INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na realizację zadania Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świnice Warckie

Świnice Warckie, dnia 14.01.2010r.
Nr ogłoszenia BZP: 425436-2009
Nr sprawy: ZPR 341-10/2009
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Gmina Świnice Warckie z siedzibą ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) informuje, że prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo- jezdnego w miejscowości Świnice Warckie” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku środków finansowych na realizację w/wym. zadania. Zamawiający nie ma możliwości zabezpieczenia środków finansowych w celu zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
/-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz

Zawiadomienie o złożeniu protestu, dot. postępowania nr ZPR 341-11/2009

Świnice Warckie, dn. 05 stycznia 2010r.
Nr sprawy: ZPR 341-11/2009
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 realizowanego w przetargu nieograniczonym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Świnice Warckie, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.12.2009r., nr ogłoszenia 424852-2009
ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU
Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający tj. Gmina Świnice Warckie z siedzibą przy ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie publikuje kopię protestu, wniesionego faksem w dniu 04.01.2010r. przez ROBOTY ZIEMNE Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska Hieronim Mikołajczak, Wleczyn 21, 63-304 Czermin, do postanowień SIWZ w zakresie:
Oferowane oczyszczalnie powinny być wykonane z polietylenu w postaci odlewu rotacyjnego lub wytłaczania z rozdmuchem. Nie dopuszczalne jest stosowanie urządzeń wykonanych z płyt polietylenowych i polipropylenu. Urządzenia których zbiorniki wykonane są z polipropylenu oraz płyt polietylenowych nie będą uważane za równoważne” oraz zapis zawarty w rozdziale III punkt 2, str. 3 SIWZ: „Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu”.
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU PROTESTU
Zamawiający na podstawie art. 180 ust. 7 ustawy odrzuca protest jako wniesiony po terminie.
UZASADNIENIE
W otrzymanym proteście Protestujący zarzuca Zamawiającemu, że stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnienia do SIWZ z dnia 30.12.2009r. w/w wymagania naruszają art. 22 ust.2 oraz art. 29 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający po szczegółowej analizie wszystkich dotychczasowych czynności stwierdza ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie czynności przeprowadzone w toku przedmiotowego postępowania, a w szczególności odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ z dnia 30.12.2009r. zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz podtrzymały zapisy zawarte w SIWZ.
Zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6. W przypadku przedmiotowego protestu zastosowanie ma pierwsza cześć przytaczanego artykułu. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.
Przedmiotowymi wyjaśnieniami SIWZ Zamawiający jedynie potwierdził to co wynikało z SIWZ, a więc w badanym przypadku zastosowanie ma zapis art. 180 ust. 3 pkt1, który to określa, iż protest dotyczący treści ogłoszenia i SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Zamawiający umieścił SIWZ na stronie internetowej w dniu 10.12.2009r., czyli Protestujący zobowiązany był wnieść protest do dnia 17.12.2009r.. Protestujący, bowiem pozornie tylko wnosi protest na wyjaśnienia do SIWZ udzielone przez Zamawiającego, ponieważ protest de facto dotyczy treści SIWZ. Treść argumentów przytaczanych przez Protestującego na poparcie wnoszonych środków odwoławczych nie pozostawia wątpliwości, że mógł on powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu już w dniu zapoznania się z treścią SIWZ, a więc termin do wniesienia protestu winien być liczony od chwili opublikowania SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie neguje prawa do wnoszenia protestu na wyjaśnienia do SIWZ, ale zgodnie z zachowującym aktualność wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2002 roku (sygn. akt V Ca 192/02) wynika, że protest można wnieś również w terminie od dnia otrzymania odpowiedzi na zapytania, pod warunkiem, że zawierają one nowe, odmienne niż podane w SIWZ informacje. Jeżeli treść odpowiedzi nie zmieniła treści SIWZ, protest jest spóźniony. Protestujący mylnie zinterpretował dwie kwestie. Po pierwsze błędnie zinterpretował jakoby Zamawiający wyjaśnieniami z dnia 30.12.2009r. zmodyfikował SIWZ, po drugie Protestujący błędnie określił termin na wniesienie protestu. W ocenie Sądów Okręgowych i Zespołów Arbitrów jednoznacznie wynika, że wyjaśnienia treści SIWZ nie stanowiące modyfikacji nie mogą skutkować przywróceniem terminu na wniesienie protestu na zapisy SIWZ. Odmienna interpretacja oznaczałaby obejście prawa poprzez niedopuszczalne przywracanie terminu do wniesienia protestu. Terminy do składania środków odwoławczych określone w ustawie Prawo zamówień publicznych są terminami zawitymi i nie podlegają przywróceniu zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2003r. ( sygn. akt III CZP 44/03). Zgodnie z wyrokiem Arbitrów z dnia 22 października 2004r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1756/04) w przypadku wyjaśnień udzielonych do SIWZ nie stanowiących jej modyfikacji lub nie wprowadzających nowych zapisów, nie przywraca terminu na wniesienie protestu. Oznacza to, że protest został wniesiony po terminie przysługującym do jego wniesienia.
Zamawiający pragnie podkreślić , że zgodnie z art. 180 ust. 7 Zamawiający ma obowiązek, a nie uprawnienie do odrzucenia protestu wniesionego po terminie. Zamawiający realizując ten obowiązek rozstrzygnął jak na wstępie.
Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt odrzucenia protestu jako wniesionego po terminie w przedmiotowym wypadku nie może stosować procedury określonej w art. 181 pzp. Dotyczy on bowiem jedynie protestu, który podlega merytorycznemu rozpoznaniu. Ze względu na upływ terminu do złożenia protestu, niedopuszczalnym było również wyznaczenie terminu na przyłączenie się do przedmiotowego protestu. Byłyby one bowiem wniesione po terminie.
POUCZENIE
Tryb i zasady wnoszenia odwołań reguluje Rozdział 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).
W niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotyczące postępowań o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 tej ustawy.

/-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz

Załączniki
Kopia protestu   55.352 KB

UWAGA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA!! Wyjaśnienia do SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie.

Świnice Warckie, dn. 30 grudnia 2009r.
nr sprawy: ZPR 341-11/2009
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie.
W związku z wniesieniem przez Wykonawców pytań dotyczących w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm), przekazujemy ich treść oraz odpowiedź Zamawiającego:
Pytanie nr 1:
Czy ze względu na obszerność materiału zamieszczonego na stronie gminy i dotyczącego przygotowania kosztorysu, Gmina dysponuje wersją elektroniczną kosztorysu opracowaną w programie norma-pro lub innym formacie programu kosztorysowego, którą można otrzymać w celu sporządzenia oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada innej wersji kosztorysu niż ten zamieszczony na stronie internetowej.
Pytanie nr 2:
Czy do oferty należy dołączyć aktualne aprobaty techniczne w pełnej wersji na proponowane elementy oczyszczalni ścieków: reaktory biologiczne, drenaż rozsączający, , przepompownie, skrzynki sterujące – rozdzielnice elektryczne, pompy i dmuchawy?
Odpowiedź:
Należy załączyć do oferty w pełnej wersji aprobaty na proponowane oczyszczalnie ścieków (kompletne urządzenie), a na pozostałe elementy towarzyszące aprobaty lub certyfikaty będę wymagane przed rozpoczęciem robót i do odbioru.
Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie czy oferowane oczyszczalnie mają być biologiczne i posiadać reaktory działające w oparciu o technologię osadu czynnego z komorą napowietrzania?
Odpowiedź:
Oferowane oczyszczalnie powinny być biologiczne i pracować w oparciu o technologię złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym. Powinny posiadać reaktor ze złożem biologicznym zanurzonym oraz komorę aeracji.
Pytanie nr 4:
Jak należy rozumieć informacje zawarte w rozdziale III, punkt 2, str. 3 SIWZ: „Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu”?
Czy są uznawane ze równoważne oczyszczalnie, których zbiorniki wykonane są z polipropylenu?
Zaznaczam, że oczyszczalnie wykonane z polipropylenu:
· Posiadają aktualną aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska na
podstawie badań wytrzymałościowych wykonanych przez Politechnikę
Łódzką.
· Wykonane są z polipropylenu o grubości od 6-10 mm o oznaczeniu PP-B firmy
PLOMA S.A zgodnie z normą PN-EN ISO 15013-2001.
· Zaletą tego materiału zachowanie swoich właściwości technicznych w bardzo
niskich temperaturach.
· Oczyszczalnie kompaktowe z polipropylenu pracują dokładnie w technologii
określonej w SIWZ.
Odpowiedź:
Oferowane oczyszczalnie powinny być wykonane z polietylenu w postaci odlewu rotacyjnego lub wytłaczania z rozdmuchem. Nie dopuszczalne jest stosowanie urządzeń wykonanych z płyt polietylenowych i polipropylenu.
Urządzenia których zbiorniki wykonane są z polipropylenu oraz płyt polietylenowych nie będą uważane za równoważne.
Pytanie nr 5:
Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys ofertowy czy uproszczony?
Odpowiedź:
Zgodnie z informacją zawartą w rozdziale XI SIWZ str. 7 do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

