główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w 2010 roku

Załączniki:
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie 333 KB
Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 47 KB
Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy 37 KB
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 37 KB
Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia lokali na potrzeby organizacji działających na terenie gminy 30 KB
Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok 189 KB
Uchwała NR III/12/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Śwince Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok 136 KB
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 93 KB
Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru delegatów Gminy Świnice Warckie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej 36 KB
Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Nadnerzańskich 31 KB
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 107 KB
Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy 34 KB
Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 33 KB
Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej 27 KB
Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Świnice Warckie 29 KB
Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Świnice Warckie 45 KB
Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gmin y Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady gminy 26 KB
Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy 25 KB
Uchwała Nr XXXIII/209/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 293 KB
Uchwała Nr XXXII/208/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 664 KB
Uchwała Nr XXXII/207/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 66 KB
Uchwała Nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 63 KB
Uchwała Nr XXXI/204/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Łęczyckim na realizację w partnerstwie zadania inwestycyjnego 43 KB
Uchwała Nr XXXI/203/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 695 KB
Uchwała Nr XXXI/202/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świnice Warckie 156 KB
Uchwała Nr XXXI/201/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczalnym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadanie publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań 161 KB
Uchwała Nr XXXI/200/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 32 KB
Uchwała Nr XXX/199/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 491 KB
Uchwała Nr XXX/197/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 255 KB
Uchwała Nr XXX/198/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Świnice Warckie oraz jednostek organizacynych Gminy Świnice Warckie z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 75 KB
Uchwała Nr XXX/196/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Gminy Świnice Warckie" 114 KB
Uchwała Nr XXX/195/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie 48 KB
Uchwała Nr XXX/194/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Krok w przyszłość" 34 KB
Uchwała Nr XXX/193/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Wieś z inicjatywą" 33 KB
Uchwała Nr XXX/192/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świnice Warckie do realizacji projektu "Punkt Przedszkolny w Świnicach Warckich" 36 KB
Uchwała Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 439 KB
Uchwała Nr XXIX/190/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie 44 KB
Uchwała Nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok 27 KB
Uchwała Nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich 22 KB
Uchwała Nr XXIX/187/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich 22 KB
Uchwała Nr XXVIII/186/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu organizacji i korzystania z boisk sportowych Orlik 2010 przy ul. Szkolnej 5 w Świnicach Warckich 67 KB
Uchwała Nr XXVIII/185/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony położonego w Świnicach Warckich przy ulicy Kościuszki 30 na rzecz dotychczasowego najemcy 41 KB
Uchwała Nr XXVIII/184/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2010 696 KB
Uchwała Nr XXVIII/183/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świnice Warckie na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki 30 KB
Uchwała Nr XXVII/182/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury 134 KB
Uchwała Nr XXVII/181/2010 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świnice Warckie na rok 2010 MB