główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki ogłoszonego w dniu 11 styczna 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Nazwa oferenta

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Okręgowy w Łodzi ul. Wólczańska 217/219,

93 – 005 Łódź

Nazwa zadania publicznego

Dystrybucja żywności dla klientów GOPS w Świnicach Warckich

Przyznana kwota dotacji 4 000,00 zł

Świnice Warckie, 3 luty 2021 r.

z up. Wójta

  Anna Matusiak

  Z-ca Wójta