Zawiadomienie o wynikach postepowania nr 341-12/2009

Świnice Warckie, dn. 23 grudnia 2009r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania.
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe „Orlik 2012” i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny do Uniejowa i Ozorkowa, część II.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-12/2009
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Zakładu Produkcyjno – Usługowego „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno – Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 60 672,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta
3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
NIE DOTYCZY

4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne
Uzasadnienie prawne
NIE DOTYCZY

Zgodnie z art. 94 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie w/w zamówienia publicznego przed upływem terminu 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
Z poważaniem
/-/ Wójt Gminy
Krzysztof Próchniewicz

UWAGA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA!! Wyjaśnienia do SIWZ, dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, przebudowę parkingów, chodników oraz ciągu pieszo ? jezdnego w miejscowości Świnice Warckie.

Świnice Warckie, dn. 21 grudnia 2009r.

nr sprawy: ZPR 341-10/2009
Uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, przebudowę parkingów, chodników oraz ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Świnice Warckie.
W związku z wniesieniem dn. 18.12.2009r. pytań dotyczącego w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm), przekazujemy ich treść oraz odpowiedź Zamawiającego:
Pytanie nr 1
W punkcie X 1 SIWZ Zamawiający określa, że Wykonawca winien dysponować:
· przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno – projektowe o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca informuje, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, wydane w roku 1980, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót, o specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej w zakresie ograniczonym do budowli dróg, na podstawie których osoby uprawnione są do „nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ograniczonym do budowli dróg, sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów budowli nie będących budynkami”.
Czy na tej podstawie można uznać, że Wykonawca spełnia warunek ważnych uprawnień konstrukcyjno – projektowych o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź:
TAK,Wykonawca spełnia powyższy warynek.
Pytanie nr 2
W punkcie X 1 SIWZ Zamawiający określa, że Wykonawca winien dysponować:
· przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przedmiarze robót, stanowiącym część dokumentacji przetargowej wyszczególnione są jedynie roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków oraz roboty związane z odwodnieniem chodnika. W jakim celu Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Czy dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia budowlane, wydane w roku 1976, upoważniające do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej, w zakresie sieci sanitarnych, obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne, na podstawie których osoba uprawniona jest do „kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”, jest wystarczające do spełniania warunku udziału w postępowaniu?
Odpowiedź:
TAK, Wykonawca spełnia powyższy warunek.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Próchniewicz

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DZIECI Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE NA BOISKA ?ORLIK 2012? I SALĘ GIMNASTYCZNĄ W ŚWINICACH WARCKICH ORAZ BASENY DO UNIEJOWA I OZORKOWA, część II

Świnice Warckie: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DZIECI Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE NA BOISKA ORLIK 2012 I SALĘ GIMNASTYCZNĄ W ŚWINICACH WARCKICH ORAZ BASENY DO UNIEJOWA I OZORKOWA, część II
Numer ogłoszenia: 429832 - 2009; data zamieszczenia w BZP : 15.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DZIECI Z TERENU GMINY ŚWINICE WARCKIE NA BOISKA ORLIK 2012 I SALĘ GIMNASTYCZNĄ W ŚWINICACH WARCKICH ORAZ BASENY DO UNIEJOWA I OZORKOWA, część II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe Orlik 2012 i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny do Uniejowa i Ozorkowa . Zamówienie realizowane jest w ramach projektu START BEZ BARIER - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Świnice Warckie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Świnice Warckie na zajęcia sportowo - rekreacyjne na boiskach Orlik 2012 i sali gimnastycznej w Świnicach Warckich . b)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Świnice Warckie na zajęcia nauki pływania na baseny geotermalne w Uniejowie. Transport obejmuje w ciągu okresu realizacji zamówienia dowóz oraz odwóz uczniów z terenu gminy Świnice Warckie w ilości: - w 2010 roku 40 razy x ok. 240 km - w 2011 roku 24 razy x ok. 240 km Transport odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie z Wykonawcą w terminie 5 dni od dnia rozpoczęci realizacji usługi. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r.z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby pasażerów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Przewozy o których mowa w pkt. a i b będą realizowane trzy razy w miesiącu dwoma autobusami o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących a raz w miesiącu jeden autobus o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących a drugi o minimalnej liczbie 50 miejsc siedzących . Opiekunów dla uczniów szkolnych zapewnia organizator wyjazdów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykażą się posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Udowodnią, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez Usługobiorcę ,że usługi te zostały wykonane należycie. Wykażą, że dysponują potencjałem technicznym, lub pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania minimum 2 zarejestrowanymi autobusami z odpowiednią liczbą miejsc. Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności wykażą posiadanie ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym upłyną termin składania ofert. 4.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ..
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. 2) Wykaz Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 zarejestrowanymi autobusami. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie sprzęt, którym będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć razem do oferty i złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu START BEZ BARIER - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Świnice Warckie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
Załączniki
SIWZ Świnice POKL dowozy   284.298 KB
oferta + załączniki   66.500 KB
Załącznik Nr 4 doświadczenie   31.000 KB
wzór umowy   59.347 KB

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ PARKINGÓW, CHODNIKÓW ORAZ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE

Świnice Warckie: BUDOWA, PRZEBUDOWA PARKINGÓW, CHODNIKÓW ORAZ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE
Numer ogłoszenia: 425436 - 2009; data zamieszczenia: w BZP 11.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA, PRZEBUDOWA PARKINGÓW, CHODNIKÓW ORAZ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŚWINICE WARCKIE.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa parkingów, chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świnice Warckie. Zamówienie realizowane jest w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę parkingu przy szkole wraz z odwodnieniem Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na 16 miejsc postojowych o polu powierzchni 1029,00 m 2 przy ulicy Szkolnej w Świnicach Warckich z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 0,08 m na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z budową zjazdu publicznego Ponadto rozbiórce ulega: - ogrodzenie szkoły znajdujące się przy zachodniej stronie parkingu. Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki w kątownikach, - ogrodzenie szkoły znajdujące się przy ulicy Szkolnej wraz z bramą wjazdową. Istniejące ogrodzenie murowane z bloczków z elementami metalowymi, brama z elementów stalowych, - pakamery robotnicze zaznaczone na planie zagospodarowania, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego istniejącej drogi wewnętrznej na działce nr 104. Po rozbiórce ogrodzenia szkoły projektuje się ogrodzenie tego samego kształtu i rozmiarów co istniejące murowane. Nową lokalizację ogrodzenia zaznaczono linią czerwoną na projekcie zagospodarowania terenu. Wzdłuż nowego ogrodzenia projektuje się chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej. Długość chodnika 12+20 = 32,0 m. Pomiędzy drogą wewnętrzną a zachodnią krawędzią parkingu projektuje się zieleniec. Formowanie zieleńca wykonać z gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu. Wierzchnią warstwę wykonać z humusu grubości 10 cm obsianego trawą. Projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni drogi wewnętrznej (szer. 3,8 m) do 4,0 m. Dno koryta ustala się na 0,45 m niżej od istniejącej krawędzi jezdni. Podbudowę wykonać w układzie jak niżej : - warstwa odsączająca z pospółki 0/32 mm grubości 20 cm, - warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm, -warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 7 cm, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 5 cm. W połączeniu międzywarstwowym (kruszywo/bitum) zastosować emulsję kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną w ilości 0,7 kg/m2. W połączeniach warstw asfaltowych stosować skropienie emulsją szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Szkolnej projektuje się z elementów żelbetowych. Zrzut ścieków do rowu melioracyjnego poprzez osadnik i separator. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej odtworzyć istniejący chodnik szerokości 1,5 m i długości 160 m. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.2.Budowę parkingu przy ośrodku zdrowia Budowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Świnicach Warckich. Przewiduje się wykonanie parkingu z kostki betonowej wibroprasowanej o pow. 204m2 na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni asfaltowej należy ustawić krawężnik betonowy 15x30x100 cm wystający 4 cm ponad krawędź nawierzchni. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.3. Chodnik w ulicy Rzemieślniczej Remont istniejących chodników o długości 284 m, szerokości 1,5 m. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejących chodników, ustawienia krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 80x30x100 na podsypce cem.- piask. Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. W ciągu chodnika istniejące zjazdy indywidualne (6 szt.) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm. Skosy najazdowe o stosunku 1:1 i długości boku 1,5 m. Podbudowa wzmocniona warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni należy uszczelnić jej krawędź mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Chodnik w ulicy Stemplewskiej Remont istniejących chodników o długości 300 m, szerokości 1,5 m. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbiórkę istniejących chodników, ustawienia krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeży betonowych 80x30x100 na podsypce cem.-piask. Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem. - piask. gr. 3 cm. W ciągu chodnika istniejące zjazdy indywidualne (19 szt.) z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm. Skosy najazdowe o stosunku 1:1 i długości boku 1,5 m. Podbudowa wzmocniona warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Od strony jezdni należy uszczelnić jej krawędź mieszanką mineralno - asfaltową z recyklera. Po wykonaniu chodnika należy odmulić istniejący rów wraz z wymianą przepustów (istniejące betonowe na PEHD) na zjazdach i wejściach do posesji. Na długości 300 m należy dokonać umocnienia skarpy rowu prefabrykowanymi płytami betonowymi (ażurowymi). Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Ciąg pieszo - jezdny Remont istniejącego ciągu pieszo - jezdnego wokół Placu Marii Konopnickiej długości 110 m i szerokości 3,5 m. Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie. Pobocza szerokości 1,0 m obustronne. Od strony jezdni asfaltowej (przy tablicy informacyjnej) utwardzenie placu gruntowego na szerokości 5,5 m i długości 46 m. Utwardzenie nawierzchnią asfaltową gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Pod tablicą informacyjną utwardzenie placu szerokości 4,5 m i długości 5,0 m. Utwardzenie z kostki betonowej wibroprasowanej (starobruk) gr. 6 cm. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Wymagany okres gwarancji: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.23.30.00-9, 45.23.10.00-5, 45.34.00.00-2.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem składania ofert tzn. do 12 stycznia 2010r. do godz. 10:00
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Udowodnią, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane o minimalnej wartości 300 000,00 zł netto każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie. Wykażą, że dysponują osobami, lub pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do oddelegowania osób, z wymaganymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno - projektowe o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami. - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności wykażą posiadanie ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu , w którym upłyną termin składania ofert. 4.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 8 do SIWZ), - Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej, - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych o minimalnej wartości 300 000,00 zł netto każda, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) konstrukcyjno - projektowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ich uprawnieniami i zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów o przynależności i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku wykonawców nie dysponujących osobami z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi - również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddelegowania tych osób do wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł..
 • SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWINICE WARCKIE

  Świnice Warckie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWINICE WARCKIE
  Numer ogłoszenia: 424852 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 10.12.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
 • I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE ŚWINICE WARCKIE.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świnice Warckie. Zamówienie realizowane jest w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest budowa 183 szt. (w dwóch etapach I - 70 szt., II- 113 szt. w ściśle określonej kolejności zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ) przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na zasadzie oczyszczania biologicznego opartego na drobno - pęcherzykowo natlenianym złożu biologicznym. Jego działanie opiera się na procesie biologicznego usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w warunkach tlenowych. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych biologicznie odbywać się będzie do gruntu poprzez rozsączanie. Urządzeniem do oczyszczania ścieków jest kompaktowa oczyszczalnia ścieków wykonana z polietylenu. W skład jej wchodzą: a) osadnik wstępny; b) komora natleniania ze złożem biologicznym; c) osadnik wtórny; d) urządzenia do napowietrzania i recylkulacji osadu. Zastosowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni 1,5 m3/d dla budynków mieszkalnych i 4,5 m3/d dla budynku szkoły podstawowej; materiał wykonania zbiorników oczyszczalni to polietylen wysokiej gęstości PEHD; sterowanie pracą oczyszczalni półautomatyczne; maksymalna głębokość posadowienia 1,2 m p. p. t. Ponadto w ramach zamówienia oprócz dostawy i montażu urządzeń i wykonaniu wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również: - wykonać pomiary instalacji elektrycznej zasilającej każdą oczyszczalnię, - przeprowadzić rozruch wybudowanych oczyszczalni ścieków, aż do osiągnięcia pełnego efektu oczyszczania ścieków, - dostarczyć dokumentację techniczno - ruchową, - zlecić i uzyskać pozytywne wyniki badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska) dla każdej oczyszczalni przeprowadzone przez stację sanitarno - epidemiologiczną bądź inne akredytowane laboratorium, - przeprowadzić szkolenie dla przyszłych użytkowników oczyszczalni w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi, - zapewnić pełną obsługę geodezyjną (tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty deklarację zgodności proponowanych urządzeń z obowiązującymi normami , aprobaty techniczne, certyfikaty i inne dokumenty, zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wydane przez uprawniony do kontroli jakości podmiot. Przedłożenie w/w dokumentów jest obowiązkowe w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty kartę katalogową producenta zawierającą wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej oraz dokładne i jednoznaczne określenie typu urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Wymagany okres gwarancji: -na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego etapu II..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.25.56.00-5, 45.23.24.10-9, 45.31.10.00-0.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem składania ofert tzn. do 12 stycznia 2009r. do godz. 12 00.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. : - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. W szczególności o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Udowodnią, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. robót polegających na budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. na każde zamówienie) z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie. Wykażą, że dysponują osobami, lub pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do oddelegowania osób, z wymaganymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności uprawnionych do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno - projektowe o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami. - przynajmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. - przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w dziedzinie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Wykażą, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności wykażą posiadanie ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłyną termin składania ofert. 4.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 8 do SIWZ), - Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). - Kartę katalogową producenta zawierającą wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej oraz dokładne i jednoznaczne określenie typu urządzenia. 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy roboty budowlane, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. robót polegających na budowie przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. na każde zamówienie), z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: a) konstrukcyjno - projektowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z ich uprawnieniami i zaświadczeniami właściwych izb samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów o przynależności i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku wykonawców nie dysponujących osobami z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi - również pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddelegowania tych osób do wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. 4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: 1)Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty deklarację zgodności proponowanych urządzeń z obowiązującymi normami , aprobaty techniczne, certyfikaty i inne dokumenty, zgodne z wymogami dotyczącymi urządzeń wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, wydane przez uprawniony do kontroli jakości podmiot. Przedłożenie w/w dokumentów jest obowiązkowe w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom stawianym przez Zamawiającego..
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej..

  Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 341-8/2009

  Świnice Warckie 26 października 2009r.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2009/2010
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-8//2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Zakład Usługowo-Handlowy „NAFTOHURT”., adres ul. Warszawska 58 62-610 Sompolno. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma zaoferowała najniższą cenę sprzedaży oleju opałowego w wysokości 2,23 zł brutto zł/litr i w kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 300 pkt.
  2) W prowadzonym postępowaniu również złożyły oferty następujące Firmy, które otrzymały w kryterium oceny ofert łącznie następującą ilość punktów :
  BRAK OFERT
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  Lp.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  1.
  „Trans – Kol Paliwa” Sp. zo.o. ul. Toruńska 186 62-600 Koło
  Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP
  Art.89 ust.1 pkt2 ustawy PZP

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  Lp.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  1.
  Nie dotycz

  Dziękujemy za złożenie ofert.
  Z poważaniem

  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchnniewicz

  Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 341-9/2009

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe „Orlik 2012” i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny geotermalne do Uniejowa, część I.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-9/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Zakładu Produkcyjno – Usługowego „HENTER” Teresa Pęcherska, adres: ul. Dąbska 55 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Zakład Produkcyjno – Usługowy „HENTER” Teresa Pęcherska zaoferował cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 11091,60 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych, groszy 60/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY

  Dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie ofert.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe Orlik 2012 i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny geotermalne do Uniejowa, część I.

  Świnice Warckie: Wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe Orlik 2012 i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny geotermalne do Uniejowa, część I.
  Numer ogłoszenia: 353674 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 09.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe Orlik 2012 i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny geotermalne do Uniejowa, część I..
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie transportu dzieci z terenu Gminy Świnice Warckie na boiska sportowe Orlik 2012 i salę gimnastyczną w Świnicach Warckich oraz baseny geotermalne do Uniejowa, część I. Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Główny przedmiot: CPV 60.11.20.00 -6 usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) 75 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Świnice Warckie na zajęcia sportowo - rekreacyjne na boiskach Orlik 2012 i sali gimnastycznej w Świnicach Warckich . Transport obejmuje w ciągu okresu realizacji zamówienia dowóz oraz odwóz 12 razy x 200 km. b)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) 40 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Świnice Warckie na zajęcia nauki pływania na baseny geotermalne w Uniejowie. Transport obejmuje w ciągu okresu realizacji zamówienia dowóz oraz odwóz 12 razy x 34 km. Transport odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie z Wykonawcą w terminie 5 dni od dnia rozpoczęci realizacji usługi. W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r.z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby pasażerów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. Przewozy o których mowa w pkt. a i b będą realizowane trzy razy w miesiącu dwoma autobusami o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących a raz w miesiącu jeden autobus o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących a drugi o minimalnej liczbie 50 miejsc siedzących . Opiekunów dla uczniów szkolnych zapewnia organizator wyjazdów. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym..
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 zarejestrowanymi autobusami z odpowiednią liczbą miejsc. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia zamówienia o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 4.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ..
  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia. Należy udokumentować należyte wykonanie usług. 2) Wykaz Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 zarejestrowanymi autobusami. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie sprzęt, którym będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu START BEZ BARIER - program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów z gminy Świnice Warckie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
  Załączniki
  SIWZ   136.000 KB
  Oferta i załączniki   67.000 KB
  Załącznik nr 4   31.000 KB
  Wzór umowy-załącznik nr 6   36.500 KB

  MODYFIKACJA SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZAKUP I DOSTWĘ OLEJU OPAŁOWEGO 2009/2010

  Świnice Warcki, dn. 09 października 2009r.
  ZPR 341-8/2009
  MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Wójt Gminy Świnice Warckie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2009/2010” przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego.
  1. Rozdział 19 pkt 5 SIWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY, strona 9) otrzymuje brzmienie:

  „ W związku z ciągłymi wahaniami cen na rynku paliw do wyliczenia ceny ofertowej należy brać pod uwagę cenę ruchomą PKN Orlen netto za 1 m3 publikowaną na stronie internetowej www.orlen.pl (w przeliczeniu na 1 litr) liczoną na dzień 13 października 2009r.”
  Jednocześnie odpowiednio wprowadza się zmianę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) .
  Powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.
  Z poważaniem
  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz
  Załączniki
  Załącznik nr 1- formularz ofertowy   41.500 KB

  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2009/2010

  >http-equiv="Content-Type">

  Świnice Warckie: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2009/2010
  Numer ogłoszenia: 346880 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 06.10.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy Świnice Warckie i Szkoły Podstawowej w Piaskach w sezonie grzewczym 2009/2010.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 1. Urząd Gminy Świnice Warckie, 2. Szkoła Podstawowa w Piaskach, Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 50 000 litrów (Urząd Gminy Świnice Warckie - 30 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piaskach - 20 000 litrów). Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. Faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego będzie wynikała z zapotrzebowania w tym zakresie. W związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej bądź większej niż podana powyżej. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin realizacji maksymalnie 2 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności, tj. posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia zamówienia o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty..

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Zawiadomienie o wyniku postępowania. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2009/2010. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-7/2009

  Świnice Warckie, dn. 10 sierpnia 2009r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy Świnice Warckie w roku szkolnym 2009/2010.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-7/2009

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o., adres: ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp.zo.o. zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia – 141 620,40 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia złotych, groszy 40/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A., adres: ul. Milewskiego 9 62-700 Turek. Przedsiębiorstwo zaoferowało cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –186 148,80 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych, groszy 80/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 228,24 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie ofert.

