główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 29 lipca 2020 roku

 

                                                                                                                      Świnice Warckie dn. 29.07.2020r

GKP.6220.12.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 w związku z art. 6 § 4 oraz 106 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b ; Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 20109r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839)  w nawiązaniu do wniosku SH32 Sp. z o. o.  ul. Mogilska 11/11,  31-542 Kraków  z dnia 16.07. 2020 r. ( data wpływu 22.07.2020r) w prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 116, 117, obręb Parski, gmina Świnice Warckie” 

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia:   obręb ewidencyjny  Parski  na działkach  o nr ewidencyjnych 116 , 117.  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie

Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

Pismem z dnia  28.07. 2020r   trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni  w Sieradzu

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30,wtorek 7:30-17:00,piątek  7:30-14:00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Parski  

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 tj. 29.07.2020