Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Podłęże w terminie od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 17 marca 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 2/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie wyrażoną w Uchwale Nr IV/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie wyrażoną w Uchwale Nr IV/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia sklepiku szkolnego.

Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tego lokalu użytkowego udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 2 marca 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 1/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104 o powierzchni 0,0912 ha w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104 o powierzchni 0,0912 ha w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 2 marca 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz.518, poz. 659, poz.805, poz.822, poz.906 ) oraz § 3 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) w związku z Uchwałą Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle zarządzam, co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.bip.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w Dzienniku Łódzkim / Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca .

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami i lokalami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lutego 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 162/17 i 162/19 o powierzchni ogólnej 0,6426 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00043760/1 przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty orne klasy IV b i V .

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza działek 162/17 i 162/19 wynosi 109 600 zł ( netto)

Słownie zł : Sto dziewięć tysięcy sześćset złotych .

Wadium 10 % ceny wywoławczej : 10 960 zł

Słownie zł : Dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wyżej wymienionego wadium w pieniądzu na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta : 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 25 marca 2015 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój 8 o godz. 10 oo.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w Dzienniku Łódzkim /Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 24 lutego 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 21 stycznia 2015r. r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz.1072 ) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805,poz. 822, poz. 906 ) oraz § 3 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 13 /2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 21 stycznia 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

drugi przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36,04 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/2 o pow.0,2500 ha ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00042208/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 stycznia 2015 r. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zrezygnował z zawarcia umowy najmu.

Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń i toalety a przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na okres 2 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 567,63 zł netto plus należny podatek VAT.

Lokal ten jest ogrzewany przez Gminę Świnice Warckie a więc potencjalny najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać opłatę miesięczną za ogrzewanie lokalu oraz wszelkie należności publiczno-prawne związane z przedmiotem najmu. Opłata za ogrzewanie na podstawie Zarządzenia Nr 218/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej na 2015 r. wynosi 284,36 zł brutto miesięcznie. Opłata ta co roku będzie ustalana na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby nie posiadające zaległości publiczno - prawnych na rzecz Gminy Świnice Warckie.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 110,00 zł w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 18 lutego 2015 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2016 r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg przy podpisaniu umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję stanowiącą równowartość wylicytowanego miesięcznego czynszu brutto i miesięcznej opłaty brutto za ogrzewanie.

Umowa na wynajem tego lokalu zostanie zawarta na czas określony - 2 lata z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz


Wykaz Nr 1/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku po Ośrodku Zdrowia w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku po Ośrodku Zdrowia w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10.

Lokal jest przeznaczony do świadczenia usług stomatologicznych.

Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tego lokalu użytkowego udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w od dnia 23 stycznia 2015 r. do dnia 13 lutego 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 19 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.,poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 162/17 o powierzchni 0,4151 ha i 162/19 o powierzchni 0,2275 ha w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 wyżej wymienionej ustawy uprawnione są do złożenia wniosku w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 9 stycznia 2015 r. do dnia 20 lutego 2015 r. Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży tych nieruchomości udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 9 stycznia 2015 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net.

Świnice Warckie, dnia 5 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

(-)Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

ZARZĄDZENIE Nr 1/2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz.1072) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) oraz § 3 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 36,04 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/2 ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00042208/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy.

Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń i łazienki a przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na okres 2 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 567,63 zł netto plus należny podatek VAT.

Lokal ten jest ogrzewany przez Gminę Świnice Warckie a więc potencjalny najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać opłatę miesięczną za ogrzewanie lokalu oraz wszelkie należności publiczno-prawne związane z przedmiotem najmu. Opłata za ogrzewanie na podstawie Zarządzenia Nr 218/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej na 2015 r. wynosi 284,36 zł brutto miesięcznie. Opłata ta co roku będzie ustalana na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 8 stycznia 2015 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2016 r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 stycznia 2015 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Umowa na wynajem tego lokalu zostanie zawarta na czas określony - 2 lata z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www. bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 11 grudnia 2014 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 2/2014 lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargowej.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r.poz.518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 18 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r. zostaną zamieszczone następujące dokumenty :

Zarządzenie Nr 229/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 12 listopada 2014 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 2/2014 lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w drodze przetargowej.

Szczegółowe informacje w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze przetargowej udzielane będą w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 18 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r.

Niniejsza informacja zamieszczona będzie na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ww.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna od dnia 18 listopada 2014r.

Świnice Warckie, dnia 12 listopada 2014 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Władysławów.

Informacja
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 15 września 2014 r.
Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 27 sierpnia 2014 r. stanowiącym ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej przeznaczonej na prowadzenie działalności rolniczej położonej w obrębie Władysławów oznaczonej numerem 186/2 podano w wierszu trzecim, powierzchnię 0,2900 ha zgodnie z wymienioną w ogłoszeniu decyzją Wojewody Łódzkiego. Powierzchnia tej działki uległa zmianie i po wykonanej modernizacji ewidencji gruntów obrębu Władysławów wynosi obecnie 0,2868 ha.
Osoby uprawnione do udziału w przetargu składają zgłoszenia uczestnictwa w przetargu nie ofertę udziału jak zaznaczono w ogłoszeniu.
Niniejsza informacja podlega publikacji na tablicach głoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Władysławów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna oraz na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 204 /2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594,poz. 645, poz.1318 z 2014 r.poz.379) art. 13 ust.1, art.38 ust.1 i 2 art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) oraz § 3 ust.1 § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z 2009 r. Nr 55, poz.450 z 2013 r. poz.942 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń : Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Władysławów, na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej wyznaczonej przez Wójta Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 204 /2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny ograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Władysławów stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 186/2 o powierzchni 0,2900 ha na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego GN.V.7723/R/136c/2001 z dnia 1.10.2001 r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu z dzierżawy tej nieruchomości wynosi 40,00 zł.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 25 września 2014 r.

