Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

CV

Kompetencje

Kontakt

Dyżury

Zarządzenia

Decyzje i inne akty administracyjne

Obwieszczenia i zawiadomienia

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Sekretarz

Skarbnik

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Kompetencje

Sesje

Planowane - harmonogram roczny

Protokoły z sesji

Uchwały Rady Gminy

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Dyżury radnych

Kontakt z radnymi

Wnioski i interpelacje radnych

Komisje Rady

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa

Przedmiot działania

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Komisja Rewizyjna

Plan pracy i sprawozdania

Skład osobowy

Przedmiot działania

Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Skład osobowy

Przedmiot działania

Plan pracy i sprawozdania

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy

Przedmiot działania

Plan pracy i sprawozdania

Rejestr skarg

Rejestr wniosków

Rejestr petycji

Urząd Stanu Cywilnego

Samodzielne stanowiska

Stanowisko ds. obsługi organów gminy

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych

Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej

Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej

Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Stanowisko ds. obsługi kasowej

Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych

Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie

Ogłoszenia o naborze pracowników

Procedura naboru

Służba przygotowawcza

Statut

Regulamin

Budżet

Podstawowe informacje o budżecie

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Sprawozdania finansowe

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Uchwały

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Podatki i opłaty lokalne

Indywidualne interpretacje podatkowe

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata od posiadania psów

Opłata targowa

Opłata za zajęcie pasa drogowego

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Informacje urzedu

Zgłaszanie awarii

Informacje o jakości wody

Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce

Stacja Uzdatniania Wody Piaski

Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Konsultacje społeczne

Rok 2018

Strategia rozwoju

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

ROK 2017

Rok 2018

Rok 2019

Realizowane programy

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

ROK 2017

Rok 2018

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Wnioski

Zawiadomienia i obwieszczenia

System informacji przestrzennej

Utrzymanie czystości i porządku

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Gospodarka komunalna

Rok 2015

Rok 2016

ROK 2017

ROK 2018

Rok 2019

Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe

Wnioski

Zawiadomienia i obwieszczenia

Pozostałe

Kontrola zarządcza

2014

Dokumentacje kontroli

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Małżeństwa, narodziny, zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu zgonu

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Mieszkania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie mieszkania komunalnego

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

Nieruchomości

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste

Podział nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania

Działalność gospodarcza

Zarejestrowanie działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Zezwolenia i decyzje

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Zaświadczenia

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgromadzenia

Petycje

2015

2016

2017

2018

2019

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Jednostki pomocnicze

Sołectwa

Sołectwo Bielawy

Sołectwo Chorzepin

Sołectwo Chwalborzyce

Sołectwo Głogowiec

Sołectwo Grodzisko

Sołectwo Gusin

Sołectwo Kaznów

Sołectwo Kosew

Sołectwo Kozanki Podleśne

Sołectwo Kraski

Sołectwo Piaski

Sołectwo Rogów

Sołectwo Stemplew

Sołectwo Świnice Warckie

Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia

Sołectwo Parski

Sołectwo Drozdów

Sołectwo Podłęże

Sołectwo Władysławów

Sołectwo Wola Świniecka

Sołectwo Zbylczyce

Sołectwo Tolów

Stowarzyszenia i związki członkowskie

Oferty inwestycyjne

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Oferty

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Oświadczenia majątkowe

Wójt

Próchniewicz Krzysztof

Prażnowska Sylwia

Urząd

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Radni

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010

Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2010-2014

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2010-2014

Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2014-2018

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018

Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023

Rok 2018

WYBORY

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r.

Podział gminy na okręgi wyborcze

Podział gminy na stałe obwody głosowania

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

Wybory samorządowe 2014

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Referendum Ogólnokrajowe 2015

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r.

Urzędnik wyborczy

Wybory samorządowe 2018

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

Informacje nieudostępnione

Redakcja Biuletynu