główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 15 czerwca 2020 r.

Świnice Warckie dn. 15.06.2020r

GKP 6733.3.2020

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie  art. 51 ust.1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j,)  zawiadamiam, że na wniosek  z dnia 01.06.2020 r. złożony w dniu 03.06.2020 r.  przez Panią Magdalenę Kałecką ul. Lermontowa 16/22 92-512 Łódź pełnomocnika Inwestora – P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr LCZ4435A wraz z wewnętrzną linią zasilającą. W skład stacji bazowej wchodzi: wieża kratowa o łącznej wysokości do max. 65 m n.p.t. wraz z umieszczonymi na niej antenami sektorowymi, radioliniowymi i urządzeniami obsługującymi oraz szafy z urządzeniami sterującymi znajdującymi się na gruncie w najbliższym sąsiedztwie wieży, na działce o nr ewidencyjnym 27, obręb ewidencyjny: Władysławów, gmina Świnice Warckie, powiat łęczycki, woj. łódzkie.

W związku z powyższym jest możliwość składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotu sprawy, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości (tj. 16.06.2020 r.) w siedzibie Urzędu Gminy w Świnicach Warckich ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek  730-1400 pokój nr 11, telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Władysławów . 
  3. a/a