Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Świnice Warckie, dn. 02 grudnia 2008r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-9/2008

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2a, 62- 420 Strzałkowo. Powodem dokonania wyboru tego banku było: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2a 62- 420 Strzałkowo zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (całkowity koszt obsługi) cenę brutto – 64.213,04 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych, groszy 04/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400,00 pkt.

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi, adres: ul. Al. Kościuszki 71 90-432 Łódź. Bank zaoferował cenę brutto – 69.843,60 zł za cały przedmiot zamówienia (całkowity koszt obsługi) (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote, groszy 60/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 367,76 pkt.

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

NIE DOTYCZY

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

NIE DOTYCZY

Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie oferty.

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Świnice Warckie: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 329461 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 24.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 350 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w dniu 09.12.2008r. 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 09.12.2013r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2009r. do 09.12.2013r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na koniec każdego miesiąca w okresie kredytowania, według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek (zał.nr 3 SIWZ) 6. Spłata kapitału kwartalna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek (zał. nr 3 SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8.Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco. 9.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 10.W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11.Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poź. zm.). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie do złożenia oryginału do wglądu, a do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność , właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. 6. Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki
SIWZ kredyt 350 000 zł   87.500 KB
Formularz ofertowy   40.000 KB
Załącznik nr 2   34.500 KB
Załącznik nr 3   73.500 KB

Zawiadomienie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-8//2008

Świnice Warckie 10 października 2008r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-8//2008

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., adres ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma zaoferowała najniższą cenę sprzedaży oleju opałowego w wysokości 2,69 brutto zł/litr i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 300 pkt.

2) W prowadzonym postępowaniu również złożyły oferty następujące Firmy, które otrzymały w kryterium oceny ofert łącznie następującą ilość punktów :

Ø Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Petroval” ul. Kościuszki 56 99-300 Kutno – cena sprzedaży oleju opałowego 2,70 brutto zł/litr (298,89 pkt)

Ø Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk - cena sprzedaży oleju opałowego 2,79 brutto zł/litr (289,26 pkt)

Ø Firma „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. zo.o. ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski - cena sprzedaży oleju opałowego 2,71 brutto zł/litr (297,78 pkt)

Ø Firma Handlowo – Usługowa „ Kwiatkowski” ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków - cena sprzedaży oleju opałowego 2,73 brutto zł/litr (295,59 pkt)

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

„G&S ENERGY” ul. Józefów 85 93-615 Łódź

Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Art.89 ust.1 pkt5 ustawy PZP w związku z art.24 ust.4

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

„G&S ENERGY” ul. Józefów 85 93-615 Łódź

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mimo wezwania do uzupełnienia zgodnie z art.26 ust. 3

Art.24 ust.2 pkt 3

Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzedu Gminy Swinice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009 Znak sprawy:ZPR 341-8/2008

Świnice Warckie: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009
Numer ogłoszenia: 227073 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax. 063 2881174.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 50 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 30 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 20 000 litrów). Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie wynikała z zapotrzebowania w tym zakresie. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki
SIWZ   90.500 KB
Formularz ofertowy   36.500 KB
Oświadczenie zał. nr 2   34.500 KB
Wzór umowy   63.000 KB

Uniewaznienie postępowania - ZPR - 7/2008 zakup i dostawa oleju opałowego do Urzedu Gminy Świnice warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009

Świnice Warckie, dn. 17 września 2008r.


Unieważnienie postępowania – ZPR-7/2008

Wójt Gminy Świnice Warckie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009, znak sprawy ZPR 341-7/2008, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie treści przepisu art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź zm.).
Stosownie do treści art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 w związku z art. 38 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź zm.) unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009. Analizując protest wykonawcy podnoszącego zarzut ,że wzór umowy przedstawiony w SIWZ obarczony jest błędem uniemożliwiającym jego podpisanie, Zamawiający uznał w/w zarzut za słuszny. Zmiana kryteriów oceny ofert jest niedozwolona, występowanie w przedmiotowym postępowaniu powyższej wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania .

