Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2019 roku

W roku 2019 obowiązują stawki opłaty targowej ustalone uchwałą nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2018 roku

W roku 2018 obowiązują stawki opłaty targowej ustalone uchwałą nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2017 roku

W roku 2017 obowiązują stawki opłaty targowej ustalone uchwałą nr VIII/57/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2016 roku

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2015 roku


W roku 2015 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XXIII/197/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Stawki opłaty targowej obowiązujące w 2014 roku

Od dnia 27 marca 2014 roku obowiązują nowe stawki opłaty targowej

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2013

W roku 2013 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XII/108/04 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2012

W roku 2012 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XII/108/04 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2011

W roku 2011 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XII/108/04 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2010

W roku 2010 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XII/108/04 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2009

W roku 2009 obowiązują stawki opłaty targowej ustalonej Uchwałą Nr XII/108/04 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2008

UCHWAŁA Nr XII/108/04
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku w wysokości:
1) od zajmowanego stanowiska przez stragan lub stoisko:
a) do 2 metrów długości - 3 zł,
b) od 2 do 4 metrów długości - 6 zł;
2) za zajęcie placu pod stragan (np. odpust, inna impreza) - 15 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/2001 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 listopada 2001 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.