główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 26 października 2022 r.

Świnice Warckie dn. 26.10.2022 r.

GKP 6733.4.2022

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz.735 ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26.10.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: WYKONANIE MODERNIZACJI STACJI UZDATMNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIASKI, GMINA ŚWINICE WARCKIE na działce o nr ewidencyjnym 111/3 obręb ewidencyjny Piaski gm. Świnice Warckie pow. łęczycki woj. łódzkie.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia tj. 26.10.2022 r. za pośrednictwem Wójta Gminy Świnice Warckie.

Z w/w decyzją można się zapoznać w Urzędzie Gminy Świnice Warckie pokój nr 11, w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 730-1530, wtorek 730-1700, piątek 730-1400 pokój nr 11. Telefon nr 63 2881074.

Obwieszczenie zamieszczono:

  1. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie oraz na stronie internetowej BIP.
  2. W miejscu  realizacji inwestycji tj. tablica ogłoszeń sołectwa Piaski.
  3. a/a