Wójt Gminy Świnice Warckie

/-/ Krzysztof Próchniewicz

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Świnice Warckie, dnia 11 września 2008 r.

L.G.G.72243/4/08
O b w i e s z c z e n i e


Na podstawie art. 35 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U . z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. ). Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz Nr 1/08 i Nr 2/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Świnice Warckie położonych w miejscowości Świnice Warckie a w obrębie Świnice Osiedle przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetarowej.
Szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia tych nieruchomości udzielane będą w pokoju nr 12 w/w urzędu w godzinach pracy od dnia 11 września 2008 r. do 6 października 2008 r.

Świnice Warckie, dnia 11 września 2008 r. Wójt Gminy
( - ) Krzysztof Próchniewicz

W y k a z Nr 1/08

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat


1. Położenie nieruchomości miejscowości : Świnice Warckie
o b r ę b : Świnice Osiedle

2. Numer geodezyjny działki : 162/12

3. Powierzchnia działki : 0,7000 ha

4. Księga wieczysta : kw. 43760 Sąd Rejonowy
w Łęczycy Wydział IV
Ksiąg Wieczystych

5. Opis nieruchomości : Rola IV b 0,37 ha
Rola V 0,33 ha

6. Stawka rocznego czynszu : Wysokość rocznego czynszu
w 2009 wynosi 105,00 zł
( 150,00 zł za 1 ha rocznie )
7. Aktualizacja czynszu : Stawka czynszu podlega corocznej
waloryzacji w oparciu o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług
przyjmowany w ustawie budżetowej .

8. Termin wydzierżawienia : od 15 października 2008 r.
do 14 października 2011 r.

9. Termin uiszczenia czynszu : do 15 września każdego roku
kalendarzowego

10.Informacje o przeznaczeniu: Nieruchomość zostanie wydzierżawiona
do wydzierżawienia : w drodze bezprzetargowej na wniosek
strony.
Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów. Podczas trwania dzierżawy
dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 11 września 2008 r. Wójt Gminy
(-) Krzysztof Próchniewicz

Wykonała : E.J.


W y k a z Nr 2/08
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat1. Położenie nieruchomości miejscowość : Świnice Warckie
obręb : Świnice Osiedle

2. Numery geodezyjne działek : 101, 103/1

3. Powierzchnia działek : 1,01 ha

4. Księga wieczysta : kw. 46571 Sąd Rejonowy
w Łęczycy Wydział IV
Ksiąg Wieczystych

5. Opis nieruchomości : R IV a 0,71 ha
R V 0,30 ha

6. Stawka rocznego czynszu : Wysokość rocznego czynszu
w 2009 r. wynosi 151,50 zł
( 150,00 zł za 1 ha rocznie )

7. Aktualizacja czynszu : Stawka czynszu podlega
corocznej waloryzacji w oparciu
o wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług przyjmowany w ustawie
budżetowej.

8.Termin wydzierżawienia : od 15 października 2008 r.
do 14 października 2011 r.

9. Termin uiszczenia czynszu do 15 września każdego roku
kalendarzowego

10.Informacje o przeznaczeniu Nieruchomość zostanie wydzierżawiona
do wydzierżawienia : w drodze bezprzetargowej na wniosek
strony.
Dzierżawca oprócz czynszu za wydzierżawienie gruntów zobowiązany jest uiszczać
podatki i inne ciężary związane z użytkowaniem gruntów. Podczas trwania dzierżawy
dopuszcza się wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy.

Świnice Warckie, dnia 11 września 2008 r. Wójt Gminy
Wykonała : E.J. ( - ) Krzysztof Próchniewicz
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Pisakach w sezonie grzewczym 2008/2009

Świnice Warckie: Oferta na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009
Numer ogłoszenia: 210159 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 10.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax. 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net.
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oferta na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach. Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 50 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 30 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 20 000 litrów). Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich..
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Swinice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki
  SIWZ olej opałowy   88.000 KB
  Załącznik nr 2   30.500 KB
  załącznik nr 1   36.500 KB
  Wzór umowy załącznik nr 3   62.000 KB

  Ogłoszenie o wynikach w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Świnice Warckie, dn. 20 sierpnia 2008r.

