OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r.

Świnice Warckie dn. 14.12.2009r.
GKP 7624-10/2009r
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
Informuję

że Wójt Gminy Świnice Warckie wydał decyzję nr GKP 7624 - 10/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
Budowa drogi gminnej w miejscowości Podłęże (obręb geodezyjny Podłęże na działce numerze ewidencyjnym 253

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Świnice Warckie.
Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 11 w godzinach 730-1530
Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Podłęże
.

Decyzja nr GKP 7624-9/2009 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2009 r.

Świnice Warckie dn. 16.10.2009r.

GKP 7624-9/2009
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 510.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Budowa drogi gminnej w miejscowości Podłęże (obręb geodezyjny Podłęże.na działce nr ew. 253
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 05 października 2009 r. Gmina Świnice Warckie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :
ROS.7633/I/58/09 z dnia 15.10. 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/80/3678/09 . z dnia 0610.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Podłęże - obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


Załącznik Karta informacyjna

Decyzja nr 5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 28.08.2009 r.

Świnice Warckie, dnia. 28.08.2009 r.
GKP 7331-1-5/2009
DECYZJA NR 5/2009
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze mianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lipca 2009 r Gminy Świnice Warckie – ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie,
ustalam warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka na działkach nr ew. 423/2, 211, 255, 263/3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do decyzji,
I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu:
1) Przeznaczenie działki nr ew. 423/2, 255, 263/3 w granicach inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym, przeznacza się pod istniejący pas drogowy drogi gminnej,
2) Przeznaczenie działki nr ew. 211 w granicach inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym, przeznacza się pod istniejący pas drogowy drogi powiatowej,
3) Linie rozgraniczające inwestycji oraz inne ustalenia określono na załączniku graficznym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji.
4) Projektuje się budowę nawierzchni bitumicznej oraz zjazdy z posesji usytuowanych przy drodze w istniejącym pasie drogowym.
5) Zjazdy należy projektować, jako połączenie drogi gminnej z działkami przylegającymi do pasa drogowego.
6) Zjazdy należy projektować o szerokości 4 m z przepustem. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i jezdni drogi wyokrąglić łukami kołowymi wynikającymi z przepisów szczególnych.
7) Zabrania się składowania sprzętu i materiałów w koronie drogi.
II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:
a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:
- Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.
- Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz., 880 ze zmianami).
2) Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami):
a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.
b) odpady powstające w fazie przebudowy drogi należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 z późniejszymi zmianami)
3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) ...............................................................................................................................
4) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach:
a) .............................................................................................................................................
III.Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Planowana inwestycja obsługiwana będzie w zakresie infrastruktury technicznej na bazie istniejących i projektowanych przebiegów linii:
a) Należy projektować budowę drogi wraz z urządzeniami do odprowadzenia wody (powierzchniowe odwodnienie).
b) Należy zachować wszystkie połączenia z drogami lokalnymi.
c) Wszystkie kolizje z zakresu infrastruktury technicznej z projektowanym układem drogowym należy realizować w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci.
IV. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2007r Nr. 19, poz. 115 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.
V. Integralną część decyzji stanowią załączniki graficzne w skali 1:1000.
Uzasadnienie
Gmina Świnice Warckiewystąpiła w dniu 24 lipca 2009 roku z wnioskiem, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pt. przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104467E w miejscowości Wola Świniecka na działkach nr ew. 423/2, 211, 255, 263/3 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapy sytuacyjno wysokościowej do celów opiniodawczych wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.
Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.
Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z ;
1) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi oddział w Poddębicach - postanowienie nr 180/I-Pd/2009 nr pisma TU 6216/289-2/6079/2009 z dnia 21.08.2009r.
2) Zarządem Dróg Powiatowych w Łęczycy – postanowienie nr ZDP 5543/2-52/09z dnia 21.08.2009r.
Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIA:
1) Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.
2) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3) Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
4) Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,
b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
5) Przepisu pkt. 4 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
6) Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w pkt. 4, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7) Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi 90-103 ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
8) Decyzja nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
9) Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Łęczycy materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz. U. z 2009r, Nr 23, poz. 135).
Załącznik do decyzji:
część graficzna – załącznik nr 1 i 2
Projekt decyzji opracował:
mgr inż. arch. Paweł Szybilski
członek Okręgowej Izby Urbanistów nr WA-279
Otrzymują:
1. Urząd Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.
2. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie
3. Obwieszczenie -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich
4. Obwieszczenie - tablica ogłoszeń sołectwa
5. a/a
do wiadomości:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi.

