główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16.04.2021 r.

Świnice Warckie dn. 16.04.2021 r.

GKP 6733.1.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j) – w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 22.03.2021 r  uzupełniony w dniu 14.03.2021 r. przez Panią Magdalenę Kałecką ul. Lermontowa 16/22 92-512 Łódź pełnomocnika Inwestora  – P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 -677 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LCZ4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą. W skład stacji bazowej wchodzi: wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 65 m n.p.t. wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na działce o nr ewidencyjnym 27, obręb ewidencyjny: Władysławów, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa). (tj.16.04.2021 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP i w miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów  
 2. a/a
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lutego 2021 r.

Świnice Warckie dn. 04.02.2021r

GKP 6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa zbiorników na gaz płynny propan butan i przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski, Gmina Świnice Warckie, dz. nr ew. 126/5, 126/7

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 04.02.2021r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski
 3. a/a
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 23 listopada 2020 r.

Świnice Warckie dn. 23.11.2020r

GKP 6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.  w związku   z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości,   że w dniu 20.11.2020 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:; Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Tolów, obręb ewidencyjny Tollów  działki. o nr ew.  87, 124, 112 ,106 gmina  Świnice Warckie powiat łęczycki, woj. łódzkie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 23.11.2020 r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy Świnickie Warckie  pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
 2. W miejscu  realizacji inwestycji tj.  tablica ogłoszeń sołectwa Tolów  

 

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 października 2020 r.

Świnice Warckie dn. 14.10.2020r

 

GKP 6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U.2020.293) zawiadamia, że na wniosek  z dnia 30.09.2020 r. złożony w dniu 12.10.2020 r. przez Pana Macieja Stasiaka ELBUDMED- Hubert Staśkiewicz pełnomocnika Inwestora – ENERGA –OPERATOR SA Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN oraz napowietrznej sieci nN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN w miejscowości Tolów, obręb ewidencyjny Tollów dz. o nr ew. 87, 124, 112 ,106 gmina Świnice Warckie powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.14.10.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

 

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
 2. W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Tolów.
 3. a/a
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 13.08.2020 r.

GKP 6733.3.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (tj. Dz. U. z  2018 r. poz.1945 )  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11.08.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LCZ4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą. W skład stacji bazowej wchodzi: wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 65 m n.p.t. wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży. Na działce o nr ewidencyjnym 27, obręb ewidencyjny: Władysławów, gmina Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. Łódzkie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 13.08.2020r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej. BIP.
 2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów i Drozdów
 3. a/a