Przetarg jest ograniczony gdyż działka będąca przedmiotem przetargu nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby które są właścicielami działek sąsiednich w stosunku do działki 186/2 i posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Osoby te uprawnione są do złożenia oferty udziału w przetargu w terminie do dnia 25 września 2014 r. do godz. 1530 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1.

Przy składaniu oferty uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu dowodu osobistego.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu po złożeniu w/w oferty i wpłaty wadium zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice w dniu 29 września 2014 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu czy unieważnienia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Bliższych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Władysławów oraz na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski.

ZARZĄDZENIE Nr 203 /2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594,poz. 645, poz.1318 z 2014 r.poz.379) art. 13 ust.1, art.38 ust.1 i 2 art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) oraz § 3 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z 2009 r. Nr 55, poz.450 z 2013 r. poz.942 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń :Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Piaski, na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej wyznaczonej przez Wójta Gminy Świnice Warckie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 203 /2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o powierzchni około 0,4500 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00043835/8 przez Sąd Rejonowy w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu z tytułu dzierżawy tej nieruchomości wynosi 50,00 zł.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 25 września 2014 r.

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpłaty wadium w kasie urzędu oraz dzień wpływu należności na wymieniony rachunek bankowy .

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu czy unieważnienia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2015 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.

1.Dowód osobisty,

2.Kopię potwierdzenia wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Bliższych informacji dotyczących dzierżawy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Piaski oraz na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www. bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wójt Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

I n f o r m a c j a Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 22 lipca 2014 r.

I n f o r m a c j a

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 22 lipca 2014 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie informuje, że w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 192/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 czerwca 2014 r. stanowiącym ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem sklepiku szkolnego zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 omyłko podano termin wpłaty wadium do dnia 31 sierpnia 2014 r. Prawidłowo powinien być podany termin wpłaty wadium do dnia 31 lipca 2014 r.” ze względu na podany termin przetargu w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz.10oo. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie - pierwsze piętro pokój numer 8.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014r.Zarządzenie Nr 193/2014 wraz z dwoma załącznikami Nr 1 i Nr 2 stanowiącymi Wykaz Nr 1/2014 i Wykaz Nr 2/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r. zostanie zamieszczone Zarządzenie Nr 193/2014 wraz z dwoma załącznikami Nr 1 i Nr 2 stanowiącymi Wykaz Nr 1/2014 i Wykaz Nr 2/2014 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje odnośnie dzierżawy wymienionych nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r.

Informacja niniejsza zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy ww.swinicewarckie.com.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net.

Świnice Warckie, dnia 7 lipca 2014 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r. zostanie zamieszczone Zarządzenie Nr 193/2014 wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 1/2014 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu położonej w miejscowości Piaski stanowiącej część działki numer 131 o powierzchni około 0,4500 ha.

Szczegółowe informacje odnośnie dzierżawy wymienionej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r.

Informacja niniejsza zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy ww.swinicewarckie.com.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net.

Świnice Warckie, dnia 7 lipca 2014 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r. zostanie zamieszczone Zarządzenie Nr 193/2014 wraz z załącznikiem Nr 2 stanowiącym Wykaz Nr 2/2014 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu położonej w miejscowości Władysławów stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 186/2 o powierzchni 0,2900ha.

Szczegółowe informacje odnośnie dzierżawy wymienionej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 11 lipca 2014 r. do dnia 1 sierpnia 2014 r.

Informacja niniejsza zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy ww.swinicewarckie.com.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net.

Świnice Warckie, dnia 7 lipca 2014 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

ZARZĄDZENIE Nr 192/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat

ZARZĄDZENIE Nr 192/2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. .U. z 2013 r. poz.594,poz. 645, poz.1318 z 2014 r.poz.379) art. 13 ust.1, art.38 ust.1 i 2 art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r. poz.518 ) oraz § 3 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z 2009 r. Nr 55, poz.450 z 2013 r. poz.942 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza co następuje :

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr192/2014

Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 12,50 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 104 ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00042890/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kutnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy.

Lokal ten składa się z jednego pomieszczenia i przeznaczony jest na prowadzenie sklepiku szkolnego w okresach: od dnia 1.09.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. i od dnia 1.09.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 163,93 zł plus należny podatek VAT.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby wykonujące działalność z zakresu działalności handlowej.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet miesięcznego czynszu netto wraz z należnym podatkiem VAT za wynajem lokalu użytkowego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2015 r.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej na godzinę przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.