Decyzja nr GKP-7/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Świnice Warckie dn. 04.08.2009r.
GKP 7624-7/2009
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 22.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104462E w miejscowości Ładawy (obręb geodezyjny Tolów) na odcinku długości około 1,489 km, na działce nr ew. 112, 12
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 22 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/39/09 z dnia 27 lipca 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/59/27/89/09 . z dnia 27.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Tolów - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


Załącznik Karta informacyjna

Decyzja nr GKP-6/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 roku

Świnice Warckie dn. 04.08.2009r.
GKP 7624-6/2009
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 22.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104467E
  1. na odcinku o długości 1,361 km - w miejscowości Wola Świniecka działka nr 423/2, 211, 255 (obręb geodezyjny Wola Świniecka.
2. na odcinku o długości 0,56 km - Wola Świniecka - Głogowiec działka
o nr ewidencyjnym 263/3 obręb geodezyjny Wola Świniecka
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 22 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/38/09 z dnia 27 lipca 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/59/27/88/09 . z dnia 27.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Wola Świniecka - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


Załącznik Karta informacyjna

Decyzja nr GKP 7624-5/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Świnice Warckie dn. 03.08.2009r.
GKP 7624-5/2009
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 14.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
: Przebudowa nawierzchni drogi Kraski –Polusin w miejscowości Kraski (obręb geodezyjny Kraski) na odcinku o długości około 0,54 km na działce nr ew. 126, 146
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 14 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/36/09 z dnia 20 lipca 2009r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak:PSSE.-Ł ZNS440/55/2674/09 z dnia 16.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Kraski - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.

Załącznik Karta informacyjna

Decyzja nr GKP 7624-4/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 roku

Świnice Warckie dn. 03.08.2009r.
GKP 7624-4/2009
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227z poźn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. u. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), w związku z wnioskiem Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (pismo z dnia 14.07.2009r. ), Wójt Gminy Świnice Warckie :

stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn
: Przebudowa nawierzchni drogi Kraski –Stemplew w miejscowości Kraski (obręb geodezyjny Kraski na odcinku długości około 1,34 km na działce nr ew. 194/2, 194/1, 146 w obrębie geodezyjnym Kraski
Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 14 lipca 2009 r. Gmina Świnice Warckie zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) w związku z art. 173 ust. oraz art. 61 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej ustawą o ocenach)jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w niniejszej sprawie. W toku postępowania uzyskano opinię: Starosty Łęczyckiego (znak :ROS 7633/1/35/09 z dnia 20 lipca 2009r) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy (znak: PSSE.-Ł-ZNS440/55/2673/09 . z dnia 16.07.2009r.) dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymagane na podstawie art. 64 ust. 1 (w zw. z art. 156) ustawy o ocenach, zgodnie z którymi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.
Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z ww. opiniami Starosty Łęczyckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, stwierdzono, że charakterystyka, usytuowanie, jak również rodzaj i skala oddziaływania na środowisko nie uzasadniają koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.Otrzymują:

1.Sołtys wsi Kraski - do obwieszczenia na terenie miejscowości
2.. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej;
3. A/a.


Załącznik Karta informacyjna

Projekt decyzji Nr 4/2008 z dnia 31.12.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Świnice Warckie, dnia 31.12.2008 r.

GKP 7331-1-4/2008

DECYZJA NR 4 /2008

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682 z 2005 r. Nr 181 poz. 1524 z 2005 r. Nr 64 poz. 565), oraz art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października 2008 roku Pani Marioli Czochara przedstawiciela Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu boisk sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 100/4,100/5, 103/3, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie.

Ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego

Dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 100/4,100/5 103/3, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie.

I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu:

1) Przeznaczenie działek: teren działek numer geodezyjny 100/4,1005,103/3, 104 przeznacza się pod usługi sportu oraz usługi komunikacyjne.

2) Budowę boisk sportowych do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej należy projektować z materiałów o nawierzchni syntetycznej zgodnie z wymogami dla programu ORLIK 2012.

3) Budowę zaplecza technicznego należy projektować jako obiekt kontenerowy z dachem płaskim. Budynek zaplecza technicznego należy projektować w obrysie linii rozgraniczającej teren.

4) Nakłada się obowiązek zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych.

5) Wielkość powierzchni terenu utwardzonego należy przyjąć do 40 % w stosunku do powierzchni działki w wyznaczonych liniach rozgraniczających.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:

a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 914) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r. tekst jednolity ze zmianami) w przypadku występowania na działce gleb, o których mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2703, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1362, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1440, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1364, Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1486, Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1420, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 711) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087).

2) Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)

a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.

b) odpady powstające w fazie budowy boisk należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)

3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ...............................................................................................................................

II. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Zaopatrzenie w wodę poprzez projektowane przyłącze wodociągowe z sieci wodociągu gminnego,

2) Ogrzewanie budynku zaplecza technicznego lokalne z zastosowaniem ekologicznych nośników energii.

3) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych odprowadzanie poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Ujmowanie wód opadowych z powierzchni terenów, określonych w przepisach szczególnych jako zanieczyszczone (parkingi) w lokalne układy sieci kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika z piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających, lokalizowanych w granicach odwadnianych terenów. Warunki odprowadzania wód opadowych do odbiorników oraz wymagany stopień ich oczyszczania, należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, które określi organ wydający pozwolenie wodno prawne,

4) Zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejące przyłącze energetyczne,

5) Gromadzenie odpadów na posesji w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z zasadami określonymi przez Gminę Świnice Warckie.

6) Obsługa komunikacyjna projektowanym zjazdem z drogi gminnej.

III. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5.

IV. Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny w skali 1:500.

Uzasadnienie

Pani Mariola Czochara przedstawiciel Gminy Świnice Warckie wystąpiła dnia 24 października 2008 roku z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu boisk sportowych ORLIK 2012, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 100/4,100/5,103/3, 104 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapą sytuacyjno wysokościową zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla działki określonej we wniosku – ustala się w sposób indywidualny. Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Inwestycja realizowana będzie w terenach istniejącej zabudowy usługowej przy drodze gminnej. Teren działek był przeznaczony pod usługi oświaty oraz uprawy polowe i ogrodnicze oraz uprawy polowe i ogrodnicze w obowiązującym do 31.12.2003 r. planie miejscowym. Planowana inwestycja jest zgodna z istniejącym zagospodarowaniem i nie wywołuje kolizji urbanistycznej.

Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z:

1) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - postanowienie nr 46/I-Pd/2008 z dnia 27 listopada 2008r. znak pisma TU /6216/220/8169/2008

Warunki wynikające z uzgodnienia:

· Rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być określone w projekcie budowlanym uzgodnionym z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi- Terenowy Inspektorat w Poddębicach Filia w Łęczycy ul. Mickiewicza 18.

· Po zmianie sposobu użytkowania gruntów zmeliorowanych – w celu wykreślenia z ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004r.(Dz. U. z dnia 13 stycznia 2005r Nr 7 poz.55) powierzchni zajętej pod budowę – wnioskodawca winien przesłać pisemną informację o zakończeniu inwestycji wraz z decyzją o warunkach zabudowy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi- Terenowy Inspektorat w Poddębicach.

2) Starostwem Powiatowym w Łęczycy Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – postanowienie nr...z dnia 19.11.2008r. znak GKN 6018- 137/2008

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz analizie stanu faktycznego, oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

5. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Zgierzu materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 914) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Załącznik do decyzji:

część graficzna – załącznik nr 1

Projekt decyzji opracował:

mgr inż. arch. Paweł Szybilski

członek Okręgowej Izby Urbanistów (nr WA-279)

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

3. Obwieszczenie -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

4. Obwieszczenie - tablica ogłoszeń sołectwa

5. a/a

Decyzja nr 3/2008 z dnia 12 września 2008 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Świnice Warckie, dnia 12.09.2008 r.

GKP 7331-1-3/2008

DECYZJA NR 3 /2008

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682 z 2005 r. Nr 181 poz. 1524 z 2005 r. Nr 64 poz. 565), oraz art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 czerwca 2008 roku Pani Marioli Czochara Sekretarz Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów do 60 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 103/3, 104, 110/2, 103/1, 69 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie.

Ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego

Dla inwestycji polegającej na: budowie wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów do 60 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 103/3, 104, 110/2, 103/1, 69 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie.

I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu:

1) Przeznaczenie działek: teren działek numer geodezyjny 103/3, 104, 110/2, 103/1, 69 przeznacza się pod usługi sportu oraz usługi komunikacyjne.

2) Budowę wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów należy projektować do 60 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną.

3) Nakłada się obowiązek zagospodarowania terenu w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie dla osób niepełnosprawnych.

4) Wielkość powierzchni terenu utwardzonego należy przyjąć do 40 % w stosunku do powierzchni działki w wyznaczonych liniach rozgraniczających.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:

a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 nr 99 poz. 665 ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 oraz z 2004 r. Nr 109 poz.1156).

- Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r. tekst jednolity ze zmianami) w przypadku występowania na działce gleb, o których mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2703, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1362, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1440, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1364, Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1486, Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1420, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 711) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087).

2) Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)

a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.

b) odpady powstające w fazie budowy wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)

3) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ...............................................................................................................................

II. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych odprowadzanie poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej. Ujmowanie wód opadowych z powierzchni terenów, określonych w przepisach szczególnych jako zanieczyszczone (parkingi) w lokalne układy sieci kanalizacji deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika z piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających, lokalizowanych w granicach odwadnianych terenów. Warunki odprowadzania wód opadowych do odbiorników oraz wymagany stopień ich oczyszczania, należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, które określi organ wydający pozwolenie wodno prawne,

2) Zasilanie w energię elektryczną poprzez istniejące przyłącze energetyczne,

3) Gromadzenie odpadów na posesji w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z zasadami określonymi przez Gminę Świnice Warckie.

4) Obsługa komunikacyjna projektowanym zjazdem z drogi gminnej.

III. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5.

IV. Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny w skali 1:500.

Uzasadnienie

Pani Mariola Czochara Sekretarz Gminy Świnice Warckie wystąpiła dnia 24 czerwca 2008 roku z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów do 60 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej, z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer geodezyjny 103/3, 104, 110/2, 103/1, 69 obręb geodezyjny Świnice Osiedle, gmina Świnice Warckie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapą sytuacyjno wysokościową zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla działki określonej we wniosku – ustala się w sposób indywidualny. Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Inwestycja realizowana będzie w terenach istniejącej zabudowy usługowej przy drodze gminnej. Teren działek był przeznaczony pod usługi oświaty oraz uprawy polowe i ogrodnicze oraz uprawy polowe i ogrodnicze w obowiązującym do 31.12.2003 r. planie miejscowym. Planowana inwestycja jest zgodna z istniejącym zagospodarowaniem i nie wywołuje kolizji urbanistycznej.

Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z:

1) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - postanowienie nr 3718 z dnia 24.07.2008r. znak pisma TU 62-16/3785/5337/2008

2) Starostwem Powiatowym w Łęczycy Wydziałem Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości – postanowienie nr...z dnia.07.08.2008r.znak.GKN 6018-105/2008

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz analizie stanu faktycznego, oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

5. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Łęczycy materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 Dz. U. z 2007 r. nr 99 poz. 665) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Załącznik do decyzji:

część graficzna – załącznik nr 1

Projekt decyzji opracował:

mgr inż. arch. Paweł Szybilski

członek Okręgowej Izby Urbanistów (nr WA-279)

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.

2. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

3. Obwieszczenie -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

4. Obwieszczenie - tablica ogłoszeń sołectwa

5. a/a

Decyzja nr 3/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku

Świnice Warckie dnia 28.07.2008

GKP 7624-4/2008


DECYZJA NR 3/2008

Na podstawie art. 105 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2008r. Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego wokół parku M.Konopnickiej w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

Postanawiam

Umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego wokół parku M. Konopnickiej w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

Uzasadnienie

W dniu 25.06.2008r. Gmina Świnice Warckie . z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 wystąpiła z wnioskiem z dnia 23.06.2008 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego wokół parku M. Konopnickiej w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

· W dniu 26.06.2008r. Wójt Gminy Świnice Warckie podał do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu pieszo-jezdnego wokół parku M .Konopnickiej w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

· Pismem nr GKP 7624-4/2008 z dnia 25.06.2008r Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i do Starosty Powiatu Łęczyckiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy pismem z dnia 01.07.2008r. Nr PSSE-Ł-ZNS/440/81/2004/08 uznał za nie zasadne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

2) Starosta Powiatu Łęczyckiego pismem z dnia 04.07.2008r nr ROS.7633/1/36//08 – uznał, że przedsięwzięcie wyłączone jest z kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie podlega opiniowaniu w kwestii wymagania sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W myśl przytoczonych powyżej przepisów przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po szczegółowej analizie wniosku i zgromadzonych materiałów stwierdzono ,że inwestycja opisana we wniosku nie jest wymieniona w art. 51.ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), precyzująca przedsięwzięcia podlegające konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wymienia opisanej inwestycji.


Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Otrzymują

1 Gmina Świnice Warckie

Ul. Szkolna 1.

99-140 Świnice Warckie

Do wiadomości

1. Starosta Łęczycki

Pl. T. Kościuszki 1 99-100 Łęczyca

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ul. Mickiewicza18; 99-100 Łęczyca

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie

4. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

5. a/a

Decyzja nr 2/2008 z dnia 28 lipca 2008 roku

Świnice Warckie dnia 28.07.2008

GKP 7624-3/2008


DECYZJA NR 2/2008

Na podstawie art. 105 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2008r. Gminy Świnice Warckie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w celu wykonania ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego –ul. Św. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

Postanawiam

Umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w celu wykonania ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego –ul. Św. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

Uzasadnienie

W dniu 25.06.2008r. Gmina Świnice Warckie . z siedzibą w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1 wystąpiła z wnioskiem z dnia 23.06.2008 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w celu wykonania ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego –ul. Św. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie.

