główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 25 listopada 2020 r.

 

Świnice Warckie dn. 25.11.2020 r. 

GKP.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku – Leszka  Zajak prezesa zarządu BluSolar 11, Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia  19.10. 2020 r. ( data wpływu 21.10.2020r) i jego uzupełnieniu w dniu 27.10.2020r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie systemu fotowoltaicznego SWK, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz z kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej.

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny  Świnice Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 211  Na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie  

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie

Zgodnie z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Pismem z dnia 30.10.2020r w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Świnice Warckie Kolonia.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 25.11.2020 r.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 10.11.2020 r.

GKP.6220.12.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku SH32 Sp. z o. o. ul. Mogilska 11/11, 31-542 Kraków z dnia 16.07.2020 r. (data wpływu 22.07.2020r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 116, 117, obręb Parski, gmina Świnice Warckie 

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Parski na działkach o nr ewidencyjnych 116, 117 pow. łęczycki woj. łódzkie.

zawiadamiam, że:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 31.07.2020 r.) nie wydał opinii, zgodnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 13 sierpnia 2020 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.367m. w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 4 listopada 2020 r., znak: pisma WOOŚ.4220.543.2020.DBł.2 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 4. Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 10 listopada  2020 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Parski

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 9 listopada 2020 r.

 

Świnice Warckie dn. 09.11.2020r

GKP.6220.15.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Pana Michała Czajkowskiego – pełnomocnika BLUSOLAR 11 Sp. z o.o. ul. Astronomów 12, 01-450 Warszawa z dnia 27.10.2020 r. (data wpływu 28.10.2020r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA  DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH 205, 206 W OBRĘBIE PIASKI W MIEJSCOWOŚCI PIASKI W GMINIE ŚWINICE WRCKIE

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny Piaski na działkach o nr ewidencyjnych 205 i 206 na terenie gminy Świnice Warckie, pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

 1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
 2. Zgodnie z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
 3. Pismem z dnia 30.10.2020 r. w trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Piaski

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 10.11.2020 r.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2020 r.

GKP.6220.13.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Pana  Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa w prawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 2-ch farm fotowoltaicznych: "Kossew 1" o mocy do 1,0 MW "Kossew 3" o mocy do 1,0 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny  Kossew  na działkach o nr ewidencyjnych  665, 666, 667, 668  na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie.

zawiadamiam, że:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 01.07.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 27 sierpnia 2020 r., znak:  PO.ZZŚ.5.435.308m.2020.BS  w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 października 2020 r., znak: WOOŚ.4220.591.2020.DBł.3 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 4. Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 4 listopada  2020 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2020 r.

GKP.6220.9.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. poz. 256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839) w nawiązaniu do wniosku Pana  Pana Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika  BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa z dnia  02.06. 2020 r. ( data wpływu 18.06.2020r) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Kossew -2” o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą  przewidzianego do realizacji w miejscowości Kosew  na działce nr 571 Gmina Świnice Warckie”   

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia:  obręb ewidencyjny  Kossew , na działce  o nr ewidencyjny 571 na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie 

 

zawiadamiam, że:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii (tj. 01.07.2020 r.) nie wydał opinii z godnie z art. 78 ust.4 ustawy ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu wydało opinię z dnia 27 sierpnia 2020 r., znak:  PO.ZZŚ.5.435.308m.2020.BS  w której Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 19 października 2020 r., znak: WOOŚ.4220.443.2020.DBł.5 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 4. Wójt Gminy Świnice Warckie z chwilą doręczenia ww. opinii zgromadził kompletny materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia przewidziany w przepisach prawa i przystąpi do etapu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 5. Wyznacza się stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na zapoznanie się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, tel. nr 63 2881074 i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 4 listopada  2020 r.

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.