1.Dowód osobisty,

2.Kopię potwierdzenia wpłaty wadium,

3.Zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

4.Zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia niniejszego przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Bliższych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamiesza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net.

Świnice Warckie, dnia 30 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz
Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zarządzenia Nr 185/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 czerwca 2014 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 1/2014 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w drodze przetargu.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r.poz.518) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie od dnia 6 czerwca 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. zostanie zamieszczone Zarządzenie Nr 185/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 czerwca 2014 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 1/2014 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego przeznaczonego na sklepik szkolny w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie wynajmu lokalu użytkowego udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w dniach od 6 czerwca 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r.

Świnice Warckie, dnia 3 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zarządzenia Nr 170/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 marca 2014 r. wraz z załącznikiem Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2014 w sprawie udostępnienia miejsca na dachu budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Świnicach Warckich

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 7 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r. zostaną zamieszczone następujące dokumenty :

Zarządzenie Nr 170/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 marca 2014 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2014 w sprawie udostępnienia miejsca na dachu budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Świnicach Warckich w celu posadowienia jednego masztu wraz z oprzyrządowaniem do przesyłu Internetu drogą radiową.

Szczegółowe informacje w sprawie udostępnienia miejsca na dachu wyżej wymienionego budynku w celu posadowienia jednego masztu wraz z oprzyrządowaniem będą udzielane w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 7 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r.

Świnice Warckie, dnia 3 marca 2014 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zarządzenia Nr 150/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 grudnia 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 lokalu użytkowego będącego przedmiotem użyczenia.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 27 grudnia 2013 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty :
Zarządzenie Nr 150/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 grudnia 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 lokalu użytkowego będącego przedmiotem użyczenia.
Szczegółowe informacje w sprawie użyczenia lokalu użytkowego udzielane będą w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 6 grudnia 2013 r. do dnia 27 grudnia 2013 r.
Świnice Warckie, dnia 3 grudnia 2013 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Zarządzenia Nr148/2013 wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dnia 29 listopada 2013r., na okres 21 dni zostanie zamieszczone Zarządzenie Nr148/2013 wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia wymienionej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 29 listopada 2013 r. przez okres 21 dni.
Świnice Warckie, dnia 25 listopada 2013 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 4/2013, dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia18 października 2013 r. do dnia 8 listopada 2013 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty :
Zarządzenie Nr 135/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 4/2013 lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 18 października 2013 r. do dnia 8 listopada 2013 r.
Świnice Warckie, dnia 14 października 2013 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2013, dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 19 lipca 2013 r. do dnia 9 sierpnia 2013 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty :
Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 lipca 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 3/2013 lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 19 lipca 2013 r. do dnia 9 sierpnia 2013 r.
Świnice Warckie, dnia 11 lipca 2013 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zarządzenia Nr 99/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 maja 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 2/2013 w sprawie udostępnienia miejsca na dachu budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Świnicach Warckich w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu dla gminy Świnice Warckie i jej mieszkańców,

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 17 maja 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty :

Zarządzenie Nr 99/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 maja 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 2/2013 w sprawie udostępnienia miejsca na dachu budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Świnicach Warckich w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu dla gminy Świnice Warckie i jej mieszkańców,

Szczegółowe informacje w sprawie udostępnienia miejsca na dachu wyżej wymienionego budynku w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 17 maja 2013 r. do dnia 7 czerwca 2013 r.

Świnice Warckie, dnia 13 maja 2013 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o powierzchni 124,20 m2 znajdującego się na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 28

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e
o g ł a s z a
p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y
na najem lokalu użytkowego o powierzchni 124,20 m2 znajdującego się na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 28 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/2 o powierzchni 0,15 ha ujawnionej
w księdze wieczystej numer LD1Y/00051015/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Kutnie w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Łęczycy. Lokal ten przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu działalności usługowo - handlowej lub usługowej na okres od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia 14 czerwca 2016 r. i składa się z pięciu pomieszczeń wraz z korytarzem przyległym do nich.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z najmu tego lokalu użytkowego wynosi netto 584,00 zł plus należny podatek VAT.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby wykonujące działalność gospodarczą
z zakresu działalności usługowo – handlowej lub usługowej .
W a d i u m w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r.
W a d i u m wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu miesięcznego brutto z najmu lokalu użytkowego.
W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej na godzinę przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.
1. Kopię potwierdzenia wpłaty wadium,
2. Zaświadczenie o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
3. Zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pokój nr 12 lub pod nr telefonu ( 63) 2881074.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice. akcessnet.net.
Świnice Warckie, dnia 6 maja 2013 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 1/2013 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży ? udziału działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 342

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2013 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży ½ udziału działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 342 o powierzchni 0,9000 ha położonej w obrębie Chorzepin gmina Świnice Warckie na podstawie Uchwały Nr XVI/129/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt.1 i pkt 2 wyżej wymienionej ustawy uprawnione są do złożenia wniosku w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia 1 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży tej nieruchomości udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63) 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 19 kwietnia 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r.

