Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY GMINY ŚWINICE WARCKIE I ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚWINICACH WARCKICH W ROKU 2019

Świnice Warckie, dn. 02 stycznia 2019r.

ZPR.271.7.2018

Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2019” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.7.2018

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm. ) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4, firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 06.12.2018r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,55

-

0,18

2,37

23

0,55

2,92

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) : 1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

2) wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

1. MKAJ SKORUPA Sp. zo.o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź (oferta nr 1)

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 06.12.2018r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,55

-

0,16

2,39

23

0,55

2,94

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) : 1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,59pkt. (cena 59,59 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

2. TRANS-KOL PALIWA Sp. zo.o., ul. Toruńska 186 62-600 Koło (oferta nr 3)

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 06.12.2018r.

Marża (M)

lub

upust (U)

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,55

-

0,16

2,39

23

0,55

2,94

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) : 1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,59pkt. (cena 59,59 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

3) oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

1(oferta nr 2)

TRANSOIL Krzysztof Woliński, Woźniaków 40 99-300 Kutno

Z uwagi na niezachowanie formy pisemnej oferta jest niezgodna z treścią SIWZ i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z postanowieniami SIWZ pkt 10.1 ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Wymagania dla zachowania formy pisemnej określa art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, dla którego w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych odsyła art. 14 tej ustawy. Jeżeli zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności stanowi o ważności oświadczenia, to jej niedochowanie powoduje nieważność czynności prawnej.

W przypadku oświadczenia woli forma pisemna jest dochowana przez złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym jego treść. Wymogu własnoręczności podpisu nie spełni opatrzenie dokumentu podpisem maszynowym ( wyrok SN z dnia 8 maja 1997r. IICKN 153/97). Wykonawca nie dochował formy pisemnej składając swoją ofertę, ponieważ wszystkie dokumenty i oświadczenia, w szczególności formularz oferty zostały złożone w formie kopii lub skanów. Nie można uznać za zachowanie formy pisemnej ofertę zawierającą jedynie mechanicznie odtworzony podpis, ksero lub skan podpisu albo samą pieczątkę bez podpisu.

W wyroku KIO z dnia 15.05.2009r. (sygn. akt KIO/UZP 575/09, KIO/UZP 595/09) stwierdzono, że „ Dla zachowania wymogu własnoręczności podpisu musi być złożony osobiście. Zatem faksymile, które może być odciśnięte na dokumencie przez inną osobę nie jest podpisem, a jedynie jego kopią. Nie spełnia zatem warunku własnoręczności, o którym mowa w art. 78 § 1 k.c.”. Ponadto treść SIWZ wyraźnie wskazywała na konieczność podpisania oferty przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, na co wskazuje zapis pkt. 10.7 SIWZ.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że z uwagi na złożenie oferty, która zawiera kserokopie lub skany oświadczeń i dokumentów bez własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, nie zachowano wymaganej formy pisemnej złożenia oferty. Dlatego też Zamawiający zobowiązany był do jej odrzucenia.

art. 89 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm. )

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

BRAK

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty. Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania Wykonawcy. Zamawiający odrzucił z postępowania jednego, w/w Wykonawcę Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Sylwia Prażnowska