Ogłoszenie Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Świnice Warckie

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

I . Rodzaj zadania:

1. Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego w 2019 r. wynosi: 3 500,00 zł.

Więcej w załącznikach do pobrania

Wójt Gminy

(-) Sylwia Prażnowska

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie   208.927 KB
Ramowy wzór umowy   253.773 KB
Wzór oferty   179.000 KB
Wzór sprawozdania   143.500 KB