie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zastosowaniem zasady wyboru wykonawców z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru na zadanie pn.: Wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych iżwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r. o...

Utworzony: 2019-04-24 | Zmodyfikowany: 2019-04-24 13:48

15. ZAPYTANIA OFERTOWE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie...

Świnice Warckie, dn. 19.04.2019 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi bieżącej naprawy, profilowania oraz wyrównywania żwirowych i żwirowo – gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2019 r. Zapytanie ofertowe z dnia 09 kwietnia 2019 r. podlegające upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.swinicewarckie.com.pl, www.bip.swinice.akcessnet.net Zamaw...

Utworzony: 2019-04-19 | Zmodyfikowany: 2019-04-19 10:05

16. Rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie otwarteg...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny - porządek ibezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym I . Rodzaj zadania: Półkolonie dla dzieci: organizacja półkolonii letnich z programem profilaktycznym, informacyjnym iedukacyjnym w zakr...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 12:10

17. Rok 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie otwarteg...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia I . Rodzaj zadania: Ochrona i promocja zdrowia – Dzień rodziny. zorganizowanie i przeprowadzenie festynu rodzinnego dla mieszkańców Gminy Świnice Warckie w miejscowości Stemplew i Świnic...

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 12:04

18. Wnioski i interpelacje radnych

Wnioski i interpelacje radnych

Utworzony: 2019-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 08:37

19. ZAPYTANIA OFERTOWE

Wójt Gminy Świnice Warckie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: wy...

Świnice Warckie, dn. 09 kwietnia 2019 r. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie: WYKONANIE USŁUGI BIEŻĄCEJ NAPRAWY, PROFILOWANIA ORAZ WYRÓWNYWANIA ŻWIROWYCH I ŻWIROWO – GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W 2019 R. I. Nazwa oraz adres zamawiającego. GMINA ŚWINICE WARCKIE, w imieniu której działa Wójt Gminy Świnice Warckie z siedzibą: ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie NIP: 775-24-07-015, REGON...

Utworzony: 2019-04-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 12:51

20. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Utworzony: 2011-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-04-09 11:24