główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie

Świnice Warckie dn. 22.10.2020r

GKP.6220.13.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 ust.4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.),w związku z art 64 ust.4 . art. 74 ust. 3, art. 75 ust.  1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) , zwanej dalej ustawą ooś, a także w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  ; Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  10 września 20109r.  w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.poz.1839  w nawiązaniu do wniosku Pana  Tomasza Witusik ul. Wesoła 6, 32-091 Michałowice – pełnomocnika BLUSOLAR 6 Sp. z o.o. ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa w prawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 2-ch farm fotowoltaicznych: "Kossew 1" o mocy do 1,0 MW "Kossew 3" o mocy do 1,0 MW wraz  z infrastrukturą towarzyszącą

Planowana lokalizacja przedsięwzięcia: obręb ewidencyjny  Kossew  na działkach   o nr ewidencyjnych  665, 666, 667, 668  . Na trenie gminy Świnice Warckie,  pow. łęczycki woj. łódzkie.

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia

  1. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt. 4  ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Świnice Warckie
  2. Zgodnie  z art. 78 ust.1 oraz art.64 ust.1 pkt. 4 ustawy ooś organami właściwymi do wydania opinii  są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu
  3. Pismem z dnia 17.09. 2020r   trybie art. 64 ust.1 ustawy ooś wystąpiono o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej konieczności co do  zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia  na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu

  Zawiadomienie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  pismo z dnia 13 października  2020r znak sprawy WOOŚ.4220.591.2020.DBł.2  informującym o przedłużeniu  terminu  do wydania opinii - przewidywany termin wydania ww. opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia do 6 listopada 2020 r.

Jednocześnie informuję , że zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się  aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski   i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530,wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie  przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń  sołectwa Kosew

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 tj. 26.10.2020