główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie-obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 3 listopada 2022 r.

Świnice Warckie dn. 03.11.2022 r.

GKP.6220.4.2022

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt.11, art. 38 i 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ).

Zawiadamia  - podaje do publicznej wiadomości

że, w dniu 02.11.2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Świnice Warckie (pismo z dnia 02.11.2022 r.), nr GKP.6220.4.2022) dla Marty Jodaniewskiej - pełnomocnika inwestora Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 104458E Grodzisko-Gusin-Stawiszyn" na działkach o nr ewidencyjnych:129, 143, 144 obręb Grodzisko, 105/1, 105/2, 114, 106, 111, 113, 112, 116 obręb Podgórze i Holendry 73, 70, 95, 105, 96/1, 71, 72 obręb Gusin; gmina Świnice Warckie powiat łęczycki, woj. łódzkie..

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400. Telefon nr 63 2881074

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świnice Warckie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie przy ulicy Szkolna 1, i w miejscu realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectw Grodzisko i Gusin.

Pouczenie

Podanie do publicznej wiadomości uważa się za dokonanego po  upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 03.11.2022 r.