główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie o wydaniu decyzji

Świnice Warckie dn. 23.10.2020r.

 

GKP.6220.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

 

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),

Zawiadamia  - podaje do publicznej wiadomości

 że  dniu 22.10.2020r .została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 22.10.2020r), nr GKP.6220.11.2020) na rzecz Gminy Świnice Warckie o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsięwzięcia  polegającego na: Budowie systemu fotowoltaicznego Bielawy,  w skład którego będzie wchodziło: elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 1MW. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą również instalacje elektryczne wraz  z  kontenerowymi stacjami TRAFO, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe i światłowodowe, maszty odgromowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi dojazdowe i wewnętrzne, oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu i instalacji i koniecznego jej wyposażenia. System fotowoltaiczny będzie montowany na konstrukcji wolnostojącej  w układzie horyzontalnym, opierającym się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, nie montowanych na konstrukcji betonowej”

 Planowana lokalizacja przedsięwzięcia:   obręb ewidencyjny  Bielawy  na działkach  o nr ewidencyjnych 131/1 i 131/2. Na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy , w tym  opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy  i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora  Zarządu Zlewni  w Sieradzu, w siedzibie  Urzędu Gminy  w Świnicach Warckich  w pokoju nr 11  w godzinach urzędowania  tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,  piątek  730-1400 .  Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Bielawy

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa: Parski

Pouczenie

  Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 26.10.2020r.