  Uczestnicy postępowania wszyscy

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-6/2008

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź. Powodem dokonania wyboru tego banku było: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (całkowity koszt obsługi) cenę brutto – 181.084,93 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote, groszy 93/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 173 90-959 Łódź. Bank zaoferował cenę brutto – 202.920,24 zł za cały przedmiot zamówienia (całkowity koszt obsługi) (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych, groszy 24/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 267,72 pkt.

  -Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, adres: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo. Bank zaoferował cenę brutto – 182.155,56 zł za cały przedmiot zamówienia ( całkowity koszt obsługi) (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych, groszy 56/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 298,23 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie ofert.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy Świnice Warckie
  (-) Krzysztof Próchniewicz

  Drugi przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w miejscowości i obrębie C h o r z e p i n oznaczonej numerami działek 463 o powierzchni 1,11 ha i 465 o powierzchni 0,38 ha.

  O g ł o s z e n i e

  W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

  o g ł a s z a

  d r u g i p r z e t a r g pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży

  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w miejscowości i obrębie C h o r z e p i n oznaczonej numerami działek 463 o powierzchni 1,11 ha i 465 o powierzchni 0,38 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 42891 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Cena wywoławcza na sprzedaż działki 463 wynosi 9.108 zł netto (słownie : dziewięć tysięcy sto osiem złotych) a działki 465 wynosi 12.383 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote)

  W/w działki stanowią jedną nieruchomość ze względu na brak dojazdu do działki 463 sprzedaż ich następuje w jednym przetargu.

  Wadia w pieniądzu lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości 10 % cen wywoławczych należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 18 września 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w L B S Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006

  Pisemna oferta powinna zawierać :

  1.) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ;

  2.) datę sporządzenia oferty ;

  3.) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

  4.) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty za każdą działkę ;

  5.) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

  Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z oznakowaniem „Oferta na zakup nieruchomości położonej we wsi Chorzepin „wraz z dołączonymi dowodami wpłaty wadium należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2008 r. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie.

  Wadia wpłacone w pieniądzu przez osobę która wygra przetarg zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a wpłacone w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra podlegają zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia nieruchomości .

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.

  Obecnie gmina Świnice Warckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

  W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnice Warckie działka numer 465 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową i mieszkaniową a działka 463 stanowi teren upraw polowych.

  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

  Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości odbył się 9 lipca 2008 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

  Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2008 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie .

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania

  Świnice Warckie, dnia 18 sierpnia 2008 r.

  Wójt

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2008/2009

  Świnice Warckie, dn. 24 lipca 2008r.

  Oferenci wszyscy

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2008/2009.Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 3415/2008

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o. zaoferowało cenę jednostkową brutto w przeliczeniu na 1 km – 3,50 zł (słownie: trzy złote, groszy 50/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A., adres: ul. Milewskiego 9 62-700 Turek. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę jednostkową brutto w przeliczeniu na 1 km 3,69 zł (słownie: trzy złote, groszy 69/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 284,55 pkt.

  - Zakład Produkcyjno – Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55 99- 210 Uniejów. Firma ta zaoferowała cenę jednostkową brutto w przeliczeniu na 1 km – 5,99 zł (słownie: pięć złotych, groszy 99/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 175,29 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie ofert.

  Z poważaniem

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Świnice Warckie: Usługa polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Numer ogłoszenia: 167428 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 22.07.2008

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): - termin uruchomienia I-ej transzy kredytu - 01 września 2008r. w wysokości 500 000 zł - termin uruchomienia II-ej transzy kredytu - 01 października 2008r. w wysokości 500 000 zł 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 28.02.2009 r. do 30.11.2013 r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na koniec każdego miesiąca w okresie kredytowania. 6. Spłata kapitału kwartalna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 3 SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8.Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco. 9.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 10.W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11.Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 • III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poź. zm.).
 • 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 • 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie do złożenia oryginału do wglądu, a do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność , właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników.
 • 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
 • 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
 • 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie.
 • 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 • 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2).
 • 5. Wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego.
 • 6. Harmonogram spłat kredytu.
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w pokoju nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki
  Formularz ofertowy   35.500 KB
  Załącznik nr 2   30.000 KB
  Harmonogram spłat rat kapitałowych   67.000 KB
  SWIZ   86.000 KB

