główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) inwestycje, zamówienia publiczne – przetargi;

2) zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych uzależnień;
3) przeprowadzanie spisów i badań statystycznych, koordynacja w zakresie spisów powszechnych;
4) zmiany terytorialne, podziały gminy, wsi, sołectw;
5) nadawanie, zmiana nazw ulic, placów, miejscowości i obiektów fizjograficznych;
6) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
7) wpisy, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, prawo gospodarcze, rejestr działalności regulowanej;
8) ewidencja miejscowości, ulic i adresów.