główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Świnice Warckie dn. 09.04.2021 r.

GKP.6220.16.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ),

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że, w dniu 08.04.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 08.03.2020 r. nr GKP.6220.16.2020) na rzecz Leszka Zajak prezesa zarządu BluSolar 11, Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa, o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu fotowoltaicznego SWK, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. Inwestycja będzie zlokalizowana: obręb ewidencyjny Świnice Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 211, na terenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00, telefon nr 63 2881074.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa: Świnice Warckie Kolonia

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 09.04.2021 r.

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Świnice Warckie dn. 07.04.2021 r.

GKP.6220.18.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że, w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 07.12.2020 r., nr GKP.6220.18.2020) na rzecz Pani Magdaleny Kołecka, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź – pełnomocnika inwestora - P4 Spółka z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, działka nr ewidencyjny 27 w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gmina Świnice Warckie pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400, telefon nr 63 2881074.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 07.04.2021 r.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 11 marca 2021 r.

Świnice Warckie dn. 11.03.2021r.

GKP.6220.16.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019, poz.1839) w nawiązaniu do wniosku – Leszka Zajak prezesa  zarządu  BluSolar 11, Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 19.10.2020 r. (data wpływu 21.10.2020 i jego uzupełnieniu w dniu 27.10.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego SWK, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej. 

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Świnice Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 211 na trenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

zawiadamiam, że:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 07.01.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię  z dnia 17 listopada 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.538m.2021.Kog. oraz pismem z dnia 18.01.2021r PO.ZZŚ.5.435.538m.1.2021.Kog w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych  warunków i wymagań.

 

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowienie z dnia 15 lutego 2021 r., znak: WOOŚ.4220.816.2020.PTa.3 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego SWK, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2MW. nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych  warunków i wymagań

Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400, pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 11 marca 2021 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie-Kolonia.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 02.03.2021 r.

Świnice Warckie dn. 02.03.2021r.

GKP.6220.18.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w nawiązaniu do wniosku Pani Magdaleny Kołecka, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź – pełnomocnik inwestora - P4 Spółka z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 07.12. 2020 r. i jego formalnym uzupełnieniu w dniu 29.12.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, działka nr ewidencyjny 27 w obrębie ewidencyjnym Władysławów gmina Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

 

zawiadamiam, że:

 1. Łódzki Państwowy Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 09.02.2021 r. znak pisma  ŁPWIS.NSOZNS.9022.7.7.2021.SK stwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie jest wymieniona jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ani jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.). Przedmiotowej inwestycji nie można zatem zakwalifikować do żadnego z przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)

 

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię  z dnia 22 lutego 2021 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.9.2021.KOg w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
 1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować  na terenie utwardzonym w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się  zanieczyszczeń do gruntu.
 2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);
 3.  w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego transportowego
 4. teren budowy należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi;
 5. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
 6. odpady niebezpieczne w fazie budowy należy czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmą posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji;
 7. odpady inne niż niebezpieczne w fazie budowy czasowo magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zorganizowany, selektywny w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne;

 

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 stycznia 2021 r., oraz pismem z dnia 11 lutego 2021 r. znak: WOOŚ.4220.25.2021.AJa wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A, zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, dz. ewid. nr 27, obręb 25, jedn. ew. 100407_2, gmina Świnice Warckie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak przynależności przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji.

Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty dokonania niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 2 marca 2021 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 24.02.2021 r.

 

Świnice Warckie dn. 24.02.2021r

GKP.6220.2.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku BLU SOLAR 9 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia 02.22.2021 r. (data wpływu 08.02.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 414//6 i 416/3 w obrębie ewidencyjnym Chwalborzyce gmina Świnice Warckie  pow. łęczycki woj. łódzkie,

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

 1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
 2. Zgodnie z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu
 3. Pismem z dnia 10.02.2021 r. w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530,wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Chwalborzyce

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 24.02.2021 r.