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy świnice Warckie w roku szkolnym 2008/2009

  Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2008/2009
  Numer ogłoszenia: 150666 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 04.07.2008
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2008/2009.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa dotyczy przewozu dzieci na trasach: Trasa I - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 800. Chorzepin, Chwalborzyce, Kozanki Podleśne, Kraski, Świnice Warckie - długość trasy około 23 km., liczba uczniów - 40 Trasa II - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich na godzinę 800. Bielawy, Grodzisko, Kosew, Parski, Podłęże, Władysławów, Piaski, Drozdów, Świnice Warckie - długość trasy około 26 km., liczba uczniów - 65. Trasa III - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 840. Gusin, Drozdów, Łyków, Parski, Władysławów, Piaski - długość trasy około 25 km. - liczba uczniów - 45. Trasa IV - Dowóz uczniów do Gimnazjum w Świnicach Warckich na godzinę 840. Zbylczyce, Kaznów, Chorzepin, Tolów, Ładawy, Stemplew, Kraski, Świnice Warckie - długość trasy około - 35 km. liczba uczniów - 40. Trasa V - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1230. Świnice Warckie, Stemplew, Tolów, Grabiszew, Chwalborzyce, Chorzepin - długość trasy około 35 km. liczba uczniów - 40. Trasa VI - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piaskach - godzina 1350. Piaski, Władysławów, Parski, Łyków, Drozdów, Gusin - długość trasy około 26 km. , liczba uczniów - 45. Trasa VII - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów, Grabiszew - długość trasy około 25 km., liczba uczniów - 30. Trasa VIII - Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie, Gusin, Drozdów, Parski, Podłęże, Kosew, Bielawy - długość trasy około 25 km., liczba uczniów - 65. Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie w formie załącznika do podpisanej umowy. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 220 km dziennie. Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r.z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2008/2009, przy założeniu, że obejmować będzie około 186 dni nauki szkolnej.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 186.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  · Informacja na temat wadium: Zamawiajający nie wymaga wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną notarialnie, umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (załącznik nr 4). 7. Wykaz sprzętu planowanego do realizacji zamówienia (załącznik nr 5). 8.Udowodnić zrealizowane w charakterze wykonawcy usług, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 6). 9. Zezwolenie na przewóz osób w transporcie krajowym .

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki
  SIWZ   103.000 KB
  Załącznik nr 1   34.000 KB
  Załącznik nr 2   34.500 KB
  Załącznik nr 3   31.500 KB
  Załącznik nr 4   29.000 KB
  Załącznik nr 5   32.000 KB
  Załącznik 6   30.000 KB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na dostosowanie budynku Gminnnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-4/2008
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Usług Budowlanych „REMAL”, adres: ul. T. Kościuszki 5 62-740 Tuliszków. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Usług Budowlanych „REMAL” zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 255 521,85 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych, groszy 85/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A, adres: ul. Targowa 16/18 99-200 Poddębice. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto – 360 609,11zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć złotych, groszy 11/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 283,4 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe „ CONSTANS” – Grzegorz Błaszczyk, adres: ul. Zachodnia 30 99-100 Łęczyca. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto – 389 774,46 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, groszy 46/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów:262,2 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY  Ogłozenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

  O g ł o s z e n i e

  W ó j t G m i n y Ś w i n i c e W a r c k i e

  o g ł a s z a

  pierwszy p r z e t a r g pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży

  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości i obrębie C h o r z e p i n oznaczonej numerami działek 463 o powierzchni 1,11 ha i 465 o powierzchni 0,38 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 42891 w Sądzie Rejonowym w Łęczycy - Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Cena wywoławcza na sprzedaż działki 463 wynosi 18 216 zł netto (słownie : osiemnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych ) a działki 465 wynosi 24 766 zł brutto ( słownie : dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych )

  W/w działki stanowią jedną nieruchomość ze względu na brak dojazdu do działki 463 sprzedaż ich następuje w jednym przetargu.