  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

  Świnice Warckie: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
  Numer ogłoszenia: 259430 - 2009;
  data zamieszczenia w BZP: 30.07.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE DOWOŻENIA DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWINICE WARCKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa dotyczy przewozu dzieci na trasach: Trasa I - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 800. Bielawy, Grodzisko, Kosew, Parski, Podłęże, Władysławów, Piaski, Drozdów, Świnice Warckie - długość trasy około 26 km, liczba uczniów - 65. Trasa II - Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Piaskach na godzinę 840. Gusin, Drozdów, Łyków, Parski, Władysławów, Piaski - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 45. Trasa III - Dowóz uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich na godzinę 800. Tolów, Ładawy, Stemplew, Kraski, Świnice Warckie - długość trasy około - 18 km, liczba uczniów - 65. Trasa IV - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1230. Świnice Warckie, Stemplew, Tolów, Grabiszew, Chwalborzyce, Chorzepin - długość trasy około 35 km, liczba uczniów - 40. Trasa V - Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piaskach - godzina 1350. Piaski, Władysławów, Parski, Łyków, Drozdów, Gusin - długość trasy około 26 km, liczba uczniów - 45. Trasa VI - Odwóz uczniów z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie, Kraski, Stemplew, Tolów, Grabiszew - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 65. Trasa VII - Odwóz uczniów z Gimnazjum w Świnicach Warckich - godzina 1430. Świnice Warckie, Gusin, Drozdów, Parski, Podłęże, Kosew, Bielawy - długość trasy około 25 km, liczba uczniów - 65. Dowożenie odbywać się będzie po sieci dróg, które są drogami gminnymi lub powiatowymi. Przystanki w każdej miejscowości ustali usługobiorca, uwzględniając założenie, że nie powinny być oddalone od siebie mniej niż jeden kilometr. Szczegółowy rozkład jazdy i lokalizacja przystanków ustalona zostanie w formie załącznika do podpisanej umowy.W razie uszkodzenia pojazdu wykonujący przewóz powinien podstawić pojazd zastępczy bez dodatkowych kosztów. Łącznie autobusy mają do wykonania ok. 180 km dziennie. Usługodawca powinien zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi. Stan techniczny i wyposażenie autobusów oraz kwalifikacje kierowców powinny odpowiadać aktualnym przepisom w tej sprawie, tj. ustawie z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. Nr 50 poz. 601 z 21.06.2000r. z póź. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie. Zleceniobiorca nie może powierzyć przewozu osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany tras, w zależności od zaistniałych potrzeb. Zamówienie dotyczy roku szkolnego 2009/2010, przy założeniu, że obejmować będzie około 186 dni nauki szkolnej. W przypadku stwierdzonych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa dowożonych dzieci, zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Pzp, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 zarejestrowanymi autobusami. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia zamówienia o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia. - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 4.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 6.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. 3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania odpowiadające rodzajem i wartością opisanemu przedmiotowi zamówienia. 2) Wykaz Wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 zarejestrowanymi autobusami. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie sprzęt, którym będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tego sprzętu.
  3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wszystkie dokumenty, zaświadczenia i oświadczenia należy dołączyć razem do oferty i złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalność gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-6/2009

  Świnice Warckie, dn. 15 czerwca 2009r.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-6/2009

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź. Powodem dokonania wyboru tego banku było: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 166/168 90-368 Łódź zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (całkowity koszt obsługi) cenę brutto – 357 497,86 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych, groszy 86/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  - Konsorcjum Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, adres: ul. Kolejowa 2a 62-420 Strzałkowo i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., adres: ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań. Bank zaoferował cenę brutto – 397 908,10 zł za cały przedmiot zamówienia (całkowity koszt obsługi) (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych, groszy 10/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 359,36 pkt.

  - Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Poddębicach, adres: ul. Łódzka 33 99-200 Poddębice i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Łodzi adres: Al. Kościuszki 71 90-436 Łódź. Bank zaoferował cenę brutto – 431 014,93 zł za cały przedmiot zamówienia (całkowity koszt obsługi) (słownie: czterysta trzydzieści jeden tysięcy czternaście złotych, groszy 93/100) i otrzymało w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 331,76 pkt.

  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

  l.p.

  Nazwa Wykonawcy

  Uzasadnienie faktyczne

  Uzasadnienie prawne

  NIE DOTYCZY

  Dziękujemy za udział w przetargu.

  Z poważaniem

  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań" ZPR 341-6/2009

  Świnice Warckie, dn. 04 czerwca 2009r.
  Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań" ZPR 341-6/2009
  W związku ze złożonymi w dniu 03.06.2009 roku przez jednego z oferentów zapytaniami dotyczącymi treści SIWZ na w/w zadanie, zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 z późń.zm) Gmina Świnice Warckie wyjaśnia co następuje:
  Pytanie 1:
  Czy spłata odsetek może nastąpić 25 dnia każdego miesiąca (w SIWZ jest wskazane, że koniec każdego miesiąca, ale z kolei raty będą płatne 25 dnia co kwartał)
  Odpowiedź:
  Nie , spłata odsetek ma nastąpić zgodnie z postanowieniami SIWZ
  Pytanie 2:
  Czy termin uruchomienia II-ej transzy kredytu można zmienić na 24 lipca 2009 ( wskazany w SIWZ termin 25.07.2009 to sobota)
  Odpowiedź:
  Tak, zamawiający dopuszcza uruchomienie II-ej transzy kredytu 24 lipca 2009
  Pytanie 3:
  Czy zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową (w SIWZ jest mowa tylko o wekslu)
  Odpowiedź:
  Tak, zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową
  Pytanie 4:
  Czy Gmina wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  Odpowiedź:
  Gmina nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  Zabezpieczenie stanowi weksel.
  Z poważaniem

  Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  ? Świnice Warckie: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Numer ogłoszenia: 159620 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 21.05.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 680 000,00 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 680 000,00 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): - termin uruchomienia I-ej transzy kredytu - 25 czerwca 2009r. w wysokości 500 000,00 zł - termin uruchomienia II-ej transzy kredytu - 25 lipca 2009r. w wysokości 780 000,00 zł - termin uruchomienia III-ej transzy kredytu - 25 września 2009r. w wysokości 400 000,00 zł 3. Okres kredytowania od dnia 25.06.2009r. do 25.10.2016r. r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 25.01.20010 r. do 25.10.2016 r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne na koniec każdego miesiąca w okresie kredytowania. 6. Spłata kapitału kwartalna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (zał. nr 4 SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8.Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco. 9.Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 10.W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11.Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 25.06.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z poź. zm.). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w ppkt 1 oraz 4, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie do złożenia oryginału do wglądu, a do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność, właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy PZP (załącznik nr 3). 6. Wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego. 7. Harmonogram spłat kredytu (załącznik nr 4)..
 • SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Załączniki
  SIWZ   79.000 KB
  Załączniki do SIWZ   34.099 KB

  Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ?MOJE BOISKO ? ORLIK 2012?

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-5/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223,poz.1655, ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Panorama II Sp.zo.o., adres: ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma Panorama II Sp.zo.o., zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 1 007 529,05 zł (słownie: jeden milion siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych, groszy 05/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100% , liczba pkt w kryterium cena = 100,00) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 500,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - TAMEX Obiekty Sportowe S.A.. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa: cena brutto – 1 129 699,82 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 82/100) i otrzymała w kryterium cena (100%, liczba pkt w kryterium cena = 89,19) następującą łączną ilość punktów: 445,95 pkt.
  - POLCOURT S.A. ul. Gen. Zajączka 11, lok.C7 01-510 Warszawa: cena brutto – 1 388 701,61 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset jeden złotych, groszy 61/100) i otrzymała w kryterium (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 72,55) następującą łączną ilość punktów: 362,75 pkt.
  - VARITEX S.A. ul. Dostawcza 12 93-231 Łódź: cena brutto – 1 099 999,99 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 99/100) i otrzymała w kryterium (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 91,59) następującą łączną ilość punktów: 457,95 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „ EKOMEL” S.A. ul. Targowa 16/18 99-200 Poddębice: cena brutto – 1 169 611,45 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych, groszy 45/10 i otrzymała w kryterium (cena100%, liczba pkt w kryterium cena = 86,14) następującą łączną ilość punktów: 430,70pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp.zo.o. ul. Komunalna 8 62-700 Turek : cena brutto – 1 086 682,74 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote, groszy 74/100) i otrzymała w kryterium (cena 100%, liczba pkt w kryterium cena = 92,72) następującą łączną ilość punktów: 463,60pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  MORIS – SPORT Sp. zo.o.
  ul.
  Równoległa 1 02-235 Warszawa
  Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta Wykonawcy MORIS – SPORT Sp. zo.o. nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ). Zamawiający w SIWZ w pkt.11 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wymagał, aby do oferty przetargowej wykonawcy dołączyli kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Wykonawca MORIS – SPORT Sp. zo.o. powyższego wymogu nie dopełnił albowiem do oferty nie został dołączony kosztorys ofertowy.
  Ponadto złożona kserokopia zaświadczenia o przynależności Pana Jana Szymańskiego do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wykazuje treść ważności do dnia 31 grudnia 2008r., a zatem nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu. Również do oferty nie został dołączony wymagany przez Zamawiającego dokument potwierdzający zgodność nawierzchni z trawy syntetycznej z normą PN-EN 15330-1:2008. Jednakże Zamawiający nie wezwał Wykonawcy do uzupełnienia tych dokumentów na podstawie art.26 ust.3, ponieważ mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu z przyczyny podanej na wstępie.
  Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy MORIS – SPORT Sp. zo.o. nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu stosownie do regulacji zawartej w art. 89 ust.1 pkt 2 cytowanej ustawy.

  Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, zwóź. Zm.)
  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  Dziękujemy za zainteresowanie przetargiem.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ? Moje boisko ? Orlik 2012?.

  Świnice Warckie, dn. 22 kwietnia 2009r.
  Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „ Moje boisko – Orlik 2012”.
  Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, uwzględniając zapytania oferentów dokonuje modyfikacji SIWZ.
  Zamawiający modyfikuje we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ §11 ust.1 w ten sposób, że dotychczasowy zapis: „Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego” zastępuje się zapisem: Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonanie robót budowlanych oraz 60 miesięcy gwarancji na oferowane nawierzchnie. A w przypadku modułowego systemowego zaplecza dla boisk sportowych wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy wskazanej w odpowiednim protokole”
  Ponieważ modyfikacja SIWZ nie powoduje konieczności wprowadzania zmian w ofertach, termin
  składania ofert nie ulega zmianie (art.38 ust.6).
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz
  Załączniki
  Zmodyfikowany wzór umowy   94.500 KB

  Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012" ZPR 341-5/2009

  Świnice Warckie, dn. 22 kwietnia 2009r.
  Wyjaśnienie do SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012"
  Odpowiadając na zapytania złożone przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie, Gmina Świnice Warckie wyjaśnia co następuje:
  Pytanie 1:
  Czy budynek zaplecza ma być wykonany jako kontenerowy czy o konstrukcji drewnianej ze ścianami warstwowymi czy o konstrukcji stalowej z płytami PWS?
  Odpowiedź:
  Budynek zaplecza ma być wykonany jako kontenerowy o konstrukcji drewnianej.
  Pytanie 2:
  Czy budynek zaplecza ma być 10-elementowy czyli o powierzchni całkowitej 82,9 m2, 57,6 m2( jak w projekcie), czy o powierzchni 38,76 m2 jak w przedmiarze?
  Odpowiedź:
  Budynek zaplecza ma być 6- elementowy wersja STANDARD wariant „KOSTKA” o powierzchni 38,76 m 2 zgodnie z projektem przystosowawczym.

  Pytanie 3:
  W projekcie architektoniczno- budowlanym zamawiający wskazuje, że należy wykonać 184,44m2 ciągów komunikacyjnych, w przedmiarze natomiast jest to ilość 590+85=675 m2. Jaką ilość należy uwzględnić w wycenie ?
  Odpowiedź:
  W wycenie należy uwzględnić ilość 675 m2 zgodnie z przedmiarem kosztorysu.
  Pytanie 4:
  W projekcie architektoniczno- budowlanym zamawiający wskazuje, że należy wykonać 317,99 m2 zieleni, w przedmiarze natomiast jest to ilość 246,4m2. Jaką ilość uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  Zamawiający podtrzymuje aktualną ilość zgodnie z przedmiarem kosztorysu.
  Pytanie 5:
  W projekcie architektoniczno- budowlanym zamawiający wskazuje, że należy wycenić 4 zestawy sprzętu do koszykówki, w przedmiarze natomiast jest to ilość 2 szt. Jaką ilość należy uwzględnić w wycenie?
  Odpowiedź:
  W wycenie należy uwzględnić ilość zgodnie z przedmiarem kosztorysu.
  Pytanie 6:
  Prosimy o jednoznaczne określenie czy ogrodzenie ma być wykonane z siatki, czy ma to być ogrodzenie panelowe?
  Odpowiedź:
  Ogrodzenie ma być wykonane z siatki cynkowej o przekroju 3 mm powlekanej natryskową powłoką poliestrową.
  Pytanie 7:
  Prosimy o zamieszczenie projektu przyłączy i drenażu w celu prawidłowej weryfikacji ilości robót do wykonania. Jeśli Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami, prosimy o potwierdzenie, że jedynie ilość przyłączy i drenażu wyszczególnione w przedmiarze są do wykonania.
  Odpowiedź:
  Zamawiający podtrzymuje ilość przyłączy i drenażu wyszczególnione w przedmiarze kosztorysu.
  Pytanie 8:
  W związku z zamieszczonymi na stronie Zamawiającego dokumentami przetargowymi zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w projekcie przewiduje się prace związane z odwodnieniem liniowym dla boiska wielofunkcyjnego, a nie przewiduje się prac związanych z wykonaniem drenażu wgłębnego co jest konieczne ze względu na specyfikę nawierzchni przepuszczalnej (przy nawierzchni przepuszczalnej dla wody odwodnienie liniowe przejmie jedynie około 10 -15% opadów).Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości. Jaki ostatecznie rodzaj odwodnienia dla boiska wielofunkcyjnego należy uwzględnić w wycenie? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. Jeśli należy uwzględnić drenaż, prosimy o zmodyfikowanie przedmiaru.
  Odpowiedź:
  Należy zastosować odwodnienie dla boiska wielofunkcyjnego zgodnie z projektem budowlanym instalacje sanitarne : - wodociągowa,- kanalizacja sanitarna,- kanalizacja deszczowa stanowiącym załącznik do SIWZ a w wycenie należy uwzględnić odwodnienie liniowe i drenaż zgodnie z przedmiarem kosztorysu.
  Pytanie 9:
  Czy zamawiający podtrzymuje, że wystarczające dla odwodnienia całego ternu boiska do piłki nożnej jest wykonanie dwóch drenów po 62+2 m długości, co wynika z przedmiaru?
  Odpowiedź:
  Tak zamawiający podtrzymuje, że wystarczające jest wykonanie dwóch drenów po 62+2 m.
  Pytanie 10:
  Jaka jest wymagana gwarancja na roboty budowlane. W rozdziale 2 SIWZ wpisano 36 miesięcy na materiały i robociznę, oraz 60 miesięcy na nawierzchnie. Natomiast we wzorze umowy znajduje się zapis o 60 – miesięcznej gwarancji bez względu na to, czy dotyczy ona nawierzchni czy robocizny.
  Odpowiedź:
  Wymagane okresy gwarancji:
  - na wykonane roboty (materiały, robociznę) Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy (od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego)
  - na nawierzchnie syntetyczne wymagana jest gwarancja - 60 miesięcy
  Natomiast w przypadku modułowego systemowego zaplecza dla boisk sportowych wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych)w miejscowości Bielawy ETAP I

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej(dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Bielawy ETAP I.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-3/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski , adres: ul. Górnicza 10 62-700 Turek. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 411 695,42 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, groszy 42/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice: cena brutto – 438 172,09 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote, groszy 09/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 281,88 pkt.
  - „Bud – Trans” Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz: cena brutto – 449 649,65 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych, groszy 65/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 274,68 pkt.
  - „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk – Sp. Jawna Porszewice 31 95 – 200 Pabianice: cena brutto – 490 777,77 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 77/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 251,67 pkt.
  - GOLMAR Sp.zo.o. Bierzmo 2A 62-750 Brudzew: cena brutto – 416 656,95 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych, groszy 95/100 i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 296,43pkt.
  - Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp.zo.o. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź: cena brutto – 656 941,70 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, groszy 70/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 188,01pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. Żuki 48A 62-700 Turek: cena brutto – 445 372,61zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote, groszy 61/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 277,32pkt.
  - STRABAG Sp.zo.o. ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa: cena brutto – 424 220,30 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych, groszy 30/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 291,15pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  Dziękuję za zainteresowanie przetargiem.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych)w miejscowości Chwalborzyce ETAP I.

