główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Świnice Warckie, 23.09.2019 r.

KO.524.5. 2019

Ogłoszenie

Wszystkie organizacje pozarządowe

działające na terenie gminy

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu.

Z projektem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem www.bip.swinice.akcessnet.net lub na stronie internetowej gminy www.swinicewarckie.com.pl lub w urzędzie gminy pokój nr 10.

Proszę o zgłaszanie uwag na formularzu konsultacyjnym w terminie do dnia 9 października 2019 r. 

Druk formularza można pobrać  w sekretariacie pokój nr 10.

 

                                                                                                Wójt Gminy 

   (-) Sylwia Prażnowska

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020