  Wadia w pieniądzu lub w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w wysokości 10 % cen wywoławczych należy uiścić najpóźniej w terminie do dnia 4 lipca 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Świnice Warckie lub na rachunek bankowy gminy w L B S Strzałkowo 59 8543 0000 2004 4000 0143 0006.

  Pisemna oferta powinna zawierać :

  1.) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot ;

  2.) datę sporządzenia oferty ;

  3.) oświadczenie, ze oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ;

  4.) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty za każdą działkę ;

  5.) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

  Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z oznakowaniem „ Oferta na zakup nieruchomości położonej we wsi Chorzepin „ wraz z dołączonymi dowodami wpłaty wadium należy złożyć w terminie do dnia 4 lipca 2008 r. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie.

  Wadia wpłacone w pieniądzu przez osobę która wygra przetarg zostaną zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości a wpłacone w papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra podlegają zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia nieruchomości .

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży można odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadia nie podlegają zwrotowi.

  Obecnie gmina Świnice Warckie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

  W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

  przestrzennego gminy Świnice Warckie działka numer 465 stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zabudową zagrodową i mieszkaniową a działka 463 stanowi teren upraw polowych.

  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

  Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2008 r. o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie .

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny odwołania

  Świnice Warckie, dnia 2 czerwca 2008 r.

  Wójt

  (-) Krzysztof Próchniewicz

  Wyjaśnienia do SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na "Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich"

  Świnice Warckie, dn. 29 maja 2008r.

  Wyjaśnienia do treści SIWZ.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich”.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR 341-4/2008

  Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich” w tabeli poniżej, na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o odpowiedziach.

  Lp.

  Pytanie

  Odpowiedź

  1.

  Proszę o wskazanie formy w jakiej ma być załączony kosztorys ofertowy- czy wymaga się kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o załączony kosztorys nakładczy?

  TAK - wymaga się załączenia do oferty kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o załączony kosztorys nakładczy.

  2.

  Czy należy przyjąć do wyceny specjalne grzejniki przeznaczone dla budynków służby zdrowia?

  TAK - do wyceny należy przyjąć grzejniki stosowane w służbie zdrowia (szpitalach)

  3.

  Czy dopuszcza się zastosowanie przęseł, bramy i furtki z profili stalowych, tzw. „czarnych” malowanych farbą antykorozyjną i nawierzchniową?

  NIE DOPUSZCZA SIĘ - przęsła, brama, furtka mają być wykonane z profili stalowych ocynkowanych pokrytych natryskowo powłoką poliestrową

  Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące inwestycji pn." Dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich

  Dostosowanie budynku Gmninnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich
  Numer ogłoszenia: 101224 - 2008; data zamieszczenia w UZP: 14.05.2008
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Gmninnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia dla osób niepełnosprawnych w Świnicach Warckich. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących robót: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych -przystosowanie tarasu i schodów -wykonanie chodnika przy tarasie i schodach - remont ogrodzenia -przystosowanie pomieszczeń -NZOZ -przystosowanie pomieszczeń - apteka -przystosowanie pomieszczeń - gabinet stomatologa Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w: - projekcje budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 5 do SIWZ) - przedmiarze (zał. nr 6 do SIWZ) Ww. prace będą prowadzone na czynnym obiekcie i należy zapewnić jego sprawne funkcjonowanie.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.50.00-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  · Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną notarialnie, umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum jednej roboty budowlanej odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora, że robota ta została wykonana należycie (załącznik nr 4). 7. Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Kosztorys ofertowy (sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną) przedstawiający wartość robót stanowiącą wartość ryczałtową zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Świnice Warckie, dn. 14 maja 2008r.