· W dniu 26.06.2008r. Wójt Gminy Świnice Warckie podał do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenia informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w celu wykonania ścieżki rowerowej w granicach pasa drogowego –u. Św. Faustyny w miejscowości Świnice Warckie na terenie gminy Świnice Warckie

· Pismem nr GKP 7624-3/2008 z dnia 25.06.2008r Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i do Starosty Powiatu Łęczyckiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy pismem z dnia 01.07.2008r. Nr PSSE-Ł-ZNS/440/81/2003/08 uznał za nie zasadne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

2) Starosta Powiatu Łęczyckiego pismem z dnia 04.07.2008r nr ROS.7633/1/35//08 – uznał, że przedsięwzięcie wyłączone jest z kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie podlega opiniowaniu w kwestii wymagania sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W myśl przytoczonych powyżej przepisów przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po szczegółowej analizie wniosku i zgromadzonych materiałów stwierdzono ,że inwestycja opisana we wniosku nie jest wymieniona w art. 51.ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), precyzująca przedsięwzięcia podlegające konieczności przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie wymienia opisanej inwestycji.


Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Otrzymują

1 Gmina Świnice Warckie

Ul. Szkolna 1.

99-140 Świnice Warckie

Do wiadomości

1. Starosta Łęczycki

Pl. T. Kościuszki 1 99-100 Łęczyca

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ul. Mickiewicza18; 99-100 Łęczyca

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie

4. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

5. a/a

Decyzja Nr 2/2008 o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego

Świnice Warckie, dnia. 18.06..2008 r.

GKP 7331-1-2 2008

DECYZJA NR 2/2008

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682 z 2005 r. Nr 181 poz. 1524 z 2005 r. Nr 64 poz. 565), oraz art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2008 roku Pana Krzysztofa Sowińskiego i Pani Lidii Bogatek przedstawicieli ,,PKP Energetyka” spółka z o. o. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, gmina Świnice Warckie.

Ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznego

Dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, gmina Świnice Warckie, numery ewidencyjne działek: 12-321, 12-326, 12-327, 20-448, 20-454, 23-76/1, 23-76/2, 23-77, 23-78, 23-79, 23-87, 23-96, 23-99, 23-100, 23-102/1, 23-104/1, 23-107/5, 23-109/2, 23-338/1, 23-338/2,

I. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu:

Przeznaczenie działek: teren działek nr ew.: 12-321, 12-326, 12-327, 20-448, 20-454, 23-76/1, 23-76/2, 23-77, 23-78, 23-79, 23-87, 23-96, 23-99, 23-100, 23-102/1, 23-104/1, 23-107/5, 23-109/2, 23-338/1, 23-338/2, przeznacza się pod budowę dla linii kablowej 15 kV.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:

a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 oraz z 2004 r. Nr 109 poz.1156).

- Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r. tekst jednolity ze zmianami) w przypadku występowania na działce gleb, o których mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 273 poz. 2703, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1362, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1440, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1364, Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1486, Dz. U. 2005 Nr 169 poz. 1420, Dz. U. 2005 Nr 172 poz. 1441, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 708, Dz. U. 2006 Nr 104 poz. 711) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii rozgraniczających drogi.

- Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 880, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130, poz. 1087).

2) Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)

a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.

a) odpady powstające w fazie budowy linii energetycznej należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ...............................................................................................................................

III. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Planowana inwestycja obsługiwana będzie w zakresie infrastruktury technicznej na bazie istniejących i projektowanych przebiegów linii:

a) budowa linii kablowej SN 15kV typu 2x(3xYHAKXS 240 mm2) o długości ok. 8 km,

IV. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5.

V. Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny w skali 1:2000 z naniesionym przebiegiem projektowanego przedsięwzięcia oznaczony Nr 1.

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Sowiński i Pani Lidia Bogatek przedstawiciele „PKP Energetyka” spółka z o. o. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź wystąpili dnia 12 marca 2008 roku z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, gmina Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapy sytuacyjno wysokościowej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla działki określonej we wniosku – ustala się w sposób indywidualny. Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi. Inwestycja realizowana będzie w terenach istniejącej zabudowy usługowej przy drodze wojewódzkiej. Teren działek był przeznaczony pod drogi publiczne oraz uprawy polowe i ogrodnicze w obowiązującym do 31.12.2003 r. planie miejscowym. Planowana inwestycja jest zgodna z istniejącym zagospodarowaniem i nie wywołuje kolizji urbanistycznej.

