główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 21 stycznia 2020 r.

Świnice Warckie dn. 21.01.2020 r.

GKP 6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

  Na podstawie art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2018.1945 ze zm.), zawiadamia, że na wniosek  z dnia 16.01.2020 r .złożony przez Gminę Świnice Warckie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 104478E. Obręb ewidencyjny: Władysławów, działki o nr ewidencyjnych: 135; 134/3; 110; 203; 136/1; 136/2; 207; 134/2; 176. Obręb ewidencyjny Łyków, działki o nr ewidencyjnych: 111; 114; Obręb ewidencyjny Drozdów, działki o nr ewidencyjnych: 101 484 gmina Świnice Warckie  Świnice Warckie; powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj.22.01.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej. BIP.

W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów i Drozdów.

a/a