główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

I N F O R M A C J A

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni  ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju   numer 12 Urzędu Gminy   Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach     pracy  tj.  od  730 do 15 30 oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w  terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Podłęże w terminie  od dnia 20 marca  2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.  

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net  w  zakładce Gospodarka Komunalna.  

 

Świnice Warckie, dnia 17 marca 2015 r. Wójt  Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz  

artykuł nr 2

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 2/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie wyrażoną w Uchwale Nr IV/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

 

I N F O R M A C J A

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca  2015 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie zlokalizowanego na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich przy ulicy Szkolnej 5 na okres 10 lat za zgodą Rady Gminy Świnice Warckie wyrażoną w Uchwale Nr IV/19/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.

Lokal jest przeznaczony do prowadzenia sklepiku szkolnego.

Szczegółowe informacje odnośnie wynajmu tego lokalu użytkowego udzielane są w pokoju   numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  tj.  od  730 do 15 30 oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w  terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w  od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 27 marca 2015 r.  

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl  i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.  

 

Świnice Warckie, dnia 2 marca 2015 r.   Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz    

 

 

artykuł nr 3

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu Nr 1/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104 o powierzchni 0,0912 ha w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

 

I N F O R M A C J A

 

  Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   ( jed. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 1/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Świnice Osiedle stanowiącej część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 104 o powierzchni 0,0912 ha w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy   Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach     pracy  tj.  od  730 do 15 30 oraz  telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w  terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie w terminie  od dnia 6 marca  2015 r. do dnia 27 marca 2015 r.  

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i  Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net  w  zakładce Gospodarka Komunalna.  

 

Świnice Warckie, dnia 2 marca 2015 r.     Wójt Gminy

   (-)  Krzysztof  Próchniewicz

   

 

 

artykuł nr 4

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

ZARZĄDZENIE Nr 18/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle

 

  Na podstawie art. 13 ust.1, art. 38 ust.1 i ust.2 art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz.518, poz. 659, poz.805, poz.822, poz.906 )  oraz § 3 ust.1 § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) w związku z Uchwałą Nr XXVII/217/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w obrębie Świnice Osiedle  zarządzam, co następuje :

  § 1. Ogłasza się przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie  zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz regulaminem przetargów.

  §  2.  Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.bip.swinicewarckie.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczony zostanie w Dzienniku Łódzkim / Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca .

  § 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi gospodarki nieruchomościami i lokalami.

  §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Wójt  Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

 

   Załącznik Nr 1

   do Zarządzenia Nr 18/2015

    Wójta Gminy Świnice Warckie

z dnia 24 lutego 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Świnice Warckie

o g ł a s z a

pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w obrębie Świnice Osiedle oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 162/17 i 162/19 o  powierzchni ogólnej 0,6426 ha dla których prowadzona jest księga wieczysta LD1Y/00043760/1 przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział III i IV tej księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów przedmiotowe nieruchomości stanowią grunty orne klasy  IV b  i V .

Gmina nie posiada aktualnie ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza działek  162/17 i 162/19 wynosi  109 600 zł ( netto)

Słownie zł : Sto dziewięć tysięcy sześćset złotych .

Wadium 10 % ceny wywoławczej   :  10 960 zł

Słownie zł : Dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych.  

Pełnomocnik  działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wyżej wymienionego wadium w pieniądzu na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo nr konta : 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia  25 marca 2015 r. przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczanie odsetek  od zdeponowanej kwoty.

Za dowód wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych odpowiednio od odwołania, zamknięcia, unieważnienia i zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.  

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu zapoznać się z regulaminem przetargu.

Uczestnik przetargu ( pełnomocnik ) zobowiązany  jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości , a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegającym wpisom do rejestrów – aktualny wpis z rejestru.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż 4 dni przed podpisaniem umowy  przenoszącej własność nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój 8  o godz. 10 oo.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając  informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Bliższych informacji dotyczących sprzedaży  nieruchomości w drodze przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie na stanowisku gospodarka nieruchomościami  i lokalami pod numerem telefonu 63 2881074.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz zamieszcza się na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice. akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w Dzienniku Łódzkim /Nasz Tygodnik Kutno Łęczyca.

Świnice Warckie, dnia 24 lutego 2015 r.  

  Wójt Gminy

(-)  Krzysztof Próchniewicz  

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

                                                  z dnia 21 stycznia 2015r. r.

 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia drugiego  przetargu ustnego

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego na okres 2 lat

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318  z  2014 r., poz. 379, poz.1072  ) art. 13 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2 art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805,poz. 822, poz. 906 )  oraz § 3 ust.1  § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ) Wójt Gminy Świnice Warckie zarządza, co następuje :

 

  § 1. Ogłasza się przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świnice Warckie  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  §  2.  Ogłoszenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.swinice.akcessnet.net  w zakładce Gospodarka Komunalna.

 

  § 3.  Wykonanie  Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

 

  §  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz

 

   

Załącznik Nr 1

  do Zarządzenia Nr 13 /2015

Wójta Gminy Świnice Warckie

  z dnia 21 stycznia 2015 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt   Gminy  Świnice  Warckie

o g ł a s z a

drugi  przetarg  ustny  nieograniczony

 

na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej  36,04 m2  zlokalizowanego na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 18 w obrębie Świnice Osiedle na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 109/2 o pow.0,2500 ha ujawnionej w księdze wieczystej LD1Y/00042208/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13 stycznia 2015 r. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zrezygnował z zawarcia umowy najmu.  

Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń i toalety a przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na okres 2 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z wynajmu tego lokalu użytkowego wynosi 567,63 zł netto  plus należny podatek VAT.

Lokal ten jest ogrzewany przez Gminę Świnice Warckie a więc potencjalny najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać opłatę miesięczną za ogrzewanie lokalu oraz wszelkie należności publiczno-prawne związane z przedmiotem najmu. Opłata za ogrzewanie na podstawie Zarządzenia Nr 218/2014 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej na 2015 r. wynosi 284,36 zł brutto miesięcznie. Opłata ta co roku będzie ustalana na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Świnice Warckie w sprawie ustalenia ceny energii cieplnej.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby nie posiadające zaległości publiczno - prawnych na rzecz Gminy Świnice Warckie.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 110,00 zł  w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w LBS Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006 w terminie do dnia  18 lutego 2015 r.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.    

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania czy zamknięcia przetargu.    

Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego.  

Ustalona wysokość czynszu w wyniku przetargu z najmu lokalu użytkowego będzie co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług przyjmowanych przy budżecie gminy poczynając od 1 stycznia 2016 r.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 r. o godzinie 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie pierwsze piętro pokój numer 8.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg przy podpisaniu umowy najmu zobowiązany jest wpłacić kaucję stanowiącą równowartość wylicytowanego miesięcznego czynszu brutto  i miesięcznej opłaty brutto za ogrzewanie.

Umowa na wynajem tego lokalu zostanie zawarta na czas określony -  2 lata z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowych informacji dotyczących oferowanego do wynajmu lokalu użytkowego można uzyskać na stanowisku gospodarka nieruchomościami i lokalami w pokoju Nr 12 lub pod numerem telefonu (63)2881074.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie, na stronie internetowej urzędu www.swinicewarckie.com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 21 stycznia 2015 r.

  Wójt Gminy

  (-) Krzysztof Próchniewicz