  Załączniki
  Przeglądarka kosztorysów   1.800 MB
  informacja   51.809 KB
  opis techniczny, Projekt, Specyfikacja techniczna   5.614 MB
  SWIZ   98.500 KB
  Formularz oferty   82.000 KB
  Załącznik nr 2( oświadczenie)   34.000 KB
  Wzór umowy   94.000 KB
  doświadczenie zawodowe   29.500 KB
  Przedmiar   92.199 KB

  Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  O g ł o s z e n i e

  Wójt Gminy Świnice Warckie

  informuje ,

  że w dniach od 5 maja do 27 maja 2008 r. na tablicy

  ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie

  znajdować się będzie wykaz nieruchomości

  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

  Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona będzie na

  stronie internetowej urzędu www.bip.swinice akcessnet.net

  oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chorzepin.

  Telefon kontaktowy : ( 063) 2881074

  Zawiadomienie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolniczych)Drozdów - Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie.

  Świnice Warckie, dn. 20 marca 2008r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  do do tyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej(dojazdowej do gruntów rolniczych)Drozdów – Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-3/2008

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o, adres: Żuki 48A 62-700 Turek. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 168 996,67 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, groszy 67/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice: cena brutto – 172 331,83 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych, groszy 83/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 392,24 pkt.

  - Bud Trans Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170A 98-200 Sieradz: cena brutto –194 156,03 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych, groszy 03/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 348,16 pkt.

  - „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk – Sp. Jawna Porszewice 31 95 – 200 Pabianice: cena brutto – 188 713,26 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzynaście złotych, groszy 26/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 358,20 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „TURDROG” ul. Górnicza 10 62 – 700 Turek: cena brutto – 179 062,35zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote, groszy 35/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 377,52 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” Sp.zo.o. ul. Dostawcza 6 93 – 231 Łódź: cena brutto – 210 613,72 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzynaście złotych, groszy 72/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 320,96 pkt.

  - SIDROG Sp.zo.o. ul. Polna 29 98-235 Błaszki: cena brutto – 204 224,83 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: dwieście cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote, groszy 83/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 331,00 pkt.

  - GOLMAR Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62 – 720 Brudzew: cena brutto – 256 421,89 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych, groszy 89/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 263,64 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Dziękujemy za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  Świnice Warckie, dn. 07 marca 2008r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  do dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-2/2008

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., adres: ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 457 133,91 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote, groszy 91/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 500 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. Żuki 48A 62-700 Turek: cena brutto – 653 620,51 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych, groszy 51/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 349,7 pkt.

  - Bud Trans Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz: cena brutto – 649 399,73 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 73/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 351,95 pkt.

  - „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk – Sp. Jawna Porszewice 31 95-200 Pabianice: cena brutto – 675 555,54 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych, groszy 54/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 338,35 pkt.

  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „TURDROG” ul. Górnicza 10 62–700 Turek: cena brutto – 641 378,91 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych, groszy 91/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 356,35 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Wszystkim Wykonawcą dziękujemy za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert.

  Przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolniczych) Drozdów - Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie

  Świnice Warckie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ( dojazdowej do gruntów rolniczych) Drozdów - Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie

  Numer ogłoszenia: 39002 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ( dojazdowej do gruntów rolniczych) Drozdów - Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej Drozdów - Dzierżawy w Gminie Świnice Warckie o łącznej długości 1,462 km.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót:
  1. Roboty przygotowawcze:
  - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
  - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogi ulepszonej (bitum)
  - mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm
  2. Nawierzchnia
  - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
  - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna)
  - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej
  3. Pobocza
  - nawierzchnie żwirowe warstwa dolna grubość 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  · Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
  W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników.
  6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ.
  Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest dostarczyć:
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
  2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
  3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
  4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega
  wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2).
  5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3).
  6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum trzech robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4).
  7. Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
  8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki
  SIWZ   95.000 KB
  Formularz ofertowy   82.500 KB
  Załącznik nr 2   34.500 KB
  Wzór umowy   57.500 KB
  Załącznik nr 4   30.500 KB
  Przedmiar   15.544 KB
  Dokumentacja budowlana   94.304 KB
  SST nawierzchnia z betonu asfaltowego   306.210 KB
  SST nawierzchnia żwirowa   83.259 KB
  SST oczyszczenie skropienie   50.176 KB