Decyzja została wydana zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uzgodnieniu z:

1) Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - postanowienie nr 2636 z dnia 29 maja 2008r. .Warunek wynikający z uzgodnienia: -„ Projekt planowanej inwestycji należy uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi – Terenowy Inspektorat w Poddębicach ul. Targowa 10”.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz analizie stanu faktycznego, oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

5. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Łęczycy materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 Dz. U. z 2007 r. nr 99 poz. 665) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Załącznik do decyzji:

część graficzna – załącznik nr 1

Projekt decyzji opracował:

mgr inż. arch. Paweł Szybilski

członek Okręgowej Izby Urbanistów (nr WA-279)

Otrzymują:

1. PKP Energetyka spółka z o. o. – Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

2. Strony postępowania wg wykazu.

3. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

4. Obwieszczenie -tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

5. Obwieszczenie - tablica ogłoszeń sołectwa

6. a/a

Decyzja na 1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulicznego

Świnice Warckie, dnia 25.04.2008 r.

GKP 7331-1-1/2008

DECYZJA NR 1/2008

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2005 r. Nr 78 poz. 682 z 2005 r. Nr 181 poz. 1524 z 2005 r. Nr 64 poz. 565), oraz art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 54 w związku z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 lutego 2008 r. Pana Janusza Świderskiego przedstawiciel PKP Energetyka spółka z o. o. – Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, na działce nr ew. 146/6,147/5 - obr.22 Świnice Osiedle gmina Świnice Warckie

Ustalam warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie:

modernizacja linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, na działce nr ew. 146/6,147/5 - obr. 22 Świnice Osiedle gmina Świnice Warckie.

I. Wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Linie rozgraniczające inwestycji oraz inne ustalenia określono na załączniku graficznym, który jest integralną częścią niniejszej decyzji.

II. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:

1) Warunki i wymagania w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, inne:

a) Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

- Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 D. U. z 2007 nr 99 poz. 665) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 oraz z 2004 r. Nr 109 poz.1156).

- Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z 2004 r tekst jednolity ze zmianami) w przypadku występowania na działce gleb, o których mowa w art. 11 ust. 1 w/w ustawy, należy uzyskać decyzję na wyłączenie z produkcji użytków rolnych.

2) Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832)

a) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych.

b) odpady powstające w fazie modernizacji i przebudowy linii energetycznej oraz budowy stacji transformatorowej należy przekazywać podmiotom prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, póz. 628 z późniejszymi zmianami)

2) Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) ..............................................................................................................................

III. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) modernizację linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, należy realizować jako 2x(3xHAKXS 240 mm2) w liniach rozgraniczających teren.

IV. Wymagania dotyczące praw osób trzecich:

1) projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem art. 5.

Spełnienie powyższych uwarunkowań projektowanej inwestycji w pełni zapewnia interesy osób trzecich.

Integralną część decyzji stanowi załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000

UZASADNIENIE

Pan Janusz Świderski przedstawiciel PKP Energetyka spółka z o. o. – Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, wystąpił w dniu 22 lutego 2008 r. z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kablowej SN 15kV z PT Kraski do projektowanej stacji rozdzielczej SN 15 kV na terenie PKP, teren gm. Świnice Warckie nr działki 146/6,147/5-obr.22 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz mapy sytuacyjno wysokościowej zarejestrowanej przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy z naniesionymi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiega inwestycja.

Inwestor do wniosku dołączył dokumenty wymagane ustawą.

Inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy dla działki określonej we wniosku – ustala się w sposób indywidualny. Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi.. Planowana inwestycja jest zgodna z istniejącym zagospodarowaniem i nie wywołuje kolizji urbanistycznej.

Wójt Gminy zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) podał do publicznej wiadomości, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego W trakcie postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego zabudowy oraz analizie stanu faktycznego oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a Inwestor przedłożył wymagane przepisami dokumenty, biorąc pod uwagę ustalenia w/w, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIA:

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

2. Zgodnie z przepisami art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

3. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

5. Celem uzyskania pozwolenia na budowę należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Łęczycy materiały zgodne z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 Dz. U. z 2007 r. nr 99 poz. 665) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Załącznik do decyzji:

- część graficzna – załącznik nr 1

Projekt decyzji opracował:

mgr inż. arch. Paweł Szybilski

członek Okręgowej Izby Urbanistów (nr WA-279)

Otrzymują:

1. PKP Energetyka spółka z o. o. – Zakład Łódzki ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Świnicach Warckich

3. Tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie

4. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

5. a/a

DECYZJA NR 1/2008 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA z dnia 18 marca 2008 roku