  Zawiadomienie o wyniku postępowania.
  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej(dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Chwalborzyce ETAP I.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-4/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy GOLMAR Sp. zo.o., adres: Bierzmo 2A 62-720 Brudzew. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Firma GOLMAR Sp. zo.o., zaoferowała za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 342 183,97 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote, groszy 97/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 300,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108 99-20 Poddębice: cena brutto – 364 987,08 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych, groszy 08/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 281,25 pkt.
  - „Bud – Trans” Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz: cena brutto – 379 003,05 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote, groszy 05/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 270,87 pkt.
  - „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk – Sp. Jawna Porszewice 31 95 – 200 Pabianice: cena brutto – 389 777,70 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, groszy 70/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 263,37 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „TURDROG” Zygmunt Kucharski ul. Górnicza 10 62 – 700 Turek: cena brutto – 344 084,15 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote, groszy 15/10 i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 298,35pkt.
  - Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp.zo.o. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź: cena brutto – 504 541,48 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: pięćset cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych, groszy 48/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 203,46pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. Żuki 48A 62-700 Turek: cena brutto – 351 049,85 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści dziewięć złotych, groszy 85/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 292,41pkt.
  - STRABAG Sp.zo.o. ul. B. Brechta 7 03-472 Warszawa: cena brutto – 387 359,60 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 60/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 265,02pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  Dziękuję za udział w przetargu.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"

  Świnice Warckie: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
  Numer ogłoszenia: 89520 - 2009; data zamieszczenia: w BZP 02.04.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

  · Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  1.Typ włókna: monofil

  2.Skład chemiczny włókna; polietylen

  3.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

  4.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien/m2

  Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki

  I.2 Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m). Podbudowa: podbudowa przepuszczalna Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) do i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  Technologie układania nawierzchni:

  Technologia typu NATRYSK - na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

  Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

  Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka

  I.3. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  I.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  I.5. Układ komunikacyjny - teren zaplecza Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  I.6.Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ).

  I.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Załącznik Nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji: - na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. - na nawierzchnie syntetyczne - 60 miesięcy

  II. Budowa modułowego systemowego zaplecza dla boisk sportowych

  II.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIW-Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik Nr 3 do SIWZ- Przedmiar robót Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.21-1, 45.33.00.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1.Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad : 1)udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). a)dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą ważne uprawnienia konstrukcyjno - projektowe bez ograniczeń o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będącej odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym w kwestii kierowania robotami. b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 3.Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 4.Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ, - Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie, - Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (Załącznik nr 7 do SIWZ), - Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej, - Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1),w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno - projektowej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN. 4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: A.Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B.Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 1.Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com). 2.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny. 3.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 4.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 5.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię..

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Przetarg nioegraniczony na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Chwalborzyce ETAP I

  Świnice Warckie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Chwalborzyce ETAP I
  Numer ogłoszenia: 67778 - 2009; data zamieszczenia: 18.03.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Chwalborzyce ETAP I.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Chwalborzyce o łącznej długości 0,86 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 1. Roboty przygotowawcze 2. Odwodnienie korpusu drogowego 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia, 5. Pobocza 6.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 7.Zjazdy na drogi boczne 8. Zjazdy na pola + zjazdy do gospodarstw Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: - projekcje technicznym (zał. nr 5 do SIWZ) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) - przedmiarze (zał. nr 7 do SIWZ).
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.30-7.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 (spełnia - nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..
  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum trzech robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4). 7.Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  Załączniki
  SIWZ droga Chwalborzyce Etap I   84.500 KB
  Załączniki do SIWZ   4.365 MB

  Przetarg nioegraniczony na przebudowę nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Bielawy ETAP I

  Świnice Warckie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Bielawy ETAP I
  Numer ogłoszenia: 67684 - 2009; data zamieszczenia w BZP : 18.03.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Bielawy ETAP I.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) w miejscowości Bielawy o łącznej długości 0,90 km. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót: 1. Roboty przygotowawcze 2. Odwodnienie korpusu drogowego 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia, 5. Pobocza 6.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 7.Zjazdy indywidualne 8. Zjazdy na pola Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: - projekcje technicznym (zał. nr 5 do SIWZ) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) - przedmiarze (zał. nr 7 do SIWZ).
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..
  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum trzech robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4). 7.Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  Załączniki
  SIWZ droga Bielawy Etap I.   84.000 KB
  Załączniki do SIWZ   4.870 MB

  Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie. Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-2/2009

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-2/2009
  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:
  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o., adres: Żuki 48A 62-700 Turek. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 548 530,50 zł (słownie: pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści złotych, groszy 50/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400,00 pkt.
  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):
  - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ul. Łódzka 108 99-200 Poddębice: cena brutto – 614 608,65 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset czternaście tysięcy sześćset osiem złotych, groszy 65/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 356,92pkt.
  - „Bud – Trans” Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A 98-200 Sieradz: cena brutto – 606 599,79 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset sześć tysięcy piećset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, groszy 79/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 361,72 pkt.
  - „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk – Sp. Jawna Porszewice 31 95 – 200 Pabianice: cena brutto – 623 593,08 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, groszy 08/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 351,84 pkt.
  - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „TURDROG” Zygmunt Kucharski ul. Górnicza 10 62 – 700 Turek: cena brutto – 613 042,20 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: sześćset trzynaście tysięcy czterdzieści dwa złote, groszy 20/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 357,92pkt.
  - „GOLMAR” Sp. zo.o. Bierzmo 2A 62-720 Brudzew: cena brutto – 592 958,05 zł za cały przedmiot zamówienia (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, groszy 05/100) i otrzymała w kryterium cena (100%) następującą łączną ilość punktów: 370,04 pkt.
  3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  4) wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:
  l.p.
  Nazwa Wykonawcy
  Uzasadnienie faktyczne
  Uzasadnienie prawne
  NIE DOTYCZY
  Dziękujemy za udział w przetargu i złożenie ofert.
  Z poważaniem
  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Zawiadomienie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2009r.

  Świnice Warckie, dn. 25 lutego 2009r.

  ZPR 341-1/2009

  Zawiadomienie o wyniku postępowania

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2009r.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 341-1/2009

  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam:

  CZĘŚĆ I

  Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo – gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m.

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 17 150,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena netto za 1 km

  VAT

  Cena brutto za 1 km

  Łączna wartość robót (70 km * cena jednostkowa brutto)

  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)

  Wykonawcy wykluczeni z postępowania

  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

  1.

  ALWIKOR Aleksander Ostrowski

  Księstwo 4A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

  1200,00

  264,00

  1464,00

  102 480,00

  66,92 pkt.

  Brak

  Brak

  2.

