główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 23.08.2019 r.

 

GKP 6733.17.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie  art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 13.08.2019 r. złożony   przez Pana Bartłomieja Pauś data wpływu (22.08.2019 r.) przedstawiciela firmy CONNECT Bartłomiej Pauś Kościuszków 4e, 63-460 Nowe Skalmierzyce  -pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn (dz. nr 412), budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej niskiego napięcia, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej  średniego na pięcia. W miejscowości Stemplew: obręb ewidencyjny Stemplew; działki o numerach: 339/1, 412, 350/5, 350/3. gmina Świnice Warckie  Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.26.08.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek  7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Stemplew

a/a

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r.

 

GKP 6733.16.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

 

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 02.08.2019 r. złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych, obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 44/1 na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.14.08.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne.
  3. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r.

 

GKP 6733.15.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

 

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 02.08.2019 r. złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych, obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 208 na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.14.08.2019 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski.
  3. a/a
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2019 r.

GKP 6733.14.2019

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 02.08.2019 r.  złożony przez Pana Rafała Mięcek data wpływu (09.08.2019 r.) przedstawiciela firmy ENERGA INVEST Sp. z o.o., ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk - pełnomocnika Inwestora - Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa istniejącej napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV, polegająca na posadowieniu nowego stanowiska słupowego w osi istniejącej linii napowietrznej jednotorowej linii WN-110 kV i demontażu istniejącego stanowiska słupowego oraz na wymianie przewodów roboczych i przebudowa istniejącej linii niskiego napięcia w części na linię kablową, obręb ewidencyjny 0012 Kraski, dz. nr ew. 159 na terenie gminy Świnice Warckie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.14.08.2019r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00,piątek 7.30-14.00 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kraski.

a/a.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 10 lipca 2019 r.

Świnice Warckie dn. 10.07.2019r

GKP 6733.13.2019

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z  2018 r. poz.1945 )  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.07.2019r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz przebudowa linii napowietrznej SN obręb ewidencyjny 0011 Kozanki Podleśne, dz. nr ew. 167/14 na terenie gminy Świnice Warckie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia  tj. 11.07.2019r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-17:00,piątek  7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

Obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.

Obwieszczenie w miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Kozanki Podleśne

a/a