Świnice Warckie dnia 18.03.2008

GKP 7624-1/2008


DECYZJA NR 1/2008
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 a ust.1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2, 3, 7, 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
— po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.11.2007 (data wpływu 15.11.2007r.), W i N Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiska , Osiedle Pogodne 46,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .Wysokość masztu 73 m. Średnica wirnika 52,90 m. Średnica podstawy wieży 4,08 m na działce nr 356 położonej w obrębie miejscowości Wola Świnicka gm. Świnice Warckie — po uzgodnieniu informacji o planowanym przedsięwzięciu :
1. ze Starostą Łęczyckim - Postanowienie z dnia 12.02.2008 r, znak: ROS.7633-II/4/08 ( data wpływu 19.02.2008r.)
2. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łęczycy.- Postanowienie z dnia 20.02.2008 r., znak: PSSE- Ł- ZNS/440/12/502/08 (data wpływu (25.02.2008r.)

ORZEKAM
Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
budowa 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .Wysokość masztu 73 m. Średnica wirnika 52,90 m. Średnica podstawy wieży 4,08 m na działce nr 356 położonej w obrębie miejscowości Wola Świnicka gm. Świnice Warckie opisanego w raporcie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, będącym załącznikiem do w/w wniosku .z uwzględnieniem rozwiązań określonych w przedstawionym Raporcie oraz z zachowaniem następujących warunków i parametrów:

Przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni wiatrowej o cechach:

- wieża wiatraka o konstrukcji słupowej z prądnicą na wysokości 73,25 m;

- długość łopaty śmigła – 26,45 m;

- wysokość łączna – 88,7 m;

- turbina E-53 Enercon o niskiej emisji dźwięków;

- moc 800 kW;

- zastosowanie technologii bezprzekładniowej, nie wymagającej wymiany

oleju techn.;

- fundament betonowy o średnicy 12,10 m. pod ziemią, 6,20 m. nad

ziemią, grubość 2,40m.;

- plac manewrowy utwardzony 30x20 m;

- instalacje przyłączeniowe (energetyczne) będą wykonane jako

urządzenia podziemne;

- wykorzystanie energii elektrycznej – 4000 kWh/rok;

  1. Uwarunkowania środowiskowe na etapie eksploatacji obiektu:

Powstający hałas u źródła: poziom mocy akustycznej dla turbiny na wysokości piasty 73m. - 103 dB (A).

Dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr178, poz.1841) :

- równoważny dopuszczalny poziom hałasu w godzinach 600 - 2200 - 55 dB;

- równoważny dopuszczalny poziom hałasu w godzinach 2200 - 600 - 45 dB;

W celu poddania ocenie rzeczywistego akustycznego oddziaływania elektrowni na środowisko należy dokonać pomiarów oddziaływania pracującej elektrowni zgodnie z obowiązującymi normami.

Wytwarzane pola elektromagnetyczne będą miały wartości niższe od dopuszczonych prawem w środowisku.

Nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Wody opadowe czyste odprowadzane będą na sąsiadujące powierzchnie chłonne, będące własnością inwestora – grunt rolny oraz plac manewrowy utwardzony tłuczniem.

Należy zapewnić utrzymywanie urządzeń w sprawności i czystości zapewniając niezmienione oddziaływanie na środowisko.

W czasie standardowej eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów innych niż 20 01 21 lampy fluoroscencyjne (odpad niebezpieczny). Odpad ten oraz odpady powstające wskutek ewentualnej naprawy urządzeń, konserwacji itp. należy gromadzić selektywnie i usuwać – postępowanie z nimi winno być zgodne z ustawą 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

  1. Uwarunkowania środowiskowe na etapie budowy i likwidacji obiektu:

1) prace prowadzić w godzinach dziennych,

2) ograniczenie pylenia na placu budowy przez polewanie wodą terenu w okresach posusznych,

3) zabezpieczyć budowlane materiały pyliste przed unoszeniem przez wiatr,

4) prowadzić prawidłową zbiórkę, gromadzenie, przekazywanie odpadów,

5) używać w pełni sprawnego sprzętu technicznego;

6) Odpady inne niż niebezpieczne przewidziane do wytworzenia na etapie budowy i likwidacji zakładu:

· 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy

· 17 01 81 odpady z przebudowy dróg

· 17 05 04 gleba i ziemia inne niż 17 05 04

· 17 04 – odpady z grupy: Odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali

7) Odpady niebezpieczne przewidziane do wytworzenia na etapie budowy i likwidacji zakładu:

· 16 07 08 odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

· 20 01 21 lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

8) Powstające odpady winny być zbierane i gromadzone selektywnie, przekazywane następnie jednostkom uprawnionym do ich odbioru, zgodnie z ustawą o odpadach, ze szczególną starannością w przypadku odpadów niebezpiecznych.

