główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 lutego 2021 r.

Świnice Warckie dn. 04.02.2021r

GKP 6733.5.2020

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020.256 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.02.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa zbiorników na gaz płynny propan butan i przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski, Gmina Świnice Warckie, dz. nr ew. 126/5, 126/7

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 04.02.2021r  za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie

Z w/w decyzją można się zapoznać  w Urzędzie Gminy  w Świnicach Warckich  pokój nr 11,w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700,piątek  730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074

 

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świnicach Warckich oraz na stronie internetowej. BIP.
  2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski
  3. a/a