  Ogłoszenie o zamówieniu w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice warckie

  Świnice Warckie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie
  Numer ogłoszenia: 27093 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 08.02.2008
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowościach Piaski, Rogów, Wola Świniecka w Gminie Świnice Warckie o łącznej długości 1,856 km z czego dla: -zadania I (Wola Świniecka - Rogów) etap I o długości 1,128 km -zadania II ( Piaski - Rogów) etap I o długości 0,728 km Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 1. Roboty przygotowawcze: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - transport darniny do 0,5 km - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2. Odwodnienie korpusu drogowego - oczyszczenie rowów z namułu - przepusty rurowe - ława fundamentwa żwirowa - przepusty rurowe - rury betonowe - przepusty rurowe - ścianki czołowe 3. Podbudowa - warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 4. Nawierzchnia - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych 5. Pobocza - nawierzchnie żwirowe 6. Oznakowanie pionowe Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: - projekcje technicznym (zał. nr 5 do SIWZ) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) - przedmiarze (zał. nr 7 do SIWZ)

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.10.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  · Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy winni dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum trzech robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4). 7. Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Świnice Warckie, dn. 08 lutego 2008r.

  Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-1/2008

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

  I. za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Firma zaoferowała wykonanie usługi:

  a) Równanie dróg gminnych (równiarka) cena netto za 1 km = 229,50 zł, cena brutto za 1 km = 280,00 zł

  b) Nawiezienie i rozplantowanie żwiru: cena netto za 1 m 3 = 20,49 zł, cena brutto za 1m 3 = 25,00 zł

  c) Nawiezienie i rozplantowanie mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego: cena netto za 1 m 3 = 29,51 zł, cena brutto za 1 m 3 = 36,00 zł

  wykonawca, otrzymał za każdą w/w część usługi w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: część a = 500 pkt. (100 pkt w indywidualnym kryterium oceny ofert) , część b = 500 pkt. (100 pkt w indywidualnym kryterium oceny ofert), część c = 500 pkt. (100 pkt w indywidualnym kryterium oceny ofert)

  II. Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert)

  Firma Handlowo – Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak, ul. Łęczycka 2 99-210 Uniejów:

  a) Równanie dróg gminnych (równiarka) cena netto za 1 km = 300,00 zł, cena brutto za 1 km = 366,00 zł w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) oferta otrzymała 76,50 pkt co łącznie stanowi 382,50 pkt.

  b) Nawiezienie i rozplantowanie żwiru: cena netto za 1 m 3 = 60,00 zł, cena brutto za 1m 3 = 73,20 zł w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) oferta otrzymała 34,15 pkt co łącznie stanowi 170,75 pkt.

  c) Nawiezienie i rozplantowanie mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego: cena netto za 1 m 3 = 70,00 zł, cena brutto za 1 m 3 = 85,40 zł w indywidualnym kryterium oceny ofert (kryterium najniższa cena) oferta otrzymała 42,15 pkt co łącznie stanowi 210,75 pkt.

  III. Oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  NIE DOTYCZY

  NIE DOTYCZY

  IV. Wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  NIE DOTYCZY

  NIE DOTYCZY

  Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie oferty

  Przetarg nieograniczony na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r.

  Świnice Warckie: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r.
  Numer ogłoszenia: 18056 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 25.01.2008

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Żwirowanie dróg gminnych obejmujące zakup żwiru wraz z załadunkiem, bądź w zależności od potrzeb Zamawiającego mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo- gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg oraz zebranie i wywóz kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem- wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanego żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego winna być zmieszana w stosunku wagowym 1:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego. - Przewidywana dostawa żwiru do końca 2008r. wynosi około 2000m3 . - Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2008r. wynosi około 800 m3. -Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 70 km przy średniej szerokości drogi 4 m.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 • III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3).
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach.Przewidywana dostawa żwiru do końca 2008r. wynosi około 2000m3 ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 • CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2008r..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach.Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2008r. wynosi około 800 m3..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 • Świnice Warckie, dn. 25.01.2008r.