główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na realizację zadania Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie

 

Świnice Warckie, dnia 14.01.2010r.
 
Nr ogłoszenia BZP: 425436-2009    
Nr sprawy: ZPR 341-10/2009
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
  Gmina Świnice Warckie z siedzibą ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) informuje, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Świnice Warckie” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  Postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację w/wym. zadania. Zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
  /-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz
 

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o złożeniu protestu, dot. postępowania nr ZPR 341-11/2009

 

Świnice Warckie, dn. 05 stycznia 2010r.
Nr sprawy: ZPR 341-11/2009
 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 realizowanego w przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2009r., nr ogłoszenia 424852-2009
 
 
      ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
     
   Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający tj. Gmina Świnice Warckie z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie publikuje kopię protestu, wniesionego faksem w dniu 04.01.2010r. przez ROBOTY ZIEMNE Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska Hieronim Mikołajczak, Wleczyn 21, 63-304 Czermin, do postanowień SIWZ w zakresie:
Oferowane oczyszczalnie powinny być wykonane z polietylenu w postaci odlewu rotacyjnego lub wytłaczania z rozdmuchem. Nie dopuszczalne jest stosowanie urządzeń wykonanych z płyt polietylenowych i polipropylenu. Urządzenia których zbiorniki wykonane są z polipropylenu oraz płyt polietylenowych nie będą uważane za równoważne” oraz zapis zawarty w rozdziale III punkt 2, str. 3 SIWZ: „Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu”.
 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU PROTESTU
 
Zamawiający na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy odrzuca protest jako wniesiony po terminie.
 
UZASADNIENIE
 
W otrzymanym proteście Protestujący zarzuca Zamawiającemu, że stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.12.2009r. w/w wymagania naruszają art. 22 ust.2 oraz art. 29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający po szczegółowej analizie wszystkich dotychczasowych czynności stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie czynności przeprowadzone w toku przedmiotowego postępowania, a w szczególności odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ z dnia 30.12.2009r. zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podtrzymały zapisy zawarte w SIWZ.
Zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. W przypadku przedmiotowego protestu zastosowanie ma pierwsza cześć przytaczanego artykułu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.
Przedmiotowymi wyjaśnieniami SIWZ Zamawiający jedynie potwierdził to co wynikało z SIWZ, a więc w badanym przypadku zastosowanie ma zapis art. 180 ust. 3 pkt1, który to określa, iż protest dotyczący treści ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Zamawiający umieścił SIWZ na stronie internetowej w dniu 10.12.2009r., czyli Protestujący zobowiązany był wnieść protest do dnia 17.12.2009r.. Protestujący, bowiem pozornie tylko wnosi protest na wyjaśnienia do SIWZ udzielone przez Zamawiającego, ponieważ protest de facto dotyczy treści SIWZ. Treść argumentów przytaczanych przez Protestującego na poparcie wnoszonych środków odwoławczych nie pozostawia wątpliwości, że mógł on powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu już w dniu zapoznania się z treścią SIWZ, a więc termin do wniesienia protestu winien być liczony od chwili opublikowania SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie neguje prawa do wnoszenia protestu na wyjaśnienia do SIWZ, ale zgodnie z zachowującym aktualność wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2002 roku (sygn. akt V Ca 192/02) wynika, że protest można wnieś również w terminie od dnia otrzymania odpowiedzi na zapytania, pod warunkiem, że zawierają one nowe, odmienne niż podane w SIWZ informacje. Jeżeli treść odpowiedzi nie zmieniła treści SIWZ, protest jest spóźniony. Protestujący mylnie zinterpretował dwie kwestie. Po pierwsze błędnie zinterpretował jakoby Zamawiający wyjaśnieniami z dnia 30.12.2009r. zmodyfikował SIWZ, po drugie Protestujący błędnie określił termin na wniesienie protestu. W ocenie Sądów Okręgowych i Zespołów Arbitrów jednoznacznie wynika, że wyjaśnienia treści SIWZ nie stanowiące modyfikacji nie mogą skutkować przywróceniem terminu na wniesienie protestu na zapisy SIWZ. Odmienna interpretacja oznaczałaby obejście prawa poprzez niedopuszczalne przywracanie terminu do wniesienia protestu. Terminy do składania środków odwoławczych określone w ustawie Prawo zamówień publicznych są terminami zawitymi i nie podlegają przywróceniu zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003r. ( sygn. akt III CZP 44/03). Zgodnie z wyrokiem Arbitrów z dnia 22 października 2004r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1756/04) w przypadku wyjaśnień udzielonych do SIWZ nie stanowiących jej modyfikacji lub nie wprowadzających nowych zapisów, nie przywraca terminu na wniesienie protestu. Oznacza to, że protest został wniesiony po terminie przysługującym do jego wniesienia.
Zamawiający pragnie podkreślić , że zgodnie z art. 180 ust. 7 Zamawiający ma obowiązek, a nie uprawnienie do odrzucenia protestu wniesionego po terminie. Zamawiający realizując ten obowiązek rozstrzygnął jak na wstępie.
Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt odrzucenia protestu jako wniesionego po terminie w przedmiotowym wypadku nie może stosować procedury określonej w art. 181 pzp. Dotyczy on bowiem jedynie protestu, który podlega merytorycznemu rozpoznaniu. Ze względu na upływ terminu do złożenia protestu, niedopuszczalnym było również wyznaczenie terminu na przyłączenie się do przedmiotowego protestu. Byłyby one bowiem wniesione po terminie.
 
