główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020

Świnice Warckie, dn. 20 grudnia 2019r.

 

ZPR.271.5.2019

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020” Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.5.2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. ) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 3,  firmy:  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów. Powodem dokonania wyboru tej firmy było: Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - OLL Jarosław Kwiatkowski zaoferował za wykonanie całego przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 26.11.2019 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,68

-

0,19

2,49

23

0,57

3,06

 

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

1. MKAJ SKORUPA Sp. zo.o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź (oferta nr 1)

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 26.11.2019 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,68

-

0,18

2,50

23

0,58

3,08

 

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 99,61 pkt. (cena 59,61 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

2.”Czech – Oil” Sp.zo.o. Dąbrówka Wielka ul. Zagajnikowa 1A 95-100 Zgierz (oferta nr 2)

Opis przedmiotu zamówienia

Cena hurtowa producenta  zaopatrującego Wykonawcę netto(zł/litr)

na dzień 26.11.2019 r.

Marża (M)

lub

upust (U)

 

zł/litr

Cena sprzedaży

netto

 

zł/litr

VAT

Cena sprzedaży brutto

 

 

 zł/litr

C h
(0,00 zł)

M
(0,00 zł)

U
(0,00 zł)

Cs=Ch+M

lub Cs=Ch-U
(0,00 zł)

%


(0,00 zł)

Csb=Cs+VAT
(0,00 zł)

Olej opałowy lekki

2,68

-

0,13

2,55

23

0,59

3,14

Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) :   1 dzień

Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60%(60 pkt.) i termin realizacji zamówienia od zgłoszenia (liczba dni roboczych od 1 do 3) 40% (40pkt.)) ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 98,47pkt. (cena 58,47 pkt. i termin realizacji zamówienia 40 pkt.)

2.oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

3.wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp,  z czego wynika, że zamawiający mógł, w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020

Świnice Warckie, dn. 18 grudnia 2019 r.

ZPR.271.6.2019

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZPR.271.6.2019

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta (oferta nr 1) firmy Zakład Usług Komunalnych „EKO- GAB”s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka adres, Kowale Pańskie Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn. Powodem dokonania wyboru tej firmy było:  Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski & D. Piąstka zaoferowała cenę brutto za cały przedmiot zamówienia –  902369,26 zł (słownie: dziewięćset dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych, groszy  26/100). Wykonawca, otrzymał w kryterium oceny ofert (cena 60% (60 pkt.) i termin płatności faktur (7 dni = 0 pkt., 30 dni = 40 pkt., każdy dodatkowy dzień powyżej 7 dni = 1/23 x 40 pkt) najwyższą ocenę z łącznie następującą ilością punktów: 100pkt. (cena 60 pkt. i termin płatności faktur 40 pkt.).

Wykonawca zaproponował najkorzystniejszy bilans wszystkich wskazanych w SIWZ kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego spośród Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu.

  1. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert):

Do udziału w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

  1. oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

  1. wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

BRAK

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył i nie odrzucił z postępowania żadnego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 24 aa ustawy pzp, z czego wynika, że zamawiający mógł,  w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu ofert), nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie miał obowiązku badania ofert, które nie zostały najwyżej ocenione.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 (art. 94), jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy telefonicznie.

 

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

 

 

artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020

Świnice Warckie, dn. 09 grudnia 2019 r.

 

ZPR.271.6.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020” odbyło się w dniu 09/12/2019 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

500 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Termin płatności faktur  [dni]

Szacunkowa wartość wynagrodzenia oferowanego za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

1

Zakład Usług Komunalnych

EKO-GAB s.c. G. Kropidłowski & Daniel Piąstka
Kowale Pańskie Kolonia 11A
62-704 Kawęczyn

30

902 369,26 zł

 

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 4

Odpowiedzi do zapytań SIWZ na zadanie pn.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020

Świnice Warckie, dn. 05 grudnia 2019 r.

ZPR.271.6.2019

WSZYSCY WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych z terenu Gminy Świnice Warckie w roku 2020”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje w załączeniu Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Z poważaniem
wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak

artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020

Świnice Warckie, dn. 03 grudnia 2019 r.

ZPR.271.5.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy Świnice Warckie i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich w roku 2020” odbyło się w dniu 03/12/2019 o godz. 10:10.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

200 000,00 zł brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Szacunkowa wartość wynagrodzenia oferowanego za wykonanie całości przedmiotu zamówienia brutto

Termin realizacji zamówienia  [dni]

1

MKAJ SKORUPA  SP. ZO.O.
ul. Traktorowa 109
91-203 Łódź

200 200,00 zł

1

2

CZECH-OIL Sp. zo.o. Dąbrówka Wielka , ul. Zagajnikowa 1A
95-100 Zgierz

204 100,00 zł

1

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL
Jarosław Kwiatkowski

Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

198 900,00 zł

1

 

Termin wykonania zamówienia został określony w SIWZ i jest jednakowy dla wszystkich Wykonawców, tj. termin wykonania zamówienia: do 31.12.2020 r.

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy
/-/ Sylwia Bartczak