główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r.

 

Świnice Warckie dn. 14.12.2009r.
 
GKP 7624-10/2009r
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Informuję

  że Wójt Gminy Świnice Warckie wydał decyzję nr GKP 7624 - 10/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. o  środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla  przedsięwzięcia polegającego na
Budowa drogi gminnej w miejscowości Podłęże (obręb geodezyjny Podłęże na działce numerze ewidencyjnym 253  

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Świnice Warckie.
Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 11 w godzinach 730-1530
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
  Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich  oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Podłęże
.
 

 

artykuł nr 2

Decyzja nr GKP 7624-9/2009 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2009 r.

 Świnice Warckie dn. 16.10.2009r.

 
GKP 7624-9/2009
 
 
 
DECYZJA  

   Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 510.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Podłęże (obręb geodezyjny Podłęże.na działce nr ew. 253
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 05 października 2009 r. Gmina Świnice Warckie   zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :
ROS.7633/I/58/09 z dnia 15.10. 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/80/3678/09 . z dnia 0610.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
  Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Podłęże  - obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


 Załącznik Karta informacyjna
artykuł nr 3

Decyzja nr 5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2009 r.

 

Świnice Warckie, dnia. 28.08.2009 r.
GKP 7331-1-5/2009
DECYZJA NR 5/2009
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze mianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lipca 2009 r Gminy Świnice Warckie – ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie,
ustalam warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka na działkach nr ew. 423/2, 211, 255, 263/3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji,
I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) Przeznaczenie działki nr ew. 423/2, 255, 263/3 w granicach inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym, przeznacza się pod istniejący pas drogowy drogi gminnej,
2) Przeznaczenie działki nr ew. 211 w granicach inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym, przeznacza się pod istniejący pas drogowy drogi powiatowej,
3) Linie rozgraniczające inwestycji oraz inne ustalenia określono na załączniku graficznym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji.
4) Projektuje się budowę nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy z posesji usytuowanych przy drodze w istniejącym pasie drogowym.
5) Zjazdy należy projektować, jako połączenie drogi gminnej z działkami przylegającymi do pasa drogowego.
6) Zjazdy należy projektować o szerokości 4 m z przepustem. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i jezdni drogi wyokrąglić łukami kołowymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
7) Zabrania się składowania sprzętu i materiałów w koronie drogi.
II.   Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
1)   Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:
a)   Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:
-   Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z późniejszymi zmianami).
-   Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.
-   Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz., 880 ze zmianami).
2)   Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami):
a)   zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.
b)   odpady powstające w fazie przebudowy drogi należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 z późniejszymi zmianami)
3)   ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a)   ...............................................................................................................................
4)   zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach:
a)   .............................................................................................................................................
III.Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Planowana inwestycja obsługiwana będzie w zakresie infrastruktury technicznej na bazie istniejących i projektowanych przebiegów linii:
a)   Należy projektować budowę drogi wraz z urządzeniami do odprowadzenia wody (powierzchniowe odwodnienie).
b)   Należy zachować wszystkie połączenia z drogami lokalnymi.
c)   Wszystkie kolizje z zakresu infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym należy realizować w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci.
IV. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r Nr. 19, poz. 115 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.
V. Integralną część decyzji stanowią załączniki graficzne w skali 1:1000.
Uzasadnienie
Gmina Świnice Warckiewystąpiła w dniu 24 lipca 2009 roku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pt. przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka na działkach nr ew. 423/2, 211, 255, 263/3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.
Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.
Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z ;
1) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oddział w Poddębicach - postanowienie nr  180/I-Pd/2009 nr pisma TU 6216/289-2/6079/2009 z dnia 21.08.2009r.
2) Zarządem Dróg Powiatowych w Łęczycy – postanowienie nr ZDP 5543/2-52/09z dnia 21.08.2009r.
Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIA:
1)   Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
2)   Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3)   Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
4)   Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
a)   inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b)   dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
5)   Przepisu pkt. 4 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
6)   Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w pkt. 4, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7)   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 90-103 ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8)   Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
9)   Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Łęczycy materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz. U. z 2009r, Nr 23, poz. 135).
Załącznik do decyzji:
część graficzna – załącznik nr 1 i 2
Projekt decyzji opracował:
mgr inż. arch. Paweł Szybilski
członek Okręgowej Izby Urbanistów nr WA-279
Otrzymują:
1.   Urząd Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.
2. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie
3. Obwieszczenie -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich
4. Obwieszczenie - tablica ogłoszeń sołectwa
5. a/a
 
do wiadomości:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi.
 
artykuł nr 4

Decyzja nr GKP-7/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

Świnice Warckie dn. 04.08.2009r.
GKP 7624-7/2009
 
 
 
DECYZJA  

   Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 22.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy (obręb geodezyjny Tolów) na odcinku długości około 1,489 km, na działce nr ew. 112, 12
 
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 22 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie   zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/39/09 z dnia 27 lipca 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/59/27/89/09 . z dnia 27.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
  Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Tolów - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


 Załącznik Karta informacyjna
artykuł nr 5

Decyzja nr GKP-6/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

 

Świnice Warckie dn. 04.08.2009r.
GKP 7624-6/2009
 
 
 
DECYZJA  

   Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 22.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
  1. na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka.
2. na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka 
o nr ewidencyjnym 263/3 obręb geodezyjny Wola Świniecka
 Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 22 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie   zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/38/09 z dnia 27 lipca 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/59/27/88/09 . z dnia 27.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
  Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

  Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Wola Świniecka - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


 Załącznik Karta informacyjna