główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Świnice Warckie, dn. 02 grudnia 2008r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania. 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-9/2008  

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2a, 62- 420 Strzałkowo. Powodem dokonania wyboru tego banku było: Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie ul. Kolejowa 2a 62- 420 Strzałkowo zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (całkowity koszt obsługi) cenę brutto – 64.213,04 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzynaście złotych, groszy 04/100). Wykonawca, otrzymał  w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400,00 pkt.

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi, adres: ul. Al. Kościuszki 71  90-432 Łódź. Bank zaoferował cenę brutto – 69.843,60 zł za cały przedmiot zamówienia (całkowity koszt obsługi)  (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote, groszy 60/100) i otrzymał w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 367,76 pkt.

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

NIE DOTYCZY

 

 

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

NIE DOTYCZY

 

 

Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie oferty.

   Z poważaniem

  /-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Świnice Warckie: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Numer ogłoszenia: 329461 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 24.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 350 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w dniu 09.12.2008r. 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 09.12.2013r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2009r. do 09.12.2013r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na koniec każdego miesiąca w okresie kredytowania, według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek (zał.nr 3 SIWZ) 6. Spłata kapitału kwartalna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych i odsetek (zał. nr 3 SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8.Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco. 9.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 10.W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11.Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poź. zm.). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie do złożenia oryginału do wglądu, a do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność , właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..

·   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. 6. Harmonogram spłaty rat kapitałowych i odsetek (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wynikach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-8//2008

 

Świnice Warckie 10 października 2008r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-8//2008

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

 1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., adres ul. Toruńska 186 62-600 Koło. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma zaoferowała najniższą cenę sprzedaży  oleju opałowego w wysokości  2,69 brutto zł/litr  i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 300 pkt.

 2) W prowadzonym postępowaniu również złożyły oferty następujące Firmy, które otrzymały w kryterium oceny ofert łącznie następującą ilość punktów :

Ø   Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Petroval” ul. Kościuszki 56 99-300 Kutno – cena sprzedaży oleju opałowego 2,70 brutto zł/litr  (298,89 pkt)

Ø   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk - cena sprzedaży oleju opałowego 2,79 brutto zł/litr  (289,26 pkt)

Ø   Firma „Morfeusz – Technika Grzewcza” Sp. zo.o. ul. Dworcowa 39 88-230 Piotrków Kujawski - cena sprzedaży oleju opałowego 2,71 brutto zł/litr (297,78 pkt)

Ø   Firma Handlowo – Usługowa „ Kwiatkowski” ul. Podleśna 20 95-035 Ozorków - cena sprzedaży oleju opałowego 2,73 brutto zł/litr  (295,59 pkt)

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

„G&S ENERGY” ul. Józefów 85 93-615 Łódź

Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Art.89 ust.1 pkt5 ustawy PZP w związku z art.24 ust.4

 4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1.

„G&S ENERGY” ul. Józefów 85 93-615 Łódź

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, mimo wezwania do uzupełnienia  zgodnie z  art.26 ust. 3

Art.24 ust.2 pkt 3

 Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie naszym przetargiem i złożenie ofert 

 

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzedu Gminy Swinice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009 Znak sprawy:ZPR 341-8/2008

 

Świnice Warckie: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009
Numer ogłoszenia: 227073 - 2008; data zamieszczenia w BZP: 19.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, fax. 063 2881174.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 50 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 30 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 20 000 litrów). Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie wynikała z zapotrzebowania w tym zakresie. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6. Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki:
Wzór umowy 63 KB
Oświadczenie zał. nr 2 35 KB
Formularz ofertowy 37 KB
SIWZ 91 KB
artykuł nr 5

Uniewaznienie postępowania - ZPR - 7/2008 zakup i dostawa oleju opałowego do Urzedu Gminy Świnice warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009

Świnice Warckie, dn. 17 września 2008r.


Unieważnienie postępowania – ZPR-7/2008

Wójt Gminy Świnice Warckie, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009, znak sprawy ZPR 341-7/2008, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie treści przepisu art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź zm.).
Stosownie do treści art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 w związku z art. 38 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z póź zm.) unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2008/2009. Analizując protest wykonawcy podnoszącego zarzut ,że wzór umowy przedstawiony w SIWZ obarczony jest błędem uniemożliwiającym jego podpisanie, Zamawiający uznał w/w zarzut za słuszny. Zmiana kryteriów oceny ofert jest niedozwolona, występowanie w przedmiotowym postępowaniu powyższej wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego skutkuje koniecznością unieważnienia postępowania .

  Wójt Gminy Świnice Warckie

  /-/ Krzysztof Próchniewicz