9) Ziemię z wykopu należy usunąć przekazując ją do wykorzystania. Humus zebrany osobno z placu budowy należy wykorzystać na miejscu po zakończeniu budowy a nadwyżkę przekazać do wykorzystania.

10) Po wykonaniu elektrowni teren przylegający należy doprowadzić do użytkowania wyjściowego (rolniczego).

11) Na etapie budowy i likwidacji obiektu winny być przyjęte dostępne rozwiązania służące minimalizacji emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania odpadów, powstawania ścieków. Zachowane będą stosunki wodne na terenie obiektu w fazie budowy i eksploatacji obiektu.

12) Brak konieczności usuwania drzew i krzewów.

3. W zakresie awarii przemysłowych:

· W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych mogą zostać wytworzone odpady z grupy 16.81- odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych:

· odpady wykazujące właściwości niebezpieczne- 168101 - odpady zawierające pozostałości materiału gaśniczego stosowanego przy gaszeniu palących się osłon instalacji, materiałów palnych izolacji termicznych

· odpady inne niż wymienione w 16 81 01 - pozostałości po pożarze.

· O zaistniałej awarii należy niezwłocznie powiadomić służby ratownicze oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

  1. Monitoring:

W trakcie budowy i eksploatacji nie jest wymagany przepisami prawa monitoring emisji do powietrza i monitoring akustyczny.

5. Nie nastąpi oddziaływanie na obszary NATURA 2000 i na obiekty chronione ustawą o ochronie przyrody.

6. Nie nastąpi ponadnormatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska.

7. Po wykonaniu inwestycji i po wykonaniu pomiarów oddziaływania akustycznego należy przedsięwzięcie zgłosić do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

  1. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko;- Nie dotyczy
  2. Wymogi w przypadku stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Dla rozważanego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie ma potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE
W dniu 15.11.2007r. W i N Sp. z o.o. z siedzibą w Plewiska , Osiedle Pogodne 46, wystąpił z wnioskiem z dnia 07.11.2007 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy 800kW .Wysokość masztu 73 m. Średnica wirnika 52,90 m. Średnica podstawy wieży 4,08 m na działce nr 356 położonej w obrębie miejscowości Wola Świnicka gm. Świnice Warckie .

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) – projektowana instalacja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 46a ust.1 i art. 48, ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 28.11.2008r Wójt Gminy Świnice Warckie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i do Starosty Powiatu Łęczyckiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy pismem z dnia 28.12.2007r. Nr PSSE-Ł-ZNS/440/175/69/07 (data wpływu do tut. urzędu 14.01.2008r.) uznał za zasadne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

2) Starosta Powiatu Łęczyckiego Postanowieniem z dnia 14.12.2007r nr ROS.7633/1/47//07 - postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Świnice Warckie Postanowieniem Nr1/2008r Nr pisma GKM 7624-1/2008 z dnia 14.01.2008r. postanowił nakazać sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 04.02.2008r Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i do Starosty Powiatu Łęczyckiego o dokonanie uzgodnienia przedkładając raport oddziaływania na środowisko opracowany przez Biuro Usługowo-Projektowe „POZOPER” Jerzy Zielnica w Poznaniu

1) Starosta Łęczycki - dokonał uzgodnienia - Postanowieniem z dnia 12.02.2008 r, pismo znak: ROS.7633-II/4/08 ( data wpływu 19.02.2008r.)

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy- dokonał uzgodnienia -Postanowienie z dnia 20.02.2008 r znak: PSSE- Ł ZNS/440/12/502/08 (data wpływu (25.02.2008r.).

Wójt Gminy pismem Nr GKP 7624-3/2007 z dnia 19.11.2007r. zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu i zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. W trakcie postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków. Również po 21-dniowym wyznaczonym terminie ich składania, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, które pozostawione byłyby bez rozpatrzenia z uwagi na uchybienie terminu do ich zgłoszenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Raport oddziaływania na środowisko

Otrzymują

1 W i N Sp. z o.o
Osiedle Pogodne 46
62-064 Plewiska

Do wiadomości

1. Starosta Łęczycki

Pl. T. Kościuszki 1 99-100 Łęczyca

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ul. Mickiewicza18; 99-100 Łęczyca

3. Strony w postępowaniu administracyjnym(wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)

4. Tablica ogłoszeń sołectwa Wola Świniecka

5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie

6. BIP Urzędu Gminy Świnice Warckie

Załączniki
Raport oddziaływania na środowisko   182.500 KB

DECYZJA NR 1/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9.03.2007r.

Załączniki
Treść decyzji   35.813 KB

DECYZJA Nr GKP 7624-3/2006 z dnia 31.08.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Załączniki
Treść decyzji   30.000 KB