POUCZENIE
Tryb i zasady wnoszenia odwołań reguluje Rozdział 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
W niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotyczące postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy.
 
 

/-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

Załączniki:
Kopia protestu 55 KB
artykuł nr 3

UWAGA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA!! Wyjaśnienia do SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie.

 

Świnice Warckie, dn. 30 grudnia 2009r.
 
nr sprawy: ZPR 341-11/2009
 
  Uczestnicy postępowania
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie.
 
 
W związku z wniesieniem przez Wykonawców pytań dotyczących w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm), przekazujemy ich treść oraz odpowiedź Zamawiającego:
 
Pytanie nr 1:
    Czy ze względu na obszerność materiału zamieszczonego na stronie gminy i dotyczącego przygotowania kosztorysu, Gmina dysponuje wersją elektroniczną kosztorysu opracowaną w programie norma-pro lub innym formacie programu kosztorysowego, którą można otrzymać w celu sporządzenia oferty?
Odpowiedź:
    Zamawiający nie posiada innej wersji kosztorysu niż ten zamieszczony na stronie internetowej.
Pytanie nr 2:
Czy do oferty należy dołączyć aktualne aprobaty techniczne w pełnej wersji na proponowane elementy oczyszczalni ścieków: reaktory biologiczne, drenaż rozsączający, , przepompownie, skrzynki sterujące – rozdzielnice elektryczne, pompy i dmuchawy?
Odpowiedź:
    Należy załączyć do oferty w pełnej wersji aprobaty na proponowane oczyszczalnie ścieków (kompletne urządzenie), a na pozostałe elementy towarzyszące aprobaty lub certyfikaty będę wymagane przed rozpoczęciem robót i do odbioru.
Pytanie nr 3:
 Proszę o potwierdzenie czy oferowane oczyszczalnie mają być biologiczne i posiadać reaktory działające w oparciu o technologię osadu czynnego z komorą napowietrzania?
Odpowiedź:
Oferowane oczyszczalnie powinny być biologiczne i pracować w oparciu o technologię złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Powinny posiadać reaktor ze złożem biologicznym zanurzonym oraz komorę aeracji.
Pytanie nr 4:
Jak należy rozumieć informacje zawarte w rozdziale III, punkt 2, str. 3 SIWZ: „Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu”?
  Czy są uznawane ze równoważne oczyszczalnie, których zbiorniki wykonane są z polipropylenu?
Zaznaczam, że oczyszczalnie wykonane z polipropylenu:
 
