główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

CV (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zarządzenia (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (16)

Obwieszczenia i zawiadomienia (29)

Rok 2009 (12)

Rok 2010 (5)

Rok 2011 (3)

Rok 2012 (3)

Rok 2013 (4)

Rok 2014 (3)

Rok 2015 (3)

Rok 2016 (3)

Rok 2017 (2)

Rok 2018 (2)

Rok 2019 (2)

Rok 2020 (2)

Rok 2021 (2)

Rok 2022 (1)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (1)

Przewodniczący Rady (4)

Skład Rady (5)

Kompetencje (1)

Sesje (0)

Nagrania z sesji Rady Gminy (1)

Planowane - harmonogram roczny (13)

Protokoły z sesji (2)

Uchwały Rady Gminy (0)

Rok 2003 (1)

Rok 2004 (4)

Rok 2005 (2)

Dyżury radnych (1)

Kontakt z radnymi (1)

Wnioski i interpelacje radnych (1)

Komisje Rady (1)

Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem Gminnym i Rolnictwa (0)

Przedmiot działania (1)

Skład osobowy (4)

Plan pracy i sprawozdania (14)

Komisja Rewizyjna (0)

Plan pracy i sprawozdania (12)

Skład osobowy (4)

Przedmiot działania (1)

Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej (0)

Skład osobowy (4)

Przedmiot działania (1)

Plan pracy i sprawozdania (12)

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji (0)

Skład osobowy (1)

Przedmiot działania (1)

Plan pracy i sprawozdania (0)

Rejestr skarg (0)

Rejestr wniosków (1)

Rejestr petycji (4)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Samodzielne stanowiska (1)

Stanowisko ds. obsługi organów gminy (1)

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (1)

Stanowisko ds. komunalnych i gospodarki przestrzennej (1)

Stanowisko ds. lokalowych i gospodarki gruntami (1)

Stanowisko ds. zamówień publicznych i ewidencji działalności gospodarczej (1)

Stanowisko ds. gospodarki wodą, ochrony środowiska i rolnictwa (1)

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (1)

Stanowisko ds. księgowości podatkowej (1)

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat (1)

Stanowisko ds. obsługi kasowej (1)

Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych (1)

Stanowisko ds. utrzymania porządku i czystości w gminie (1)

Ogłoszenia o naborze pracowników (27)

Procedura naboru (3)

Służba przygotowawcza (1)

Nabór kandydatów na rachmistrzy terenowych - Powszechny Spis Rolny 2020 (1)

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (2)

Statut (1)

Regulamin (6)

Budżet (17)

Podstawowe informacje o budżecie (1)

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu (2)

Wieloletnia Prognoza Finansowa (1)

Sprawozdania finansowe (9)

Raport o stanie gminy (0)

Raport o stanie gminy za 2018 rok (1)

Raport o stanie gminy za 2019 rok (1)

Raport o stanie gminy za 2020 rok (1)

Raport o stanie gminy za 2021 rok (1)

Uchwały (0)

Rok 2006 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2022 (1)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Indywidualne interpretacje podatkowe (1)

Podatek od nieruchomości (13)

Podatek od środków transportowych (13)

Podatek rolny (13)

Podatek leśny (13)

Opłata od posiadania psów (13)

Opłata targowa (13)

Opłata za zajęcie pasa drogowego (1)

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (0)

Informacje urzedu (0)

Zgłaszanie awarii (1)

Informacje o jakości wody (1)

Stacja Uzdatniania Wody Chwalborzyce (1)

Stacja Uzdatniania Wody Piaski (1)

Stacja Uzdatniania Wody Świnice Warckie (1)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)

Pozwolenia wodnoprawne (1)

Konsultacje społeczne (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2021 (1)

Rok 2022 (3)

Strategia rozwoju (1)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)

Rok 2008 (3)

Rok 2009 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (6)

Rok 2015 (6)

Rok 2016 (7)

ROK 2017 (6)

Rok 2018 (7)

Rok 2019 (7)

Rok 2020 (3)

Rok 2021 (2)

Rok 2022 (5)

Realizowane programy (0)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)

Rok 2013 (1)

Rok 2014 (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

ROK 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (1)

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie (1)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnice Warckie na lata 2015 - 2032 (1)

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021 (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (1)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)

Decyzje o ustalenie lokalizacji celu publicznego (0)

Wnioski (1)

Zawiadomienia i obwieszczenia (98)

System informacji przestrzennej (1)

Utrzymanie czystości i porządku (7)

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (8)

Gospodarka komunalna (52)

Rok 2015 (5)

Rok 2016 (5)

ROK 2017 (8)

ROK 2018 (17)

Rok 2019 (6)

Rok 2020 (2)

Rok 2021 (10)

Rok 2022 (10)

Ochrona środowiska (2)

Decyzje środowiskowe (0)

Wnioski (1)

Zawiadomienia i obwieszczenia (146)

Pozostałe (0)

Kontrola zarządcza (0)

2014 (1)

2019 (1)

2020 (1)

2021 (1)

Dokumentacje kontroli (3)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (0)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (0)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (0)

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (0)

Sporządzenie aktu urodzenia (0)

Sporządzenie aktu zgonu (0)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (0)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności (0)

Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza (0)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Działalność gospodarcza (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (0)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (0)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (0)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (0)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Elektroniczna skrzynka podawcza (1)

Zgromadzenia (1)

Petycje (1)

2015 (1)

2016 (1)

2017 (1)

2018 (1)

2019 (1)

2022 (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Gminny Ośrodek Kultury (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Gminna Biblioteka Publiczna im. Św. Faustyny Kowalskiej (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Zespół Szkolno-Przedszkolny (0)

Jednostki pomocnicze (0)

Sołectwa (0)

Sołectwo Bielawy (1)

Sołectwo Chorzepin (1)

Sołectwo Chwalborzyce (1)

Sołectwo Głogowiec (1)

Sołectwo Grodzisko (1)

Sołectwo Gusin (1)

Sołectwo Kaznów (1)

Sołectwo Kosew (1)

Sołectwo Kozanki Podleśne (1)

Sołectwo Kraski (1)

Sołectwo Piaski (1)

Sołectwo Rogów (1)

Sołectwo Stemplew (1)

Sołectwo Świnice Warckie (1)

Sołectwo Świnice Warckie-Kolonia (1)

Sołectwo Parski (1)

Sołectwo Drozdów (1)

Sołectwo Podłęże (1)

Sołectwo Władysławów (1)

Sołectwo Wola Świniecka (1)

Sołectwo Zbylczyce (1)

Sołectwo Tolów (1)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (0)

Próchniewicz Krzysztof (4)

Bartczak Sylwia (5)

Urząd (0)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (2)

Rok 2021 (1)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (0)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2021 (1)

Radni (1)

Rok 2015 (1)

Rok 2016 (1)

Rok 2017 (1)

Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji 2014-2018 (1)

Oświadczenia majątkowe złożone na początku kadencji 2018-2023 (1)

Rok 2018 (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2020 (1)

Rok 2021 (1)

WYBORY (0)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 października 2011 r. (7)

Podział gminy na okręgi wyborcze (1)

Podział gminy na stałe obwody głosowania (1)

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (2)

Wybory samorządowe 2014 (14)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (10)

Referendum Ogólnokrajowe 2015 (4)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (8)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 11 lutego 2018 r. (12)

Urzędnik wyborczy (1)

Wybory samorządowe 2018 (15)

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. (8)

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (5)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (12)

Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r. (6)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świnice Warckie zarządzone na dzień 10 stycznia 2021 roku (10)

Informacje nieudostępnione (0)

Redakcja Biuletynu (1)