Świnice Warckie, dnia 15 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz


Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Zarządzenia Nr 90/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 kwietnia 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 lokalu użytkowego przeznaczonego na najem w drodze przetargu.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty :

Zarządzenie Nr 90/2013 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 kwietnia 2013 r. wraz z załącznikami Nr 1, stanowiącym Wykaz Nr 1/2013 lokalu użytkowego przeznaczonego na najem w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje w sprawie najmu lokalu użytkowego w drodze przetargu udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy t j. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 6 maja 2013 r.

Świnice Warckie, dnia 8 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 6,00 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1 wejście B przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w dni robocze z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e
o g ł a s z a
p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y
na wynajem lokalu użytkowego składającego się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 6,00 m2 zlokalizowanego na parterze budynku Urzędu Gminy w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1 wejście B przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w dni robocze z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej.
Uczestnikami przetargu mogą być osoby wykonujące działalność gospodarczą jednoosobowo z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej od co najmniej 10 lat z miejscem jej wykonywania na terenie powiatu łęczyckiego.
Cena wywoławcza czynszu za wynajem lokalu wynosi 78,66 zł netto.
Cena wywoławcza energii cieplnej dostarczanej do lokalu wynosi 47,34 zł.
W a d i a w pieniądzu w wysokości 10 % cen wywoławczych należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 13 grudnia 2012 r.
W a d i a wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostaną zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu oraz opłaty za dostarczaną energię cieplną do lokalu .
W a d i a wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia czy zamknięcia przetargu.
W a d i a przepadają na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu tego lokalu użytkowego .
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć na dwie godziny przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.
1. Potwierdzenie wpłaty obu wadiów,
2. Uprawnienia oferenta do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego
poświadczone za zgodność z oryginałem z datą nie wcześniejszą
niż na tydzień przed wyznaczonym terminem przetargu ( oryginał do wglądu ),
3. Poświadczenie miejsc wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego na
terenie powiatu łęczyckiego przez okres co najmniej 10 lat,
4. Wpis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
5. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia niniejszego przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 r. o godz.11oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości .
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod nr telefonu (63) 2881074 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej.
Świnice Warckie, dnia 16 listopada 2012 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2012, dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckieb w drodze przetargu.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2012 w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie w drodze bezprzetargowej i Wykaz Nr 3/2012 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w drodze przetargu.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu lokali zamieszczonych w wyżej wymienionych wykazach udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów tj. od dnia 26 października 2012 r. na okres 21 dni.
Świnice Warckie, dnia 22 października 2012 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Wójta Gminy Świnice Warckie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie, położonej w miejscowości Piaski.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Świnice Warckie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej parterowym budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie, położonej w obrębie Piaski, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 126/1 o powierzchni 0,1000 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00046692/4 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy – Wydział Ksiąg Wieczystych.
Budynek sklepu nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, wydanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i energetyczną.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi prawami rzeczowymi.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świnice Warckie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/195/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku działka numer 126/1 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Oznaczona jest symbolem MN.
Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 31 800 zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych).
Na podstawie art. 29 ust. 5 oraz art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2012 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomościna konto Urzędu Gminy Świnice Warckie w LBS Strzałkowo nr konta: 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 lub w kasie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich w terminie do dnia 10 lipca 2012 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od: odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.
Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.
Nabywcą nieruchomości zostanie ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę w trakcie licytacji.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Wójt Gminy Świnice Warckie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, podając niezwłocznie informację do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Świnice Warckie od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Piaski i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net .
Świnice Warckie, dnia 11 czerwca 2012 r.
Załączniki
Załącznik   995.178 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr1/2012 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr1/2012 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem sklepu wraz z wyposażeniem stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Piaski oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 126/1 o powierzchni 0,1000 ha w drodze przetargu na podstawie Uchwały Nr X/74/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 6 wyżej wymienionej ustawy uprawnione są do złożenia wniosku w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 8 czerwca 2012 r.
Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży tej nieruchomości udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w terminie od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r.
Świnice Warckie, dnia 25 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu wykazów Nr 1/2012, Nr 2/2012 i Nr 3/2012 nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetragowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykazy : Nr 1/2012, Nr 2/2012 i Nr 3/2012 nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców w drodze bezprzetragowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości rolnych udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 23 marca 2012 r. przez okres 21 dni.
Świnice Warckie, dnia 23 marca 2012 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 1/2012 dotyczącego wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze bezprzetragowej

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykazy Nr 1/2012 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze bezprzetragowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tego lokalu udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (063)2881074 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 3 lutego 2012 r. przez okres 21 dni .
Świnice Warckie, dnia 3 lutego 2012 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

K o m u n i k a t Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 listopada 2011 r.w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego wraz z garażem

K o m u n i k a t
Wójta Gminy Świnice Warckie
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego wraz z garażem
Wójt Gminy Świnice Warckie wynajmie lokal mieszkalny zlokalizowany na piętrze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 wraz z garażem zlokalizowanym w budynku obok .

Wymieniony lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,00 m2 składa się z przedpokoju, kuchni, 3 pokoi, łazienki i w c , wyposażony jest w wodę oraz centralne ogrzewanie.