· Posiadają aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska na
podstawie badań wytrzymałościowych wykonanych przez Politechnikę
Łódzką.
· Wykonane są z polipropylenu o grubości od 6-10 mm o oznaczeniu PP-B firmy
PLOMA S.A zgodnie z normą PN-EN ISO 15013-2001.
· Zaletą tego materiału zachowanie swoich właściwości technicznych w bardzo
niskich temperaturach.
· Oczyszczalnie kompaktowe z polipropylenu pracują dokładnie w technologii
określonej w SIWZ.
 
Odpowiedź:
Oferowane oczyszczalnie powinny być wykonane z polietylenu w postaci odlewu rotacyjnego lub wytłaczania z rozdmuchem. Nie dopuszczalne jest stosowanie urządzeń wykonanych z płyt polietylenowych i polipropylenu.
  Urządzenia których zbiorniki wykonane są z polipropylenu oraz płyt polietylenowych nie będą uważane za równoważne.
Pytanie nr 5:
 
Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys ofertowy czy uproszczony?
 
Odpowiedź:
 
Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XI SIWZ str. 7 do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót.
 
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   
 
 
 Wójt Gminy
   /-/ Krzysztof Próchniewicz
 
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wynikach postepowania nr 341-12/2009

Świnice Warckie, dn. 23 grudnia 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe „Orlik 2012” i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny do Uniejowa  i Ozorkowa, część II.
 
 
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-12/2009  
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
 
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Zakładu Produkcyjno – Usługowego „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno – Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska  zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 60 672,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
 
2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta
3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
 

l.p.

 
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
NIE DOTYCZY
 
 

 

 
4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
 

l.p.

 
Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
 
NIE DOTYCZY
 
 

 

 
 Zgodnie z art. 94 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego przed upływem terminu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
  Z poważaniem
 /-/ Wójt Gminy
 Krzysztof Próchniewicz
 
 
artykuł nr 5

UWAGA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA!!Wyjaśnienia do SIWZ, dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, przebudowę parkingów, chodników oraz ciągu pieszo ? jezdnego w miejscowości Świnice Warckie.

Świnice Warckie, dn. 21 grudnia 2009r.

 
nr sprawy: ZPR 341-10/2009
 
Uczestnicy postępowania
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, przebudowę parkingów, chodników oraz ciągu  pieszo – jezdnego  w miejscowości Świnice Warckie.
 
 
W związku z wniesieniem dn. 18.12.2009r. pytań dotyczącego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm), przekazujemy ich treść oraz odpowiedź Zamawiającego:
 
Pytanie nr 1
 
W punkcie X 1 SIWZ Zamawiający określa, że Wykonawca winien dysponować:
· przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno – projektowe o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca informuje, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, wydane w roku 1980, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót, o specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie ograniczonym do budowli dróg, na podstawie których osoby uprawnione są do „nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ograniczonym do budowli dróg, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami”.
Czy na tej podstawie można uznać, że Wykonawca spełnia warunek ważnych uprawnień konstrukcyjno – projektowych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia?
 
Odpowiedź:
 
TAK,Wykonawca spełnia powyższy warynek.
 
Pytanie nr 2
 
W punkcie X 1 SIWZ Zamawiający określa, że Wykonawca winien dysponować:
· przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przedmiarze robót, stanowiącym część dokumentacji przetargowej wyszczególnione są jedynie roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków oraz roboty związane z odwodnieniem chodnika. W jakim celu Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Czy dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, wydane w roku 1976, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej,  w zakresie sieci sanitarnych, obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne, na podstawie których osoba uprawniona jest do „kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”, jest wystarczające do spełniania warunku udziału w postępowaniu?
 
Odpowiedź:
 
TAK, Wykonawca spełnia powyższy warunek.
 
  Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
   
 
Wójt Gminy
 /-/ Krzysztof Próchniewicz