główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Świnice Warckie dn. 07.04.2021 r.

GKP.6220.18.2020

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.- dalej k.p.a.), art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

Zawiadamia - podaje do publicznej wiadomości

że, w dniu 06.04.2021 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 07.12.2020 r., nr GKP.6220.18.2020) na rzecz Pani Magdaleny Kołecka, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź – pełnomocnika inwestora - P4 Spółka z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 o oznaczeniu LCZ4435A zlokalizowanej w miejscowości Władysławów, działka nr ewidencyjny 27 w obrębie ewidencyjnym Władysławów, gmina Świnice Warckie pow. łęczycki, woj. łódzkie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400, telefon nr 63 2881074.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 07.04.2021 r.