Czynsz najmu wraz z opłatą za ogrzewanie lokalu i czynszem za użytkowanie garażu wynosi miesięcznie około 600 zł.
W związku z powyższym osoby, które są zainteresowane najmem wymienionego lokalu wraz z garażem proszone są o złożenie podania w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolnej 1.
Do podania należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 ze zm. ).
Termin składania podań upływa w dniu 18 listopada 2011 r.
Świnice Warckie, dnia 4 listopada 2011 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2011 r.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. .zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 23 września 2011 r. do dnia 13 października 2011 r. zostały zamieszczone następujące dokumenty:
1) Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2011 r. wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 stanowiącymi Wykazy Nr 7/2011, Nr 8/2011, Nr 9/2011 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
2) Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 września 2011 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 8/2011 lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 23 września 2011 r. do dnia 13 października 2011 r.
Świnice Warckie, dnia 23 września 2011 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu wykazów Nr 4/2011, 5/2011, 6/2011 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wykazu Nr 7/2011 lokali użytkowych przeznaczonych wynajmu w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 7 maja 2011r. zostały zamieszczone następujące dokumenty:
1) Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 stanowiącymi Wykazy Nr 4/2011, Nr 5/2011, 6/2011 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
2) Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 kwietnia 2011 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 7/2011 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz wynajmu lokali użytkowych również w drodze bezprzetargowej udzielane są w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 15 kwietnia 2011 r. do dnia 7 maja 2011 r.
Świnice Warckie, dnia 14 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 3/2011 o udostępnienie miejsca na dachu budynku stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w celu posadowienia jednego masztu wraz z oprzyrządowaniem w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 11 lutego 2011 r., na okres 21 dni zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 7 /2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 8 lutego 2011 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym Wykaz Nr 3/2011 o udostępnienie miejsca na dachu budynku stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie w celu posadowienia jednego masztu wraz z oprzyrządowaniem w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje w sprawie o udostępnienie miejsca na dachu wymienionego w celu posadowienia jednego masztu wraz z oprzyrządowaniem udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 11 lutego przez okres 21 dni.
Świnice Warckie, dnia 8 lutego 2011 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o wywieszeniu Wykazu Nr 1/2011 i Wykazu Nr 2/2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Świnice Warckie od dniu 4 lutego 2011 r., na okres 21 dni zostało zamieszczone Zarządzenie Nr 3/2011 wraz z dwoma załącznikami Nr 1 i Nr 2 stanowiącymi Wykaz Nr 1/2011 i Wykaz Nr 2/2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
Szczegółowe informacje odnośnie dzierżawy wymienionych nieruchomości udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 od dnia 4 lutego przez okres 21 dni.
Świnice Warckie, dnia 1 lutego 2011 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Wykaz Nr 6/2010 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego w budynku parterowym w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1A w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 6/2010 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego w budynku parterowym w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1A w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu wyżej wymienionego lokalu udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazu tj. od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 29 listopada 2010 r.
Świnice Warckie, dnia 5 listopada 2010 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e
o g ł a s z a
p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y
na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 10 na okres od dnia 15 sierpnia 2010 r. do 14 sierpnia 2013 r. o powierzchni użytkowej 16,24 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności fizjoterapeutycznej składającego się z jednego pomieszczenia przeznaczonego na gabinet.
Uczestnikami przetargu mogą być tylko osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych zamieszkujące na terenie powiatu łęczyckiego.
Cena wywoławcza czynszu najmu z tego lokalu użytkowego wynosi miesięcznie netto 307,26 zł plus 22 % podatku VAT.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy złożyć w zaklejonej i nieprzejrzystej kopercie, która powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób :
1. Nadawca :
Nazwa i adres ( pieczęć ).
2. Adresat : Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1
3. Z opisem „Oferta na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie
działalności fizjoterapeutycznej.
Pisemna oferta powinna zawierać :
 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ;
 2. datę sporządzenia oferty ;
 3. oferowaną cenę czynszu miesięcznie netto wraz z 22 % podatkiem VAT wyższą od ceny wywoławczej ;
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Do pisemnej oferty należy dołączyć następujące dokumenty tj.
1. Kopię potwierdzenia wpłacenia wadium,
2. Uprawnienia oferenta do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych poświadczone za zgodność z oryginałem z datą nie wcześniejszą niż na tydzień przed składaniem ofert,
3. Kopię decyzji o nadaniu NIP i REGONU potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
4. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem,
5. Umowa spółki lub statut , w przypadku osób prawnych( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
6. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzania niniejszego przetargu i podaniu informacji o wyniku przetargu do publicznej wiadomości.
W a d i u m może być wnoszone w pieniądzu lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
W a d i u m w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie składania ofert.
W a d i u m wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu.
W a d i u m wniesione w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi przy wpłacie czynszu najmu brutto za pierwszy miesiąc.
W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W a d i u m przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu.
Pisemne oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy składać w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie do dnia 30 lipca 2010 r. do godz.1530.
C z ę ś ć j a w n a przetargu – o t w a r c i e o f e r t odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2010 r. o godz. 10oo. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie w obecności oferentów.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod nr telefonu (63) 2881074 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej urzędu.
Świnice Warckie, dnia 5 lipca 2010 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 4/2010 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego na parterze budynków w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze przetargowej oraz Wykaz Nr 5/2010 w sprawie o udostępnienie miejsca na dachu budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Świnicach Warckich w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu dla gminy Świnice Warckie i jej mieszkańców w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 4/2010 w sprawie wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego na parterze budynków w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze przetargowej oraz Wykaz Nr 5/2010 w sprawie o udostępnienie miejsca na dachu budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Świnicach Warckich w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu dla gminy Świnice Warckie i jej mieszkańców w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu wyżej wymienionego lokalu oraz w sprawie o udostępnienie miejsca na dachu wyżej wymienionego budynku w celu posadowienia jednego masztu do umocowania anten do przesyłu szerokopasmowego Internetu udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów tj. od dnia 11 czerwca 2010 r. do dnia 2 lipca 2010 r.
Świnice Warckie, dnia 10 czerwca 2010 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 3/2010 w sprawie wynajmu lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Świnice Warckie oraz wykazu Nr 1/2010 gruntu stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 3/2010 w sprawie wynajmu lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych na parterze budynków w Świnicach Warckich przy Placu Marii Konopnickiej 4 i przy ulicy Kościuszki 30 i Wykaz Nr 1/2010 gruntu stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu wymienionych lokali oraz gruntu udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów od dnia 11 maja 2010 r. do 2 czerwca 2010 r.
Świnice Warckie, dnia 11 maja 2010 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o przetargu ustnym niograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. Szkolnej 28