  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów

  200,82

  44,18

  245,00

  17 150,00

  400,00 pkt

  Brak

  Brak

  3.

  Firma Handlowo – Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów

  300,00

  66,00

  366,00

  25 620,00

  267,76 pkt.

  Brak

  Brak

  CZĘŚĆ II

  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3.

  1) a najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 39 600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena netto za 1 km

  VAT

  Cena brutto za 1 km

  Łączna wartość robót (1800 m3 * cena jednostkowa brutto)

  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)

  Wykonawcy wykluczeni z postępowania

  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

  1.

  ALWIKOR Aleksander Ostrowski

  Księstwo 4A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

  50,00

  11,00

  61,00

  109 800,00

  144,28 pkt.

  Brak

  Brak

  2.

  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów

  18,03

  3,97

  22,00

  39 600,00

  400,00 pkt.

  Brak

  Brak

  3.

  Firma Handlowo – Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów

  40,00

  8,80

  48,80

  87 840,00

  180.32 pkt.

  Brak

  Brak

  4.

  PHU „ARPOL” Agnieszka Janaszkiewicz, ul. Targowa 6, 99-220 Wartkowice

  28,00

  6,16

  34,16

  61 488,00

  257,60 pkt.

  Brak

  Brak

  CZĘŚĆ III

  Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3.

  1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy PHU Kupczyk Grażyna, adres: ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Przedsiębiorstwo PHU Kupczyk Grażyna zaoferowało za wykonanie całego przedmiotu zamówienia cenę brutto – 34 500,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych, groszy 00/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilość punktów: 400 pkt.

  2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

  Lp.

  Nazwa i adres Wykonawcy

  Cena netto za 1 km

  VAT

  Cena brutto za 1 km

  Łączna wartość robót (1000 m3* cena jednostkowa brutto)

  Łączna, otrzymana ilość punktów (cena 100%)

  Wykonawcy wykluczeni z postępowania

  Wykonawcy których oferty zostały odrzucone

  1.

  ALWIKOR Aleksander Ostrowski

  Księstwo 4A, 95-070 Aleksandrów Łódzki

  64,00

  14,08

  78,08

  78 080,00

  176,76 pkt.

  Brak

  Brak

  2.

  PHU Kupczyk Grażyna ul. Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów

  28,28

  6,22

  34,50

  34 500,00

  400,00 pkt.

  Brak

  Brak

  3.

  Firma Handlowo – Usługowa s.c. Wiesława i Jan Łuczak ul. Łęczycka 2, 99-210 Uniejów

  42,00

  9,42

  51,24

  51 240,00

  Nie dotyczy

  Brak

  Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6. ustawy PZP. Wykonawca podał błędną wartość VAT

  4.

  PHU „ARPOL” Agnieszka Janaszkiewicz, ul. Targowa 6, 99-220 Wartkowice

  34,00

  7,48

  41,48

  41 480,00

  332,68 pkt.

  Brak

  Brak

  Jednocześnie dziękuję za zainteresowanie przetargiem i złożenie oferty.

  Z poważaniem

  /-/ Wójt Gminy
  Krzysztof Próchniewicz

  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie.

  Świnice Warckie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie
  Numer ogłoszenia: 35956 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 20.02.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.
  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie o łącznej długości 856,55 mb i szerokości jezdni 6 m. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót:
  1. Roboty przygotowawcze - 0,857 km,
  2. Roboty ziemne - 1708 m3,
  3. Miejsca postojowe - 103,125 m2
  4. Podbudowa - 5795,13 m2,
  5.Nawierzchnia - 5612,34 m2,
  6.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 23 szt.,
  7. Roboty towarzyszące - 2304 m2,
  Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w: - projekcje technicznym (zał. nr 5 do SIWZ) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ) - przedmiarze (zał. nr 7 do SIWZ).
  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
  III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Warunki opisane wyżej, w ppkt 1 oraz 4 , musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..
  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3). 6.Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), minimum trzech robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających przez inwestora ,że roboty te zostały wykonane należycie (załącznik nr 4). 7.Zamawiający wymaga wykazanie kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Należy załączyć odpowiednie uprawnienia i aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 8. Polisę lub inny dokument (aktualny na dzień będący ostatecznym terminem składania ofert) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót. Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy dla obliczenia ceny ryczałtowej..
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  Przetarg nieograniczony na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2009r.

  Przetarg nieograniczony na bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2009r.
  Numer ogłoszenia: 27574 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 13.02.2009
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świnice Warckie , ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie, woj. łódzkie, tel. 063 2881021, faks 063 2881174.

  · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swinice.akcessnet.net

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące wykonanie usług żwirowania, profilowania oraz wyrównywania dróg gminnych na terenie Gminy Świnice Warckie w 2009r..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Żwirowanie dróg gminnych obejmujące zakup żwiru wraz z załadunkiem, bądź w zależności od potrzeb Zamawiającego mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego wraz z wymieszaniem i załadunkiem a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca gminnych dróg żwirowych i żwirowo- gruntowych z wyładunkiem, plantowaniem i mechanicznym profilowaniem i równaniem nawierzchni tych dróg oraz zebranie i wywóz kamieni, celem poprawienia jakości dróg na terenie gminy. Wyładunek żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego polegał będzie na miejscowym ułożeniu warstwy żwiru, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym plantowaniem- wyrównaniem oraz zbieraniem kamieni z naprawianych odcinków dróg. Grubość rozścielanego żwiru/mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego winna być w miarę równomierna i wynosić około 10 cm. Mieszanka żwiru i żużla wielkopiecowego winna być zmieszana w stosunku wagowym 1:1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłącznego regulowania terminu i ilości dostawy - usługi z uwzględnieniem każdorazowo warunków dostawy. Przystąpienie do wykonania usługi powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od wydania zlecenia przez Zamawiającego. - Przewidywana dostawa żwiru do końca 2009r. wynosi około1800 m3 . - Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2008r. wynosi około 1000 m3. - Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 70 km przy średniej szerokości drogi 4 m..

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  · Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Warunki opisane wyżej , w ppkt 1 oraz 4, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia będzie on zobowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o niniejsze zamówienie przedłożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników (jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu), która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników. 6. Złożą ofertę odpowiadającą treści SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0 - 1 ( spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach, oświadczeniach dołączonych do oferty..

  · Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopia potwierdzona notarialnie. 3. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 odpowiednio dla danej części zamówienia). 4. Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP (załącznik nr 2 odpowiednio dla danej części zamówienia). 5. Zaparafowany wzór umowy (załącznik nr 3 odpowiednio dla danej części zamówienia).

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swinice.akcessnet.net.
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie..

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Świnice Warckie, ul. Szkolna 1,99-140 Świnice Warckie, pokój nr 12.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o łącznej szacunkowej długości około 70 km przy średniej szerokości 4m..

  · 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywane mechaniczne profilowanie i równanie nawierzchni dróg żwirowych i żwirowo - gruntowych o długości około 70 km przy średniej szerokości drogi 4 m..

  · 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  · 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

  · 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków żwirem z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1800 m3..

  · 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana dostawa żwiru do końca 2009r. wynosi około1800 m3.

  · 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  · 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

  · 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa dróg gminnych poprzez uzupełnianie ubytków mieszanką żwiru i żużla wielkopiecowego wymieszaną w stosunku wagowym 1:1 z uwzględnieniem transportu i rozplantowaniem materiału na drogach w ilości około 1000 m3..

  · 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana dostawa mieszanki żwiru i żużla wielkopiecowego do końca 2009r. wynosi około 1000 m3..

  · 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

  · 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

  · 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.