Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.