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Świnice Warckie

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 124,20 m2 znajdującego się na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 28 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/2 o powierzchni 0,15 ha ujawnionej w księdze wieczystej numer LD1Y/00051015/3 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łęczycy. Lokal ten przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu działalności usługowo – handlowej lub usługowej na okres od dnia 15 czerwca 2010 r. do dnia 14 czerwca 2013r. i składa się z pięciu pomieszczeń wraz z korytarzem przyległym do nich.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z najmu tego lokalu użytkowego wynosi netto 529,09 zł plus 22 % podatku VAT.
Uczestnikami przetargu mogą być tylko osoby wykonujące działalność gospodarczą z zakresu działalności usługowo – handlowej lub usługowej .
W a d i u m może być wnoszone w pieniądzu lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego
W a d i u m w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 27 maja 2010 r.
W a d i u m wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu miesięcznego brutto z najmu lokalu użytkowego.
W a d i u m wniesione w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi
przy wpłacie miesięcznego czynszu brutto z najmu lokalu użytkowego za pierwszy miesiąc.
W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej na godzinę przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.
1. Kopię potwierdzenia wpłaty wadium,
2. Kopię decyzji o nadaniu NIP potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu poświadczone za zgodność z oryginałem,
4. Zgoda uczestnika przetargu na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2010 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pokój nr 12 lub pod nr telefonu ( 63) 2881074 , na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej.
Świnice Warckie, dnia 28 kwietnia 2010 r.
Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2010, dot. wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2010 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1 wejście B w drodze bezprzetargowej i Wykaz Nr 2/2010 dotyczący wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych na parterze budynków w Świnicach Warckich przy ul. Kościuszki 30 i przy ul. Szkolnej 28.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tych lokali udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów od dnia 9 marca 2010 r. do 31 marca 2010 r.
Świnice Warckie, dnia 9 marca 2010 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 3/2009 i 4/2009 dot. wynajmu w drodze przetargowej lokalu użytkowego.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 3/2009 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego na parterze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 w drodze przetargu i Wykaz Nr 4/2009 dotyczący wynajmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie położonego na piętrze budynku w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 1 wejście B w drodze bezprzetargowej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tych lokali udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (63)2881074 w terminie wywieszenia wykazów od dnia 17 listopada 2009 r. do 9 grudnia 2009 r.
Świnice Warckie, dnia 17 listopada 2009 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 6,00 m2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 1 wejście B przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej w dni robocze od godz. 9 oo do godz. 12 oo na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

OG Ł O S Z E N I E

W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

o g ł a s z a

p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na najem lokalu użytkowego o powierzchni 6,00 m2 znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 1 wejście B przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej w dni robocze od godz. 9 oo do godz. 12 oo na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Lokal składa się z jednego pokoju i przeznaczony jest do wspólnego użytkowania z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Świnickiej.

Uczestnikami przetargu mogą być tylko osoby wykonujące działalność gospodarczą jednoosobowo z zakresu akwizycji ubezpieczeniowej od co najmniej 6 lat z miejscem wykonywania na terenie powiatu łęczyckiego.

Cena wywoławcza czynszu z najmu lokalu wynosi miesięcznie netto 65,70 zł plus 22 % podatku VAT.

W a d i u m może być wnoszone w pieniądzu lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .

W a d i u m w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r.

W a d i u m wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego.

W a d i u m wniesione w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi przy wpłacie czynszu z najmu lokalu użytkowego brutto za pierwszy miesiąc.

W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.

W a d i u m przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego .

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć na godzinę przed przetargiem komisji przetargowej następujące dokumenty tj.

1. Kopię potwierdzenia wpłaty wadium,

2. Uprawnienia oferenta do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego od co

najmniej 6 lat poświadczone za zgodność z oryginałem z datą nie wcześniejszą

niż na tydzień przed wyznaczonym terminem przetargu ( oryginał do wglądu ),

3. Poświadczenie miejsca wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego na

terenie powiatu łęczyckiego przez okres co najmniej 6 lat,

4. Kopię decyzji o nadaniu NIP potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem

przetargu poświadczone za zgodność z oryginałem,

6. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do

przeprowadzenia niniejszego przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz.10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości .

Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod nr telefonu (63) 2881074 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej.

Świnice Warckie, dnia 16 listopada 2009 r. Wójt Gminy

(- ) Krzysztof Próchniewicz

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 10 wraz z garażem znajdującym się w piwnicy tego budynku na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e
o g ł a s z a
p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y
na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ulicy Szkolnej 10 wraz z garażem znajdującym się w piwnicy tego budynku na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.
Lokal użytkowy o powierzchni ogólnej 131,37 m 2 przeznaczony jest na prowadzenie działalności medycznej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej natomiast garaż o powierzchni użytkowej ogólnej 15,00 m2 przeznaczony jest do garażowania samochodu niezbędnego do wykonywania w/w działalności.
Lokal użytkowy składa się z następujących pomieszczeń t j :
dwóch gabinetów lekarskich o powierzchni użytkowej 30,66 m2
gabinetu zabiegowego o powierzchni użytkowej 14,61 m2
punktu szczepień o powierzchni użytkowej 15,62 m2
pokoju socjalnego 8,70 m2
rejestracji 11,43 m2
oraz pomieszczeń o powierzchni pomocniczej 50,35 m2
Uczestnikami przetargu mogą być tylko osoby wykonujące zawód lekarza rodzinnego przez okres co najmniej 6 lat na terenie powiatu łęczyckiego
Cena wywoławcza czynszu z najmu tego lokalu użytkowego wraz z garażem wynosi miesięcznie netto 2.515,52 zł plus 22 % podatku VAT.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy włożyć w nieprzejrzystą kopertę, którą należy zakleić oraz zaadresować i opisać w następujący sposób :
Nadawca
Nazwa i adres ( pieczęć ).
Adresat:
Oferta na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie
działalności medycznej oraz garażu niezbędnego do wykonywania tej
działalności.
Pisemna oferta powinna zawierać :
 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ;
2. miejsce/a wykonywania przez oferenta pracy w zawodzie lekarza rodzinnego
przez okres co najmniej 6 lat na terenie powiatu łęczyckiego ;
3. datę sporządzenia oferty ;
4. oferowaną cenę czynszu miesięcznie netto wraz z 22 % podatkiem VAT za
najem lokalu użytkowego wraz z garażem wyższą od ceny wywoławczej ;
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń;
Do pisemnej oferty należy dołączyć następujące dokumenty tj.
 1. Kopię potwierdzenia wpłacenia wadium,
 2. Uprawnienia oferenta do wykonywania od co najmniej 6 lat zawodu lekarza rodzinnego poświadczone za zgodność z oryginałem z datą nie wcześniejszą niż na tydzień przed wyznaczonym terminem składania ofert. ( oryginał do wglądu przy przetargu ) ,
 3. Kopię decyzji o nadaniu NIP potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 4. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert w oryginale lub poświadczone za
zgodność z oryginałem,
 1. Umowa spółki lub statut , w przypadku osób prawnych( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem ) ,
 2. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego przetargu.
W a d i u m może być wnoszone w pieniądzu lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego .
W a d i u m w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie składania ofert.
W a d i u m wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu użytkowego wraz z garażem.
W a d i u m wniesione w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi przy wpłacie czynszu z najmu lokalu użytkowego wraz z garażem brutto za pierwszy miesiąc.
W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W a d i u m przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego wraz z garażem.
Pisemne oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy składać w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie do dnia 4 grudnia 2009 r. do godz. 1530.
C z ę ś ć j a w n a przetargu – o t w a r c i e o f e r t odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 10oo. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie w obecności oferentów.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego wraz z garażem można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod nr telefonu (63) 2881074 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej.
Świnice Warckie, dnia 9 listopada 2009 r. Wójt Gminy
(- ) Krzysztof Próchniewicz

Przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. o powierzchni ogólnej 25,51 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności stomatologicznej.

O G Ł O S Z E N I E
W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e
o g ł a s z a
p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y
na najem lokalu użytkowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. o powierzchni ogólnej 25,51 m2 przeznaczonego na prowadzenie działalności stomatologicznej składający się z następujących pomieszczeń :
jednego gabinetu stomatologicznego o powierzchni użytkowej 12,92 m2
oraz pomieszczeń o powierzchni pomocniczej 12,59 m2
Uczestnikami przetargu mogą być tylko osoby wykonujące zawód lekarza stomatologa przez okres co najmniej 6 lat na terenie powiatu łęczyckiego.
Cena wywoławcza czynszu najmu z tego lokalu użytkowego wynosi miesięcznie netto 482,65 zł plus 22 % podatku VAT.
Pisemną ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy złożyć w zaklejonej i nieprzejrzystej kopercie, która powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób :
Nadawca
Nazwa i adres ( pieczęć ).
Adresat :
Oferta na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie
działalności stomatologicznej .
Pisemna oferta powinna zawierać :
 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ;
 2. miejsce/a wykonywania przez oferenta pracy w zawodzie lekarza stomatologa w ciągu co najmniej 6 lat na terenie powiatu łęczyckiego;
 3. datę sporządzenia oferty ;
 4. oferowaną cenę czynszu miesięcznie netto wraz z 22 % podatkiem VAT wyższą od ceny wywoławczej.
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
Do pisemnej oferty należy dołączyć następujące dokumenty tj.
1. Kopię potwierdzenia wpłacenia wadium,
2. Uprawnienia oferenta do wykonywania od co najmniej 6 lat zawodu lekarza stomatologa potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą nie wcześniejszą niż na tydzień przed składaniem ofert. ( oryginał do wglądu przy otwarciu oferty ) ,
3. Kopię decyzji na nadaniu NIP potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
4. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem,
5. Umowa spółki lub statut , w przypadku osób prawnych( oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
6. Zgoda oferenta na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzania niniejszego przetargu.
W a d i u m może być wnoszone w pieniądzu lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
W a d i u m w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić w kasie urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie składania ofert.
W a d i u m wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu.
W a d i u m wniesione w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał podlega zwrotowi przy wpłacie czynszu najmu brutto za pierwszy miesiąc.
W a d i u m wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
W a d i u m przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu.
Pisemne oferty wraz z wyżej wymienionymi dokumentami i kopią potwierdzenia wpłaty wadium należy składać w pokoju Nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie do dnia 7 grudnia 2009 r. do godz.1530.
C z ę ś ć j a w n a przetargu – o t w a r c i e o f e r t odbędzie się w dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 10oo. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie w obecności oferentów.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższych informacji dotyczących oferowanego do najmu lokalu użytkowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami pod nr telefonu (63) 2881074 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza na w/w stronie internetowej urzędu.
Świnice Warckie, dnia 9 listopada 2009 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja dot.wynajmu w drodze przetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2 dotyczący wynajmu w drodze przetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej.
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu lokali udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu ( 063 ) 2881074 w terminie wywieszenia w/w wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 13 października 2009 r. do dnia 4 listopada 2009 r.
Świnice Warckie, dnia 13 października 2009 r.
Wójt Gminy
( - ) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie dotyczące wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle i Parski gmina Świnice Warckie.

I N F O R M A C J A
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości Wykazy Nr 7/2009, Nr 8/2009, Nr 9/2009 dotyczące wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle i Parski gmina Świnice Warckie.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tych nieruchomości udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu( 063 ) 2881074 w terminie wywieszenia w/w wykazów na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie od dnia 1 września 2009 r. do dnia 22 września 2009 r.
Świnice Warckie, dnia 31 sierpnia 2009 r.
Wójt Gminy
( - ) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie doty. wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 3, 10, 28 i przy Placu Marii Konopnickiej 4 w drodze bezprzetargowej .

obrazek
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/09 dotyczący wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 3, 10, 28 i przy Placu Marii Konopnickiej 4 w drodze bezprzetargowej .
Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tych lokali udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (063)2881074 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 17 marca 2009 r. do 7 kwietnia 2009 r.
Świnice Warckie, dnia 16 marca 2009 r.
Wójt Gminy
( - ) Krzysztof Próchniewicz

Obwieszczenie dot. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle i Piaski gmina Świnice Warckie.

obrazek
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykazy Nr 1/09, Nr 2/09, Nr 3/09, Nr 4/09, Nr 5/09, Nr 6/09 dotyczące wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle i Piaski gmina Świnice Warckie.
Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tych gruntów udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 1530 oraz telefonicznie pod numerem telefonu (063) 2881074 w terminie wywieszania wykazów od dnia 17 marca 2009 r. do 7 kwietnia 2009 r.
Świnice Warckie, dnia 16 marca 2009 r.
Wójt Gminy
( - ) Krzysztof Próchniewicz

Wykaz Nr 1/08 dotyczący wynajmu lokali użytkowych położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 i 28 w drodze bezprzetargowej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz.2603 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/08 dotyczący wynajmu lokali użytkowych położonych w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 10 i 28 w drodze bezprzetargowej .

Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tych lokali udzielane są w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 w terminie wywieszenia wykazu od dnia 2 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2008 r.

Świnice Warckie, dnia 2 grudnia 2008 r.

Wójt Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Świnice Warckie, dnia 27 listopada 2008 r.

L.G.G.72243/5/08

O b w i e s z c z e n i e

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U . z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ). Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy : Nr 3/08, Nr 4/08, Nr 5/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w miejscowości Chwalborzyce i Chorzepin przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .

Szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia tych nieruchomości udzielane będą w pokoju nr 12 w/w urzędu w godzinach pracy od 730 do 1530. od dnia 1 grudnia 2008 r. do 21 grudnia 2008 r. tel. (063)2881074.

Świnice Warckie, dnia 27 listopada 2008 r. Wójt Gminy

( - ) Krzysztof Próchniewicz

Załączniki
Wykaz nr 3/2008   27.000 KB
Wykaz nr 4/2008   25.500 KB
Wykaz nr 5/2008   25.000 KB